Uvođenje eura

Uvođenje eura: pitanja i odgovori

Objavljeno: 29. lipnja 2022.

OSIGURANJE, LEASING, FAKTORING

 • Hoće li se moj ugovor o osiguranju ukinuti uslijed uvođenja eura?

Ne, vrijedi načelo neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata. Uvođenje eura ne utječe na ugovorne odredbe i uvjete pravnih instrumenata, niti može predstavljati valjani razlog odstupanja ili izuzeća od postupanja po bilo kojem pravnom poslu postojećem na datum uvođenja eura, niti daje pravo bilo kojoj ugovornoj strani da jednostrano izmijeni ili raskine takav pravni posao, osim ako je između ugovornih strana drugačije dogovoreno ili ako je posebnim propisom drugačije uređeno.

 • Hoće li zamjena valuta utjecati na iznose koji se nalaze u mojem ugovoru o osiguranju (npr. iznos mjesečne ili godišnje premije, iznos visine svote osiguranja, itd.), odnosno hoće li ti iznosi biti smanjeni ili povećani?

Ne, iznosi će ostati nepromijenjeni, jedino će biti izraženi u euru. Iznosi u kuni preračunat će se u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 • Što će se nakon datuma uvođenja eura dogoditi s iznosima otkupnih vrijednosti police životnog osiguranja vezanim uz moj ugovor i treba li mi društvo za osiguranje dostaviti nove tablice otkupnih vrijednosti s vrijednostima u euru?

Ako se radi o ugovoru ugovorenom u kuni, iznosi u kuni preračunat će se u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i dostavit će se nove tablice. Ako se radi o ugovoru ugovorenom s valutnom klauzulom vezanom uz euro i ako su tablice otkupnih vrijednosti iskazane u euru, a iznosi se neće mijenjati, nove se tablice neće dostaviti.

 • Ako u vrijeme oko zamjene valuta slučajno ne platim dospjelu premiju osiguranja na vrijeme i društvo za osiguranje obračuna zateznu kamatu, kako će društvo izračunati tu zateznu kamatu?

Od datuma uvođenja eura novčane obveze i novčane kazne navedene u kuni preračunavaju se iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako je propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Iznos kamate, ako je ugovoreno da se obračunava kamata, nakon datuma uvođenja eura obračunat će se i iskazati u euru za cijelo vrijeme neplaćanja odnosno kašnjenja u podmirivanju obveze.

 • Što će se dogoditi s isplatom osigurnine ili nespornog dijela štete u slučaju kad se isplaćuje upravo oko datuma uvođenja eura?

Isplata nakon datuma uvođenja eura bit će u euru. Sve isplate do tog datuma, odnosno zaključno s danom koji prethodi datumu uvođenja eura bit će izvršene u kuni.

 • Što ako sam za isplatu osigurnine društvu za osiguranje dostavio/la podatke o računu u kuni?

Kreditne institucije preračunat će iznose na računima evidentiranim u kuni u iznose u euru bez naknade, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje koji će biti propisani Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te bez izmjene jedinstvenog broja računa na kojem su evidentirana ta novčana sredstva.

 • Što će se dogoditi u slučaju da mi se nakon nastanka i priznavanja štetnog događaja nesporni dio isplaćuje u kuni prije datuma uvođenja eura, a ostatak utvrđene vrijednosti nakon datuma uvođenja eura?

Iznos koji se isplaćuje nakon datuma uvođenja eura bit će isplaćen u euru neovisno o tome što je nesporni dio isplaćen u kuni prije datuma uvođenja eura.

 • Moja tvrtka ima ugovor o osiguranju koji pokriva moguću štetu u mojem poslovanju s inozemstvom zbog eventualnih znatnih tečajnih razlika između kune i eura. Mogu li nakon datuma uvođenja eura raskinuti ugovor o osiguranju s obzirom na to da mi to pokriće iz ugovora više neće biti potrebno? Što u slučaju da je takav ugovor o osiguranju višegodišnji, a cjelokupnu premiju sam uplatio/la jednokratno?

Tematika raskida ugovora o osiguranju definirana je Zakonom o obveznim odnosima, a u pravilu se odredbe o raskidu ugovora nalaze i u ugovorima o osiguranju.

