Vijesti europskih regulatora

EBA smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma

Objavljeno: 25. kolovoza 2021.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (dalje: EBA) objavila je Smjernice na temelju članka 17. i članka 18. stavka 4. Direktive (EU) 2015/849 o dubinskoj analizi stranaka o čimbenicima koje bi kreditne i financijske institucije trebale uzeti u obzir pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosima i povremenim transakcijama („Smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma”), kojima se stavljaju izvan snage i zamjenjuju Smjernice JC/2017/37 (dalje: Smjernice).

Smjernice se, osim na HNB i njihove subjekte nadzora, primjenjuju na Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) kao nadležno tijelo te na sljedeće financijske institucije:

 1. društvo koje nije kreditna institucija, a koje obavlja jednu ili više djelatnosti navedenih u točkama od 2. do 12. te 14. i 15. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća:
  • Kreditiranje, uključujući inter alia: potrošački kredit, ugovore o kreditu koji se odnose na nekretnine, otkup potraživanja s regresom ili bez njega, financiranje trgovačkih transakcija (uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),
  • Financijski leasing,
  • Jamstva i preuzete obveze,
  • Trgovanje za vlastiti račun ili za račun klijenata:
 • instrumentima tržišta novca (čekovima, mjenicama, certifikatima o depozitu itd.),
 • deviznim sredstvima,
 • financijskim budućnosnicama i opcijama,
 • valutnim i kamatnim instrumentima,
 • prenosivim vrijednosnim papirima.
  • Sudjelovanje u izdavanju vrijednosnih papira i pružanje usluga povezanih sa spomenutim izdanjima,
  • Savjetovanje društava u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i povezanim pitanjima te savjetovanje i usluge u vezi sa spajanjima odnosno pripajanjima i kupnjom društava,
  • Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
  • Upravljanje portfeljima i savjetovanje,
  • Skrbništvo nad vrijednosnim papirima i upravljanje vrijednosnim papirima.
 1. društvo za osiguranje kako je definirano u članku 13. točki 1. Direktive 2009/138/EZ, ako obavlja djelatnosti životnog osiguranja obuhvaćene tom Direktivom;
 2. investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;
 3. subjekt za zajednička ulaganja koji trguje svojim udjelima ili dionicama;
 4. posrednik u osiguranju kako je definiran u članku 2. točki 5. Direktive 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kada djeluje u pogledu životnog osiguranja i drugim uslugama povezanima s ulaganjem, uz iznimku vezanog posrednika u osiguranju iz točke 7. tog članka;
 5. podružnice, ako su smještene u Uniji, financijskih institucija iz prethodnih točaka, neovisno o tome jesu li njihova glavna sjedišta smještena u državi članici ili u trećoj zemlji;

Svrha Smjernica je pružiti pomoć društvima i nadležnim tijelima da utvrde čimbenike koje bi društva trebala razmotriti pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog s njihovim poslovanjem, s određenim poslovnim odnosom ili povremenom transakcijom s bilo kojom fizičkom ili pravnom osobom („stranka”). Smjernicama se utvrđuje i način na koji bi društva trebala prilagoditi svoje mjere dubinske analize stranke s obzirom na rizik od pranja novca / financiranja terorizma koji su identificirala. Iako su ove Smjernice ponajprije usmjerene na procjene rizika pojedinačnih poslovnih odnosa i povremenih transakcija, društva bi se trebala koristiti ovim smjernicama mutatis mutandis pri procjeni rizika od pranja novca / financiranja terorizma u cjelokupnom poslovanju, u skladu s člankom 8. Direktive (EU) 2015/849.

Konkretno, Smjernice daju detaljne upute i pojašnjenja koje je sve zahtjeve potrebno ispuniti u pogledu procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, utvrđivanju čimbenika rizika od pranja novca / financiranje terorizma, mjera dubinske analize stranke, vođenja evidencija, obuke te preispitivanju djelotvornosti.

S druge strane, Smjernice predstavljaju i uputu Hanfi prilikom provedbe nadzornih aktivnosti ispunjavaju li ta društva svoje obveze sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma, što čini dio pristupa nadzoru koji se temelji na riziku. Hanfa će se služiti ovim Smjernicama pri procjeni prikladnosti procjena rizika koje provode društva kao i njihovih politika i procedura u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te će razmotriti i mjeru do koje ih ove Smjernice mogu uputiti u procjenu rizika od pranja novca / financiranja terorizma koji je povezan s njihovim sektorom.

U roku od dva mjeseca od dana objave Smjernica na svim službenim jezicima Europske unije (odnosno do 26. rujna 2021.) Hanfa je dužna obavijestiti EBA-u o usklađenosti sa Smjernicama.

NAGLASAK NA ZAHTJEVIMA U UPRAVLJANJU RIZIKOM OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA POVEZANOG S POSLOVANJEM

Smjernice pojašnjavaju koje je zahtjeve potrebno ispuniti radi usklađivanja i primjene, u odnosu na sljedeća područja:

 • Procjena rizika: ključna načela za sva društva
 • Utvrđivanje čimbenika rizika od pranja novca / financiranje terorizma
 • Procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 • Mjere dubinske analize stranke koje su dužna primjenjivati sva društva
 • Vođenje evidencije
 • Obuka
 • Preispitivanje djelotvornosti
 • Sektorske smjernica za upravljanje imovinom
 • Sektorska smjernica za društvo za osiguranje
 • Sektorska smjernica za investicijska društva
 • Sektorska smjernica za investicijske fondove
 • Sektorska smjernica za reguliranje platforme za skupno financiranje
 • Sektorska smjernica za korporativno financiranje

JESU LI SMJERNICE U POTPUNOSTI NEŠTO NOVO?

Ove Smjernice u pogledu dosadašnjih aktivnosti u ovom području ne predstavljaju potpunu novost nego revidiraju već postojeće Smjernice o čimbenicima rizika pranja novca i pranja novca (JC/2017/37) uzimajući u obzir izmjene pravnog okvira EU-a za sprječavanje pranja novca (Anti Money Laundering – AML) i financiranja terorizma (Counter Terrorism Financing - CFT) i nove rizike pranja novca i financiranja terorizma, uključujući one utvrđene pregledima implementacije provedenih od strane EBA-e i Zajedničkim mišljenjem o rizicima pranja novca i financiranja terorizma iz 2019. Europskih nadzornih tijela (ESAs).

Smjernice uključuju nove smjernice o procjenama rizika od pranja novca i financiranja terorizma, dubinske analize stranaka za stvarne vlasnike i usklađenosti s odredbama o poboljšanoj dubinskoj analizi stranaka u vezi s visokorizičnim trećim državama.

Valja napomenuti da Hanfin Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke (Narodne novine, br. 59/18) jednim dijelom već prati sadržaj revidiranih Smjernica čime će se proces usklađivanja i potpune primjene njihovih zahtjeva lakše dovršiti. 

NOVOSTI

U odnosu na prethodno spomenuto, Smjernice dodatno i detaljno definiraju zahtjeve koje subjekti nadzora trebaju provoditi pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog s njihovim poslovanjem, s određenim poslovnim odnosom ili povremenom transakcijom s bilo kojom fizičkom ili pravnom osobom („stranka”).

Smjernicama se utvrđuje i način na koji bi društva trebala prilagoditi svoje mjere dubinske analize stranke s obzirom na rizik od pranja novca / financiranja terorizma koji su identificirala.

Ove su smjernice ponajprije usmjerene na procjene rizika pojedinačnih poslovnih odnosa i povremenih transakcija. Međutim, društva bi se trebala koristiti ovim smjernicama mutatis mutandis pri procjeni rizika od pranja novca / financiranja terorizma u cjelokupnom poslovanju, u skladu s člankom 8. Direktive (EU) 2015/849.

BUDUĆI KORACI

Ovim putem, a radi potrebe izjašnjavanja Hanfe u vezi s usklađenošću s predmetnim Smjernicama, Hanfa poziva gore spomenuta Društva da komentare u vezi s potencijalno otegotnim okolnostima u pogledu procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog s poslovanjem, s određenim poslovnim odnosom ili povremenom transakcijom s bilo kojom fizičkom ili pravnom osobom („stranka”) kao i u odnosu na potrebu prilagodbe mjera dubinske analize stranke s obzirom na identificirani rizik od pranja novca / financiranja terorizma najkasnije do 13. rujna 2021. putem udruženja pri HGK-u, HUO-u ili HUB-u ili na sljedeću adresu elektroničke pošte: bozena.ramljak@hanfa.hr.

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela (ESMA, EIOPA, EBA) objavila odgovore Europske komisije u vezi s tumačenjem određenih odredbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga

Objavljeno: 26. srpnja 2021.

Europska nadzorna tijela su 26.7.2021. objavila odgovore Europske komisije na pitanja upućena Europskoj komisiji početkom siječnja 2021. u vezi s pojašnjavanjem određenih odredbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga  (dalje: SFDR) koje su postavila na temelju odredbi članka 16.b uredbi o osnivanju tih tijela.

Komisija je odgovore na postavljena pitanja usvojila 6. srpnja 2021. u formatu interne Odluke Europske komisije.

Komisija upućuje europska nadzorna tijela kako na svojim internetskim stranicama trebaju upozoriti čitatelje na to da dostavljeni odgovori pojašnjavaju važeće odredbe relevantnog zakonskog okvira i ni na koji način ne proširuju opseg prava i obveza svih sudionika već definiranih zakonodavnim okvirom te kako ne uvode dodatne obveze subjektima i nacionalnim nadzornim tijelima na koje se primjenjuje SFDR. Svrha odgovora je pomoći razjasniti primjenu i implementaciju relevantnih odredbi fizičkim i pravnim osobama kao i nadležnim tijelima i institucijama Europske unije. Napominje se kako jedino Sud Europske unije ima ovlasti tumačiti pravo EU-a, a da stajališta navedena u Komisijinoj internoj Odluci ne prejudiciraju pozicije Komisije koje ona može zauzeti pred tijelima EU-a i sudovima država članica.

Napominjemo kako je EK skrenula pažnju da su u dokumentu s odgovorima zamijenili odgovore za prva dva pitanja te će EK izdati ispravak dokumenta prvom prilikom.

Integralne informacije u vezi s pismom, Odlukom te odgovorima Europske komisije dostupne su na sljedećim poveznicama:

Pismo Europske komisije u vezi s pitanjima europskih nadzornih tijela oko primjene određenih odredbi SFDR-a

Odluka Europske komisije u vezi s usvajanjem odgovora europskim nadzornim tijelima oko primjene određenih odredbi SFDR-a

Odgovori Europske komisije europskim nadzornim tijelima oko primjene određenih odredbi SFDR-a

Povratak na vrh

EIOPA se savjetuje o izmjenama i dopunama zahtjeva o nadzornom izvješćivanju i objavljivanju

Objavljeno: 27. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je savjetovanje o izmjenama i dopunama zahtjeva o nadzornom izvješćivanju i objavljivanju u okviru Solventnosti II.

Nakon niza godina primjene Solventnosti II i informacija koje su primila nacionalna nadzorna tijela, važno je osigurati da redovito nadzorno izvještavanje ostane svrsishodno. Analiza tijekom posljednjih godina dovela je do niza prijedloga za izmjenu Direktive Solventnost II i njezine Delegirane uredbe koje je EIOPA iznijela u Mišljenju o reviziji Solventnosti II 2020. Međutim, iskustvo je također pokazalo da postoji potreba za provođenjem izmjena i dopuna zahtjeva za izvješćivanjem u okviru trenutnog pravnog okvira, bez čekanja na reviziju Solventnosti II.

U ovom savjetodavnom dokumentu EIOPA predlaže izmjene i dopune zahtjeva za izvješćivanje, koji se uglavnom temelje na Izvješću o predlošcima kvantitativnog izvještavanja objavljenom zajedno s Mišljenjem o Solventnosti II za 2020. godinu. Uz te promjene, prijedlozi uključuju pojednostavljivanje tromjesečnog izvještavanja za sva društva, uklanjanje nekih obrazaca izvješćivanja za sva društva i nove pragove za promicanje boljih zahtjeva za izvješćivanjem temeljenih na riziku i proporcionalnosti. To će dovesti do smanjenja broja predložaka za većinu društava.

Prijedlozi EIOPA-e o preispitivanju zahtjeva za izvješćivanje trebali bi donijeti koristi, što će u konačnici dovesti do bolje zaštite osiguranika:

 • smanjenje troškova izvještavanja za većinu osiguravajućih društava,
 • uključivanje informacija potrebnih u nadzorne svrhe s naglaskom na nove rizike i nova područja za koja su nadzorna tijela utvrdila brojne praznine u podacima,
 • prikladnije izvještavanje, na primjer smanjenje i pojednostavljivanje kad god je to moguće, uzimajući u obzir praznine koje su utvrdila nadzorna tijela.

EIOPA poziva sve zainteresirane dionike da dostave komentare na izmjene i dopune elektroničkom porukom na CP-21-002@eiopa.europa.eu do 17. listopada 2021. godine.

Savjetovanje o izmjenama i dopunama nadzornog izvješćivanja i javno objavljivanje dokumenata

Pozadina

Prijedlozi EIOPA-e odnose se na izmjene i dopune Provedbenih tehničkih standarda o objavljivanju podataka, Provedbenih tehničkih standarda o izvješćivanju i EIOPA-inih Smjernica o nadzoru podružnica društava za osiguranje iz trećih zemalja, kao i EIOPA-inih Smjernica o izvješćivanju za potrebe financijske stabilnosti.

Povratak na vrh

EIOPA se savjetuje o pristupu u pogledu nadzora društava koja prestaju s poslovanjem

Objavljeno: 27. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je savjetovanje o Nadzornoj izjavi u vezi s nadzorom društava koja prestaju s poslovanjem. Cilj je nadzorne izjave osigurati primjenu visokokvalitetnog i konvergentnog nadzora društava koja prestaju s radom ili portfelja u kojima se ne sklapaju novi poslovi i koji su adresati regulative Solventnost II.

Stjecanje portfelja i društava koja prestaju s poslovanjem od strane drugih društava za osiguranje povećava se i privlači interes specijaliziranih investicijskih subjekata. EIOPA vjeruje da je neophodno navesti nadzorna očekivanja kako bi se bolje razmotrilo i riješilo potencijalne rizike koji proizlaze iz poslovnih modela društava koja prestaju s poslovanjem. Nadzor nad društvima koja prestaju s poslovanjem posebno je izazovan zbog specifičnog profila rizika takvih društava, npr. u odnosu na promjene u vlasništvu. Pored toga, nedostaje posebna regulativa za društva koja prestaju s poslovanjem u okviru regulative Solventnosti II.

Nadzorna izjava obuhvaća odobrenje za stjecanje društva ili portfelja u „run-off“ fazi, kontinuirani nadzor, kao i pitanja o prudencijalnom poslovanju i vođenju poslova. EIOPA posebno preporučuje potencijalnom stjecatelju rani dijalog s nacionalnim nadzornim tijelima kako bi obavijestio o namjeri povlačenja cijelog (ili materijalnog) dijela obveza osiguranja. Kao dio kontinuiranog nadzora, nacionalna nadzorna tijela trebala bi provesti analizu poslovnog modela s posebnim naglaskom na to kako se očekuje da će društvo ostati profitabilno u bliskoj budućnosti. Nadalje, fokus bi također trebao biti na osiguravanju poštivanja pravila Solventnosti II kao što su tehničke pričuve, ulaganja, reosiguranje i istodobno osiguravanje korektnog postupanja s osiguranicima.

Nadzorna izjava dio je prioritetnog rada EIOPA-e definiranog u Planu nadzorne konvergencije za 2020. i 2021. godinu.

EIOPA poziva sve zainteresirane dionike da daju komentare na Nadzornu izjavu odgovaranjem na upitnik do 17. listopada 2021.

Konzultacijski dokument o Nadzornoj izjavi u pogledu nadzora društava koja prestaju s poslovanjem

 

Povratak na vrh

Nadzorna izjava o ORSA-i u kontekstu COVID-19

Objavljeno: 27. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je danas Nadzornu izjavu o vlastitoj procjeni rizika i solventnosti (ORSA) u kontekstu pandemije COVID-19. S ciljem poticanja konvergencije nadzora, EIOPA se u ovoj nadzornoj izjavi usredotočuje na nadzor internih procesa društava koji su neophodni za uspostavu kvalitetne ORSA-e.

S obzirom na to da pandemija COVID-19 već utječe na društva, EIOPA očekuje da je većina njih do sada obuhvatila takav scenarij u svojoj ORSA-i. Na primjer, neka nacionalna nadzorna tijela također su već izdala smjernice kako bi se odražavala pandemijska situacija u ORSA-i.

Izjava vodi društva kroz nadzorna očekivanja u trenutačnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom COVID-19, istovremeno uzimajući u obzir da se utjecaj na svako pojedinačno društvo može razlikovati ovisno o njegovom specifičnom profilu rizika.

Izjava se posebno odnosi na situaciju s pandemijom, međutim preporuke su primjenjive na svaku sličnu situaciju s potrebnim prilagodbama.

Izjava je popraćena komentarima iz javnog savjetovanja, izjavom o povratnim informacijama zainteresiranim stranama i procjenom učinka razvijenom na temelju podataka danih tijekom razdoblja savjetovanja.

 

Povratak na vrh

Savjetovanje o reviziji Smjernica povezanih sa Solventnosti II o granicama ugovora i vrednovanju tehničkih pričuva

Objavljeno: 16. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) pokrenulo je danas dva postupka konzultacija o reviziji Smjernica povezanih sa Solventnosti II o granicama ugovora i vrednovanju tehničkih pričuva, koje su na snazi ​​od primjene Solventnosti II u 2016. godini.

Kao dio pregleda Solventnosti II iz 2020. godine EIOPA je identificirala nekoliko različitih praksi u vezi s provedbom i nadzorom obračuna tehničkih pričuva. Kako bi se osigurala ujednačena primjena Solventnosti II i njezinog delegiranog propisa na ovom području, zahtijeva se revizija postojećih smjernica, uz potrebna poboljšanja utvrđena u Mišljenju o pregledu Solventnosti II iz 2020.

Savjetovanje o reviziji Smjernica o granicama ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju

Smjernice o granicama ugovora promiču dosljednu primjenu granica ugovora o osiguranju ili reosiguranju. Granica ugovora određuje smatra li se dodatno pokriće koje proizlazi iz opcija ugovaratelja osiguranja postojećim ili budućim poslovanjem.

Nove i izmijenjene smjernice pružaju detaljne smjernice o već postojećim zahtjevima. Usredotočene su na razdvajanje ugovora o osiguranju i reosiguranju i procjenu ima li financijsko jamstvo ili pokriće vidljiv učinak na ekonomičnost ugovora. Nove se smjernice posebno usredotočuju na cilj razdvajanja, osiguravajući da jedan ugovor ima jednak tretman, bez obzira na to prodaje li se kao jedan ugovor ili kao dva neovisna ugovora, gdje su oba jednaka u smislu rizika.

EIOPA poziva dionike da odgovore na anketu do 12. studenog 2021. godine.

Savjetovanje o reviziji Smjernica o vrednovanju tehničkih pričuva

Smjernice o vrednovanju tehničkih pričuva imaju za cilj povećati dosljednost i usklađenost profesionalne prakse za sve vrste i veličine društava u državama članicama EU-a i podržati društva u izračunavanju tehničkih pričuva prema Solventnosti II.

U novim i izmijenjenim smjernicama EIOPA pojašnjava da se tamo gdje postoje ugovori s značajnim opcijama i jamstvima od poduzetnika očekuje uporaba metode vrednovanja koja bilježi vremensku vrijednost tih ugovora. Smjernice koje se bave stručnom prosudbom, ključnom komponentom izračuna tehničkih pričuva, predložene su na temelju postojećih Smjernica o uporabi internih modela, koje su već bile primjenjive u svrhu vrednovanja tehničkih pričuva.

EIOPA poziva dionike da odgovore na anketu do 12. studenog 2021. godine.

Sljedeći koraci

EIOPA će razmotriti primljene povratne informacije, objaviti konačno izvješće o savjetovanju i dostaviti Smjernice na usvajanje svom Odboru nadzornih tijela.

 

Povratak na vrh

Mišljenje o korištenju tehnika ublažavanja rizika od strane društava za osiguranje

Objavljeno: 14. srpnja 2021.

Europsko tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je Mišljenje o korištenju tehnika ublažavanja rizika od strane društava za osiguranje.

Od primjene Solventnosti II na europskom su se tržištu pojavile nove tehnike ublažavanja rizika, poput novih struktura reosiguranja, a neke postojeće počele su dobivati ​​na značaju. Mišljenje se stoga bavi korištenjem tehnika ublažavanja rizika i uključuje niz preporuka upućenih nacionalnim nadležnim tijelima kako bi se osigurao konvergentni nadzor.

Tehnike ublažavanja rizika, a posebno reosiguranje, učinkoviti su alati za društva za osiguranje i društva za reosiguranje koji im omogućuju upravljanje rizicima u skladu s njihovom strategijom i sposobnostima. Koriste se za ublažavanje rizika i za poboljšanje upravljanja kapitalom diverzifikacijom rizika. Pravilno ublažavanje rizika prepoznaje se u zahtjevu za izračun solventnosti.

