Održivo financiranje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je objavila informativni tekst i set dokumenata kojima je za cilj upoznati širu javnost s konceptom održivog financiranja te istovremeno subjektima nadzora na jedan pregledan i koristan način predstaviti informacije povezane s pripremnim aktivnostima koje će obveznici Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR uredba) morati poduzeti kako bi uskladili svoje dosadašnje poslovne aktivnosti vezano uz nadolazeće obveze prema SFDR-u.
Dostupna dokumentacija je temeljena na javno dostupnim podacima aktualnim u vrijeme objave informacija.

 

ESMA poziva na sudjelovanje u javnoj raspravi u vezi s korištenjem termina povezanih s pojmovima „ESG“ i „održivost/održivi“ u nazivima fondova

Objavljeno: 13. siječnja 2023.

Slijedom objave ESMA-inih Smjernica za korištenje termina povezanih s pojmovima „ESG“ i/ili „održivost/održivi“ u nazivima investicijskih fondova u studenom 2022., ESMA sada objavljuje poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi u vezi s korištenjem termina povezanih s pojmovima „ESG“ i/ili „održivost/održivi“ u nazivima fondova.

Javna rasprava bit će održana 23. siječnja 2023. između 11 i 13h, a prijave za sudjelovanje u raspravi traju do 19. siječnja do kraja dana. Obrazac za prijavu sudjelovanja dostupan je na prethodnoj poveznici.

Javnom raspravom obuhvatit će se sljedeće teme:

 • razlozi pokretanja ove inicijative, od nadzornog informiranja o imenima fondova do predloženih Smjernica
 • pragovi udjela u održivim ulaganjima ili onima koja promiču okolišne i/ili socijalne karakteristike, a koje će morati poštivati fondovi koji u nazivima imaju pojmove „ESG“ i „održivost/održivi“
 • dodatne preporuke za fondove koji u nazivima koriste pojmove „ESG“ i „održivost/održivi“
 • informacije o dosad zaprimljenim komentarima na objavljeni konzultacijski dokument.

S obzirom na iznimnu važnost pitanja održivog financiranja te u cilju postizanja transparentne, usporedive i vjerodostojne komunikacije u vezi s ESG karakteristikama i ciljevima fondova povezanih s održivosti koje ulagateljima nude društva za upravljanje fondovima, Hanfa poziva društva za upravljanje fondovima te druge tržišne sudionike poput ulagatelja, znanstvene zajednice i udruga potrošača na sudjelovanje u ovoj javnoj raspravi i na dostavu komentara na konzultacijski dokument Smjernica, kako direktno ESMA-i tako i Hanfi na adresu sustainablefinance@hanfa.hr.

Povratak na vrh

ESMA objavila konzultacijski dokument Smjernice za korištenje termina povezanih s pojmovima „ESG“ i/ili „održivost“ u nazivima investicijskih fondova

Objavljeno: 02. prosinca 2022.

Nazivi fondova predstavljaju moćan su marketinški alat. Kako ne bi doveli ulagače u zabludu, ESMA vjeruje da bi pojmovi povezani s ESG aspektima i održivošću kad se koriste u imenima fondova,  trebali biti potkrijepljeni materijalnim dokazima o karakteristikama ili ciljevima povezanim s održivosti  koji se pošteno i dosljedno odražavaju u investicijskim ciljevima i politikama ulaganja takvih fondova.

ESMA od dionika posebno traži povratne informacije u vezi uvođenja kvantitativnih pragova u odnosu na minimalno potrebni udio ulaganja unutar pojedinog fonda koja promoviraju okolišne i/ili društvene karakteristike i/ili imaju za cilj održiva ulaganja, a da bi se u nazivima fondova smjelo koristiti pojmove povezane s „ESG“ i/ili održivošću.