 • Imam višegodišnji ugovor o osiguranju, a nisam u potpunosti zadovoljan/na ni pokrićem iz ugovora ni ugovorenom dinamikom plaćanja premije. Može li uvođenje eura biti povod da se obratim društvu za osiguranje kako bi se izmijenio postojeći ugovor o osiguranju na način koji bi mi u potpunosti odgovarao/la?

Datumom uvođenja eura ne mijenjaju se prava i obaveze iz postojećih ugovora i zbog tog događaja ne sklapa se novi ugovor o osiguranju. Međutim, nema prepreke da kontaktirate društvo za osiguranje s upitom oko moguće izmjene ugovora zbog njegovih pojedinih elemenata odnosno odredbi, no uvođenje eura samo po sebi nije povod i ne predstavlja uvjet za sklapanje novog ugovora.

 • Utječe li datum uvođenja eura na određene rokove iz ugovora, npr. zastaru potraživanja, datum plaćanja premije, obvezu obavješćivanja o nastanku osiguranog slučaja i sl.?

Ne, datum uvođenja eura ne utječe na ugovorna prava i obaveze, pa time ni na ugovorom utvrđene rokove.

 • Hoću li od društava za osiguranje, kao njihov klijent, zaprimiti kakvu obavijest o promjenama do kojih će doći uslijed uvođenja eura?

Da, svi će klijenti biti obaviješteni putem dvije obavijesti.  Prva, općenita obavijest (najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura) sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja koja je značajna za pojedinu kategoriju članova ili klijenata, te će biti dostupna putem internetske stranice društva i objavljena u javnim glasilima. Putem druge, individualne obavijesti (najkasnije 30 dana nakon uvođenja eura) klijent će osobno zaprimiti informacije o stanju po individualnim ugovorima. 

 • Hoće li biti potrebno sklopiti dodatke ugovoru o leasingu nakon datuma uvođenja eura?

Neće biti potrebno sklapati dodatke ugovoru o leasingu jer sve odredbe ostaju na snazi, jedino će se iznosi u kuni preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje koji će biti propisani Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 • Što će se dogoditi s mjesečnim ratama/obrocima i ostalim troškovima vezanim uz moj ugovor o leasingu?

Sve će ostati isto, osim što će se promijeniti valuta. Iznosi u kuni preračunat će se u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje koji su propisani Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 • Hoću li od leasing društva, kao njihov klijent, zaprimiti kakvu obavijest o promjenama do kojih će doći uslijed uvođenja eura?

Da, leasing društva će primatelje leasinga o predstojećem preračunavanju informirati najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura, i to općenitom obavijesti koja će biti dostupna u javnim glasilima i na internetskim stranicama društva, dok će individualne i detaljnije obavijesti o preračunavanju primateljima leasinga poslati najkasnije 30 dana nakon uvođenja eura.

 • Uzrokuje li zamjena valuta promjene u samom ugovoru o leasingu što se tiče prava i obaveza primatelja leasinga (npr. tko snosi troškove amortizacije objekta leasinga)?

Ne, zamjenom valuta ne dolazi do promjena u pogledu ugovornih prava i obaveza niti obilježja same usluge.

 • Koja će se kamatna stopa koristiti za izračune u ugovorima o leasingu sklopljenim s potrošačima nakon preračunavanja u euro i što će se dogoditi s izračunima u postojećim ugovorima?

Kamatna stopa koja će se koristiti za izračune osigurat će da primatelji leasinga ostanu u najmanje jednako povoljnom financijskom položaju kao što bi bili da nije došlo do uvođenja eura kao službene valute.

TRŽIŠTE KAPITALA I INVESTICIJSKI FONDOVI

 • Što će se dogoditi s mojim sredstvima koja za potrebe trgovanja vrijednosnim papirima držim na računu kod investicijskog društva?

Iznos u kuni na tom računu preračunat će se u iznos u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

 • Kako će Zagrebačka burza iskazivati cijene uvrštenih financijskih instrumenata u razdoblju dvojnog iskazivanja?

Zagrebačka burza će na kraju svakog trgovinskog dana dvojno (u kuni i u euru) iskazati podatke o ukupnom prometu na burzi i zaključnoj cijeni pojedinog financijskog instrumenta.

 • U kojoj će se valuti iskazivati stanja na skrbničkom računu na mjesečnom izvještaju koji zaprimam?