Ovo Mišljenje podiže svijest o važnosti uspostavljanja odgovarajuće ravnoteže između učinkovitog prenošenja rizika i kapitalne olakšice u kapitalnom zahtjevu o solventnosti. Tu bi ravnotežu trebalo procijeniti prema pojedinačnoj analizi kako bi se uzele u obzir posebnosti svake strukture reosiguranja i njezina specifična interakcija s profilom rizika društva.

Od nacionalnih nadležnih tijela očekuje se koordinacija i suradnja u procjeni takvih struktura koje nadilaze razinu pojedinih država članica kako bi se osigurao usklađen pristup.

Mišljenje o korištenju tehnika ublažavanja rizika od strane društava za osiguranje popraćeno je procjenom utjecaja i izjavom o očitovanjima koja se odnosi na komentare primljene tijekom javnog savjetovanja.

Povratak na vrh

Nadzorna izjava o nadzornim praksama i očekivanjima u slučaju kršenja zahtjeva u pogledu potrebnog solventnog kapitala

Objavljeno: 14. srpnja 2021.

Europsko tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je Izjavu o nadzornim praksama i očekivanjima u slučaju kršenja zahtjeva u pogledu potrebnog solventnog kapitala (SCR).

Ovom nadzornom izjavom EIOPA želi potaknuti nadzornu konvergenciju u situacijama u kojima društva za osiguranje i društva za reosiguranje krše zahtjeve u pogledu potrebnog kapitala, posebno vezi s potrebnim planom oporavka. Nadzorne prakse u takvim situacijama moraju biti fleksibilne i trebaju uzeti u obzir specifičnu situaciju društva za osiguranje ili društva za reosiguranje. Međutim, važno je da se, kada se postignu određeni pokretači, poput neusklađenosti s SCR-om, primijene usklađeni pristupi kako bi se osigurala slična zaštita ugovaratelja osiguranja te ostalih osoba koje imaju prava temeljem ugovora o osiguranju diljem Europe.

Stalna neizvjesnost mogla bi u budućnosti dovesti do kršenja zahtjeva u pogledu SCR-a. Solventnost II omogućuje nadzornim tijelima poduzimanje pravovremenih radnji i stoga je brzo djelovanje potrebno kako bi se osigurala nadzorna konvergencija.

Izjava je popraćena pregledom komentara iz javnog savjetovanja, izjavom o očitovanjima zainteresiranim stranama i procjenom učinka razvijenom na temelju podataka danih tijekom razdoblja savjetovanja.

 

Povratak na vrh

EIOPA dodatno doprinosi održivom financiranju

Objavljeno: 14. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) izdalo je danas tri publikacije u sklopu svojih aktivnosti u vezi s održivim financiranjem. Radovi se bave ključnim pitanjima rizika povezanih s klimatskim promjenama za sektor osiguranja i nastavljaju poticati osiguravatelje da preuzmu ulogu u omogućavanju ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Dokumenti EIOPA-e podržavaju novu Strategiju održivog financiranja Europske komisije u težnji za većom zaštitom od klimatskih i okolišnih rizika putem osiguranja i integriranjem rizika održivosti u prudencijalni okvir za osiguravatelje.

Pokusna nadzorna ploča za manjkavosti u zaštiti od prirodnih katastrofa

Prva pokusna nadzorna ploča EIOPA-e prikazuje manjkavosti u osiguranju u zaštiti od prirodnih katastrofa u Europi. Pokusna nadzorna ploča objedinjuje podatke o ekonomskim i osiguranim gubicima, ranjivostima i izloženosti, kao i osiguranju u državama članicama EU-a. Podaci pokazuju da je osigurano samo 35 % ukupnih gubitaka uzrokovanih ekstremnim vremenskim i klimatskim događajima u cijeloj Europi. Nadzorna ploča pomoći će u identificiranju rizičnih regija, pokretača manjkavosti u zaštiti osiguranja u vezi s klimom, kao i definiranju proaktivnih mjera prevencije. Trebala bi omogućiti donošenje odluka zasnovanih na dokazima o mjerama za poboljšanje otpornosti društva na prirodne katastrofe u trenutku kada se očekuje da će gubici na imovini i poduzećima rasti zbog klimatskih promjena.

Metodološki rad za integriranje klimatskih promjena u naknadu za rizični kapital standardne formule Solventnosti II

EIOPA predlaže metodološke korake koji podupiru potrebu redovitog formaliziranja pristupa za ponovnu procjenu i po potrebi kalibraciju parametara za modul rizika od prirodne katastrofe standardne formule Solventnosti II. Redovita ponovna procjena ili ponovna kalibracija integrirala bi nova razmatranja, poput upotrebe modela koji izričito uzimaju u obzir klimatske promjene, kao i mogućnost uključivanja novih zemalja. U radu se također utvrđuje potreba za poboljšanjem razumijevanja novih opasnosti poput požara ili suše. Metodologija uzima u obzir da se očekuje povećanje učestalosti i ozbiljnosti prirodnih katastrofa zbog klimatskih promjena. Zahtjevi solventnog kapitala za rizik preuzimanja prirodne katastrofe moraju odražavati očekivani utjecaj klimatskih promjena kako bi se osigurala financijska otpornost (re)osiguravatelja koji pokrivaju prirodne katastrofe.

Izvješće o neživotnom osiguranju i određivanju cijena u svjetlu klimatskih promjena

Izvješće istražuje priliku da (re)osiguravatelji, kao upravitelji rizika i osiguravatelji, doprinesu prilagodbi i ublažavanju klime, podržavajući mogućnost osiguranja rizika povezanih s klimatskim promjenama. Kroz određivanje cijena na temelju rizika, ugovorne uvjete i strategiju preuzimanja rizika (re)osiguravatelji bi trebali razmotriti provedbu mjera za prilagodbu i/ili ublažavanje klimatskih promjena. EIOPA želi potaknuti (ponovne) napore osiguravatelja u zauzimanju anticipativnog pristupa prema pokrivanju rizika koji proizlaze iz klimatskih promjena.

Kao sljedeći korak, EIOPA će se usredotočiti na istraživanje prudencijalnog tretmana osiguranja povezanih s prilagodbom na klimatske promjene na temelju rizika. EIOPA će također istražiti integraciju zahtjeva za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena u distribuciju osiguranja i zahtjeve nadzora i upravljanja proizvodima. Konačno, EIOPA će razmotriti istraživanje potencijala za dugoročne neživotne ugovore, uzimajući u obzir potrebu za razvojem inovativnih rješenja.

Povratak na vrh

EIOPA izvještava o ključnim rizicima za financijsku stabilnost u europskim sektorima osiguranja i mirovinskog osiguranja

Objavljeno: 14. srpnja 2021.

Europsko tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je danas Izvješće o financijskoj stabilnosti, koje se bavi ključnim rizicima za financijsku stabilnost u europskom sektoru osiguranja i mirovinskog osiguranja.

EIOPA naglašava da pandemijska kriza još uvijek nije gotova i da mnoge neizvjesnosti ostaju unatoč napretku u kampanjama cijepljenja i trendovima smanjenja broja novozaraženih. Učinak na realno gospodarstvo smanjen je opsežnim fiskalnim mjerama, ali neki negativni učinci mogli bi postati vidljivi tek kad se uvedene mjere postupno povuku. Konkretno, povećana nezaposlenost i smanjenje korporativnih kredita negativno bi utjecali na sektor osiguranja i mirovinskog osiguranja.

Iako je gospodarstvo EU-a još uvijek izloženo visokim rizicima, neke naučene lekcije već se odražavaju u reviziji Solventnosti II na način da se uzimaju u obzir promjene u trenutačnom gospodarskom okruženju. Trenutačna kriza također je istaknula veliku važnost koordiniranih pristupa među nacionalnim nadležnim tijelima.

Također je važno zadržati fokus na novim rizicima koji se pojavljuju, poput kiberrizika i klimatskog rizika. Rad od kuće u pandemiji uzrokovao je povećane kibernetičke napade, uzastopno naglašavajući sve veću važnost rizika povezanih s digitalizacijom. Ekološki, socijalni i upravljački čimbenici, koji sve više oblikuju investicijske odluke osiguravatelja i mirovinskih fondova i utječu na njihovo preuzimanje rizika, i dalje su jedna od središnjih točaka industrije osiguranja i mirovinskog osiguranja. U analizi osjetljivosti na rizike za imovinu povezane s tranzicijom objavljenoj krajem 2020. godine EIOPA se bavi razvojem u ovom području, također iz perspektive financijske stabilnosti.

Kriza je pokazala da je s uspostavljenim režimom Solventnosti II industrija osiguranja bila u cjelini dobro pripremljena. Međutim, postoji potreba za kontinuiranom analizom svih rizika. U tom pogledu EIOPA trenutno provodi testiranje otpornosti na stres za osiguranje na razini cijelog EU-a procjenjujući utjecaj nepovoljnog scenarija bolesti COVID-19 u dugotrajnom okruženju niskih kamatnih stopa na kapitalne i likvidnosne pozicije osiguravatelja.

Izvješće o financijskoj stabilnosti također uključuje dva tematska članka: prvi se fokusira na utjecaj testiranja na stres u sektoru osiguranja diljem EU-a na cijene dionica i sistemski rizik, a drugi na rizike od klimatskih promjena za realno gospodarstvo i potencijalnu ublažavajuću ulogu osiguranja.

Izvješće o financijskoj stabilnosti

 

Povratak na vrh

EIOPA objavila mjesečne tehničke informacije za izračun relevantne vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa prema Solventnosti II u odnosu na kraj lipnja 2021.

Objavljeno: 14. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je tehničke informacije za izračun relevantne vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa prema Solventnosti II (RFR) u odnosu na kraj lipnja 2021.

RFR podaci izračunati su na temelju sadržaja Tehničke dokumentacije koja je objavljena 31. svibnja 2020., a koja se temelji na RFR kodiranju objavljenom 8. listopada 2019.

Svi su dokumenti dostupni na dijelu internetske stranice EIOPA-e posvećenom RFR-u, a ažuriranoj verziji izvornog koda može se pristupiti ovdje.

Pozadina

Tehničke informacije koje se odnose na vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa (RFR) koriste se za izračun tehničkih rezervi za obveze (re)osiguranja.

U skladu s Direktivom Solventnost II EIOPA objavljuje tehničke informacije koje se odnose na vremenske strukture RFR-a putem posebnog odjeljka na internetskoj stranici EIOPA-e, koji također sadrži kalendar objave za 2021. godinu, tehničku dokumentaciju RFR, RFR kodiranje i često postavljena pitanja.

Ovom objavom EIOPA osigurava dosljedan izračun tehničkih pričuva u cijeloj Europi.

Povratak na vrh

EIOPA objavila mjesečno ažuriranje simetrične prilagodbe kapitalnog zahtjeva za Solventnost II – kraj lipnja 2021.

Objavljeno: 14. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 5. srpnja 2021. tehničke informacije o simetričnoj prilagodbi kapitalnog zahtjeva za  Solventnost II u odnosu na kraj lipnja 2021. godine.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na sljedećoj poveznici

 

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela objavljuju izmijenjene tehničke standarde o raspoređivanju procjena kreditnog rizika vanjskih institucija za procjenu kreditne sposobnosti

Objavljeno: 14. srpnja 2021.

Zajednički odbor triju Europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA i ESMA - ESA) objavio je danas dva izmijenjena Provedbena tehnička standarda (ITS) o raspoređivanju procjena kreditnog rizika vanjskih institucija za procjenu kreditne sposobnosti (External Credit Assessment Institutions – ECAI).

Izmjene i dopune odražavaju:

 • priznanje dviju novih agencija za kreditni rejting (CRA)
 • ishod praćenja primjerenosti postojećih raspoređivanja i
 • odjavu određenog broja agencija za kreditni rejting.

ITS-ovi dio su jedinstvenih pravila za bankarstvo i osiguranje čiji je cilj stvaranje sigurnog i stabilnog regulatornog okvira koji se dosljedno primjenjuje u cijeloj Europskoj uniji (EU).

Od usvajanja ITS-a za raspoređivanje procjena kreditnog rizika ECAI-a 2019. godine priznate su dvije dodatne agencije za kreditni rejting, dok je nekoliko agencija za kreditni rejting odjavljeno. Stoga su ITS-ovi izmijenjeni i dopunjeni kako bi odražavali dodjelu odgovarajućih pondera rizika novoosnovanim ECAI-ima i uklonili pozivanje na odjavljene ECAI-e. Nadalje, izmjene i dopune odražavaju ishod praćenja primjerenosti postojećih raspoređivanja, na temelju dodatnih kvantitativnih i kvalitativnih podataka prikupljenih nakon što je izvorna provedbena uredba stupila na snagu. Europska nadzorna tijela posebno predlažu promjenu dodjele stupnjeva kreditne kvalitete (Credit Quality Step – CQS) za dva ECAI-a i uvođenje novih ljestvica kreditne ocjene za devet ECAI-a.

Europska nadzorna tijela također su objavila pojedinačne nacrte izvještaja o raspoređivanju, koji ilustriraju kako je metodologija primijenjena za izradu izmijenjenih raspoređivanja, u skladu s mandatom iz Uredbe o kapitalnim zahtjevima (Capital Requirments Regulation – CRR).

ITS

Pravna osnova i pozadina

Predloženi revidirani nacrti ITS-ova izrađeni su u skladu s člankom 136. stavcima 1. i 3. Uredbe 575/2013 (CRR) i člankom 109. stavkom (a) Direktive 2009/138 / EZ (Solventnost II), koji propisuju da revidirane nacrte ITS-ova dostavljaju Europska nadzorna tijela, ako je potrebno.

ITS, koji su izradila Europska nadzorna tijela, a usvojila Europska komisija 7. i 11. listopada 2016., ima za cilj osigurati da se samo kreditni rejtinzi koje izdaju vanjske institucije za procjenu kreditne sposobnosti (ECAI) – agencije za kreditni rejting registrirane prema Uredbi (EZ) br. 1060/2009 ili središnje banke koje izdaju kreditne rejtinge izuzete od primjene iste uredbe – mogu koristiti za izračunavanje kapitalnih zahtjeva financijskih institucija i društava za osiguranje. U tu su svrhu tri Europska nadzorna tijela odredila pristup koji uspostavlja korespondenciju – ili raspoređivanje – između kreditnih procjena i stupnjeva kreditne kvalitete definiranih u bonitetnoj regulativi EU-a za bankarstvo (Uredba o kapitalnim zahtjevima - CRR) i regulativi EU-a za osiguranje (Direktiva Solventnost II).

Povratak na vrh

EIOPA objavljuje prvi kvartalni skup statističkih informacija o strukovnim mirovinama

Objavljeno: 14. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je prvi skup tromjesečnih sveobuhvatnih statističkih podataka o europskom sektoru strukovnih mirovina. Podaci se temelje na regulatornom izvještavanju o podacima povezanim s mirovinama.

Statistika sadrži ažurne i visokokvalitetne podatke i pruža sveobuhvatnu sliku europskog sektora strukovnih mirovina, uključujući prikaze po zemljama koji omogućuju usporedivost.

Statistički podaci objavljivat će se tromjesečno i godišnje, počevši od četvrtog tromjesečja 2020. Svaka tromjesečna objava uključuje agregirane informacije na razini države o bilanci stanja i izloženostima imovine te osnovne informacije o značajkama sektora strukovnih mirovina u svakoj državi Europskog gospodarskog prostora (EEA). Godišnja objava podataka uključivat će dodatne statistike o troškovima, podacima o članovima te doprinosima, isplaćenim naknadama i transferima. Podaci s osnove godišnjeg izvještavanja bit će objavljeni kasnije ove godine.

Statistika strukovnih mirovina

Povratak na vrh

EIOPA objavila izvješće o načelima upravljanja umjetnom inteligencijom

Objavljeno: 14. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je izvješće svoje savjetodavne stručne skupine za digitalnu etiku u kojem se utvrđuju načela upravljanja umjetnom inteligencijom (artificial intelligence - AI) za etički i pouzdan AI u europskom sektoru osiguranja.

Izvješće se temelji na nedavnom međunarodnom razvoju i razvoju EU-a na području digitalizacije i umjetne inteligencije. EIOPA je sazvala savjetodavnu stručnu skupinu kako bi širok spektar dionika mogao surađivati ​​identificirajući prilike i rizike povezane s rastućom uporabom umjetne inteligencije u osiguranju, uključujući istraživanje mogućih ograničenja koja bi mogla biti potrebna.

Izvještaj naglašava širenje umjetne inteligencije u osiguranju. Na primjer, AI omogućuje društvima za osiguranje da provode detaljniju procjenu rizika i prakse određivanja cijena, sve učinkovitije procese upravljanja štetama, kao i učinkovitiju borbu protiv prijevara.

Prednosti poput točnosti predviđanja, automatizacije, novih proizvoda i usluga te smanjenja troškova mogu biti izvanredne. Međutim, osiguravanje pravednosti, nediskriminacije, transparentnosti i objašnjivosti može biti izazov; zadatak je društava adresirati te izazove.

Pokrenuta pitanja od presudne su važnosti zbog digitalne transformacije koja je trenutno u tijeku u tom sektoru. Razvoj zdravog okvira upravljanja AI-om stoga je presudan za dobro funkcionirajući, financijski uključiv sektor osiguranja kojem se vjeruje.

Cilj je izvješća pomoći društvima za osiguranje pri uspostavljanju proporcionalnih mjera temeljenih na riziku, pružajući smjernice o tome kako primijeniti ključna načela u praksi tijekom životnog ciklusa aplikacije AI. Smjernice su neobavezujuće i ilustrativne.

EIOPA pozdravlja nalaze savjetodavne stručne skupine i vjeruje da oni pružaju vrlo dragocjeno polazište za bolje uspostavljanje granica za odgovarajuću uporabu umjetne inteligencije u osiguranju. EIOPA će koristiti ove nalaze kako bi identificirala moguće nadzorne inicijative u ovom području uzimajući u obzir trenutni razvoj na razini EU-a povezan s digitalizacijom i umjetnom inteligencijom.

Preuzimanje izvješća

Pozadina

U rujnu 2019. EIOPA je osnovala Savjetodavnu stručnu skupinu kao nastavak svojeg tematskog pregleda o uporabi analitike velikih podataka u automobilskom i zdravstvenom osiguranju, s ovlaštenjem da proučava umjetnu inteligenciju u osiguranju s etičke perspektive. Tematskim pregledom utvrđen je snažan trend prema poslovnim modelima temeljenim na podacima na europskom tržištu osiguranja. Podaci su postali vrlo vrijedan resurs i dostupnost podataka i dalje raste. Tehnologija je također napredovala i to je omogućilo upotrebu AI-a kako bi se stekao bolji uvid u ponašanje potrošača. Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 također je ubrzala ovaj trend.

Etička pitanja oko digitalizacije i umjetne inteligencije nadilaze sektor osiguranja. EIOPA prepoznaje da je s obzirom na velike količine podataka koje društva za osiguranje koriste u svim dijelovima lanca vrijednosti osiguranja neophodno da se društva za osiguranje bave širim implikacijama uporabe umjetne inteligencije kako bi osigurala pravednost i dobre potrošačke rezultate.

Povratak na vrh

EIOPA nastavlja jačati nadzornu suradnju u prekograničnim aktivnostima

Objavljeno: 06. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) izmijenilo je Odluku o suradnji nadzornih tijela za osiguranje država članica u Europskom gospodarskom prostoru. Novom Odlukom dodatno će se ojačati i unaprijediti suradnja između nacionalnih nadležnih tijela u vezi s prekograničnim aktivnostima kroz:

 • uvođenje novog odjeljka, kojim se uređuju kriteriji, postupak i vrste informacija koje će se razmjenjivati ​​između nadzornih tijela matične države i države članice domaćina u slučaju namjere da se odobri prekogranično pružanje usluga; kriteriji, postupak i vrste informacija koje će se razmjenjivati između nadzornih tijela matične države i države članice domaćina u slučaju da nadzorno tijelo matične države utvrdi pogoršanje financijskih uvjeta ili drugih novih rizika za društvo koje posluje prekogranično, a koji mogu imati prekogranični učinak; te kriteriji, postupak i vrste informacija koje će se razmjenjivati između nadzornih tijela matične države i države članice domaćina u slučaju da nadzorno tijelo države članice domaćina ima ozbiljne i opravdane razloge za zabrinutost u vezi sa zaštitom potrošača u odnosu na društvo koje posluje prekogranično u njegovoj državi članici
 • aktivniju ulogu EIOPA-e u razmjeni informacija kako bi se omogućilo prepoznavanje potencijalnih rizika što je prije moguće te potaknuo proaktivan nadzor i pravovremene nadzorne aktivnosti i
 • pojašnjenje uloge nacionalnih nadležnih tijela i EIOPA-e u procesu uspostave i vođenja platformi za

Povećane prekogranične aktivnosti na unutarnjem tržištu i rastuća internacionalizacija poslovnih aktivnosti zahtijevaju kvalitetnu razmjenu informacija i pokazuju da je potrebna snažna, bliska i pravovremena suradnja nadzornih tijela osiguranja. Stoga je nova Odluka ključna za postizanje dosljednih nadzornih praksi za poboljšanje preventivne zaštite potrošača diljem Europske unije.