Cilj donošenja ovakvih Smjernica je osigurati da su ulagači zaštićeni od nepotkrijepljenih ili pretjeranih tvrdnji o održivosti, istovremeno pružajući  NCA-evima i upraviteljima imovine jasne i mjerljive kriterije prilikom procjene naziva fondova, uključujući ESG ili druge pojmove povezane s održivošću.

Glavni elementi konzultacijskog dokumenta Smjernice za korištenje termina povezanih s pojmovima „ESG“ i/ili  „održivost“ u nazivima investicijskih fondova za koje ESMA traži povratne informacije dionika su:

 • Predloženi kvantitativni prag od 80% za korištenje riječi povezanih s ESG-om;
 • dodatni prag - podskup prethodnog praga u visini od minimalno 50% ukupnih ulaganja pojedinog fonda u slučaju korištenje izraza "održivo" ili bilo kojeg drugog pojma povezanog isključivo s održivim ulaganjima
 • primjena minimalnih zaštitnih mjera na sva ulaganja unutar fondova koji koriste takve uvjete (kriteriji isključenja);
 • dodatna razmatranja za posebne vrste fondova (indeksni fondovi i fondovi utjecaja)

ESMA predlaže da nacrt Smjernica postane primjenjiv 3 mjeseca nakon objave njihovog prijevoda na web stranici ESMA-e. Nadalje, za fondove koji već posluju prije datuma primjene Smjernica, predlaže se prijelazno razdoblje od 6 mjeseci kako bi se uskladili sa Smjernicama.

Sljedeći koraci

Javno savjetovanje traje do 20. veljače 2023, nakon čega će ESMA razmotriti zaprimljene povratne informacije s ciljem izrade konačnog nacrta.

Povratak na vrh

ESMA objavila novi Nadzorni strateški prioritet na nivou Unije (Union supervisory priority - USSP)

Objavljeno: 02. prosinca 2022.

ESMA mijenja svoje strateške nadzorne prioritete Unije (USSP) kako bi uz postojeći - kvaliteta tržišnih podataka uključila i pitanje ESG objava. Novi prioritet  nadzora nad objavama u vezi ESG pitanja predstavlja važan korak u provedbi ESMA strategije, koja daje istaknutu ulogu održivom financiranju.

ESMA i nacionalna nadzorna tijela (NCA-evi) namjeravaju pratiti rastuću potražnju za financijskim proizvodima povezanim s ESG pitanjima. Poticat će se transparentnost i razumljivost ESG objavljivanja u ključnim segmentima vrijednosnog lanca održivih financija kao što su izdavatelji, investicijski upravitelji ili investicijske tvrtke, te se baviti pitanjima greenwashing-a tj. manipulativnog zelenog marketinga.

Osim toga, ESMA  i NCA-evi imaju za cilj postupno promicati pojačani nadzor nad ESG objavama primjenom učinkovitog i dosljednog nadzora. To također podrazumijeva izgradnju nadzornih sposobnosti kako bi se područje održivog financiranja u potpunosti ugradilo u svakodnevni nadzor i nadzornu kulturu. ESMA  u suradnji s NCA-evima će stoga poduzeti aktivne korake kako bi zaštitili ulagače i olakšali ulaganja u vjerodostojno ESG tržište.

U kontekstu drugog USSP-a, kvalitete tržišnih podataka, ESMA je već razvila i primijenila zajedničke metodologije i tematske preglede. I ESMA i nacionalna nadležna tijela nastavit će se baviti daljnjim ciljanim i usklađenim nadzornim radom.

USSP-ovi su važan alat putem kojeg ESMA koordinira nadzorne radnje s NCA-evima u vezi određenih tema. Cilj je pružiti strukturiran i sveobuhvatan odgovor u vezi adresiranja ključnih tržišnih rizika diljem EU-a. NCA-evi su dužni uzeti u obzir ove prioritete pri izradi svojih programa rada.