U razdoblju od trideset dana od dana objave odluke Vijeća EU-a o usvajanju eura do datuma uvođenja eura za klijente fizičke osobe izvještaji o stanjima iskazivat će se u kuni, a dodatno preračunati i iskazati u euru u skladu s fiksnim tečajem konverzije. U razdoblju od datuma uvođenja eura do isteka 12 mjeseci nakon datuma uvođenja eura izvještaji o stanjima iskazivat će se u euru, a dodatno preračunati i iskazati u kuni u skladu s fiksnim tečajem konverzije. Protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura  izvještaji o stanjima bit će iskazani samo u euru.

 • Na kojim dokumentima mogu vidjeti dvojno iskazane cijene i vrijednosti?

Obveza dvojnog iskazivanja cijena/vrijednosti vrijedit će za javno objavljenu tarifu koja se nalazi na internetskoj stranici banaka i investicijskih društava,  ukupnu vrijednost imovine na skrbničkom računu koja se iskazuje na mjesečnom izvještaju stanja na skrbničkom računu, agregirani iznos, ex-ante i ex-post informaciju o troškovima i naknadama klijentima, novčane iskaze vrijednosti odnosno cijena udjela u fondovima čija je vrijednost prije datuma uvođenja eura iskazana u kunama, cijenu udjela za početno i završno stanje, početno i završno stanje udjela u izvatku o stanju i prometima udjelima u fondu te cijenu udjela i stanje nakon transakcije u potvrdi o transakciji udjelima.

 • Hoću li kao ulagatelj u investicijskom fondu zaprimiti kakvu obavijest o promjenama do kojih će doći uslijed uvođenja eura?

Da, svi će ulagatelji biti obaviješteni putem dvije obavijesti. Prva, općenita obavijest sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja, a bit će objavljena na internetskoj stranici društva i putem oglasa u tiskanim javnim glasilima. Drugu, pojedinačnu obavijest ulagatelj će zaprimiti u sklopu godišnjeg izvještaja o stanju imovine, najkasnije 30 dana od datuma uvođenja eura, a sadržavat će informaciju o  stanju na individualnom računu i izmjene u uvjetima poslovanja koje će za ulagatelja nastati kao posljedica provedenog preračunavanja, ako do takvih izmjena dolazi.

 • Hoću li kao klijent investicijskog društva zaprimiti kakvu obavijest o promjenama do kojih će doći uslijed uvođenja eura?

Da, svi će klijenti biti obaviješteni putem dvije obavijesti. Prva, općenita obavijest sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja, a bit će objavljena na internetskoj stranici društva i putem oglasa u tiskanim javnim glasilima najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura. Drugu, pojedinačnu obavijest klijent će zaprimiti osobno najkasnije 30 dana od datuma uvođenja eura, a sadržavat će informaciju o  stanju na individualnom računu i izmjene u uvjetima poslovanja koje će za klijenta nastati kao posljedica provedenog preračunavanja, ako do takvih izmjena dolazi.

MIROVINSKI SUSTAV

 • Hoće li uvođenje eura utjecati na stanje novčane vrijednosti imovine na mojem osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu?

Uvođenje eura neće utjecati na stanje novčane vrijednosti imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu. Osobni računi članova obveznih mirovinskih fondova vode se u obračunskim jedinicama. Novčana vrijednost imovine na osobnom računu ovisi o vrijednosti obračunske jedinice koja će biti iskazana u euru.

 • Hoće li uvođenje eura prouzročiti dodatne troškove koji će utjecati na moje stanje na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu?

Uvođenje eura neće prouzročiti dodatne troškove koji će utjecati na stanje na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu.

 • Hoće li se novčana vrijednost imovine na mojem osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu u razdoblju dvojnog iskazivanja prikazivati i u kuni i u euru?

Novčana vrijednost imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu u razdoblju dvojnog iskazivanja na potvrdama i izvješćima prikazivat će se i u kuni i u euru.

 • Što će se dogoditi s prikazom MIREX-a?

U pogledu MIREX-a neće doći do promjena jer je riječ o indeksu kod kojeg je valuta irelevantna.

 • Što će se dogoditi s isplatom moje mirovine koju obavlja mirovinsko osiguravajuće društvo?

Sve će ostati isto, a jedina promjena je u tome što će se iznos mirovine u kuni preračunati u iznos u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Uvođenje eura neće utjecati na stanje novčane vrijednosti imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu.