Nova Odluka o suradnji nadzornih tijela za osiguranje počet će se primjenjivati od 1. srpnja 2021., a EIOPA će nastaviti pratiti njenu provedbu i koristiti svoje instrumente konvergencije nadzora kako bi osigurala dosljednu primjenu u Europskoj uniji.

Tekst dopunjene odluke dostupan je ovdje: Odluka i Prilog

Povratak na vrh

EIOPA objavila Dokument za raspravu o metodološkom okviru testiranja otpornosti na stres institucija za strukovno mirovinsko osiguranje

Objavljeno: 02. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 22. lipnja 2021. dokument za raspravu o metodološkom okviru za testiranje otpornosti na stres institucija za strukovno mirovinsko osiguranje radi savjetovanja s dionicima. Javno savjetovanje o metodološkom okviru potiče aktivni dijalog među nadzornim tijelima, sektorskom industrijom, udrugama potrošača i znanstvenicima. Dokument za raspravu i obrasci za komentare dostupni su ovdje.

Metodološkim okvirom za testiranje otpornosti na stres institucija za strukovno mirovinsko osiguranje utvrđuju se teorijska i praktična pravila, smjernice i mogući pristupi za potporu budućim vježbama testiranja otpornosti na stres tih institucija. Očekuje se da će se tim konceptualnim pristupom povećati učinkovitost testiranja otpornosti na stres, a posebno da institucije za strukovno mirovinsko osiguranje provedu test otpornosti na stres, a nacionalna nadležna tijela i EIOPA potvrde i analiziraju rezultate.

U radu se uvodi okvir za testiranje koji se sastoji od relevantnih analitičkih alata i pristupa koji na odgovarajući način mogu obuhvatiti značajke institucija za strukovno mirovinsko osiguranje s utvrđenim naknadama (Defined Benefit) i onih s utvrđenim doprinosima (Defined Contribution). Primjena različitih alata može se prilagoditi specifičnom cilju ispitivanja otpornosti na stres.

EIOPA poziva dionike da do 22.9.2021. dostave povratne informacije o dokumentu za raspravu na e-mail: CP-21-003@eiopa.europa.eu.

Povratak na vrh

EIOPA-ino Godišnje izvješće za 2020.

Objavljeno: 01. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je Godišnje izvješće za 2020. godinu, u kojem navodi svoje aktivnosti i postignuća u protekloj godini.

U godini koju je obilježila epidemija bolesti COVID-19 EIOPA je imala ključnu ulogu u osiguranju i nadzoru mirovina u Europi.

Aktivnosti EIOPA-e povezane s bolesti COVID-19 sezale su od uvođenja hitnih mjera kako bi se sektorskoj industriji omogućilo da se usredotoči na kontinuitet poslovanja i obveze prema ugovarateljima i korisnicima osiguranja do pružanja informacija izravno potrošačima o tome što bi trebali očekivati od svojeg društva za osiguranje. Osim toga, u području financijske stabilnosti EIOPA je objavila Izvješće o politici distribucije dividendi i politici varijabilnih primitaka u kontekstu pandemije.

U području zaštite potrošača EIOPA je nastavila jačati svoj rad u području poslovnog nadzora, uključujući definiranje pristupa nadzoru ispunjavanja zahtjeva za praćenje i upravljanje proizvodima (POG).

Ključno postignuće u nadzoru osiguranja bilo je objavljivanje mišljenja o reviziji Solventnosti II, koje je odražavalo uravnotežen pristup uzimajući u obzir trenutačnu situaciju, uključujući učinak bolesti COVID-19 na sektor osiguranja.

Što se tiče financijske stabilnosti, u 2020. godini EIOPA je usredotočila svoj napor na praćenje i ublažavanje učinaka pandemije bolesti COVID-19. Primjeri rada na tom području uključivali su izjavu o politikama raspodjele dividendi i varijabilnih primitaka u kontekstu pandemije, nadzornu ploču rizika te redovito praćenje i izvješćivanje o financijskoj stabilnosti.

Postignut je napredak u području mirovina, posebno dovršavanjem Uredbe o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP), a godinu je obilježio i daljnji rad na području nadzorne ploče za mirovine i sustava praćenja mirovina.

Pandemija bolesti COVID-19 ubrzala je uporabu digitalne tehnologije od strane potrošača i poduzeća te je EIOPA nastavila s radom na tom području, gdje je glavni cilj omogućiti potrošačima sigurno korištenje digitalnih inovacija.

Također je postignut znatan napredak u području održivog financiranja, uključujući potporu razvoju taksonomije EU-a i niza aktivnosti u području klimatskih promjena.

Gledajući unaprijed, uloga osiguravatelja i mirovinskih fondova u gospodarskom oporavku od pandemije ne može se podcijeniti jer će oba sektora igrati važnu ulogu u poticanju zelenih i digitalnih tranzicija i poticanju Unije tržišta kapitala. EIOPA će stoga nastaviti podržavati te prioritete i u sljedećoj godini.

Tekst EIOPA-ina Godišnjeg izviješća za 2020. godinu dostupan je ovdje.

Povratak na vrh

EIOPA objavila Smjernice o nadzornom izvješćivanju za paneuropski proizvod za osobnu mirovinu

Objavljeno: 07. lipnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 4. lipnja 2021. godine Smjernice o nadzornom izvješćivanju o paneuropskom proizvodu za osobnu mirovinu (PEPP) kako bi se osigurala zajednička, ujednačena i dosljedna primjena zahtjeva za izvješćivanje iz Uredbe o PEPP-u.

Smjernicama se dopunjuju Delegirana uredba (EU) 2021/895 i Delegirana uredba (EU) 2021/896 te se uređuju rokovi za izvještavanje nadležnih tijela u skladu s važećim sektorskim pravilima. Nadalje, definiraju se zahtjevi nadzornog izvješća o PEPP-u, uključujući sadržaj narativnog izvješćivanja o poslovanju pružatelja PEPP-a.

Smjernice su upućene svim tijelima nadležnim za PEPP i primjenjuju se od 22. ožujka 2022. godine.

Tekst Smjernica dostupan je ovdje.

Povratak na vrh

EIOPA objavila mjesečne tehničke informacije za izračun relevantne vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa prema Solventnosti II u odnosu na kraj svibnja 2021.

Objavljeno: 07. lipnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je tehničke informacije za izračun relevantne vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa prema Solventnosti II (RFR) u odnosu na kraj svibnja 2021.

Tehničke informacije koje se odnose na vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa (RFR) koriste se za izračun tehničkih rezervi za obveze (re)osiguranja. U skladu s Direktivom Solventnost II EIOPA objavljuje tehničke informacije koje se odnose na vremenske strukture RFR-a putem posebnog odjeljka na internetskoj stranici EIOPA-e, koji također sadrži kalendar objave za 2021. godinu, tehničku dokumentaciju RFR, RFR kodiranje i često postavljena pitanja.

RFR podaci izračunati su na temelju ažuriranih reprezentativnih portfelja objavljenih 31. svibnja 2021. i sadržaja Tehničke dokumentacije koja je objavljena 16. prosinca 2020., a koja se temelji na RFR kodiranju objavljenom 8. listopada 2019.

Svi su dokumenti dostupni na dijelu internetske stranice EIOPA-e posvećenom RFR-u, a  ažuriranoj verziji izvornog koda može se pristupiti ovdje.

Ovom objavom EIOPA osigurava dosljedan izračun tehničkih pričuva u cijeloj Europi.

 

Povratak na vrh

Izvješće europskih nadzornih tijela o provedbi i funkcioniranju Uredbe o sekuritizaciji

Objavljeno: 24. svibnja 2021.

Zajednički odbor europskih nadzornih tijela (ESA  Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) objavio je 17. svibnja 2021. svoju analizu provedbe i funkcioniranja Uredbe EU-a o sekuritizaciji (SECR), uključujući preporuke o tome kako riješiti početne nedosljednosti i izazove, a što može utjecati na ukupnu učinkovitost trenutačnog sekuritizacijskog režima. Svrha je izvješća pružiti smjernice Europskoj komisiji u kontekstu njezine revizije funkcioniranja SECR-a. Također pruža početni doprinos raspravi o učinkovitosti sekuritizacijskog okvira s obzirom na ulogu koju bi sekuritizacija mogla imati u oporavku nakon pandemije Covid-19.

SECR, koji je postao primjenjiv u siječnju 2019., ojačao je sekuritizacijsko tržište EU-a i smanjio stigme sekuritizacijskih proizvoda. Međutim, moglo bi se razmotriti neke prilagodbe kako bi se dodatno poboljšala ukupna dosljednost postojećeg okvira. U izvješću se posebno ističe sljedeće:

 • Zahtjevi za transparentnošću: s obzirom na trend povećanja izdavanja privatnih sekuritizacija i uzimajući u obzir ciljeve SECR-a u pogledu pristupa informacijama i zaštite ulagatelja, u SECR-u bi trebalo navesti precizniju pravnu definiciju za privatne Podaci dostavljeni za privatne sekuritizacije također bi trebali biti dostupni putem sekuritizacijskog repozitorija kako bi se osigurali podaci visoke kvalitete i olakšao nadzor usklađenosti sa zahtjevima transparentnosti.
 • Zahtjevi dubinske analize: regulatorne smjernice bile bi korisne za određivanje načina na koji bi se proporcionalnost mogla provesti u području dubinske analize kako bi se olakšao ulazak novih ulagatelja na sekuritizacijsko tržište EU-a.
 • Kriteriji za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu (STS) sekuritizaciju: potrebne su ciljane izmjene u STS kriterijima kako bi se olakšala uporaba STS oznake za programe komercijalnih zapisa osiguranih imovinom (ABCP).
 • Nadzor sekuritizacijskih zahtjeva: kako bi se dodatno poboljšao nadzor sekuritizacijskih zahtjeva, smatra se da je potrebno istražiti: i) kako razviti zajedničke nadzorne instrumente EU-a, ii) moguće alternative trenutnom STS nadzornom okviru, posebno za one jurisdikcije s ograničenim STS sekuritizacijskim izdanjima i iii) relevantnost zajedničkog pristupa EU-a stalnom nadzoru uvjeta izdavanja odobrenja za treće strane za provjeru.

 

Tekst izvješća dostupan je na poveznici:

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/jc-2021-31-jc-report-on-the-implementation-and-functioning-of-the-securitisation-regulation.pdf

Povratak na vrh

EIOPA objavila mjesečno ažuriranje simetrične prilagodbe kapitalnog zahtjeva za Solventnost II – kraj travnja 2021.

Objavljeno: 10. svibnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 5. svibnja 2021. godine tehničke informacije o simetričnoj prilagodbi kapitalnog zahtjeva za  Solventnost II u odnosu na kraj travnja 2021. godine.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na sljedećoj poveznici:

https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/symmetric-adjustment-equity-capital-charge_en

Povratak na vrh

EIOPA objavila tehničke informacije za izračun relevantne vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa prema Solventnosti II (RFR) u odnosu na kraj travnja 2021.

Objavljeno: 10. svibnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 5. svibnja 2021. tehničke informacije za izračun relevantne vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa prema Solventnosti II (RFR) u odnosu na kraj travnja 2021.

RFR podaci izračunati su na temelju ažuriranih reprezentativnih portfelja objavljenih 16. prosinca 2020. i sadržaja Tehničke dokumentacije koja je objavljena 16. prosinca 2020., a koja se temelji na RFR kodiranju objavljenom 8. listopada 2019.

Svi su dokumenti dostupni na dijelu internetske stranice EIOPA-e posvećenom RFR-u. Ažuriranoj verziji izvornog koda može se pristupiti ovdje .

Tehničke informacije koje se odnose na vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa (RFR) koriste se za izračun tehničkih rezervi za obveze (re)osiguranja. Ovom objavom EIOPA osigurava dosljedan izračun tehničkih pričuva diljem Europe.

Povratak na vrh

EIOPA poziva na komentare na dokument za raspravu o blockchainu i pametnim ugovorima u osiguranju

Objavljeno: 11. svibnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 29. travnja 2021. godine dokument za raspravu o blockchainu i pametnim ugovorima u osiguranju. Cilj je rada pružiti pregled rizika i koristi blockchaina i pametnih ugovora u osiguranju s nadzorne perspektive te prikupiti povratne informacije od dionika.

S jedne strane, blockchain ima potencijal za pružanje ključnih digitalnih mogućnosti, smanjenje dupliciranja procesa, povećanje automatizacije procesa i učinkovitosti, povećanje iskustava klijenata i poboljšanje kvalitete podataka. S druge strane, usvajanje blockchaina može izazvati i nove rizike za osiguravatelje, nadzornike i potrošače. Budući da se tehnologija blockchain i dalje razvija, javlja se nekoliko izazova, kao što su složenost tehnologije, potrošnja energije, zaštita podataka i privatnost, kibernetički rizik, integracija s naslijeđenim infrastrukturama i interoperabilnost te standardizacija između različitih blockchaina.

Iako se trenutačni regulatorni i nadzorni okvir može smatrati uglavnom učinkovitim za rješavanje rizika,  trebalo bi razmotriti specifična pitanja temeljena na razvoju tehnologije i njezine uporabe u poslovnim procesima. Važno je osigurati dostatno i odgovarajuće razumijevanje istog od strane društava za osiguranje i nadzornih tijela te razmjernih politika i postupaka upravljanja kako bi se zajamčilo da se svi relevantni rizici identificiraju i da se njima pravilno upravlja.

EIOPA poziva dionike da iznesu svoja stajališta ovom dokumentu za raspravu ispunjavanjem ankete EU-a do 29. srpnja. Povratne informacije dobrodošle su za sve dijelove dokumenta, koji obuhvaća blockchain, pametne ugovore i kriptoimovinu u slučajevima osiguranja, povezanih rizika i koristi te regulatornih prepreka, kao i mogući europski pristup blockchainu i pametnim ugovorima u osiguranju. EIOPA će procijeniti sve povratne informacije kako bi bolje razumjela i riješila razvoj blockchaina u sektoru osiguranja te s njim povezane rizike i koristi.

Komentari se dostavljaju EIOPA-i putem poveznice:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIOPA_Blockchain_insurance_survey

Dokument je dostupan na poveznici:

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/eiopa-discussion-paper-on-blockchain-29-04-2021.pdf

 

Povratak na vrh

EIOPA: Razine rizika europskih osiguravatelja i dalje su uglavnom stabilne

Objavljeno: 10. svibnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 6. svibnja 2021. tablicu rizika na temelju podataka iz četvrtog tromjesečja 2020. Solventnost II. Tom revizijom rizika na temelju podataka Solventnost II sažeti su glavni rizici i ranjivosti u sektoru osiguranja Europske unije kroz skup pokazatelja rizika za četvrto tromjesečje 2020.

Razine rizika unutar europskog osigurateljnog sektora ostaju nepromijenjene. Makrorizici ostaju na visokoj razini u okružju revidiranja procjena rasta BDP-a i porasta inflacije te rastućih prinosa  na dugoročne obveznice tijekom prvog kvartala 2021. Kreditni su rizici na srednjoj razini. CDS spreadovi nisu se bitno promijenili od prošlog izvješća, no zabrinjava rastući omjer dugova i prihoda kredita u bilanci osiguravatelja, a i udio ulaganja ispod investicijskog rejtinga u blagom je porastu.

Tržišni rizici uz zapažen trend rasta ostaju na srednjoj razini, u kontekstu rastuće volatilnosti na tržištu obveznica, dok su dionička tržišta relativno stabilna. Trend pada cijena komercijalnih nekretnina nastavljen je i u ovoj godini, što se može negativno odraziti na ulaganja osjetljiva na taj faktor rizika.

Rizici profitabilnosti i solventnosti ostaju na srednjoj razini. Solventnost životnih osiguravatelja porasla je, dok je ona neživotnih osiguravatelja u blagom padu. Povrati na imovinu te na višak imovine nad obvezama popravljaju se iako su i dalje manji nego u fazi prije pandemije bolesti COVID-19.

Osigurateljni rizici ostaju na srednjoj razini unatoč pogoršanju nekih indikatora, kao primjerice nastavka smanjenja godišnjeg rasta premije neživotnih osiguranja te značajnog rasta kvote šteta za osiguranje od katastrofa. S druge strane, godišnji rast premije životnih osiguranja oporavlja se nakon nekoliko loših prethodnih kvartala.

Tržišna percepcija ostaje na srednjoj razini, uz rastući trend. Dionice iz sektora osiguranja ostvarile su povrate niže od dioničkog tržišta u cjelini.

Dokument je dostupan na poveznici.

Povratak na vrh

EIOPA započinje testiranje otpornosti na stres osiguranja za 2021.

Objavljeno: 10. svibnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) pokrenulo je 7. svibnja 2021. godine testiranje otpornosti na stres osiguranja za europsko tržište osiguranja za 2021. Testovi otpornosti na stres osiguranja procjenjuju otpornost europskog tržišta osiguranja u slučaju nepovoljnih financijskih i gospodarskih uvjeta te utvrđuju ranjivost tržišta.

Test otpornosti na stres za 2021. usredotočen je na produljeni scenarij pandemije COVID-19 u okruženju „lower for longer” kamatnih stopa. U scenariju razvijenom u suradnji s Europskim odborom za sistemske rizike (ESRB) procijenit će se utjecaj ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 koja utječe na povjerenje diljem svijeta i smanjenje gospodarskih aktivnosti. Test otpornosti na stres ocjenjivat će utjecaj na kapital i likvidnosnu poziciju poduzetnika obuhvaćenih ispitivanjem.

Ciljevi ispitivanja otpornosti na stres za 2021. su procjena otpornosti sudionika na nepovoljne scenarije iz kapitalne i likvidnosne perspektive kako bi nadzornim tijelima pružili informacije o tome mogu li osiguravatelji izdržati teške, ali vjerojatne šokove; razmatranje moguće preporuke industriji i omogućavanje nadzornim tijelima suradnju s osiguravateljima u vezi s mogućim korektivnim mjerama te dopunom mikrobonitetne procjene.

Vježba za 2021. uključuje 44 europska društva za (re)osiguranje. Trgovačka društva odabrana su na temelju veličine, pokrivenosti tržišta na razini EU-a, poslovnih područja koja se obavljaju (poslovi životnog i neživotnog osiguranja), broja zastupljenih jurisdikcija i pokrivenosti drugog lokalnog tržišta. Ciljani uzorak, definiran u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima, obuhvaća ukupno 75 % Europskoga gospodarskog prostora na temelju ukupne imovine u Solventnosti II.

EIOPA sada provodi postupak pitanja i odgovora kako bi sudionicima pružio dodatna pojašnjenja. Rezultati ispitivanja otpornosti na stres planiraju se objaviti u prosincu 2021.

Više o testu otpornosti na stres osiguranja za europsko tržište osiguranja za 2021. dostupno je ovdje

Povratak na vrh

EIOPA objavila mjesečne tehničke informacije za izračun relevantne vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa prema Solventnosti II u odnosu na kraj ožujka 2021.

Objavljeno: 12. travnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je tehničke informacije za izračun relevantne vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa prema Solventnosti II (RFR) u odnosu na kraj ožujka 2021.

RFR podaci izračunati su na temelju ažuriranih reprezentativnih portfelja objavljenih 16. prosinca 2020. i sadržaja Tehničke dokumentacije koja je objavljena 16. prosinca 2020., a koja se temelji na RFR kodiranju objavljenom 8. listopada 2019.

Svi su dokumenti dostupni na dijelu internetske stranice EIOPA-e posvećenom RFR-u. Ažuriranoj verziji izvornog koda može se pristupiti ovdje.

Pozadina

Tehničke informacije koje se odnose na vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa (RFR) koriste se za izračun tehničkih rezervi za obveze (re)osiguranja.

U skladu s Direktivom Solventnost II EIOPA objavljuje tehničke informacije koje se odnose na vremenske strukture RFR-a putem posebnog odjeljka na internetskoj stranici EIOPA-e, koji također sadrži kalendar objave za 2020. godinu, tehničku dokumentaciju RFR, RFR kodiranje i često postavljena pitanja.

Ovom objavom EIOPA osigurava dosljedan izračun tehničkih pričuva u cijeloj Europi.

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela objavila zajedničko Godišnje izvješće za 2020. godinu

Objavljeno: 9. travnja 2021.

Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESAs) objavio je danas svoje Godišnje izvješće za 2020. godinu, pružajući detaljan prikaz cjelokupnog zajedničkog rada završenog tijekom protekle godine.

Pod predsjedanjem EBA-e, Zajednički odbor odigrao je ključnu ulogu u 2020. godini kako bi osigurao usku suradnju među tijelima u kontekstu pandemije COVID-19. Kao dio kontinuiranih napora Europskih nadzornih tijela u nadgledanju kretanja na tržištu i međusektorskih rizika, Zajednički odbor također je pripremio prvu međusektorsku procjenu rizika COVID-19.

U protekloj se godini Zajednički odbor također prilagodio izmijenjenom opsegu pitanja iz svoje nadležnosti, kako je propisano revidiranom Uredbom o osnivanju Europskih nadzornih tijela. Zaštita potrošača ostala je ključni prioritet s finalizacijom Izvješća, uključujući Savjet Komisiji u skladu s Uredbom o PRIIP-ovima. Nadalje, Zajednički odbor dao je značajan doprinos razvoju održivog financijskog okvira kroz izvršavanje mandata koji proizlaze iz Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, zajednički rad na objavi i zajednički doprinos savjetovanju u pogledu Direktive o nefinancijskom izvještavanju.