Povratak na vrh

Europska komisija uputila Vijeću i Europskom parlamentu dopune SFDR RTS-ova te pripadajućih obrazaca u vezi predugovorne i periodičke dokumentacije

Objavljeno: 02. prosinca 2022.

Izmjene se odnose na dodavanje objava u vezi ulaganja kojima se izlaže sektorima koji se bave ekonomskim aktivnostima taksonomskim povezanim (Delegirana uredba Komisije 2021/2139) s nuklearnom energijom i prirodnim plinom.

Konkretno, dodane su sljedeće stavke:

 • "da/ne" pitanje u aneksima II-IV Delegirane uredbe (EU) 2022/1288 kojim se prikazuje da li financijski proizvod ima namjeru ulagati u takve ekonomske aktivnosti. Ako je odgovor „da“, u obrazac se obvezno treba uključiti grafički prikaz udjela ulaganja u takve aktivnosti te
 • izmjenama i dopunama spomenute Delegirane uredbe 2022/1288, ispravljene su i određene nekonzistentnosti uočene nakon prethodne objave SFDR RTS-ova krajem srpnja 2022. (uključujući izmjenu članka 55. kako bi se uklonio preduvjet „obveze/commitment” i umjesto toga jednostavno upućivalo na financijske proizvode iz članka 6. Uredbe o taksonomij).

Od dana obavijesti Komisije o usvajanju RTS-ova a s njene strane, Vijeće i Europski parlament imaju period od tri mjeseca za davanje eventualnih prigovora na dostavljene im RTS-ove. Ovaj period ističe krajem siječnja 2023.

Povratak na vrh

ESA-e objavila treći set Pitanja i odgovora (Q&A) u vezi praktične primjene SFDR Uredbe

Objavljeno: 02. prosinca 2022.

Ovim setom Q&A pojašnjavaju više područja primjene SFDR-a te pojmove poput „ trenutna vrijednost/current vlaue“  svih ulaganja u odnosu na izračun PAI indikatora, objave u vezi PAI indikatora te Uredbe o taksonomiji, multi-opcijskih proizvoda (IBIP proizvodi kod osiguranja), obveze financijskih savjetnika te pojašnjenja u vezi pružanja „execution only“ usluga.

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA) objavila upitnik Call for evidence – poziv za prikupljanje dokaza o manipulativnom zelenom marketingu (greenwashingu)

Objavljeno: 28. studenog 2022.

Objavom ovog CfE poziva Europska nadzorna tijela žele prikupiti mišljenja najšireg kruga dionika o tome kako razumjeti ključne značajke, pokretače i rizike povezane s greenwashingom te uočene primjere potencijalnih praksi greenwashinga.

Naime, zbog snažnog rasta tržišta proizvoda povezanih s održivošću, ali i brzog razvoja regulatornih režima, poziv je također potaknut potrebom da se bolje razumije koja područja mogu postati sklonija rizicima pojave greenwashinga. Osim toga, pozivom se traže informacije o potencijalnim praksama greenwashinga  relevantnim za različite segmente lanca vrijednosti  povezanih s održivim ulaganjima i životnim ciklusom financijskih proizvoda.

Detaljnije razumijevanje greenwashinga pomoći će prilikom donošenja odluka o sadržaju politika u vezi s održivim financiranjem te primjeni učinkovitih nadzornih aktivnosti, a doprinijet će i poticanju objava vjerodostojnih informacija povezanih s održivošću. U kontekstu ovog poziva pojam greenwashing često se koristi s obzirom na to da se informacije povezane s održivošću mogu povezati sa svim aspektima ESG spektra. Sve zainteresirane strane pozvane su da pridonesu istraživanju, uključujući financijske institucije u nadležnosti Europskih nadzornih tijela i druge dionike, od malih ulagača i udruga potrošača do nevladinih organizacija i akademske zajednice te izdavatelja. Njihovi podaci trebali bi se usredotočiti na rizike i slučajeve greenwashinga u financijskom sektoru koji utječu na financijske proizvode ili usluge, a koji su u djelokrugu Europskih nadzornih tijela.