 • Hoću li kao član mirovinskog fonda imati obavezu dostave nekih dodatnih osobnih ili drugih podataka mirovinskom društvu?

Ne, nećete morati dostavljati nikakve dodatne podatke mirovinskom društvu i nećete imati dodatne troškove.

 • Hoće li društva za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva svoje eventualne troškove prilagodbe prenijeti na mene kao korisnika?

Ne, korisnicima financijskih usluga uvođenjem eura neće nastati novi troškovi.

 • Hoću li zaprimiti informaciju o preračunatoj novčanoj vrijednosti imovine na mojem osobnom računu?

Da, svi će klijenti biti obaviješteni putem dvije obavijesti.  Prva, općenita obavijest sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja, a bit će dostupna na internetskim stranicama mirovinskog društva i u javnim glasilima, najkasnije tri mjeseca prije uvođenja eura Pored toga, Središnji registar osiguranika svakom će članu obveznog mirovinskog fonda učiniti dostupnima individualne podatke o stanju na osobnom računu putem korisničkog pretinca u sustavu e-građani, najkasnije 30 dana od uvođenja eura. Individualnu obavijest član obveznog mirovinskog fonda moći će zatražiti i od mirovinskog društva koje upravlja fondom čiji je član.

 • Koji će se podaci u vezi s mirovinskim fondovima dvojno iskazivati i u kojim dokumentima?

Dvojno će se prikazivati novčani iskaz neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda i vrijednost obračunske jedinice u svim slučajevima kada ih mirovinsko društvo javno objavljuje ili ih na drugi način čini dostupnim članu mirovinskog fonda.

Osim toga, prema svakom će se članu dvojno iskazivati ukupna vrijednost imovine na njegovom osobnom računu (ukupni saldo), a kada je primjenjivo i vrijednost početnog i završnog stanja, u svim slučajevima kada se ono dostavlja ili čini dostupnim članu mirovinskog fonda.

Također, prilikom stjecanja uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu, a u vezi s članstvom u obveznom mirovinskom fondu, u informativnom izračunu mirovine koji članu obveznog mirovinskog fonda dostavlja Središnji registar osiguranika dvojno će se iskazivati ukupni iznosi po svim modalitetima isplate mirovine.

Pored toga, u pogledu članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu, kada se steknu uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu, dvojno će se prikazivati svi iznosi u informativnom izračunu mirovine koji mirovinsko društvo dostavlja članu dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Povratak na vrh

Uvođenje eura i sektor financijskih usluga

Objavljeno: 17. svibnja 2022.

Hanfa je izradila informativni letak o uvođenju eura u Republiku Hrvatsku s naglaskom na promjene povezane s konverzijom u sektoru financijskih usluga. Letak Uvođenje eura i sektor financijskih usluga možete preuzeti ovdje.

Povratak na vrh

Najvažnije odredbe usvojenog Zakona o uvođenju eura

Objavljeno: 16. svibnja 2022.

U petak 13. svibnja 2022. Hrvatski sabor donio je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj kojim se uređuje uvođenje eura kao službene valute, pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom te prekršajne odredbe za njegovo nepoštivanje.

S aspekta sektora financijskih usluga važno je istaknuti sljedeće odredbe:

Obaveza dvojnog iskazivanja kod pružatelja financijskih usluga

 • Propisuje se posebna obveza za dvojno iskazivanje kod pružatelja financijskih usluga, kreditnih institucija koje pružaju financijske usluge, distributera osiguranja i osoba koje su uključene u distribuciju financijskih instrumenata u smislu posebnih propisa. Zakon detaljno propisuje koje je informacije potrebno dvojno iskazati kod osiguranja, i to uključujući ugovore o osiguranju koji su sklopljeni ili se nude u kuni, u ugovoru o osiguranju i informacijama koje se dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju te u informacijama koje se dostavljaju prilikom isplate osigurnine odnosno naknade štete u kuni.
 • Navedene su bitne informacije koje je potrebno dvojno iskazati kod ugovora o leasingu, s posebnim naglaskom na ugovore o leasingu u kuni koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura. Isto tako, propisane su i bitne informacije koje se dvojno iskazuju kod mirovinskih programa i ugovora o mirovini s članom obveznog mirovinskog fonda, prilikom upravljanja kako obveznim tako i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te prilikom pružanja informacija od strane Središnjeg registra osiguranika. Dodatno se propisuje koje su to bitne informacije koje se moraju dvojno iskazati prilikom pružanja investicijske i pomoćne usluge potrošaču kao malom ulagatelju u smislu posebnih propisa te prilikom upravljanja investicijskim fondovima koji se nude potrošaču kao malom ili kvalificiranom ulagatelju u smislu propisa koji uređuju osnivanje i poslovanje investicijskih fondova.
 • Kada je riječ o Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ono će dvojno iskazati iznose navedene u cjeniku usluga, a isto će se odnositi i na cjenik usluga Zagrebačke burze, kao i na podatke o ukupnom prometu na mjestu trgovanja i zaključnoj cijeni pojedinog financijskog instrumenta koji je uvršten na mjesto trgovanja u Republici Hrvatskoj. Uz potrebu dvojnog iskazivanja tarife naknada (odnosno cjenika usluga) potrebno je u razdoblju dvojnog iskazivanja u poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici na jasan, čitljiv i lako uočljiv način iskazati i fiksni tečaj konverzije.

Obaveza obavještavanja klijenata o promjenama stanja/vrijednosti imovine uslijed preračunavanja

 • Zakonom je utvrđeno je da su i pružatelji financijskih usluga i kreditne institucije koje su pružatelji financijskih usluga dužni obavještavati članove i klijente o promjenama stanja odnosno vrijednosti imovine do kojih dolazi zbog preračunavanja. Navedene će institucije članove odnosno klijente informirati najkasnije tri mjeseca prije dana uvođenja eura putem općenite obavijesti o predstojećem preračunavanju i najkasnije 30 dana nakon dana uvođenja eura putem individualne obavijesti o provedbi preračunavanja. Pritom će općenita obavijest sadržavati informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja koja je značajna za pojedinu kategoriju članova ili klijenata, a nju će pružatelj financijskih usluga biti dužan učiniti dostupnom putem internetske stranice društva i putem oglasa u tiskanim javnim glasilima. Individualna obavijest sadržavat će stanje na individualnom računu i izmjene u uvjetima poslovanja koji će za člana ili klijenta nastati kao posljedica provedenog preračunavanja, ako do takvih izmjena dolazi, a pružatelj financijskih usluga bit će je dužan dostaviti članu ili klijentu na ugovoreni način. Pritom pružatelj financijskih usluga i kreditna institucija koja je pružatelj financijskih usluga izrađuju individualnu obavijest navodeći stanje na dan po izboru pružatelja financijskih usluga odnosno kreditne institucije koja je pružatelj financijskih usluga, koji ne može biti raniji od dana uvođenja eura. Sadržaj, strukturu i način dostave opisanih obavijesti detaljnije će pravilnikom propisati Upravno vijeće Hanfe.

Zakon propisuje i pravila preračunavanja dionica, dužničkih vrijednosnih papira i  instrumenata tržišta novca

 • Ovim zakonom utvrđena su i opća pravila preračunavanja nominalne vrijednosti nematerijaliziranih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca, preračunavanje tržišne vrijednosti dionica, nominalnog iznosa dionica i poslovnih udjela te temeljnog kapitala trgovačkih društava. Zakon propisuje i iskazivanje vrijednosti udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima.  

Zakonom su propisana i tijela ovlaštena za nadzor te njihovu međusobnu suradnju i otklanjanje nepravilnosti, kao i prekršajne odredbe nepoštivanja propisanih odredbi.

Prilikom priprema odredbi posebna pažnja posvetila se poštivanju temeljnih načela uvođenja eura, dakle načela zaštite potrošača, načela zabrane neopravdanog povećanja cijena, načela neprekidnosti pravnih instrumenata, načela učinkovitosti i ekonomičnosti te načela transparentnosti i informiranosti.

Zakon o euru

Povratak na vrh

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom

Objavljeno: 07. ožujka 2022.

Na dan njegova uvođenja euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Cijene i svi ostali iznosi iskazani u kunama preračunavat će se u eure, primjenom fiksnog tečaja konverzije. To znači konverziju gotovine, depozita, kredita, cijena i ostalih novčanih iskaza vrijednosti. Tijekom uvođenja eura posebna pozornost obratit će se na zaštitu potrošača, kako ne bi došlo do nerealnog preračunavanja cijena te da se  potrošači ne bi pritom stavili u nepovoljniji položaj nego do tada.