Tehnološke inovacije i kibernetička sigurnost također su postale istaknute teme u 2020. godini, a Europska nadzorna tijela ojačala su svoje napore kako bi olakšala suradnju i koordinaciju digitalnih financija općenito. Zajednički odbor nastavio je raditi i na područjima sekuritizacije i financijskih konglomerata.

 

Povratak na vrh

EIOPA objavila informacije o korištenju ograničenja i izuzeća od izvještavanja na temelju Solventnosti II

Objavljeno: 9. travnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je danas svoje Godišnje izvješće o korištenju izuzeća i ograničenja od redovitog nadzornog izvještavanja od strane nacionalnih nadležnih tijela (NCA) u okviru Solventnosti II tijekom 2019. i prvog tromjesečja 2020.

U pogledu tromjesečnog izvještavanja u prvom tromjesečju 2020. dvanaest NCA-ova odobrilo je ograničenja za 833 pojedinačna društva, a četiri NCA odobrila su ograničenja i izuzeća za 55 grupa.

U odnosu na godišnje izvještavanje za pojedinačna društva, pet NCA-ova odobrilo je ograničenja i izuzeća od izvještavanja pomoću predložaka po pojedinim stavkama za 125 pojedinačnih društava u 2019., a jedan je NCA odobrio ograničenja i izuzeća od godišnjeg izvještavanja za šest grupa u 2019. godini.

Ograničenja i izuzeća u izvještavanju predviđena člankom 35. Direktive Solventnost II konkretna su mjera proporcionalnosti u pogledu zahtjeva za izvještavanje. Međutim, njih se ne smatra jedinom mjerom proporcionalnosti. Zahtjevi za izvještavanje također odražavaju prirodnu ugrađenu proporcionalnost koja je izravno povezana s prirodom, opsegom i složenošću poslovanja. Pored toga, pragovi utemeljeni na riziku uključeni su u provedbeni tehnički standard o izvještavanju.

Ovo izvješće, slijedeći pristup iz prošle godine, kroz primjer pokazuje kako se proporcionalnost primjenjuje u izvještavanju odražavajući prirodu, opseg i složenost rizika svojstvenih poslovanju, u ovom slučaju u pogledu broja obrazaca putem kojih izvještavaju društva različitih veličina. Gotovo dvostruko više obrazaca korišteno je iz velikih društava nego iz manjih za tromjesečno izvještavanje i na godišnjoj razini, 10 najvećih društava po ukupnoj imovini moralo je ispuniti u prosjeku 36 obrazaca, dok je 10 najmanjih društava moralo ispuniti samo 26 obrazaca. Međutim, treba imati na umu da navedeni brojevi ne uzimaju u obzir složenost poslovanja, poput broja poslovnih linija ili različitih valuta. Ako bi se i to uzimalo u obzir, to bi čak i više povećalo jaz u broju obrazaca za izvještavanje.

Povratak na vrh

Zajednički žalbeni odbor ESA-e odbio je žalbu žalitelja „A“ protiv Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

Objavljeno: 1. travnja 2021.

Zajednički odbor za žalbe europskih nadzornih tijela (ESA – Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovne mirovine i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) jednoglasno je donijelo odluku da je žalba koju je podnijela institucija koja želi ostati anonimna (podnositelj žalbe "A") protiv Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) nedopustiva. Žalba se odnosila na pokretanje istrage o navodnoj povredi zakona EU-a od strane nacionalnog nadležnog tijela (NCA).

U središtu ove žalbe je odluka ESMA-e da ne istražuje pristup koji je usvojio NCA jedne države članice u pogledu procjene strukturiranih maloprodajnih proizvoda (SRP) i utvrđivanje niza odredbi europskih propisa EU-a koje, tvrdi podnositelj žalbe „A“, nije pravilno primijenio NCA. Žalbeni zahtjev prema ESMA-i odnosi se na pristup koji je usvojio NCA u pogledu koncepta „fer value" SRP-a i, posebno, u odnose na koje implicitne troškove treba smatrati da su uključeni u fer vrijednost SRP-a, a koji troškovi i naknade se mogu prikazati odvojeno te nisu sadržani fer vrijednosti samog SRP-a.

Nakon pažljivog razmatranja, Žalbeno vijeće je jednoglasno odlučilo da je žalba nedopuštena.

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela (ESAs) objavila Izvješće o primjeni Smjernica za rješavanje pritužbi

Objavljeno: 1. travnja 2021.

Zajednički odbor triju europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESAs) objavio je 31. ožujka 2021. godine Izvješće o primjeni smjernica za rješavanje pritužbi. Tekst Izvješća dostupan je na poveznici ovdje. U Izvješću se zaključuje da su Smjernice doprinijele dosljednom pristupu rješavanju pritužbi u cijelom bankarskom sektoru, sektoru osiguranja i sektoru vrijednosnih papira te su rezultirale boljim ishodima za potrošače.

Temeljem prikupljenih informacija od 44 nacionalna nadležna tijela iz 29 država analizirano je kako su se primjenjivale Smjernice europskih nadzornih tijela o postupanju s pritužbama od njihova stupanja na snagu (smjernice EIOPA-e objavljene su 2012., a smjernice ESMA-e i EBA-e objavljene su 2014.). Posebno se analizira u kojoj su mjeri postignuti ciljevi Smjernica, provedene nacionalne nadzorne mjere, kao i koraci poduzeti u cilju utvrđivanja dobre/loše prakse poduzeća te izazovi s kojima se suočavaju.

U Izvješću se zaključuje da su Smjernice doprinijele dosljednom pristupu rješavanju pritužbi u cijelom bankarskom sektoru, sektoru osiguranja i sektoru vrijednosnih papira te su rezultirale boljim ishodima za potrošače. U tom kontekstu europska nadzorna tijela smatraju da u ovoj fazi nema potrebe za revizijom Smjernica.

Povratak na vrh

Financijska regulatorna tijela EU-a upozoravaju na očekivano pogoršanje kvalitete imovine

Objavljeno: 2. travnja 2021.

Tri europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESA) objavila su 31. ožujka 2021. prvo zajedničko Izvješće o procjeni rizika za 2021. Izvješće je dostupno na poveznici ovdje. U Izvješću se ističe kako pandemija COVID-19 i dalje u velikoj mjeri utječe na kratkoročne izglede za oporavak. Također se ističe niz ranjivosti na financijskim tržištima i upozorava se na moguće daljnje tržišne korekcije.

Makroekonomski uvjeti poboljšali su se u drugoj polovici 2020. godine podržani tekućim aktivnostima u fiskalnoj i monetarnoj politici, ali je od posljednjeg tromjesečja 2020., uslijed nastavka pandemije COVID-19, došlo do sve veće gospodarske nesigurnosti. Početak cijepljenja protiv COVID-19 predstavlja ključnu bazu za srednjoročna očekivanja, ali nedovoljni proizvodni kapaciteti, kašnjenja u isporuci, kao i rizici povezani s mutacijama virusa u velikoj mjeri utječu na kratkoročne izglede oporavka.

Makroekonomska nesigurnost općenito se nije odrazila na procjene vrijednosti imovine i volatilnost tržišta koji su se oporavili do razine prije krize, naglašavajući kontinuirani rizik od odvajanja vrednovanja imovine od ekonomskih temelja.

U svjetlu tih rizika i nesigurnosti europska nadzorna tijela savjetuju nacionalnim nadležnim tijelima, financijskim institucijama i sudionicima na tržištu poduzimanje sljedećih mjera politike:

 • pripremiti se za očekivano pogoršanje kvalitete imovine: banke bi trebale prilagoditi modele rezerviranja / pokrivenosti kako bi na odgovarajući način riješile utjecaj gospodarskog šoka pandemije i osigurale pravovremeno provođenje potrebnih rezerviranja i komunikaciju s dužnicima. One bi trebali učinkovito restrukturirati zaduženu, ali održivu izloženost. Za nadzornike, politike dostatnih rezervacija banaka trebale bi i dalje biti predmet posebne važnosti.
 • nastaviti razvijati daljnje mjere za prilagodbu low for long okruženju, odnosno zadržavanju vrlo niskih kamatnih stopa i pratećim rizicima. Iako su niske kamatne stope važne za potporu gospodarskoj djelatnosti, one negativno utječu na kamatne prihode banaka i ostaju glavni rizik za sektor životnog osiguranja i mirovinskih fondova. Za osiguravatelje je važno da regulatorni okvir odražava i snažan pad kamatnih stopa zabilježen posljednjih godina i postojanje negativnih kamatnih stopa. Financijske institucije trebale bi i dalje pratiti promjene kamatnih stopa i biti spremne za njih, posebno s obzirom na nedavne pomake dugoročnih kamatnih stopa prema gore i posljedičnu zabrinutost zbog inflatornih pritisaka koji se ponovno javljaju.
 • osigurati pouzdanu praksu kreditiranja i odgovarajuće određivanje cijena rizika: banke bi trebale nastaviti provoditi temeljite procjene rizika kako bi osigurale da krediti ostanu održivi i u budućnosti te bi ih nadzorna tijela trebala pomno nadzirati. Banke bi trebale nastaviti provoditi temeljite procjene rizika kako bi osigurale da krediti ostanu održivi i nakon isteka mjera javne potpore kao što su kreditni moratoriji i programi javnog jamstva.
 • slijediti konzervativnu politiku isplate dividendi i otkupa dionica: raspodjele ne bi smjele prelaziti pragove razboritosti; i
 • investicijski fondovi trebali bi dodatno poboljšati svoju spremnost u svjetlu potencijalnih povećanja otkupa i šokova vrednovanja: u tu bi svrhu trebalo nadzirati usklađivanje strategije ulaganja fonda, profila likvidnosti i politike otkupa te postupke procjene i vrednovanja rizika likvidnosti fondova.

 

Povratak na vrh

EIOPA-ino istraživanje o planiranoj ponudi paneuropskog osobnog mirovinskog proizvoda (PEPP)

Objavljeno: 30. ožujka 2021.

Nakon objave Delegirane uredbe o dopuni paneuropskog proizvoda za osobnu mirovinu (PEPP) link EIOPA je 23. ožujka 2021. pokrenula istraživanje o budućoj potencijalnoj ponudi PEPP-a.

Predmetnom uredbom dopunjena je Uredba (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu dokumenata s informacijama, troškova i naknada uključenih u gornju granicu troškova i tehnika smanjenja rizika za paneuropski osobni mirovinski proizvod.

Odredbama ove Uredbe propisuju se zahtjevi koji se odnose na dokumente s informacijama, troškove i naknade za osnovni PEPP te tehnike smanjenja rizika. Kako bi se potrošačima pružile čitke i razumljive ključne informacije o PEPP-u kao dugoročnom mirovinskom štednom proizvodu te omogućila usporedivost PEPP-ova, potreban je visok stupanj standardizacije. Stoga se Uredbom utvrđuju obvezni predlošci za dokumente s čitkim i razumljivim ključnim informacijama o PEPP-u, predložak za Izvještaj o primanjima u okviru PEPP-a, metodologija na kojoj se temelji prikaz rizika i nagrade, pravila za utvrđivanje pretpostavki za projekcije mirovinskih primanja te metodologija za izračun troškova, uključujući specifikaciju zbirnih pokazatelja.

Delegirana Uredba (EU) 2021/473 objavljena je u Službenom listu Europske unije 22. ožujka 2021. te će se zajedno s Uredbom (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća početi primjenjivati 22. ožujka 2022.          

Cilj je ovog istraživanja prikupiti informacije o planiranoj ponudi PEPP-a od strane prihvatljivih pružatelja kao što su upravitelji imovinom, društva za osiguranje, banke i institucije za strukovno mirovinsko osiguranje. Prikupljene informacije pružit će važne informacije europskoj nadzornoj zajednici i pomoći u pripremi učinkovite provedbe u 2022. godini.

Upitniku se može pristupiti preko poveznice:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PEPP_survey

 

Povratak na vrh

EIOPA – pravna tumačenja u vezi s Direktivom o distribuciji osiguranja (IDD)

Objavljeno: 31. ožujka 2021.

U skladu s člankom 16.b Uredbe o EIOPA-i Europska komisija dostavila je odgovore i pravna tumačenja na niz pitanja u vezi s odredbama Direktive o distribuciji osiguranja (Direktiva (EU) 2016/97 - IDD) i njezinih provedbenih mjera.

EIOPA je 23. ožujka 2021. objavila pravna tumačenja Europske komisije na upite iz sljedećih područja:

Više informacija u vezi s EIOPA-inim postupkom postavljanja pitanja i odgovora o regulativi (Q&A) te arhiva prijašnjih odgovora dostupni su na poveznici https://www.eiopa.europa.eu/browse/qa-regulation_en

Povratak na vrh

EIOPA pokrenula savjetovanje o prijedlogu revidiranih Smjernica o uporabi identifikacijske oznake pravne osobe (LEI)

Objavljeno: 30. ožujka 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je 26. ožujka 2021. pokrenulo konzultacije u vezi s revidiranim Smjernicama o uporabi identifikacijske oznake za pravne osobe (LEI). Konzultacijski dokument o prijedlogu revidiranih Smjernica o uporabi identifikacijske oznake za pravne osobe (LEI) dostupan je ovdje.

LEI je jedinstveni identifikacijski kod koji je predložio Odbor za financijsku stabilnost (FSB), a odobrila skupina G20 2012. godine s ciljem postizanja jedinstvene identifikacije pravnih osoba koje sudjeluju u globalnim financijskim transakcijama. Financijska industrija sada široko koristi LEI, posebno u Europskoj uniji, ne samo za identifikaciju pravnih osoba, već i za potrebe kvalitete podataka, podupirući aktivnosti u području financijske stabilnosti, nadzora te zaštite potrošača.

EIOPA je utvrdila potrebu za revizijom sadašnjih smjernica, a težište javnog savjetovanja odnosi se na opseg subjekata koji će biti obvezni koristiti identifikator pravne osobe (predloženi opseg širi je nego prije). Osim institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP-ova) i društava za osiguranje i reosiguranje uvodi se obveza i za podružnice i posrednike.

Konkretno, u smjernicama se ističe da u okviru svojih nadležnosti nacionalna nadzorna tijela trebaju zahtijevati informacije o LEI kodovima za:

 1. pravne osobe unutar područja primjene Direktive 2009/138/EZ:
  1. društva za osiguranje i društva za reosiguranje
  2. krajnje matično (engl. the ultimate parent) društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ili osigurateljni holding ili mješoviti financijski holding i sva društva u okviru grupe kako je definirano u članku 212. stavku 1. točki (c) Direktive 2009/138/EZ
  3. podružnice osnovane u EGP-u koje pripadaju društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje sa sjedištem u trećoj zemlji
 2. institucije za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP-ove) registrirane ili s odobrenjem za rad u skladu s Direktivom (EU) 2016/2341, pri čemu IORP-ovi koji upravljaju mirovinskim sustavima koji zajedno imaju manje od 100 članova mogu biti isključeni iz obveze izvještavanja LEI koda;
 3. posrednike u osiguranju i reosiguranju koji su obavijestili nadležna tijela o svojoj namjeri obavljanja prekograničnog poslovanja u skladu s Direktivom (EU) 2016/97, ako spadaju pod nadležnost nadzornog tijela.

EIOPA traži povratne informacije od dionika u vezi s procjenom učinka, posebno u pogledu aspekata proporcionalnosti kada je riječ o institucijama za strukovno mirovinsko osiguranje i posrednicima za strukovno mirovinsko osiguranje.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici da dostave primjedbe do 30. lipnja 2021. putem slijedeće poveznice:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIOPA_CP_revised_LEI_Guidelines

Povratak na vrh

ESA objavljuju Zajedničko mišljenje o opsegu nadležnosti prema Uredbi o sekuritizaciji

Objavljeno: 1.travnja 2021.

Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA - ESA) objavila su Zajedničko mišljenje o jurisdikcijskom opsegu obveza stranaka prema sekuritizaciji sukladno Uredbi o sekuritizaciji (SECR), a koje nisu članice EU.

Svrha Zajedničkog mišljenja je olakšati razumijevanje određenih odredbi SECR-a u slučajevima kada subjekti trećih država sudjeluju u transakciji ka ugovorne stranke i/ili predmetom sekuritizacije. Zajedničko mišljenje ima za cilj razjasniti potencijalne obveze stranaka iz trećih zemalja, kao i povezane aspekte usklađenosti transakcija prema SECR-u, a namijenjeno je pomoći poboljšanju funkcioniranja tržišta sekuritizacije u EU.

ESA su u svom Zajedničkom mišljenju iznijeli zajedničko stajalište o praktičnim poteškoćama s kojima se suočavaju sudionici tržišta u vezi s jurisdikcijskim opsegom primjene različitih odredbi SECR-a u sljedeća četiri scenarija:

a) sekuritizacije gdje su neke, ali ne sve, stranke na strani prodaje, tj. pokretač, izvorni zajmodavac, sponzor i izdavatelj entiteta posebne namjene itd., smještene u trećoj državi;

b) sekuritizacije gdje su sve stranke na strani prodaje smještene u trećoj državi, a u njih ulažu ulagači iz EU-a;

c) ulaganja u sekuritizacije od strane podružnica grupa reguliranih u EU, kada su te podružnice smještene u trećoj državi; i

d) sekuritizacije gdje je jedna od stranaka upravitelj investicijskog fonda iz treće države.

Zajedničko mišljenje preporučuje da se ove poteškoće rješavaju, gdje je to moguće, temeljem tumačenja Europske komisije.

ESA-ovi također pozivaju Europsku komisiju da izvrši sveobuhvatnu reviziju područja primjene SECR-a kao dio predstojeće sveukupne reforme ove Uredbe, kao način temeljnog rješavanja zabrinutosti sudionika na tržištu u vezi s pravilnim funkcioniranjem tržišta.

Povratak na vrh

EIOPA objavila Plan nadzorne konvergencije za 2021.

Objavljeno: 19. ožujka 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je Plan nadzorne konvergencije za 2021. (engl. Supervisory Convergence Plan 2021). Jedan od glavnih ciljeva EIOPA-e je osigurati visoku, učinkovitu i dosljednu razinu nadzora u cijeloj Europi, u svrhu jamčenja slične razine zaštite ugovaratelja osiguranja i korisnika osiguranja u svim jurisdikcijama te sprječavanja nadzorne arbitraže i osiguravanja jednakih uvjeta.

U 2021. godini EIOPA namjerava dovršiti prioritete koji proizlaze iz prethodnih planova te istovremeno omogućiti fleksibilnosti u daljnjem nadzoru i ublažavanje utjecaja pandemije Covid-19. Slično prethodnim planovima, prioritetna područja su sljedeća:

 • praktična primjena zajedničke kulture nadzora i daljnji razvoj alata nadzora,
 • rizici za unutarnje tržište kao i za jednake uvjete koji mogu dovesti do nadzorne arbitraže i
 • nadzor novonastalih rizika.

Povratak na vrh

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

Objavljeno: 8. ožujka 2021.

EIOPA – Network for Greening the Financinal System (NGFS)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) sudjeluje u radu globalnih tijela kao što su Forum za održivo osiguranje (Sustainable Insurance Forum – SIF) i Mreža za ozelenjavanje financijskog sustava (Network for Greening the Financinal System – NGFS).

NGFS je između ostalog posvećen ispitivanju potencijalnih razlika u rizicima između zelene i druge imovine (https://www.ngfs.net/sites/default/files/media/2020/09/03/ws1_mandate_final.pdf). Uskoro će započeti istraživanje s bankama i društvima za osiguranje kako bi se dobio pregled o postignutom napretku u pogledu (i) alata za procjenu razlika u rizicima i (ii) metodologija usmjerenih prema budućnosti. Cilj je ankete prikupiti podatke o metodologijama koje se koriste.

Anketa će se dostaviti sredinom ožujka, a sudionici trebaju odgovoriti do sredine travnja. Sljedeći bi koraci bili bilateralni sastanci između NGFS-a i vodećih institucija koje sudjeluju, a potencijalni (neobavezni) pilot projekt trebao bi se pokrenuti kasnije u ovoj godini. Izvješće o projektu objavit će se do kraja godine.

Ključno je da je sektor osiguranja dobro zastupljen u ovom radu. Uzimajući u obzir činjenicu da se metodologije mogu najviše razviti kod vodećih globalnih društava za (re)osiguranje, u obzir bi potencijalno došli sljedeći sudionici: Aegon, Aviva, Legal & General, Prudential, Axa, Allianz, CNP, Generali, Munich Re ili SCOR.

Sva društva za osiguranje koja su spremna sudjelovati u istraživanju NGFS-a mogu iskazati svoj interes te o tome obavijestiti Hanfu dostavom elektroničke pošte na adresu bozena.ramljak@hanfa.hr navodeći podatke o kontakt-osobi u društvu najkasnije do 10. ožujka 2021.