Skrećemo pozornost na činjenicu da anketa sadrži odjeljak koji je zajednički trima Europskim nadležnim tijelima, a koji uključuje međusektorska pitanja o greenwashingu, kao i zasebne odjeljke relevantne za svako od Europskih nadzornih tijela.

Sljedeći koraci

Zainteresirane strane pozvane su da dostave svoje odgovore popunjavanjem online upitnika do 10. siječnja 2023. Odgovori će se uključiti u nalaze Europskih nadzornih tijela za njihova Izvješća o napretku u vezi s pitanjima greenwashinga koja bi trebala biti objavljena u svibnju 2023. te Završna izvješća koja bi trebala biti predana u svibnju 2024., a koja se pripremaju na temelju mandata koji je Europska komisija dala Europskim nadzornim tijelima.

Hanfa kao nadzorno tijelo nebankarskog financijskog sektora poziva sudionike hrvatskog financijskog  tržišta i širu zajednicu da se uključe u popunjavanje navedenog upitnika kako bismo zajedno doprinijeli boljem razumijevanju uzroka nastanka i pojavnih oblika greenwashinga te dostavom informacija pomogli prikupiti podatke potrebne za izradu analiza Europskih nadzornih tijela. Navedene analize potom bi se koristile za donošenje odluka u pogledu pripreme relevantnih (regulatornih) politika u vezi s preveniranjem i limitiranjem pojave greenwashinga, razmatranja modela učinkovitih nadzornih praksi kao i pripreme edukacijskih programa u cilju zaštite ulagatelja i uspostavljanja međusobnog povjerenja između svih dionika u odnosu na financijske proizvode koji sadrže poruke o razmatranju okolišnih i društvenih ciljeva te čiji su fokus održiva ulaganja.

Povratak na vrh

Dana 25.7.2022. u Službenom listu EU objavljena je Delegirana uredba Europske Komisije (EU) 2022/1288 kojom se dopunjuje SFDR Uredba (EU) 2019/2088 u pogledu regulatornih tehničkih standarda.

Objavljeno: 27. srpnja 2022. 

RTS-ovi uključuju i propisane obrasce za predugovorne objave i objave u vezi periodičkih izvješća za proizvode iz članka 8. i članka 9. te Obrazac za izjavu o glavnim štetnim učincima na održivost.

Delegirana uredba će se primjenjivati od 1. siječnja 2023. godine.

Tekst Delegirane uredbe dostupan na sljedećoj poveznici: SFDR RTS-ovi

Povratak na vrh

ESMA je objavila pismo upućeno Europskoj komisiji u vezi strukture tržišta pružatelja usluga ESG rejtinga i podataka koji svoje usluge pružaju u Europskoj uniji

Objavljeno: 08. srpnja 2022.

Sadržaj pisma objavljenog 27. lipnja 2022. je temeljen na nalazima prikupljenim kroz Poziv na dostavu dokaza (Call for evidence) objavljen u veljači 2022.

Ključni nalazi

ESMA je primila ukupno 154 odgovora te utvrdila kako unutar EU-a usluge izdavanja EGS rejtinga i podataka trenutno pruža 59 društava.

Analiza odgovora nadalje je ukazala na nekoliko karakteristika i trendova:

