Priopćenje za javnost

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) u ostvarivanju jednog od temeljnih ciljeva svog poslovanja – promicanju i očuvanju stabilnosti financijskog sustava, rukovodeći se načelima transparentnosti i izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta, a temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), daje sljedeće

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Agencija, kao regulator tržišta kapitala, kontinuirano prati i nadzire trgovanje na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. Zagreb (dalje: ZSE), a u svrhu osiguravanja urednog, fer i pravilnog trgovanja, te utvrđivanja eventualnih zlouporaba od strane sudionika na tržištu.

 S tim u vezi, Agencija je ocijenila potrebnim ukazati svim sudionicima na tržištu, uključujući investitore, izdavatelje i predstavnike medija, na relevantne odredbe Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08 i 74/09, dalje: ZTK) koje se odnose na postupanje s propisanim i povlaštenim informacijama (prvenstveno njihovu javnu objavu).

 

I Izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište ZSE obvezni su sve cjenovno osjetljive informacije objavljivati na način i u rokovima propisanima odredbama ZTK-a (čl. 395. - 487.), pri čemu moraju osigurati da su informacije potpune, istinite i sadržajno točne.

 Radi se o informacijama koje se odnose na pojedinog izdavatelja ili njegov financijski instrument (npr. dionicu, obveznicu i sl.), a koje bi mogle imati značajan utjecaj na cijenu tog financijskog instrumenta, primjerice: financijske i poslovne izvještaje izdavatelja, promjene u glasačkim pravima, značajne poslovne događaje i sl. U predmetne informacije svakako ulaze i one vezane uz postupke predstečajne nagodbe (npr. pokretanje postupka, plan financijskog restrukturiranja, plan operativnog restrukturiranja, izviješća i sl.). Sve ove informacije ZTK naziva propisanim informacijama i iste predstavljaju minimalni set informacija koje je izdavatelj obvezan objavljivati. Objavljivanjem propisanih informacija u rokovima, u sadržaju i na način koji propisuje ZTK, izdavatelj ispunjava svoje obveze transparentnosti prema investicijskoj javnosti, osiguravajući na taj način ravnopravan položaj svim sudionicima tržišta kapitala u odnosu na dostupnost propisanim informacijama koje za ulagatelja predstavljaju osnovu za donošenje investicijskih odluka.

 Odredbama članka 456. - 458. ZTK, zabranjeno je svakoj osobi koja posjeduje povlaštenu informaciju (npr. članu uprave ili nadzornog odbora izdavatelja, dioničaru izdavatelja, osobi koja je do povlaštene informacije došla obavljanjem svog posla, profesije ili dužnosti, ili počinjenjem kaznenog djela) tu informaciju upotrijebiti, otkriti ili učiniti dostupnom drugoj osobi.

 Napominjemo da izdavatelj, sukladno članku 461. ZTK-a, u određenim situacijama, može odgoditi javno objavljivanje povlaštene informacije, pod uvjetom da odgoda ne bi dovela javnost u zabludu i da izdavatelj može osigurati povjerljivost te informacije.

 Postupanje s povlaštenim informacijama suprotno odredbama ZTK-a može se smatrati i manipuliranjem tržištem.

 Sukladno odredbama članka 466. ZTK, manipulacija tržištem znači (između ostalog) širenje informacija putem medija ili bilo kojim drugim načinom koji daje ili bi mogao davati lažne ili obmanjujuće signale u pogledu financijskih instrumenata, uključujući širenje glasina i lažnih ili obmanjujućih vijesti. Odredbom članka 465. ZTK izričito je zabranjen svaki oblik manipuliranja tržištem. Napominjemo da manipulacija tržištem i zlouporaba povlaštenih informacija predstavljaju kaznena djela propisana odredbama članaka 259. i 260. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11).

 

II Sukladno odredbama ZTK, izdavatelj propisane informacije objavljuje putem medija (OTS sustav HINA-e), Agencije (SRPI - službeni registar propisanih informacija) i ZSE. Dodatno, povlaštene informacije obvezno moraju biti tijekom odgovarajućeg razdoblja objavljene na internetskim stranicama izdavatelja.

 Sva ostala mjesta na kojima se mogu pojaviti informacije o izdavateljima, ali i informacije vezane uz postupanje Agencije, poput raznih novinskih napisa, neautoriziranih intervjua, televizijskih priloga, internetskih portala, foruma i sl. ne smatraju se službenim mjestom odnosno službenim izvorom informacije niti se informacije objavljene na ovim mjestima mogu smatrati potpunim, istinitim i sadržajno točnim.

 S tim u vezi, Agencija skreće pozornost ulagateljima da trebaju uzeti u obzir dodatni rizik kojem su izloženi u slučajevima kada svoje investicijske odluke donose na temelju neprovjerenih, neslužbenih, špekulativnih i sličnih informacija o nekom izdavatelju. Svoje investicijske odluke ulagatelji trebaju donositi prvenstveno na temelju javno objavljenih (službenih) informacija izdavatelja i/ili na temelju savjetovanja s osobama koje su ovlaštene pružati investicijske usluge na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj.

 Isto tako, izdavatelji trebaju postupati na način kojim će osigurati da su sve propisane informacije javno dostupne na zakonom propisanim mjestima i u propisanim rokovima kako bi se smanjili ili u potpunosti izbjegli slučajevi objavljivanja neprovjerenih, neslužbenih i špekulativnih informacija u nekim drugim izvorima, ili objavljivanje službenih informacija na nekim drugim mjestima sukladno odredbama posebnih zakona (npr. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi), a bez objave iste informacije na mjestima koje propisuje ZTK.