Povratak na vrh

EIOPA objavila novo izdanje Matrice rizika na temelju podataka iz trećeg tromjesečja 2020. godine

Objavljeno: 18. veljače 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 9.2.2021. novo izdanje Matrice rizika na temelju podataka iz trećeg tromjesečja 2020. godine. Matrica rizika ažurira se svaka tri mjeseca, a prikazuje osnovne rizike i slabosti europskog sektora osiguranja pomoću niza pokazatelja izračunatih na temelju podataka prikupljenih u postupku izvještavanja prema regulatornom okviru Solventnost II te nadopunjenih relevantnim podacima s tržišta i drugim dostupnim informacijama.

Rezultati analize pokazuju da se izloženost riziku sektora osiguranja Europske unije prema makroekonomskim rizicima smanjila u usporedbi s procjenom rizika od studenog 2020., dok su razine izloženosti prema ostalim rizicima ostale jednake. Tijekom sljedećih 12 mjeseci europska nadzorna tijela očekuju porast kreditnog i tržišnog rizika te rizika osiguranja, što odražava zabrinutost i zbog ponovnih mjera zatvaranja (engl. lockdown) zbog novih valova pandemije, kao i potencijalnih naglih učinaka nakon prestanka fiskalnih mjera potpore gospodarstvu.

Što se tiče makroekonomskog rizika, prognoze rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) pokazuju najveći očekivani pad u posljednjem tromjesečju 2020., ali i oporavak u drugom tromjesečju 2021. godine. Međutim, u budućnosti je nužno uzeti u obzir i potencijalne nagle učinke (eng. cliff effects). Stopa registrirane nezaposlenosti u rujnu je ostala na vrlo visokoj razini. Pokazatelj 10-godišnjih stopa zamjena (engl. swap rates) smanjio se dosežući nove najniže razine. Fiskalne su se bilance pogoršale kao posljedica fiskalnih paketa pomoći vlada država članica.

Financijska tržišta pozitivno su reagirala na vijesti o cjepivu za Covid-19 u drugoj polovici 2020. te su se pokazatelji tržišnog i kreditnog rizika stabilizirali. Potencijalna nepovezanost između tržišnih rezultata i ekonomskih izgleda i dalje zabrinjava jer bi mogla rezultirati oštrim prilagodbama vrednovanja. Kreditna sposobnost imovine u portfelju društava za osiguranje pod strogim je nadzorom. Izgledi za te kategorije rizika odražavaju informacije dostupne do četvrtog tromjesečja 2020. godine. Očekuje se rastući trend tržišnih i kreditnih rizika tijekom sljedećih 12 mjeseci zbog velike nesigurnosti i zabrinutosti u pogledu prekida veza između rezultata na financijskom tržištu i ekonomskih izgleda.

Rizici profitabilnosti i solventnosti zadržali su se na srednjoj razini. Omjer pokrića potrebnog solventnog kapitala (engl. SCR ratio) osigurateljnih grupa blago se poboljšao u odnosu na drugo tromjesečje 2020., ali se i dalje nalazi na nižim razinama nego u posljednjem tromjesečju 2019. godine.

Osigurateljni rizici zadržani su na srednjoj razini usred smanjenja rasta premije osiguranja. Točnije, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine rast premije životnog i neživotnog osiguranja zabilježio je blago pogoršanje treće tromjesečje zaredom.

Iako percepcija tržišta pokazuje rastući trend, još uvijek je na srednjoj razini. Medijalni omjer cijene i zarade osigurateljnih grupa izuzetih u uzorak za promatranje porastao je u odnosu na niže razine dosegnute u prvoj polovici 2020. godine.

Više informacija o navedenom dokumentu, kao i sam dokument EIOPA-ine Matrice rizika dostupni su putem sljedeće poveznice:

https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/risk-dashboard_en

Povratak na vrh

Dokument osoblja EIOPA-e o mjerama za poboljšanje mogućnosti osiguranja rizika od poremećaja poslovanja u svjetlu pandemije

Objavljeno: 18. veljače 2021.

EIOPA je objavila dokument o zajedničkim rješenjima otpornosti za pandemije (EIOPA Staff Paper: Issues Paper on shared resilience solutions for pandemic risks) kojim analizira mogućnosti za poboljšanje mogućnosti osiguranja rizika zbog prekida poslovanja bez fizičke štete (non damage business interruption – NDBI) u svjetlu pandemije kroz preventivne mjere za smanjenje gubitaka, prijenos rizika na tržištima kapitala i višerizična (multi-peril) rješenja za sistemski rizik.

U dokumentu EIOPA iznosi četiri načela za zajednička rješenja otpornosti: 

 1. smislena podjela troškova i odgovornosti između relevantnih dijelova privatnog i javnog sektora
 2. učinkovito zajedničko rješenje otpornosti uz središnju koordinaciju između javnih i privatnih subjekata
 3. primjena isplativih i djelotvornih mjera prevencije i prilagodbe za svako rješenje koje uključuje javni i privatni sektor, te
 4. zajedničko rješenje otpornosti osigurava samo dio ekonomskih troškova.

Rad se temelji na doprinosima predstavnika industrije osiguranja i ugovaratelja komercijalnih osiguranja, raznih institucija, Savjetodavnog odbora za reosiguranje, te savjeta EIOPA-ine interesne skupine za osiguranje i reosiguranje.

Dokument je dostupan na poveznici

EIOPA poziva sve zainteresirane dionike da dostave svoje mišljenje na dokument do srijede, 31. ožujka 2021. na sharedresiliencesolutions@eiopa.europa.eu.

 

Povratak na vrh

Poziv na javne konzultacije oko uspostave Europske jedinstvene pristupne točke (European single access point – ESAP)

Objavljeno: 18. veljače 2021.

Europska komisija pokrenula je ciljane javne konzultacije u vezi s uspostavom Europske jedinstvene pristupne točke (European single access point – ESAP) za financijske  informacije i informacije o održivom ulaganju koje kompanije javno objavljuju u skladu sa zakonodavstvom EU-a.

Cilj je ovog upitnika prikupiti opća i tehnička stajališta dionika o načinu uspostave ESAP-a. Uspostava ESAP-a prva je mjera u novom akcijskom planu Europske komisije o uniji tržišta kapitala (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_en ).

Ovo je jedna od prioritetnih mjera akcijskog plana kojom se nastoji ciljano pojednostavniti pravila za uvrštavanje, smanjiti troškove i administrativne barijere i time povećati raspon dostupnih mogućnosti financiranja. Na temelju mjera koje su već poduzete u okviru prvog akcijskog plana za uniju tržišta kapitala radi daljnjeg promicanja rastućih tržišta MSP-ova, dobro kalibrirano pojednostavljenje postojećih pravila omogućit će proporcionalnije postupanje prema MSP-ovima bez narušavanja integriteta tržišta i zaštite ulagatelja. To je sve relevantnije i bitnije u sadašnjoj situaciji uzrokovanoj epidemijom Covid-19, gdje posebno manja poduzeća moraju imati neometan pristup financiranju vlasničkog kapitala.

Upitnik je namijenjen svim dionicima, a može mu se pristupiti putem poveznice: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/european-single-access-point-2021?surveylanguage=en

Pozivamo sve dionike da se u što većem broju odazovu pozivu na popunjavanje upitnika najkasnije do 3. ožujka 2021.

Povratak na vrh

Odbor nadzornih tijela EIOPA-e postigao sporazum oko promjena u dokumentu s ključnim informacijama za PRIIP-ove

Objavljeno: 11. veljače 2021.

Europska nadzorna tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje te Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala - ESAs) uputila su 3. veljače 2021. Europskoj komisiji nacrt regulatornih tehničkih standarda (RTS) o izmjenama dokumenta s ključnim informacijama (KID) o upakiranim investicijskim proizvodima za male ulagatelje i investicijskim osigurateljnim proizvodima (PRIIP-ovi).

Odbor nadzornih tijela EIOPA-e je na zahtjev Europske komisije iz prosinca 2020. proveo dodatne analize nacrta RTS-ova koji su konačno i usvojeni kvalificiranom većinom članova Odbora.

Iako su neka nadležna nadzorna tijela u Odboru nadzornih tijela EIOPA-e nastavila izražavati suzdržanost po pitanju nacrta RTS-ova, ipak su podržala prijedlog na temelju dodatnih pojedinosti koje je navela Europska komisija u vezi s pristupom široj reviziji Uredbe o PRIIP-ovima (pismo Europske komisije upućeno EIOPA-i dostupno je ovdje), odnosno da će se prilikom revizije temeljito ispitati primjena okvira PRIIP-ova, uključujući:

 • kako postići bolju usklađenost između PRIIP-ova, Direktive o distribuciji osiguranja (IDD) i Direktive MIFID II u pogledu odredbi o prikazivanju troškova;
 • opseg proizvoda kako je predviđeno Uredbom o PRIIP-ovima;
 • kako osigurati da dokument s ključnim informacijama (PRIIPs KID) sadrži ključne informacije potrebne malim ulagateljima, istovremeno izbjegavajući preveliku količinu ili preveliku složenost informacija za ulagatelje;
 • kako omogućiti stvaranje digitaliziranog dokumenta s ključnim informacijama koji omogućuje slojevit prikaz informacija te revizija primjene zadane papirnate osnove dokumenta, uzimajući u obzir specifične izazove za različite vrste proizvoda (npr. proizvodi s više ulagačkih opcija – MOP-ovi);
 • potreba za prilagođenijim pristupom, primjerice u slučaju proizvoda s više ulagačkih opcija (MOP), kako bi se maksimiziralo razumijevanje i upotreba informacija, uz istovremeno omogućavanje usporedivosti sličnih proizvoda.

Pismo Europskih nadzornih tijela upućeno Europskoj komisiji dostupno je ovdje:

https://www.eiopa.europa.eu/content/esas-letter-commissioner-mairead-mcguinness-priips_en

Nacrt Izvješća o savjetovanju o nacrtu RTS-ova za izmjenu PRIIPs KID-a dostupan je ovdje:

https://www.eiopa.europa.eu/content/esas-letter-commissioner-mairead-mcguinness-priips_en

Pozadina

Europska nadzorna tijela su u srpnju 2020. obavijestila Europsku komisiju o ishodu revizije koja je provedena u odnosu na dokument s ključnim informacijama o PRIIP-ovima. Navedena aktivnost uslijedila je nakon dokumenta za raspravu (dostupan ovdje) Europskih nadzornih tijela od 16. listopada 2019. o nacrtu RTS-ova za izmjenu tehničkih pravila o prikazu, sadržaju, pregledu i reviziji dokumenta s ključnim informacijama (Delegirana uredba (EU) br. 2017/653). Tada je nacrt RTS-ova usvojen od strane Odbora nadzornih tijela ESMA-e i EBA-e, ali nije dobio potporu kvalificirane većine članova Odbora nadzornih tijela EIOPA-e.

U prosincu 2020. Europska komisija je pozvala Europska nadzorna tijela da podnesu RTS-ove za izmjenu dokumenta s ključnim informacijama u roku od šest tjedana, pozivajući se na potrebu hitnih izmjena Delegirane uredbe (EU) br. 2017/653.

Nakon podnošenja Europskoj komisiji, nacrt RTS-ova Europskih nadzornih tijela sada je predmet usvajanja. Ako ga Europska komisija usvoji, RTS-ovi će biti predmet ocjene od strane Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije.

 

Povratak na vrh

EIOPA objavila Izvješće o potrošačkim trendovima – kontinuitet poslovanja je osiguran, ali COVID-19 uzrokuje niz novonastalih pitanja

Objavljeno: 11. veljače 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 29. siječnja 2021. Izvješće o potrošačkim trendovima s „toplinskom mapom“ rizika koja pruža pregled učinaka krize uzrokovane pandemijom COVID-19 na tržišta osiguranja i mirovinskog osiguranja iz perspektive zaštite potrošača od 30. lipnja 2020. godine.

Unatoč početnoj zabrinutosti, društva za osiguranje i mirovinski fondovi zadržali su kontinuitet poslovanja. Kupovanje proizvoda, podnošenje odštetnih zahtjeva i pritužbi ili traženje informacija odvijalo se uglavnom kao što je uobičajeno, iako u novim oblicima, s obzirom na ubrzane trendove digitalizacije. Kad su se potrošači mogli pronaći u situaciji kršenja ugovornih obveza uslijed nametnutih promjena u navikama i ponašanju, društva za osiguranje pokazala su određenu razinu tolerancije.

Iako se cjeloviti opseg učinaka pandemije COVID-19 na potrošačke trendove tek treba utvrditi, EIOPA je identificirala niz ključnih problema koji proizlaze iz početne faze krize:

 • postojeće zabrinutosti u vezi s proizvodima kod kojih ugovaratelji snose rizik ulaganja (engl. unit-linked) dodatno su pojačane. Strukturni problemi povezani sa značajkama nekih od navedenih proizvoda, primjerice visoki i složeni troškovi, ili neuobičajeni ili složeni profili rizika, mogu se razotkriti prilikom ranijih odustanaka od proizvoda kada se potrošači suoče s potrebom za likvidnošću. Očekivani niži prinosi i volatilnost tržišta također mogu dodatno pojačati ove probleme.
 • pristup izuzećima od pokrića osiguranja razlikovao se između različitih tržišta, proizvoda ili pojedinačnih društava za osiguranje. Na nekim su tržištima društva za osiguranje sustavno isključivala rizik pandemije iz svojih ugovora, dok se na drugima potrošači suočavaju s neizvjesnošću oko uključenost i pokriće različitih proizvoda. Kriza je istaknula nedostatak jasnoće u uvjetima osiguranja, složenosti ili dvosmislenosti ugovora. U nekim su slučajevima bile potrebne intervencije sudova. Mnoga društva za osiguranje nisu proaktivno komunicirala na jasan i pravodoban način po ovom pitanju.
 • pojavili su se novi problemi s proizvodima putnog osiguranja, kako u vezi s isključenjima iz pokrića, tako i u vezi s promjenama profila rizika za koje je ugovoreno osiguranje, ali i nedostatak korektivnih mjera za rješavanje nastale štete za potrošače. Međutim, mnoga društva za putno osiguranje poduzela su dobrovoljne mjere te proširila pokrića osiguranja, prvenstveno potrošačima koji su zadržani u inozemstvu.
 • za neke proizvode profil rizika koji je u pokriću osiguranja značajno se smanjio, dovodeći do pitanja o sposobnosti takvih proizvoda da udovolje potrebama ciljanog tržišta, ali inicijative za rješavanje takvih promjena u profilu rizika nisu bile široko rasprostranjene.

Pandemija COVID-19 također je negativno utjecala na tržište mirovinskog osiguranja. Primjerice, pojavili su se slučajevi nižih mirovinskih doprinosa kada štediše nisu bile u mogućnosti nastaviti s uplatom doprinosa, na primjer zbog smanjenog opsega poslovanja ili zbog nezaposlenosti. Mogli bi se pojaviti dodatni rizici u fazi isplate mirovina, što može dovesti do budućih smanjenja u primanjima (mirovinama).

Kako bi ublažila učinak izbijanja pandemije COVID-19 na tržište osiguranja i mirovinskog osiguranja, istovremeno osiguravajući pravedan tretman potrošača, nadležna nadzorna tijela, ali i sama tržišta osiguranja i mirovinskog osiguranja, poduzela su posebne mjere. Kako se kriza nastavlja razvijati s potencijalnim učincima na profitabilnost, može se očekivati da će nastajati novi rizici tržišnog postupanja (engl. conduct risks) ili postajati sve jasniji. Stoga je vrlo važno da se na prihvatljiv način riješe ili ublaže zabrinutosti u vezi s financijskom isključenosti, jasnoćom ugovora osiguranja i mirovinskog osiguranja te proizvodima kod kojih ugovaratelji snose rizik ulaganja.

Izvješće o potrošačkim trendovima i pregled značajnih rizika dostupni su na stranici EIOPA-e ovdje:

https://www.eiopa.europa.eu/content/consumer-trends-report-2020_en

Povratak na vrh

EIOPA pokrenula javnu raspravu o otvorenom osiguranju

Objavljeno: 11. veljače 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) pokrenulo je 28. siječnja 2021. javno savjetovanje o otvorenom osiguranju (engl. open insurance), usredotočeno na pristupačnost i razmjenu podataka povezanih s osiguranjem. U svom dokumentu za raspravu, EIOPA istražuje trebaju li i do koje razine osigurateljni lanci vrijednosti biti „otvoreni“ na način da omogućavaju razmjenu osigurateljnih i specifičnih podataka o osiguranicima i korisnicima osiguranja između društava za osiguranje i drugih društava, kako bi se zaštitila prava osiguranika i korisnika osiguranja te omogućila inovacija u proizvodima i uslugama.

Glavna područja rasprave uključuju:

 • definiciju i slučajeve primjene „otvorenog osiguranja“
 • rizike i koristi otvorenog osiguranja
 • regulatorne barijere
 • moguća područja koja treba razmotriti pri uspostavi „zdravog“ okvira otvorenog osiguranja.

Početna analiza pokazuje da se na tržištu osiguranja počela pojavljivati razmjena osobnih i neosobnih podataka putem (otvorenih) sučelja za programiranje aplikacija. Navedeno može olakšati inovacije diljem tržišta osiguranja te povećati agilnost društava u odgovoru na promjene u potrebama i očekivanjima kupaca. Međutim, to bi također moglo dovesti do novih ili pojačanih rizika kao što su sigurnost podataka, kibernetički rizici, izazovi interoperabilnosti te pitanja odgovornosti, etičnosti i druga pitanja iz područja zaštite potrošača. Povećana razina razmjene podataka, posebno u kombinaciji s primjenom umjetne inteligencije i alatima za strojno učenje, također bi mogla povećati financijsku isključenost dijela potrošača.

Ključno razmatranje mogućih rješenja otvorenog osiguranja je pronalaženje ravnoteže između regulatornih ciljeva koji se odnose na zaštitu podataka, osiguranje i zaštitu tržišnog natjecanja, istovremeno podržavajući inovacije, učinkovitost, zaštitu potrošača i financijsku stabilnost.

Kako bi se pronašla navedena ravnoteža, EIOPA vjeruje da je potrebna opsežna rasprava s većim brojem zainteresiranih strana. EIOPA sve zainteresirane strane potiče da putem dostupnog alata EU Survey Tool iznesu stajališta u odnosu na dokument javne rasprave, najkasnije do 28. travnja 2021. godine.

Više informacija o postupku javnog savjetovanja i poveznica na alat za dostavu mišljenja dostupni su na stranici EIOPA-e ovdje:

https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-consults-open-insurance_en

Povratak na vrh

EIOPA objavila godišnje izvješće o korištenju mjere kapitalnog dodatka u okviru Solventnost II

Objavljeno: 11. veljače 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 28. siječnja 2021. godišnje izvješće o korištenju mjere kapitalnog dodatka u 2019. godini. Cilj mjere kapitalnog dodatka u okviru Solventnost II je osigurati da regulatorni kapitalni zahtjevi odražavaju profil rizika društva za osiguranje ili grupe osiguravatelja. Stoga je važno da navedenu mjeru nadležna nadzorna tijela koriste kada je to potrebno te je u pogledu njezine uporabe također važno osigurati visok stupanj konvergencije nadzora država članica EU-a.

Ova se analiza temelji na podacima na kraju 2019. godine prikupljenim od društava za osiguranje i grupa osiguravatelja u skladu s Direktivom 2009/138/EZ (Solventnost II), a nadopunjena je podacima iz ankete koja je sadržavala kvalitativna i kvantitativna pitanja.

Tijekom 2019. godine devet nadležnih nadzornih tijela odredilo je kapitalne dodatke za 19 pojedinačnih društava za (re)osiguranje, od ukupno 2816 društava za (re)osiguranje obuhvaćenih Direktivom Solventnost II. Navedeno uključuje devet društava za neživotno osiguranje, pet društava za životno osiguranje, jedno mješovito društvo za osiguranje i četiri društva za reosiguranje. Broj mjera kapitalnog dodatka uglavnom je bio u skladu s podacima iz 2018. godine.

Iznos kapitalnih dodataka nametnut društvima za osiguranje koja koriste standardnu ​​formulu za izračun potrebnog solventnog kapitala općenito je ostao vrlo nizak u 2019. godini, obuhvaćajući manje od 0,5% ukupnog potrebnog solventnog kapitala (SCR). Međutim, iznos kapitalnog dodatka nije beznačajan kada se uzima u obzir iznos na pojedinačnoj razini. Zaključno, na kraju 2019. godine udio kapitalnog dodatka u ukupnom SCR-u za ona društva za osiguranje koja koriste standardnu ​​formulu s kapitalnim dodatkom povećao se na 38% (32% u 2018.).

Izvješće o korištenju mjere kapitalnog dodatka tijekom 2019. godine dostupno je ovdje:

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/report-on-the-use-of-capital-add-ons-2019.pdf

Povratak na vrh

EIOPA objavila novi rad o metodološkim načelima ispitivanja otpornosti tržišta osiguranja na stres s naglaskom na likvidnosti

Objavljeno: 11. veljače 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 26. siječnja 2021. drugi u nizu radova o metodološkim načelima ispitivanja otpornosti tržišta osiguranja na stres. Ovaj se rad nastavlja na provedeno savjetovanje sa zainteresiranim stranama te je usredotočen na komponentu likvidnosti. 