 • Pružatelji usluga ESG rejtinga i podataka – struktura tržišta pokazuje da unutar EU-a postoji mali broj vrlo velikih pružatelja usluga i velik broj znatno manjih subjekata. Iako su pružatelji ESG ratinga raspršeni u gotovo polovici, velik broj njih grupiran je u malom broju država članica EU-a,
 • Izradu ESG rejtinga uobičajeno naručuju ulagatelji koji traže takve usluge od nekoliko pružatelja ESG rejting usluga istovremeno. Razlozi za korištenje usluga od strane nekoliko pružatelja usluga su mogućnost usporedbe ocjena, povećanje opsega procjena bilo prema klasi imovine ili geografski ili kako bi se dobile procjene ESG statusa različite prirode,
 • Najčešći nedostaci koje su utvrdili korisnici u odnosu na pružatelje ESG rejtinga i podataka bili su nedostatak pokrivenosti/izdavanja procjena za neke specifične industrije ili vrste subjekta, nedovoljna granularnost podataka i nedostatak transparentnosti u pogledu metodologija koje koriste pružatelji usluga ESG rejtinga,
 • Također je utvrđen puno veći udio izdavanja ocjena ESG rejtinga koje su naručivali i plaćali sami izdavatelji nego što je ESMA prethodno očekivala,
 • Subjekti obuhvaćeni ESG ocjenama posvećuju barem određenu razinu resursa interakcijama s pružateljima ESG rejtinga iako intenzitet međusobne komunikacije uvelike ovisi o veličini samog izdavatelja,
 • Većina dionika koji su sudjelovali u Pozivu na dostavu dokaza istaknula je određeni stupanj nedostatka u interakciji s pružateljima rejtinga, ponajviše na razini transparentnosti u pogledu podloga korištenih za ocjenu, vremena potrebnog za dobivanje povratnih informacija ili ispravljanja pogrešaka,
 • Zaprimljene informacije ukazuju da je tržište pružatelja usluga izdavanja ESG rejtinga još uvijek nezrelo, ali rastuće tržište na kojem se, nakon nekoliko godina konsolidacije, pojavio i usluge pruža mali broj velikih pružatelja usluga sa sjedištem izvan EU-a.

Sljedeći koraci

ESMA će nastaviti podupirati Europsku komisiju u njihovoj procjeni potrebe za uvođenjem regulatornih zaštitnih mjera u vezi pružanja usluga izdavanja ESG rejtinga.

Informacije objavljene na internetskim stanicama ESMA-e i Hanfe.

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela objavila Izjavu kojom se pojašnjavaju nacrti odredbi SFDR regulatornih tehničkih standarda

Objavljeno: 03. lipnja 2022.

Izjavom se pojašnjavaju načini objava u vezi SFDR RTS-ova uključivo i objave u vezi financijskih proizvoda prema relevantnim odredbama Uredbe o taksonomiji.

Pojašnjenja su dana u vezi sljedećih segmenata i objava:

 • upotrebe indikatora održivosti
 • glavnih štetnih učinaka (PAI)
 • financijskih proizvoda
 • direktnih i indirektnih ulaganja
 • financijskih proizvoda povezano s odredbama Uredbe o taksonomiji
 • načela nečinjenja bitne štete (“do not significantly harm”-DNSH)
 • financijskih proizvoda koji nude različite ulagačke opcije

Objavom ove Izjave, ESA-e nastoje  doprinijeti boljem razumijevanju obveza objava koje se zahtijevaju prema SFDR RTS-ovima prije početka njihove primjene predviđene za 1. siječnja 2023., a imajući u vidu  nacrt RTS-ova usvojen od strane Europske komisije 6. travnja 2022. za koje Europski parlament i Vijeća imaju rok od tri mjeseca izraziti svoje stajalište.

Povratak na vrh

ESMA objavila nadzornu uputu u vezi integriranja rizika održivosti i povezanih objava u području upravljanja imovinom

Objavljeno: 03. lipnja 2022.

ESMA je objavila nadzornu uputu tzv. Nadzorni brifing  s ciljem osiguravanja usklađenosti nadzornih aktivnosti u odnosu na investicijske fondove koji navode sadržavanje karakteristika održivosti.

Objavom ovog dokumenta žele se uspostaviti zajednički nadzorni kriteriji u vezi nadzora nad fondovima s navedenim karakteristikama uključivo i u vezi „greenwashing“ praksi.

