Uvođenje eura

Uputa za izradu simulacije učinka prilagodbe subjekata nadzora Hanfe uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske

Objavljeno: 26. listopada 2021.

U cilju utvrđivanja troškova prilagodbe subjekata nadzora Hanfe uvođenju eura kao službene valute, Hanfa u ime Koordinacijskog odbora za prilagodbu financijskog sustava, a na temelju Akcijskog plana za prilagodbu financijskog sustava uvođenju eura, objavljuje Uputu za izradu simulacije učinka prilagodbe subjekata nadzora Hanfe uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i pripadajući Obrazac za izradu simulacije.

Subjekti nadzora Hanfe navedeni u Uputi dužni su izraditi simulaciju učinka prilagodbe financijskog sustava uvođenju eura na prihode i troškove te je dostaviti do 31. prosinca 2021. na adresu elektroničke pošte Koordinacijskog odbora za prilagodbu financijskog sustava euro.fs@mfin.hr. Simulacija se izrađuje za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 12 mjeseci nakon datuma uvođenja eura te obuhvaća sve očekivane prihode i troškove koji će nastati prije i nakon uvođenja eura, a izravno su povezani s tim procesom.

Povratak na vrh