U radu se posebno utvrđuju metodološka načela koja se mogu koristiti za osmišljanje vježbi ispitivanja otpornosti na stres odozdo prema gore (bottom-up) kako bi se procijenila ranjivost društava za osiguranje na šokove likvidnosti. Zaključci se temelje na trenutačnom razumijevanju i poznavanju rizika likvidnosti na tržištu osiguranja pa prema tome postoji mogućnost daljnjeg razvoja načela u budućnosti, u skladu s iskustvima stečenim u procjeni navedenih rizika na europskoj i svjetskoj razini.

Usred pridavanja sve veće pažnje riziku likvidnosti od strane društava za osiguranje i nadzornih tijela na europskoj i svjetskoj razini te u nedostatku jedinstvenog okvira likvidnosti za europsko tržište osiguranja, ovaj rad prikazuje konceptualni pristup procjeni pozicija likvidnosti društava za osiguranje u nepovoljnim scenarijima.

Rad o metodološkim načelima ispitivanja otpornosti tržišta osiguranja na stres dostupan je na stranici EIOPA-e ovdje:

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/financial_stability/insurance_stress_test/methodological-principles-liquidity.pdf

 

Povratak na vrh

Javna objava ESMA-e u vezi s objavom prospekata i zaštitom ulagatelja u odnosu na uvrštenje SPAC društava

Objavljeno: 23. srpnja 2021.

Special purpose acquisition companies (SPAC) su društva koja se osnivaju i uvrštavaju na uređeno tržište. Njihov je isključivi cilj stjecanje drugog društva nakon čega će doći do poslovne kombinacije (najčešće spajanja) nakon čega će prvotni SPAC egzistirati na uređenom tržištu kao „normal listed company“. Moguće je da u odnosu na konkretnu poslovnu kombinaciju u skladu s Uredbom o prospektu neće biti potrebno izraditi (novi) prospekt pa se postavlja pitanje zaštite investitora putem objavljenog prospekta za SPAC tj. upitno je jesu li informacije u njemu dostatne.

Svrha objave ove Izjave u vezi sa SPAC društvima je poslužiti kao uputa nacionalnim nadležnim tijelima kako pristupiti sadržaju prospekta SPAC-a za javnu ponudu i uvrštenje na uređeno tržište. Naime, postojeći obrasci i sadržaj prospekta koji su propisani prospektnom regulativom nisu pisani uzimajući u obzir specifičnosti SPAC-ova pa predmetni dokument predstavlja uputu na kojim informacijama inzistirati u prospektu (utjecaj dvojak: na nadzorno tijelo koje provjerava sadržaj prospekta te na sastavljača prospekta koji pruža informacije). U dokumentu se također navodi da dionice i varanti izdani od strane SPAC-ova zbog svoje kompleksnosti i rizika možda nisu primjereni za sve vrste ulagatelja, a što je od utjecaja i na utvrđivanje ciljnog tržišta po MIFID-u II.

Ključni dijelovi prospekta koji trebaju sadržavati jasne i precizne informacije te dodatna pojašnjenja odnose se na sljedeća područja: faktore rizika, strategiju i ciljeve SPAC-a, korištenje novčanih sredstava prije statusnih promjena, informacije koje će dobiti član SPAC-a prije odlučivanja o statusnim promjenama (stjecanja konkretnog društva i pripajanja) te sam postupak odlučivanja o istom, scenarije u slučaju da ne bude dovoljno sredstava za namjeravane akvizicije itd.

Povratak na vrh

ESMA - Javna objava vezi s praksom payment for order flow (PFOF)

Objavljeno: 23. srpnja 2021.

Javna objava u vezi s PFOF-om kao praksom po kojoj brokeri primaju plaćanja od trećih osoba (mjesta izvršenja) kako bi usmjeravali naloge na ta mjesta. PFOF unazad godinu dana predstavlja praksu kod poslovanja s malim klijentima, uglavnom u SAD-u, ali sve više i u nekim državama članicama. U tom je kontekstu ESMA tražila od nacionalnih nadzornih tijela da navedenu praksu prioritiziraju u svojim nadzornim aktivnostima u 2021./2022.

U objavi se elaborira zašto je navedena praksa u bitnome neusklađena sa zahtjevima MiFID-a II: radi postojanja sukoba interesa (interes brokera je da se nalog usmjeri na točno određenu platformu, neovisno o interesu klijenta), potencijalnog nepostizanja najpovoljnijeg izvršenja za klijenta (broker koristeći navedenu praksu ne može osigurati najpovoljnije izvršenje za klijenta jer mora uzeti u obzir sveukupni trošak transakcije), činjenice da se neosporno radi o dodatnom poticaju koji bi trebao biti opravdan povećanjem kvalitete usluge za klijenta te jasno prikazan u strukturi troškova koji se daju klijentu.

U izjavi se još upozorava i na određene prakse takozvanih „zero-commision“ brokera koji malim klijentima ne naplaćuju naknade za trgovanje i koriste PFOF praksu. ESMA u njihovim praksama vidi rizike za zaštitu ulagatelja – manjak transparentnosti prema ulagateljima i potencijal takvih praksi da utječe na investicijske odluke malih klijenata.   

Zaključno, ESMA naglašava da u većini slučajeva ova praksa ne bi bila u skladu s MiFID-om II i povezanim delegiranim aktima.

Povratak na vrh

ESMA - Godišnji izvještaj o izrečenim nadzornim mjerama i kaznama u vezi odredbi članaka 4.,9.,10. i 11. Uredbe EMIR

Objavljeno: 23. srpnja 2021.

Priprema i objava ovog trećeg godišnjeg izvješća o nadzornim mjerama i kaznama deprioritizirana je u proljeće 2020. zbog izbijanja pandemije COVID-19 te obuhvaća razdoblje od siječnja 2019. do prosinca 2020. godine. Izvješće uzima u obzir promjene uvedene EMIR Refitom u 2019. godini, kao i različite aspekte koji utječu na aktivnosti povezane s EMIR-om, poput priprema za Brexit i izbijanja pandemije COVID-19. Izvješće istražuje nadzorne mjere i kazne u zemljama EGP-a povezane s obvezom poravnanja, zahtjevima za financijske i nefinancijske druge ugovorne strane, obvezom izvješćivanja i tehnikama ublažavanja rizika prema EMIR-u.

Izvješće prikazuje kako nacionalna nadzorna tijela preuzimaju svoje nadzorne dužnosti, razmjene informacija s nadziranim subjektima, različitu upotrebu EMIR TR podataka, provedene istrage i izrečene kazne. Tijekom razdoblja obuhvaćenog ovim izvještajem, četiri nacionalna nadležna tijela (iz Francuske, Italije, Luksemburga i Lihtenštajna) izrekla su administrativne sankcije u ukupnom iznosu od oko 650.000 eura.

Istraživanje i izvještaj omogućili su istaknuti nekoliko aspekata aktivnosti NCA-ova tijekom protekle dvije godine. Između mnogih drugih, to uključuje: 1) činjenicu da nadležna tijela imaju bolju vidljivost drugih ugovornih strana koje podliježu obvezi poravnanja zahvaljujući mehanizmu notifikacija proširenom putem EMIR Refita, 2) da su nacionalna nadležna tijela bila blizu svojih nadziranih subjekata tijekom vrhunca koronakrize kao i tijekom priprema za Brexit, i 3) da još uvijek postoje određeni izazovi što se tiče jasnog pogleda na aktivnosti prekograničnih grupa.

Povratak na vrh

ESMA - Godišnji izvještaj o mjerama i kaznama izrečenim u 2020. u vezi s kršenjem Direktive AIFMD

Objavljeno: 23. srpnja 2021.

ESMA jednom godišnje prikuplja informacije i objavljuje izvještaje o izrečenim mjerama i sankcijama u skladu s direktivama UCITS i AIFMD. Osim podataka za 2020., UCITS izvještaj sadrži i pregled agregiranih podataka o izrečenim mjerama i sankcijama za razdoblje od 2016. do 2020. dok AIFMD izvještaj sadrži podatke za razdoblje od 2018. do 2020.

Iz izvještaja je vidljivo kako su razlike među državama članicama u izdavanju mjera i novčanih kazni i dalje velike. Općenito, podaci prikupljeni u okviru izvješća o sankcijama za DZU-ove i UAIF-ove za 2020. i dalje pokazuju kako se ovlasti za sankcioniranje ne koriste podjednako među nacionalnim nadležnim tijelima te su i broj i iznos izrečenih sankcija izdanih na nacionalnoj razini i dalje relativno niski. Zbog navedenog ESMA ponovno naglašava važnost poticanja konvergencije na razini EU-a o upotrebi alata za sankcioniranje

Povratak na vrh

ESMA - Godišnji izvještaj o mjerama i kaznama izrečenim u 2020. u vezi s kršenjem odredbi MIFID-a II

Objavljeno: 23. srpnja 2021.

Ovaj, treći po redu, godišnji izvještaj sadrži agregirane podatke o mjerama i sankcijama u vezi s kršenjem odredbi regulative MiFID II/MiFIR. Ukupno je izrečeno 613 mjera i sankcija te oko 8,5 milijuna eura  novčanih kazni. Primjećuje se kako je broj izrečenih mjera i sankcija porastao u odnosu na 2018. i 2019.

Povratak na vrh

ESMA - Izvještaj o aktivnostima nadzornih tijela prilikom odobravanja prospekata te izrečenim sankcijama za 2020.

Objavljeno: 23. srpnja 2021.

Ovaj izvještaj sadrži statističke i kvantitativne podatke o broju odobrenih prospekata, vrstama, notifikacijama i sankcijama za 2020. godinu.

Povratak na vrh

ESMA - Konzultacijski dokument – revizija tehničkih standarda RTS 1 (transparentnost dioničkih instrumenata) te RTS 2 (transparentnost ne-dioničkih instrumenata)

Objavljeno: 23. srpnja 2021.

Ovaj nacrt obuhvaća reviziju regulatornih tehničkih standarda kojima su propisani zahtjevi za transparentnost za dioničke instrumente RTS 1 i nedioničke instrumente RTS 2, a uključuje:

 • pružanje veće jasnoće o transakcijama koje ne formiraju cijene i izvješćivanje o tim transakcijama, uključujući upotrebu flagova, što će pomoći u pružanju bolje slike stvarne podjele između trgovanja na mjestima trgovanja i OTC trgovanja
 • rekalibraciju režima za robne izvedenice, uključujući izvedenice C10, emisijske jedinice i izvedenice emisijskih jedinica (revidirana metodologija za određivanje likvidnosti i za izračunavanje različitih pragova transparentnosti)
 • pružanje dodatne jasnoće na poljima izvještavanja za transparentnost nakon trgovanja i izvještavanja o referentnim podacima, uključujući kvantitativne podatke u ESMA-inu sustavu transparentnosti financijskih instrumenata (FITRS) s općim ciljem poboljšanja kvalitete podataka o transparentnosti nakon trgovanja
 • pojašnjenje zahtjeva za transparentnošću prije trgovine za nove tipove sustava trgovanja, tj. frequent batch auctions (FBA) i hibridne sustave; specifikacija osnovnih polja izvještavanja za objavu transparentnosti prije trgovine
 • povećanje pragova large in scale transakcija (LIS) prije i poslije trgovanja za trgovanje ETF-ovima; i
 • rješavanje manjih problema (npr. datum primjene izračuna transparentnosti, ispravci pogrešnih referenci).

Sljedeći koraci

Tržišni sudionici pozvani su dostaviti svoje komentare zaključno s 1. listopada 2021

Povratak na vrh

ESMA - Konzultacijski dokument o reviziji Smjernica o odgodi objave povlaštenih informacija prema odredbama Uredbe MAR u odnosu na interakciju s CRR/CRD odredbama

Objavljeno: 23. srpnja 2021.

Ovaj dokument ima za cilj reviziju postojećih Smjernica o odgodi objave povlaštenih informacija donesenih u skladu s Uredbom o zlouporabi tržišta (MAR), a  kako bi se adresiralo pitanje interakcija s bonitetnim nadzorom, odnosno režimom uredbi CRR/CRD.

U skladu s MAR-om, izdavatelji su dužni javno objaviti svaku povlaštenu informaciju koja se direktno odnosi na njih što je prije moguće. Na vlastitu odgovornost, izdavatelji mogu odgoditi objavu povlaštene informacije ako su ispunjeni uvjeti propisani MAR-om. Godine 2016. ESMA je objavila Smjernice koje sadrže otvoreni popis legitimnih interesa izdavatelja koji mogu biti ugroženi radi otkrivanja povlaštenih informacija bez odgode i popis situacija u kojima odgoda objave može dovesti javnost u zabludu.

U konzultacijskom dokumentu ESMA predlaže proširenje Smjernica, posebno u kontekstu interakcije između obveza transparentnosti po MAR-u glede povlaštenih informacija i pravnog okvira bonitetnog nadzora kako bi se promovirao ujednačeniji i konzistentniji nadzorni pristup unutar EU-a.

Sljedeći koraci

Javno savjetovanje traje do 27. kolovoza 2021., a ESMA očekuje objavu konačnog izvještaja do kraja 2021.

Povratak na vrh

ESMA objavila konzultacijski dokument o reviziji ESMA-inih Smjernica o određenim aspektima nagrađivanja

Objavljeno: 23. srpnja 2021.

Trenutno važeće ESMA-ine Smjernice iz 2013. godine dijelom su prebačene u MiFID II delegirane akte, te  je ovaj nacrt Smjernica o određenim aspektima MIFID II zahtjeva u vezi s nagrađivanjem  dopunjen dobrim praksama i konkretnijim zahtjevima u odnosu na smjernice iz 2013.

Sljedeći koraci

Rok za dostavu eventualnih komentara na nacrt Smjernica je 19. listopada 2021., a ESMA očekuje objavu konačnog izvještaja do kraja prvog tromjesečja 2022.

Povratak na vrh

ESMA objava - Konačni izvještaj o tehničkom savjetu ESMA-e Europskoj komisiji u vezi s pojednostavljenjem i harmoniziranjem naknada koje se naplaćuju trgovinskim repozitorijima na temelju odredbi Uredbi EMIR i SFTR

Objavljeno: 23. srpnja 2021.

U srpnju 2020. ESMA je od Europske komisije zaprimila zahtjev za izdavanje savjeta o reviziji Delegirane uredbe o naknadama za trgovinske repozitorije pod EMIR-om i SFTR-om, nakon čega je izradila konzultacijski dokument koji je bio na javnom savjetovanju u razdoblju od 24.3. do 24.4.2021.

ESMA-in prijedlog pokriva:

 • generalni pristup određivanja naknada
 • izračun prometa i godišnjih naknada za nadzor
 • izračun naknada za registraciju, produženje registracije i u slučaju usporednih zahtjeva
 • izračun naknada za priznavanje tekućeg nadzora trećih zemalja
 • načine plaćanja i naknada.

Na temelju zaprimljenih komentara, a u cilju dodatnog pojednostavljenja naknada za registraciju trgovinskih repozitorija pod EMIR-om i SFTR-om, ESMA je uspostavila zajedničku, jedinstvenu naknadu. Također je pojednostavljen izračun prometa po EMIR-u i usklađen s izračunom po SFTR-u. Kako bi se smanjili nadzorni troškovi povezani s procjenom i preispitivanjem zahtjeva za proširenje registracije, ESMA je zadržala prijedlog da u tom slučaju naknada bude niža u usporedbi s redovnom naknadom za registraciju. ESMA je također uskladila rokove plaćanja naknada prema EMIR-u i SFTR-u.

Sljedeći koraci

Konačni izvještaj dostavlja se Komisiji na pregled i usvajanje.

Povratak na vrh

ESMA ažurirala pitanja i odgovore u vezi s Uredbom o prospektu

Objavljeno: 20. travnja 2021.

Radi se o četiri pitanja u kojima se pojašnjava sljedeće:

 • iznimka od obveze izrade prospekta uvrštenja na uređeno tržište iz članka 1. stavka 5. točke b) Uredbe o prospektu ne pokriva slučaj kada se neprenosivi vrijednosni papiri pretvaraju u dionice (onaj vrijednosni papir koji se konvertira mora biti prenosiv),
 • primjena Uredbe o prospektu kada se sastavlja prospekt uvrštenja na uređeno tržište za globalne depozitarne zapise čija se količina mijenja (ulagatelji mijenjaju dionice za globalne depozitarne zapise i obrnuto),
 • oglašavanje prospekta u slučajevima kada se prospekt oglašava usmeno, a sadržaj usmenog oglasa se naknadno izmijeni,
 • status prenosivosti vrijednosnih papira za koje je tumačenja dala Europska komisija.

Informacije dostupne na ESMA-inim internetskim stranicama

Povratak na vrh

ESMA objavila ažurirana pitanja i odgovore u vezi s primjenom Uredbe EMIR

Objavljeno: 20. travnja 2021.

Radi se o ažuriranju postojećih Pitanja i odgovora u vezi s izuzećem od izvještavanja o transakcijama unutar grupe (IGT izuzeće od izvještavanja), konkretno:

 • u vezi s detaljima izvještavanja o izvedenicama kada IGT izuzeće prestane vrijediti te
 • u vezi sa sjedištem matičnog društva. Ovo je pitanje u lipnju 2020. bilo upućeno Europskoj komisiji na davanje tumačenja, a odgovor je primljen 12. ožujka 2021.

Slijedom navedenog pitanje 51. usklađeno je s tumačenjem Europske komisije.

Informacije dostupne na ESMA-inim internetskim stranicama

Povratak na vrh

ESMA objavila ažurirani dokument pitanja i odgovora (Q&A) u vezi s primjenom odredbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira (Uredba SFTR)

Objavljeno: 20. travnja 2021.

Ova Pitanja i odgovori odnose se na izvještavanje o SFT-ovima kada subjekt koristi vanjskog upravitelja imovinom. Konkretno, pojašnjava (i) kako se taj subjekt treba identificirati, (ii) kako treba izvijestiti o procijenjenoj ponovnoj upotrebi i (iii) kako kolateral na osnovi neto izloženosti treba pravilno prijaviti.

Informacije dostupne na  ESMA-inim internetskim stranicama

Povratak na vrh

Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela objavio pitanja i odgovore (Q&A) u vezi s međusektorskim aspektima primjene odredbi Uredbe o sekuritizaciji

Objavljeno: 20. travnja 2021.

Pitanja i odgovori pojašnjavaju sljedeće:   

 1. Sadržaj i format informacija o transakcijama koje u podlozi imaju sekuritizaciju koje trebaju biti prikazane od strane inicijatora, sponzora i sekuritizacijskog subjekta posebne namjene (SSPN),
 2. Transakcijsku dokumentaciju STS sekuritizacije koja treba biti javno dostupna kako bi omogućila ulagateljima ispunjavanje obavljanje procesa dubinske analize,
 3. Vrste usluga koje treće strane za provjeru smiju pružati strankama u sekuritizaciji.

Cilj je ovih Pitanja i odgovora poticati zajedničke nadzorne prakse od strane nadzornih tijela u vezi s provjerom primjene Uredbe o sekuritizaciji te međusektorsku usklađenost na razini EU-a kao i pomoći tržišnim sudionicima u ispunjavanju njihovih obveza. 

Informacije dostupne na ESMA-inim internetskim stranicama.

Povratak na vrh

ESMA ažurirala pitanja i odgovore u vezi s MIFID i MIFIR tržišnim strukturama

Objavljeno: 20. travnja 2021.

U kontekstu izmjena MiFID II preispitivanja investicijskih društava, usvojena je dopuna članka 49. stavka 1. koja isključuje Large in Scale transakcije iz obveznog režima pomaka cijene te je postojeće pitanje i odgovor u vezi s LIS transakcijama potrebno ažurirati.

Informacije dostupne na ESMA-inim internetskim stranicama.

Povratak na vrh

ESMA objavila ažurirana pitanja i odgovore (Q&As) iz područja MiFID II i MiFIR okvira u vezi s temama zaštite ulagatelja i financijskih posrednika

Objavljeno: 20. travnja 2021.

Pitanja i odgovori u vezi sa zaštitom ulagatelja prema MiFID-u II i MiFIR-u dopunjena su novim pitanjem i odgovorom u vezi s unapređenjem kvalitete usluge kao kriterijem dopuštenosti dodatnih poticaja (članak 11. stavak 2. točka a) Delegirane direktive MiFID II). Objašnjava se i što znači dodatna usluga ili usluga više razine, odnos prema relevantnom klijentu i proporcionalnost poboljšanja usluge u odnosu na iznos poticaja koji je zaprimljen. Pitanja i odgovori pojašnjavaju kroz pozitivne i negativne prakse proizašle iz nadzornih aktivnosti kako se navedeni kriteriji trebaju implementirati.

Vijest dostupna na ESMA-inim internetskim stranicama.

Povratak na vrh

Ažurirana pitanja i odgovori u vezi s Uredbom o referentnim vrijednostima (Uredba BMR)

Objavljeno: 20. travnja 2021.

Pitanjem i odgovorom dodatno se pojašnjava primjena prijelaznih odredbi u odnosu na referentne vrijednosti koje pružaju administratori iz trećih država na području EU-a. Raniji je odgovor bio naznačio 31. prosinca 2021. godine kao posljednji datum primjene prijelaznih odredbi, a sad je promijenjen u 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija dostupno je na ESMA-inim internetskim stranicama.