Nadzorni brifing uključuje:

 • Upute u vezi nadzora nad dokumentacijom fondova te povezanim marketinškim materijalima kao i načela koja se trebaju primjenjivati kada se u nazivima fondova namjeravaju koristiti riječi povezane s pojmom “održivost“
 • Upute u vezi nadzora nad integracijom rizika održivosti od strane UAIF-a i društva za upravljanje UCITS fondovima

Objava ovog dokumenta čini sastavni dio ESMA’s Sustainable Finance Roadmap strategije te usmjerena na dosljednu primjenu novih pravila od strane upravitelja imovinom.

Objava dostupna na ESMA-inim internetskim stranicama:

ESMA provides supervisors with guidance on the integration of sustainability risks and disclosures in the area of asset management (europa.eu)

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela (ESMA, EIOPA, EBA) objavila odgovore Europske komisije u vezi s tumačenjem određenih odredbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga te odredbama Uredbe o taksonomiji (EU) 2020/852

Objavljeno: 27. svibnja 2022.

Europska nadzorna tijela (ESA-e) su 25. svibnja 2022. objavila odgovore Europske komisije na pitanja upućena Europskoj komisiji krajem prosinca 2021. u vezi s pojašnjavanjem određenih odredbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga  (dalje: SFDR) te objavama u vezi odredbi Uredbe o taksonomiji (EU) 2020/852 koje su ESA-e postavile na temelju odredbi članka 16.b uredbi o osnivanju tih tijela.

Komisija je odgovore na postavljena pitanja usvojila 13. svibnja 2022. u formatu Odluke Europske komisije.

Komisija upućuje ESA-e kako na svojim internetskim stranicama trebaju upozoriti čitatelje na to da dostavljeni odgovori pojašnjavaju važeće odredbe relevantnog zakonskog okvira i ni na koji način ne proširuju opseg prava i obveza svih sudionika već definiranih zakonodavnim okvirom te kako ne uvode dodatne obveze subjektima i nacionalnim nadzornim tijelima na koje se primjenjuje SFDR. Svrha odgovora je pomoći razjasniti primjenu i implementaciju relevantnih odredbi fizičkim i pravnim osobama kao i nadležnim tijelima i institucijama Europske unije. Napominje se kako jedino Sud Europske unije ima ovlasti tumačiti pravo EU-a, a da stajališta navedena u Komisijinoj Odluci ne prejudiciraju pozicije Komisije koje ona može zauzeti pred tijelima EU-a i sudovima država članica.

Integralne informacije u vezi s pismom, Odlukom te odgovorima Europske komisije dostupne su na sljedećim poveznicama:

Pismo Europske komisije u vezi s pitanjima europskih nadzornih tijela oko primjene određenih odredbi SFDR-a i Uredbe o taksonomiji

Odluka Europske komisije u vezi s usvajanjem odgovora europskim nadzornim tijelima oko primjene određenih odredbi SFDR-a i Uredbe o taksonomiji

Odgovori Europske komisije europskim nadzornim tijelima oko primjene određenih odredbi SFDR-a i Uredbe o taksonomiji

Povratak na vrh

Europska komisija objavila usvojene SFDR RTS-ove

Objavljeno: 14. travnja 2022.

EK je 06.04.2022. na svojim internetskim stranicama objavila tekst Delegirane uredbe u vezi SFDR RTS-ova (dalje: SFDR DU) u vezi obveza financijskih tržišnih sudionika u pogledu objava i prikaza informacija povezanih s održivosti u sektoru financijskih  usluga.

SFDR DU sadrži odredbe u vezi sadržaja, metodologije i načina prikazivanja podataka koje će financijski tržišni sudionici, obveznici SFDR-a, morati implementirati prilikom prikaza informacija o tome da li i kako u svom poslovanju adresiraju različita pitanja u vezi održivosti i da li i kako pristupaju smanjivanju mogućih negativnih utjecaja koje njihove odluke o ulaganjima mogu imati na okolišne i socijalne faktore.