U ovom dokumentu možete se upoznati sa svim važnijim aktivnostima koje će sudionici priprema za uvođenje eura, iz javnog i privatnog sektora, provoditi u sljedećem razdoblju a kako bismo se svi što bolje i efikasnije pripremili za navedene promjene. Također dan je i pregled pravnog okvira na razini Europske unije koji uređuje korištenje eura kao zajedničke valute te opisuje potrebne promjene nacionalnog zakonodavstva. Čitajući Nacionalnu strategiju upoznat ćete se i s ulogama glavnih dionika te mjere koje će nadležna tijela primijeniti u cilju zaštite potrošača od neispravnog i neopravdanog povećavanja cijena. Sam dokument donosi detaljan opis tijeka konverzije kuna u eure te najavu informativne kampanje za potrošače.

Osim operativnih koraka uvođenja eura, analiza troškova i koristi za Hrvatsku te minimalni uvjeti koje je potrebno zadovoljiti opisani su u Strategiji za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj

Povratak na vrh

Strategija za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj

Objavljeno: 07. ožujka 2022.

Ovaj dokument opisuje ekonomske koristi i troškove uvođenja eura te navodi aktivnosti i politike koje je potrebno poduzeti da bi se euro uveo kao službena valuta u Republici Hrvatskoj. Unatoč nepovoljnim aktivnostima pandemije COVID-19 i potresa hrvatska kuna je u srpnju 2020. priključena europskom tečajnom mehanizmu ERM II, što je jedan od preduvjeta uvođenja eura, planiranog za 1. siječnja 2023. Potrebno je nastaviti voditi razborite ekonomske i strukturne policije radi jačanja otpornosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i ostvarivanja makroekonomske stabilnosti. Ovaj dokument, između ostalog, donosi strateške odrednice ekonomske politike u predstojećem razdoblju koja će osim   nastojanja da se ispune propisani kriteriji za uvođenje eura, pridonijeti i stvaranju uvjeta za održivu ekonomsku konvergenciju.

Osim primjerenosti uvođenja eura u Hrvatsku prema teoriji optimalnih valutnih područja, kao i ocjene o tome kako Hrvatska stoji prema njezinim kriterijima, dokument analizira koristi i troškove uvođenja eura te opisuje postupak uvođenja eura i navodi koje je minimalne kriterije potrebno ispuniti za njegovo uvođenje. Koje će biti mogućnosti i odrednice za daljnje vođenje ekonomske politike nakon uvođenja jedinstvene europske valute u Hrvatskoj također je opisano u samom dokumentu, a ne treba zaboraviti da je uvođenje jedna od koraka u smjeru jačanja dublje europske integracije Hrvatske.

Uz nastavak vođenja razboritih ekonomskih i strukturnih politika radi jačanja otpornosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva potrebno je započeti i s operativnim pripremama za zamjenu hrvatske kune eurom, a o čemu je više napisano u Nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom.

Povratak na vrh

Uputa za izradu simulacije učinka prilagodbe subjekata nadzora Hanfe uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske

Objavljeno: 26. listopada 2021.

U cilju utvrđivanja troškova prilagodbe subjekata nadzora Hanfe uvođenju eura kao službene valute, Hanfa u ime Koordinacijskog odbora za prilagodbu financijskog sustava, a na temelju Akcijskog plana za prilagodbu financijskog sustava uvođenju eura, objavljuje Uputu za izradu simulacije učinka prilagodbe subjekata nadzora Hanfe uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i pripadajući Obrazac za izradu simulacije.

Subjekti nadzora Hanfe navedeni u Uputi dužni su izraditi simulaciju učinka prilagodbe financijskog sustava uvođenju eura na prihode i troškove te je dostaviti do 31. prosinca 2021. na adresu elektroničke pošte Koordinacijskog odbora za prilagodbu financijskog sustava euro.fs@mfin.hr. Simulacija se izrađuje za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 12 mjeseci nakon datuma uvođenja eura te obuhvaća sve očekivane prihode i troškove koji će nastati prije i nakon uvođenja eura, a izravno su povezani s tim procesom.

Povratak na vrh