Povratak na vrh

ESMA objavila ažurirana pitanja i odgovore (Q&As) u vezi s primjenom odredbi UCITS i AIFM direktiva

Objavljeno: 15. travnja 2021.

Popis pitanja povezanih s primjenom odredbi AIFMD i UCITS direktiva nadopunjen je novim pitanjima i odgovorima u vezi s primjenom Smjernica o naknadama za uspješnost.

Kroz prvo pitanje i odgovor pojašnjava se mogućnost naplate naknade za uspješnost za vrijeme referentnog razdoblja od 5 godina, kao i u prvim godinama postojanja fonda kada fond postoji kraće od 5 godina. Drugim pitanjem pojašnjava se određivanje referentnog razdoblja od 5 godina za naplatu naknade za uspješnost.

Trećim pitanjem i odgovorom pojašnjava se kako se Smjernice primjenjuju i na ELTIF fondove koji su osnovani kao otvoreni fondovi, a koji nisu ujedno venture capital / private equity ili nekretninski fondovi (na ove vrste AIF-ova Smjernice se ne primjenjuju) i koji se nude malim ulagateljima. Cjelovita pitanja i odgovori dostupni pod: Q&A UCITS i Q&A AIFMD.

Povratak na vrh

ESMA-ina objava – održavanje javne rasprave u vezi s nacrtima tehničkih standarda prema odredbama Uredbe o pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća (EU) 2020/1503

Objavljeno: 01. travnja 2021.

ESMA je objavila javno savjetovanje u vezi sa sedam nacrta regulatornih tehničkih standarda (RTS-ovi) te dva provedbena tehnička standarda (ITS-ovi) razrađenih na temelju odredbi Uredbe o pružateljima usluga skupnog financiranja (dalje u tekstu: Uredba), koje traje do 28. svibnja 2021.

Unutar navedenog razdoblja ESMA je najavila i održavanje telekonferencijskog sastanka (javna rasprava – public hearing) u odnosu na povezani savjetodavni dokument, i to za 12. travnja 2021.

Zainteresirani sudionici pozivani su sudjelovati i dati svoje komentare na nacrt RTS-ova i ITS-ova kako tijekom trajanja javnog savjetovanja tako i/ili sudjelovanjem u navedenoj telekonferenciji.

Sudjelovanje u tom procesu primarno bi trebalo biti od interesa pružateljima usluga skupnog financiranja (kako je definirano člankom 2. st. 1. Uredbe), nadležnim nadzornim tijelima i drugim osobama kojih se tiče područje uređeno Uredbom, kao i različitim profesionalnim i poslovnim udruženjima te ulagateljima i udrugama potrošača te bilo kojoj vrsti sudionika koji su angažirani u pružanju usluga skupnog financiranja.

Dnevni red javne rasprave slijedit će samu strukturu savjetodavnog dokumenta te je podijeljen na sljedeće teme:

 1. Rješavanje pritužbi
 2. Sukobi interesa
 3. Plan održavanja poslovnog kontinuiteta (BCP)
 4. Podnošenje zahtjeva za licenciranje
 5. Informacije koje se pružaju klijentima u vezi sa stopama neispunjavanja obveza po zajmovima
 6. Ulazna provjera znanja klijenta te njegove sposobnosti podnošenja gubitaka
 7. Brošura s ključnim informacijama o ulaganju (KIIS)
 8. Obveze izvještavanja pružatelja usluga skupnog financiranja prema nacionalnim nadzornim tijelima te izvještavanje nadzornih tijela prema ESMA-i
 9. Objava nacionalnih odredbi u vezi s objavama marketinških informacija

Zainteresirani sudionici pozvani su prijaviti svoje sudjelovanje na telekonferenciji do 7. travnja 2021.

Također pozivamo zainteresirane sudionike da Hanfi dostave svoje komentare i primjedbe na predloženi nacrt tehničkih standarda do 15. svibnja 2021. kako bi ih Hanfa mogla uzeti u obzir prilikom svog sudjelovanja u daljnjoj izradi tog regulatornog okvira.

Pozadina donošenja Uredbe

Usluge skupnog financiranja postale su iznimno popularan alternativni način prikupljanja kapitala u ranoj fazi rasta tvrtki, posebno za start-upove te male i srednje poduzetnike (MSP-SME). Pružatelj usluga skupnog financiranja ima ulogu operatera digitalne platforme otvorene za javnost te omogućava lakše povezivanje ulagatelja i zajmodavaca s poduzećima koja traže alternativne izvore financiranja.

Tekst Uredbe objavljen je 20. listopada 2020. u Službenom glasilu EU-a pod naslovom Uredba o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937.

Njezina primjena započinje 10. studenog 2021. godine.

To je prvi propis kojim se regulira pružanje usluga skupnog financiranja na razini cjelokupne Europske unije. Do ovog trenutka skupno financiranje bilo je ili regulirano nacionalnim zakonima u pojedinim državama članicama ili uopće nije bilo regulirano. Takve su okolnosti utjecale na fragmentaciju tržišta skupnog financiranja i sprječavale prekogranično pružanje navedenih usluga, kao i razvoj samog tržišta. Cilj koji se želi postići Uredbom jest omogućavanje i poticanje prekograničnog pružanja usluga skupnog financiranja uz istovremeno održavanje visoke razine zaštite ulagatelja.

Donošenjem Uredbe koristi bi trebali imati kako vlasnici projekata, kojima se bitno širi broj mogućih ulagatelja, tako i ulagatelji, kojima se povećavaju mogućnosti plasiranja financijskih sredstava, pri čemu vrijede jasna i transparenta pravila za sve sudionike u navedenim aktivnostima.

Najvažnije odredbe Uredbe

 1. Opseg primjene Uredbe

Uredba se primjenjuje na pružanje usluga skupnog financiranja koje su definirane kao spajanje ulagatelja i zajmodavaca zainteresiranih za financiranje poslovnih poduhvata s vlasnicima projekata (tj. osoba koje traže izvore financiranja) putem internetske platforme, a koje se mogu sastojati od bilo koje od navedenih aktivnosti:

 • omogućivanje odobravanja zajmova
 • usluge provedbe ponude odnosno prodaje bez obveze otkupa kako je definirano čl. 5. st. 1. točkom 7. Zakona o tržištu kapitala te zaprimanje i prijenos naloga klijenata kako je definirano čl. 5. st. 1. točkom 1. Zakona o tržištu kapitala u vezi s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima dopuštenim za potrebe skupnog financiranja.

Uredba se ne primjenjuje na:

 • usluge skupnog financiranja koje se pružaju vlasnicima projekata koji su potrošači kako su definirani u članku 3. točki Direktive 2008/48/EZ
 • druge usluge koje su povezane s onima definiranima u članku 2. stavku 1. točki (a), a koje se pružaju u skladu s nacionalnim pravom
 • ponude za skupno financiranje u vrijednosti višoj od 5 milijuna eura, koja se izračunava za razdoblje od 12 mjeseci kao zbroj:
 1. ukupne vrijednosti ponuda prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata dopuštenih za potrebe skupnog financiranja kako su definirani u članku 2. stavku 1. točkama (m) i (n) Uredbe i iznosa koje je određeni vlasnik projekta prikupio zajmovima putem platforme za skupno financiranje
 2. ukupne vrijednosti ponuda prenosivih vrijednosnih papira javnosti koje je dao vlasnik projekta iz podtočke i. ove točke u svojstvu ponuditelja na temelju izuzeća u skladu s člankom 1. stavkom 3. ili člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) 2017/1129.

Napominjemo da Zakon o tržištu kapitala predviđa da se obveza izrade prospekta ne primjenjuje na javne ponude vrijednosnih papira s ukupnim iznosom manjim od 8 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti u razdoblju od 12 mjeseci. Cilj tih izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala bilo je usklađenje s novom Uredbom o prospektu (Uredba 2017/1129), u sklopu koje se zakonodavac odlučio iskoristiti nacionalnu diskreciju koja manjim poduzećima u Republici Hrvatskoj može olakšati pristup financiranju na tržištu kapitala. U tom se smislu kod budućih ponuda prenosivih vrijednosnih papira koje će se provoditi kroz platforme za skupno financiranje u Republici Hrvatskoj u potpunosti može iskoristiti taj prag od 5 milijuna eura bez obveze izrade prospekta, za razliku od nekih država članica koje su prag za obvezu izrade prospekta postavile niže od 5 milijuna eura pa će u tim državama u razdoblju od 24 mjeseca od 10. studenog 2021. pružatelji usluga skupnog financiranja morati pripremati prospekte ako nude izdanja niža od navedenog iznosa.

 1. Licenciranje pružatelja usluga skupnog financiranja – opseg licenciranja

Licenciranje pružatelja usluga skupnog financiranja obavlja se na temelju članka 12. Uredbe. Pružatelj pri tome smije obavljati sljedeće pomoćne usluge:

 • Upravljanje portfeljem zajmova na pojedinačnoj osnovi (čl. 6 Uredbe)
  • uključuje i mogućnosti automatiziranog ulaganja od strane pružatelja usluga (tzv. auto-investing), izbora zajmova koje će uključiti u portfelj pojedinog klijenta, a prema prethodno utvrđenim kriterijima u komunikaciji sa samim klijentom
 • Upravljanje oglasnom pločom (čl. 25. Uredbe)
  • predstavlja sekundarno tržište na kojem pružatelji usluga skupnog financiranja svojim klijentima omogućuju da oglase da su zainteresirani za kupnju i prodaju zajmova, prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata dopuštenih za potrebe skupnog financiranja koji su izvorno bili ponuđeni na njihovim platformama za skupno financiranje. Međutim, kupoprodajni ugovori ne mogu se zaključiti putem oglasne ploče, tj. oglasna ploča ne smije biti multilateralna trgovinska platforma, a kako je definirano u čl. 3. točki 73. Zakona o tržištu kapitala.

Odredbe Uredbe odnose se na ponude pružatelja usluga u visini od maksimalno 5 milijuna eura po pojedinom vlasniku projekata unutar razdoblja od 12 mjeseci.

Dobivanje licence u skladu s čl. 12. Uredbe ne obuhvaća pružanje platnih usluga kako je definirano Direktivom (EU) 2015/2366 (Direktiva PSD II). Ako pružatelj usluga skupnog financiranja želi pružati i te usluge, mora ishoditi dozvolu za pružanje platnih usluga (tzv. money remittance business), ili kao dodatnu dozvolu prema odredbama Direktive PSD II ili mora sklopiti ugovor s licenciranim pružateljima platnih usluga za obavljanje tog dijela transakcije.

U državama članicama u kojima postoje nacionalni propisi u vezi s poslovanjem pružatelja usluga skupnog financiranja, oni imaju (dulji) rok usklađivanja s odredbama Uredbe, najkasnije do 10. studenog 2022., međutim bez mogućnosti prekograničnog pružanja usluga sve dok se ne licenciraju u skladu s odredbama Uredbe. S obzirom na to da Republika Hrvatska nema takav nacionalni propis, na subjekte u Republici Hrvatskoj takav se dulji rok ne primjenjuje.

 1. Uvjeti za dobivanje dozvole za pružatelja usluga skupnog financiranja

Uvjeti su definirani u čl. 12. Uredbe, a da bi dokazao da su ti uvjeti ispunjeni, subjekt koji postavlja zahtjev mora, između ostalog, dostaviti:

 • opis aranžmana za upravljanje i mehanizama unutarnje kontrole potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja kako bi se osigurala usklađenost s Uredbom
 • opis sustavâ, resursa i postupaka za kontrolu i zaštitu sustava za obradu podataka potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja
 • opis operativnih rizika potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja
 • opis bonitetne zaštite potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja u skladu s člankom 11. Uredbe
 • dokaz da je trajno uspostavljena bonitetna zaštita koja je jednaka barem višem od sljedećih iznosa:

(a) 25 000 eura; i

(b) četvrtini fiksnih općih troškova prethodne godine, revidiranih na godišnjoj razini, koji obuhvaćaju trošak servisiranja zajmova tijekom tri mjeseca ako pružatelj usluga skupnog financiranja također omogućuje odobravanje zajmova

 • opis plana kontinuiteta poslovanja
 • opis aranžmana potencijalnog pružatelja usluga skupnog financiranja koji se odnose na izdvajanje
 • dokaz da fizičke osobe odgovorne za upravljanje uživaju dobar ugled i posjeduju dovoljno znanja, vještina i iskustva za upravljanje potencijalnim pružateljem usluga skupnog financiranja.
 1. Nadzor

Za nadzor nad poslovanjem pružatelja usluga skupnog financiranja bit će nadležna nacionalna nadzorna tijela, a ESMA će voditi registar svih licenciranih pružatelja.

Prema odredbama Uredbe ulagatelji/zajmodavci i vlasnici projekata nemaju obvezu ishoditi ikakve dozvole u vezi s odobravanjem zajmova ili prihvatom novčanih sredstava zaprimljenih temeljem izdanih zajmova putem licenciranog pružatelja usluga skupnog financiranja, tj. neće morati imati dozvolu za obavljanje „bankarskih“ poslova u smislu deponiranja sredstava i posredovanja u kreditiranju poduhvata skupnog financiranja, a kako je definirano Uredbom.

 1. Prekogranično pružanje usluga skupnog financiranja

Koristi primjene Uredbe za licencirane pružatelje usluga skupnog financiranja odnose se na mogućnost prekograničnog pružanja navedenih usluga unutar EGP-a korištenjem tzv. europske putovnice (čl. 18. Uredbe), ulagatelji će dobiti mogućnost ulaganja u puno širi spektar projekata, a vlasnici projekata pristup puno većem broju potencijalnih ulagatelja.

 • Ako pružatelj usluga skupnog financiranja želi svoje usluge nuditi prekogranično, postupak je prilično jednostavan: u roku od najkasnije 15 dana od podnošenja relevantnih informacija svojem nadležnom nadzornom tijelu pružatelj smije započeti s prekograničnom uslugom u državama člancima koje je naveo u priloženoj dokumentaciji.
 1. Zaštita ulagatelja

Uredbom su navedene brojne odredbe u vezi sa zaštitom ulagatelja, od kojih izdvajamo:

 • Dostavu brošure s ključnim informacijama o ulaganju potencijalnim ulagateljima, koju sastavlja vlasnik projekta (čl. 23. Uredbe). Informacije koje brošura mora sadržavati navedene su u Prilogu I Uredbe, ali ona neće morati biti prethodno odobrena od strane nadležnog nadzornog tijela. Obvezu pripreme brošure prilikom pružanja usluga upravljanoga portfelja na pojedinačnoj osnovi imat će pružatelj usluga skupnog financiranja (tzv. platform level objave brošure uz obvezu objava dodatnih informacija u skladu s čl. 24. Uredbe).

Pružatelji usluga klijentima će morati dati jasne informacije o financijskim rizicima i naknadama povezanim s ulaganjem, uključivo i informacije o rizicima insolventnosti te kriterijima prema kojima biraju ulaganja.

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela objavila nacrt zajedničkog savjetodavnog dokumenta u vezi s objavama o održivim ulaganjima u skladu s odredbama Uredbe o taksonomiji

Objavljeno: 17. ožujka 2021.

Ovaj  savjetodavni dokument (engl. consultation paper (CP)) sadrži nacrt regulatornog tehničkog standarda (RTS) u vezi s objavama na nivou financijskog proizvoda kada se njegova sredstva ulažu u gospodarske aktivnosti koje doprinose okolišnim investicijskim ciljevima, a kako je definirano Uredbom o taksonomiji EU-a.

Europska nadzorna tijela pozivaju tržišne sudionike na komentiranje nacrta RTS-a.

 Svrha objave ovog RTS-a jest:

 • olakšati ulagateljima raspoznavanje u kojoj je mjeri pojedini financijski proizvod izložen ulaganjima u okolišno održive gospodarske aktivnosti te
 • stvoriti jedinstveni regulatorni priručnik u vezi s objavama o održivosti u skladu s odredbama SFDR-a i Uredbe o taksonomiji. To će biti uspostavljeno izmjenama nacrta SFDR RTS-ova na način da se u njega dodaju odredbe vezane uz Uredbu o taksonomiji, umjesto da postoje dva zasebna RTS-a, a kako bi se smanjilo preklapanje ili dupliciranje zahtjeva sadržanih u navedenim dvjema uredbama.

CP uključuje i odredbe u vezi s obvezama prikaza ostvarenju kojih okolišnih ciljeva financijski proizvod doprinosi  te kako su i u kojoj mjeri gospodarske aktivnosti u koje on ulaže u skladu s odredbama Uredbe o taksonomiji. Navedeni prijedlog prikaza sastoji se od dva elementa:

 • grafičkog prikaza udjela održivih ulaganja i izračuna povezanih KPI-eva te
 • objave izjave kako su gospodarske aktivnosti u koje se vrše ulaganja koja se deklariraju kao održiva prema Uredbi o taksonomiji u skladu s detaljno raspisanim kriterijima te uredbe.

Europska nadzorna tijela također predlažu standardizaciju prikazivanja objava izmjenom obrazaca predugovornih dokumenta te periodičkih izvještaja koji su ranije obavljeni u nacrtu SFDR RTS-ova dodajući u njih dio u vezi s objavama prema Uredbi o taksonomiji. 

Naime, donošenjem Uredbe o taksonomiji mijenja se i Uredba SFDR u pogledu pitanja održivih ulaganja te se ovlašćuju Europska nadzorna tijela za izradu nacrta RTS-ova u vezi s dodatnim objavama unutar predugovornih dokumenata te periodičkih izvještaja za financijske proizvode čiji su cilj okolišno održiva ulaganja.

Sljedeći koraci

Javno savjetovanje traje do 12. svibnja 2021. Potom će nacrt biti dovršen i dostavljen Europskoj komisiji na pregled i odobrenje. U međuvremenu će u travnju u Poljskoj i Nizozemskoj biti provedeno  istraživanje u vezi s procjenom potrošača u odnosu na izgled i sadržaj nacrta obrazaca predugovornih dokumenata te periodičkih izvještaja.

Povratak na vrh

ESMA objavila Smjernice s ciljem usklađivanja aktivnosti vezanih uz nadzorne preglede i procjene prema EMIR-u

Objavljeno: 25. veljače 2021.

Svrha nacrta ovih smjernica je pomoći nadzornim tijelima prilikom primjene odredbi EMIR uredbe koje se tiču nadzora i procjene poslovanja CCP-eva.

Smjernicama se prikazuju načini primjene procedura i metodologija prilikom obavljanja procjene ugovornih aranžmana, strategija i mehanizama koje su primijenili CCP-evi pri čemu je uključena evaluacija povezanih rizika te zahtjevi vezano uz organizacijske, operativne i prudencijalne rizike, a kako je navedeno u odredbama EMIR uredbe.

The objective of these guidelines is to ensure consistency in format, frequency, and depth of CCP supervisory reviews and evaluation processes.

In particular, they cover review and evaluation of:

 • capital requirements
 • organisational requirements
 • business continuity
 • conduct of business
 • prudential requirements, and
 • interoperability arrangements

Next steps

The Guidelines will be translated in the official EU languages and published on ESMA’s website. The publication of the translations will trigger a two-month period during which national competent authorities must notify ESMA whether they comply or intend to comply with the Guidelines.

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela (engl. ESAs) objavila preporuke u vezi s primjenom odredbi Uredbe SFDR

Objavljeno: 25. veljače 2021.

Tri Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA) objavila su 25.02.2021. zajedničku Nadzornu izjavu  u vezi s učinkovitom i dosljednom primjenom odredbi Uredbe SFDR od strane tržišnih sudionika i nadzorom koji će provoditi nacionalna nadzorna tijela, a kako bi se osigurala ravnopravna tržišna utakmica te ostvarila zaštita ulagatelja u razdoblju do primjene SFDR RTS-ova.

U Nadzornoj izjavi Europska nadzorna tijela sugeriraju da se u razdoblju od datuma primjene same Uredbe SFDR (10. ožujka 2021.) do datuma primjene SFDR RTS-ova (koji će uslijediti nešto poslije) odredbe nacrta SFDR RTS-ova koriste kao reference prilikom implementacije odredbi Uredbe SFDR.

U aneksu Nadzorne izjave Europska su nadzorna tijela prikazala hodogram rokova primjene određenih odredbi Uredbe SFDR, posebno što se tiče odredbi u vezi s objavama o glavnim štetnim učincima na nivou društva kao i obvezama periodičkog izvještavanja na nivou financijskih proizvoda. U aneksu je također predstavljen hodogram te datumi primjene kako Uredbe SFDR tako i Uredbe o taksonomiji te povezanih RTS-ova.

Nadzorna izjava nadopunjuje konačni nacrt SFDR RTS-ova, koji je 4. veljače 2021. objavio Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela.

Europska nadzorna tijela upućuju i nacionalna nadzorna tijela da sugeriraju tržišnim sudionicima referenciranje na nacrt SFDR RTS-ova koji su nedavno podneseni Europskoj komisiji na usvajanje.

Sljedeći koraci

Europska komisija ima rok od tri mjeseca nakon njihove objave odobriti nacrt RTS-ova te ih dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću, koji potom u roku od tri mjeseca imaju mogućnost izraziti eventualne primjedbe na dostavljene RTS-ove. Ako Europski parlament i Vijeće ne budu imali primjedbe, Komisija će ih usvojiti u formatu delegirane uredbe.

Dok primjena većine odredbi Uredbi SFDR započinje 10. ožujka 2021., primjena odredbi SFDR RTS-ova odgođena je do kasnijeg datuma, pri čemu su Europska nadzorna tijela predložila Europskoj komisiji da to bude 1. siječnja 2022.

Europska nadzorna tijela objavit će u ožujku i konzultacijski dokument u vezi s obvezama objava prema Uredbi o taksonomiji kojima se mijenjaju odredbe  članaka 8.(4), 9.(6) i 11.(5) Uredbe SFDR.

Povratak na vrh

ESMA objavila upozorenje malim ulagateljima u vezi s trgovanjem na temelju informacija dostupnih putem društvenih mreža

Objavljeno: 08. veljače 2021.

ESMA ovom Objavom želi skrenuti pažnju na rizike povezane s donošenjem odluka o ulaganju koje su zasnovane isključivo na razmjenama mišljenja, neformalnim preporukama i komentarima o namjeri realizacije transakcija dostupnim putem društvenih mreža i nereguliranih online platformi.

Objava je izdana s namjerom zaštite malih ulagatelja čije je sudjelovanje na tržištima kapitala ključno za razvoj Unije tržišta kapitala (CMU).

Napominje se kako je u posljednje vrijeme u SAD-u došlo do okolnosti u kojima su cijene pojedinih dionica doživjele izrazito visoku volatilnost, a na temelju informacija dijeljenih preko društvenih mreža. Iako se pravila djelovanja tržišta kapitala kao i tržišna infrastruktura u SAD-u razlikuju od onih u EU-u, nije moguće isključiti da do sličnih situacija može doći i unutar područja EU-a.

U Objavi se naglašava kako ulagatelji trebaju:

 • koristiti pouzdane izvore podataka prilikom donošenja odluka o ulaganju
 • biti svjesni povećanog rizika realizacije gubitaka uzrokovanog visokim oscilacijama cijena i
 • imati u vidu rizik počinjenja zlouporabe tržišta.

Sljedeći koraci

ESMA i nacionalna nadležna tijela i nadalje će pratiti i analizirati kretanja na tržištima te razmatrati potrebe donošenja drugih inicijativa usmjerenih na zaštitu ulagatelja i integriteta tržišta.

Objava je dostupna na ESMA-inim internetskim stranicama: Upozorenje ulagateljima - trgovanje temeljem informacija na društvenim mrežama _ENGL, a neslužbeni prijevod na hrvatskom jeziku dostupan je ovdje: Upozorenje ulagateljima - trgovanje na temelju informacija na društvenim mrežama _HR.

Povratak na vrh

Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESAs) uputio je Europskoj komisiji Konačni izvještaj s nacrtima regulatornih tehničkih standarda prema SFDR-u

Objavljeno: 08. veljače 2021.

Konačni nacrt sadrži regulatorne tehničke standarde (RTS-ove) u vezi sa sadržajem, metodologijom i načinom prikazivanja objava o održivosti financijskog sektora prema Uredbi (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (Uredba SFDR).

RTS-ovima se želi ojačati zaštita ulagatelja poboljšavajući standarde objava informacija povezanih s ESG čimbenicima. Detalji tih objava odnose se na:

 • razmatranje značajnih štetnih učinaka prilikom donošenja investicijskih odluka u odnosu na široki spektar financijskih proizvoda koji imaju karakteristike održivosti
 • informacije o promoviranju okolišnih i socijalnih karakteristika na nivou financijskog proizvoda
 • ciljeve održivosti za financijske proizvode koji će imati takva ulaganja.

Tim RTS-ovima želi se pojasniti i ujednačiti primjena zakonodavnih okvira iz Uredbe SFDR, koji će istovremeno stvoriti pretpostavke za snažniji rast ulaganja u održive financijske proizvode uz istovremenu zaštitu ulagatelja od netočnog i lažnog prikazivanja informacija o održivosti te smanjiti rizike pojave praksi poznatih kao zeleni marketing ili greenwashing.

Ključni prijedlozi nacrta RTS-ova

Objave o štetnim učincima na nivou društva (entity-level principal adverse impact disclosures)

Glavni štetni učinci koje investicijske odluke imaju na čimbenike održivosti moraju biti objavljeni na internetskim stranicama društva.

Takve objave trebaju imati format izjave u kojoj je prikazan način ulaganja koja društvo provodi u odnosu na štetne učinke koje takva ulaganja mogu imati na okolišne i socijalne čimbenike te čimbenike povezane s radnim uvjetima, zaštitu ljudskih prava, kao i čimbenike usmjerene protiv korupcije i podmićivanja.

U Konačnom su izvještaju Europska nadzorna tijela ažurirala popis indikatora povezanih s glavnim štetnim učincima. Za društva s manje od 500 zaposlenika primjena RTS-ova zasniva se na tzv. načelu comply-or-explain, tj. nemaju obvezu primjene, ali će takva društva imati obvezu objasniti zašto smatraju da se glavni štetni učinci ne odnose na njihovo poslovanje te namjeravaju li i kada u navedene aktivnosti implementirati u svoje poslovanje.

Objave na nivou financijskih proizvoda

Informacije o promoviranju okolišnih i socijalnih karakteristika kao i ciljevi održivosti za financijske proizvode koji će imati takva ulaganja trebaju biti objavljeni u prilozima predugovorne i periodičke dokumentacije, čiji format obrazaca propisuju povezani sektorski propisi. Navedeno treba biti objavljeno i na internetskim stranicama društava.

Navedeni prijedlozi odredbi nacrta RTS-ova odnose se na:

 • predugovorne informacije – one moraju uključivati detalje o tome na koji način proizvod koji promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike i/ili ima ciljeve održivosti ispunjava takve karakteristike/ciljeve
 • informacije na internetskim stranicama društva – prikaz primijenjene metodologije u cilju postizanja okolišnih i/ili socijalnih karakteristika te ciljeva održivosti ako proizvod ima i takve ciljeve
 • informacije u periodičkim izvještajima – u vezi s (I) proizvodima koji ispunjavaju okolišne i/ili socijalne karakteristike, (II) proizvodima koji imaju ciljeve održivosti, uključivo one koji za cilj imaju smanjenje ugljičnog otiska, informacije trebaju sadržavati prikaz relevantnih indikatora
 • informacije u vezi s načelom “nečinjenja značajne štete”, tzv. načelo “do not significantly harm– trebaju sadržavati opis kako ulaganje čiji je cilj održivost ne šteti značajno ispunjavanju ciljeva održivosti.

Napominje se kako Europska nadzorna tijela nisu imala ovlasti napraviti precizniju diferencijaciju između proizvoda različitih financijskih tržišnih sudionika pa tako RTS-ovi sadrže harmonizirani pristup svim financijskim proizvodima u vezi s načinom i sadržajem objava koje se objavljuju u dokumentima u skladu sa sektorskim propisima, a koji inače imaju različiti stupanj granularnosti i dužine.

Europska su nadzorna tijela prilikom pripreme ovog nacrta RTS-ova provela i dva istraživanja tržišta, tj. potrošača u vezi s formatom i prikazom informacija u predugovornim i periodičkim obrascima. Informacije o tome dostupne su ovdje: Istraživanje 1. i Istraživanje 2.

Sljedeći koraci

Očekuju se da će Europska komisija odobriti RTS-ove u roku od tri mjeseca od objave.

Financijski tržišni sudionici te financijski posrednici podsjećaju se kako primjena većine odredbi Uredbe SFDR počinje 10. ožujka 2021. Podaci o tome dostupni su u Pismu Europske komisije Europskim nadzornim tijelima.

Što se tiče samih RTS-ova, Europska nadzorna tijela predložila su da se njihova primjena odgodi do 1. siječnja 2022.

Također se napominje kako Europska nadzorna tijela planiraju objaviti Nadzornu izjavu prije početka same primjene Uredbe SFDR, a kako bi se postigla učinkovita i dosljedna primjena te dosljedan nadzor nad implementacijom njenih odredbi.

Europska nadzorna tijela objavit će i savjetovanje u vezi s objavama na nivou proizvoda u vezi s odredbama Uredbe o taksonomiji (EU 2020/852) koje dopunjavaju odredbe članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 6. i članka 11. stavka 5. Uredbe SFDR.

Pozadina

Uredba SFDR objavljena je 9. prosinca 2019., a Uredba o taksonomiji 22. lipnja 2020. u Službenom glasilu Europske unije. U pripremi Konačnog izvještaja u obzir su uzeti komentari zaprimljeni tijekom javnog savjetovanja pokrenutog u travnju 2020.

Informacije su dostupne na internetskim stranicama ESMA-e: Europska nadzorna tijela uputila Europskoj komisiji nacrt SFDR RTS-ova

Povratak na vrh

ESMA objavila drugi godišnji Izvještaj o izuzećima prije i poslije trgovanja za vlasničke instrumente i instrumente poput vlasničkih

Objavljeno: 08. veljače 2021.

Prema Uredbi MiFIR , ESMA ima obvezu  pratiti primjenu izuzeća prije i poslije trgovanja za vlasničke instrumente (equity instruments) i instrumente poput vlasničkih (equity-like instruments) te o tome izvještavati Europsku komisiju.

Izvještaj sadrži analizu temeljenu na izuzećima za koje je ESMA izdala mišljenje tijekom 2019. godine. Analizirano je korištenje izuzeća prije trgovanja u odnosu na promet i broj transakcija kao i korištenje izuzeća nakon trgovanja (na mjestu trgovanja i izvan mjesta trgovanja).

Analiza pokazuje da se distribucija izuzeća nije promijenila u odnosu na 2018. godinu i da je Ujedinjena Kraljevina poslala najviše obavijesti o primjeni izuzeća. Od vrsta izuzeća prije trgovanja na razini tržišta EU-a najviše se koristi large in scale (LIS) izuzeće kada su u pitanju dionice, dok se na trgovanju ETF-ovima najviše koriste izuzeća u odnosu na ukupan promet tim instrumentima. Kada se promatraju prometi na razini ukupnog tržišta najviše se koriste LIS izuzeća prije trgovanja, a s druge strane kada se promatraju transakcije najviše se koristi izuzeće referentne cijene. Kod izuzeća nakon trgovanja uočen je pad primjene LIS izuzeća u odnosu na 2018. godinu za izuzeća na mjestima trgovanja. Izvan mjesta trgovanja izuzeća nakon trgovanja najviše primjenjuju investicijski fondovi i sistematski internalizatori. ETF-ovi su instrumenti kod kojih je primjetan najveći udio trgovanja na anonimnim tržištima (dark trading) u ukupnom volumenu trgovanja.

Prvi izvještaj objavljen je u listopadu 2019. i pokrivao je informacije i za vlasničke i za nevlasničke (non-equity) instrumente. Zbog situacije s COVID-19 i Brexitom, ESMA je odgodila objavu izvještaja za 2019. godinu te ga razdvojila u dva izvještaja pri čemu će onaj za nevlasničke instrumente biti objavljen tijekom veljače 2021.

Sljedeći koraci

ESMA će objaviti  godišnji izvještaj za 2020. u drugoj polovici 2021. godine.

Povratak na vrh

ESMA zajedno s nacionalnim nadzornim tijelima pokreće novu zajedničku nadzornu vježbu (CSA) u vezi s MIFID II pravilima o upravljanju proizvodima

Objavljeno: 08. veljače 2021.

ESMA će zajedno s nacionalnim nadzornim tijelima tijekom 2021. provesti zajedničku nadzornu vježbu (CSA) u vezi s primjenom MiFID II pravila o upravljanju financijskim proizvodima.  Svrha provođenja ove vježbe je procijeniti napredak ostvaren od strane društava i njihovih distributera financijskih proizvoda u implementaciji navedenih pravila.

Vježbom će se provjeriti:

 • kako društva osiguravaju da su financijski proizvodi kao i povezane naknade koje društva naplaćuju primjerene potrebama, ciljevima i obilježjima ciljanog tržišta vodeći računa o tome da oni ne narušavaju očekivanja u odnosu na prinos pojedine vrste instrumenta
 • kako društva i njihovi distributeri periodički provjeravaju obilježja ciljanog tržišta te distribucijsku strategiju financijskih proizvoda
 • kao i koje informacije te koliko često oni međusobno razmjenjuju.

U vezi s ovim područjem, ESMA je 2017. objavila  smjernice te naknadno i niz pitanja i odgovora, što će biti korišteno prilikom provođenja navedene vježbe.

ESMA smatra kako će provođenje ovakvih aktivnosti doprinijeti dosljednoj primjeni propisa EU-a te unaprijediti zaštitu ulagatelja.

Povratak na vrh

ESMA objavila Konačni izvještaj o nacrtu provedbenog tehničkog standarda (ITS-a) Uredbe (EU) 2019/1156 o prekograničnoj distribuciji investicijskih fondova

Objavljeno: 08. veljače 2021.

Fokus u Konačnom izvještaju je na:

 • objavljivanju podataka na internetskim stranicama nacionalnih nadležnih tijela o primjenjivim nacionalnim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi u pogledu marketinga AIF-ova i UCITS-a (po predviđenom početku primjene ITS-a od 2.8.2021.)
 • objavljivanju podataka na internetskim stranicama nacionalnih nadležnih tijela o regulatornim naknadama ili pristojbama povezanim s marketingom AIF-ova i UCITS-a (po predviđenom početku primjene ITS-a 20 dana od objave ITS-a u Službenom listu EU-a)
 • obavješćivanju nacionalnih nadležnih tijela prema ESMA-i u vezi s primjenjivim nacionalnim regulatornim zahtjevima i naknadama (prema odnosnim gornjim rokovima početka primjene ITS-a).

Nacrt također uključuje odredbe u vezi s razmjenom informacija između nacionalnih nadležnih tijela i ESMA-e u svrhu izgradnje centralizirane baze podataka  UCITS-a i AIF-ova koji se prekogranično distribuiraju.

Sljedeći koraci

Nacrt Konačnog izvještaja bit će poslan Europskoj komisiji koja ima rok od tri mjeseca za pregled nacrta te donošenje odluke o usvajaju ITS-a

Povratak na vrh

ESMA objavila konzultacijski dokument u vezi sa Smjernicama o prikladnosti i pružanju usluga izvršenja bez obaveze procjene prikladnosti (execution-only)

Objavljeno: 08. veljače 2021.

Ovaj Konzultacijski dokument sastavljen je korištenjem relevantnih odredbi navedenih ESMA-inih smjernica o određenim aspektima MiFID  zahtjeva u vezi s prikladnosti, imajući u vidu specifičnosti  okvira usluga izvršenja bez obaveze procjene prikladnosti (execution-only).

On uključuje nacrt 13 smjernica koje se odnose na politike i postupke koje je investicijsko društvo dužno usvojiti kod prikupljanja informacija od klijenata, procjene prikladnosti, kvalifikacija osoblja koje je uključeno u proces, kontrole i način prikaza upozorenja za klijente.

Prilikom pripreme nacrta, u obzir su također uzeta iskustva nadzornih tijela prilikom provođenja nadzora te zaključaka dobivenih provođenjem zajedničke nadzorne aktivnosti (CSA) fokusirane na pitanje nadzora nad implementacijom obveza povezanih s pitanjem procjene prikladnosti koja je realizirana u 2019. CSA je ukazala na to da postoji nedovoljna usklađenost u razumijevanju primjene određenih obveza u vezi s uslugama izvršenja bez obaveze procjene prikladnosti i procjenom prikladnosti od strane investicijskih društava, bez obzira na to pružaju li takve usluge samo unutar države u kojoj imaju sjedište ili usluge pružaju prekogranično što uzrokuje probleme u ostvarivanju cilja ujednačene zaštite ulagatelja unutar EU-a.

Sljedeći koraci

ESMA poziva zainteresirane sudionike na davanje komentara na objavljeni nacrt smjernica zaključno s 29. travnja 2021., nakon čega će razmotriti zaprimljene  komentare te obaviti konačni nacrt smjernica u trećem tromjesečju 2021.

Povratak na vrh

ESMA objavila ažurirana pitanja i odgovore u vezi s pitanjima izvještavanja prema Uredbi EMIR

Objavljeno: 08. veljače 2021.

Ovom prilikom predstavljaju se dva seta pitanja i odgovora:

 • Prvi set pitanja i odgovora je ažuriranje postojećih TR pitanja i odgovora 3b o izvještavanju o procjenama izvedenica. Pitanja i odgovori su izmijenjeni kako bi se potvrdilo da se smjer izvedenice ne bi trebao uključivati u izvještajima o procjeni i kako bi se razjasnilo kako izvijestiti o smjeru izvedenice u izvješćima na razini pozicije kada nominalna vrijednost ide prema nuli.
 • Drugi set pitanja i odgovora je potpuno nov i pojašnjava korake koji se trebaju poduzeti u slučajevima kada se radi o redovnom zatvaranju izvedenice, a strana koja izvještava o izvedenicama prestaje s poslovanjem. Također se pojašnjava postupanje prema izvješćima neaktivnih ugovornih strana.

Povratak na vrh

ESMA objavila ažurirana pitanja i odgovore u vezi s Uredbom o prospektu

Objavljeno: 08. veljače 2021.

Ovim pitanjima i odgovorima daju se pojašnjenja u vezi sa sljedećim pitanjima:

 • sadržajem prospekta i mogućnosti unošenja „dodatnog kratkog popratnog dopisa“ (additional brief cover note) u prospekt
 • financijskim informacijama koje je potrebno prikazati ako izdavatelj posluje manje od godinu dana odnosno kraće vremensko razdoblje (za koja razdoblja (datume) se mogu napraviti revidirani financijski izvještaji, situaciju ako se objavljuju dva prospekta unutar godine dana, a prije objave godišnjih revidiranih financijskih izvještaja, objašnjenja na kakvog izdavatelja se predmetna pravila primjenjuju, pojašnjenje pojma poslovanja u kraćem vremenskom razdoblju). Naime, predmetni set pitanja i odgovora u vezi s time je od važnosti jer određuje koji financijski izvještaji će za takve izdavatelje biti prikazani u prospektu.
 • iznimkama od objave prospekta u vezi s odredbom iz članka 1. stavka 5. Uredbe
 • korištenjem odobrenog i važećeg prospekta kako bi se na temelju njega provodilo više ponuda (odobrava se novi prospekt, ali novi prospekt se može pozivati na prethodni važeći prospekt, odnosno inkorporirati njegov sadržaj)
 • izjavama o tome da se u razdoblju valjanosti registracijskog dokumenta mogu pregledati procjene i mišljenja stručnjaka
 • kako utvrditi koje je priloge iz Delegirane uredbe 2019/980 potrebno koristiti prilikom izrade prospekta (tablica prilagođena korisnicima).

Svrha je pitanja i odgovora promovirati zajedničke nadzorne pristupe nadzornih tijela, prakse prilikom nadzora nad implementacijom odredbi iz Uredbe o prospektu kao i dati tržišnim sudionicima informacije o tome kako nadzorna tijela interpretiraju odredbe Uredbe o prospektu.

U zadnjih nekoliko godina, ESMA paralelno revidira i ažurira teme adresirane u pitanjima i odgovorima izdanima na temelju Direktive o prospektu te priprema nova pitanja i odgovore na temelju odredbi Uredbe o prospektu.

Sljedeći koraci

Potrebno je naglasiti kako je ESMA u okviru svojih aktivnosti pripreme i objave pitanja i odgovora unaprijedila mogućnosti postavljanja pitanja te pretraživanja onih prethodno objavljenih na način da je na svojim internetskim stranicama  implementirala alat kojim se olakšava podnošenje pitanja kao i njihova objava i pretraživanje.

Povratak na vrh

ESMA objavila ažurirana pitanja i odgovore u vezi s obvezama izvještavanja prema Uredbi SFTR

Objavljeno: 08. veljače 2021.

Ažurirana pitanja i odgovori odnose se na:

 • pojašnjavanje ispravnog načina izvještavanja u slučaju kada treba prijaviti zakašnjeli izvještaj za događaj koji nije propisno prijavljen, a od tog se trenutka nije dogodio nijedan događaj o kojem je potrebno izvijestiti
 • niz pojašnjenja u odnosu na ažuriranje evidencija o transakcijama financiranja vrijednosnih papira od strane trgovinskog repozitorija, u odnosu na izvještaje drugih ugovornih strana
 • pojašnjenja u odnosu na određene operativne aspekte u vezi s izvještavanjem financijskih drugih ugovornih strana u ime malih nefinancijskih drugih ugovornih strana, a u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe SFTR.

Ažurirana pitanja i odgovori nadopunjuju ranije izdanu uputu ESMA-e u vezi s izvještavanjem prema SFTR-u. Svrha im je da nacionalna nadzorna tijela postupaju na usporediv način u odnosu na odgovore koje je objavila ESMA kao i da tržišnim sudionicima i ulagateljima pruže pojašnjenja u vezi sa zahtjevima prema Uredbi SFTR.

Sljedeći koraci:

ESMA će periodički ažurirati i nadopunjavati navedena pitanja i  odgovore.

Povratak na vrh