Podsjećamo, primjena ovih odredbi od strane obveznika SFDR-a odnosi se na predugovornu te dokumentaciju u vezi periodičkih izvještaja kao i na objave na internetskim stranicama društava. Prikazi temeljeni na navedenim odredbama trebali bi omogućit bolju procjenu usmjerenost društava na pitanja povezana s održivosti kako na nivou društva tako i na nivou financijskih proizvoda.  Dodatno, primjena obrazaca predugovorne dokumentacije kao i one u vezi periodičkih izvještaja, trebala bi omogućiti precizniju usporedbu karakteristika financijskih proizvoda u odnosu njihove deklarirane investicijske strategije bilo da se radi o usmjerenosti na promoviranje okolišnih i socijalnih karakteristika i/ili da proizvodi za investicijski ciljeve imaju održiva ulaganja. Navedeno bi trebalo doprinijeti zaštiti ulagatelja kao i smanjivanju praksi manipulativnog zelenog marketinga tzv. greenwashinga.

Nacrt delegirane uredbe te povezani obrasci Izjave o glavnim štetnim učincima na održivost, predugovorne dokumentacije i periodičkih izvještaja su dostupni na istoj poveznici.

Nakon što je EK usvojila SFDR DU, započinje zadnji korak procesa usvajanja SFDR DU - period razmatranja teksta od strane Europskog parlamenta (EP)  i Vijeća koji imaju 3 mjeseca za izraziti svoje mišljenje.  SFDR DU će stupiti na snagu ukoliko EP i Vijeće u roku od tri mjeseca ne daju svoje mišljenje ili odbiju prijedlog. U slučaju izražavanja prigovora,  period razmatranja se na njihov zahtjev može produžiti za još 3 mjeseca.

Primjena SFDR DU i pripadajućih obrazaca je planirana za 1. siječnja 2023.

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela objavila ažuriranu Nadzornu izjavu u vezi primjene odredbi Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba)

Objavljeno: 28. ožujka 2022.

EU nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESA-e) objavila su ažuriranu zajedničku Nadzornu izjavu u vezi primjene odredbi Uredbe o  objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba).

U Izjavi je sadržan ažurirani hodogram datuma primjene pojedinih odredbi SFDR Uredbe te je dopunjena  informacijama o očekivanjima nadzornih tijela u vezi objava u skladu s člancima 5. i 6. Uredbe o taksonomiji. Naglasak je na potrebi objava kvantitativnih podataka te pojašnjavanja načina razumijevanja i primjene termina „procjene“ (engl. „estimates“) prilikom prikupljanja podataka o ekonomskim aktivnostima društava u koje obveznici SFDR-a ulažu te obrade prikupljenih podataka.

Cilj je Nadzorne izjave promicati učinkovitu i dosljednu primjenu SFDR Uredbe te nadzornu konvergenciju čime se stvaraju ravnopravni tržišni uvjeti  među pružateljima usluga i doprinosi zaštiti ulagatelja.

ESA-e preporučuju nadležnim nacionalnim tijelima i tržišnim sudionicima, obveznicima SFDR-a, da razdoblje do 1. siječnja 2023. tj. do početka primjene relevantnih regulatornih tehničkih standarda (RTS) iskoriste za pripremu spomenutih RTS-ova kao i u vezi relevantnih odredbi SFDR-a i Uredbe o taksonomiji, a u skladu s datumima početka primjene navedenima u Nadzornoj izjavi. RTS-ovi će biti usvojeni u formatu delegirane uredbe EK nakon završetka zakonodavne procedure koja je još uvijek u tijeku.

Objave u skladu s odredbama članaka 5. i 6. Uredbe o taksonomiji

Nastavno na odredbe članaka 5. i 6. Uredbe o taksonomiji, ESA-e pojašnjavaju nadzorna očekivanja u prijelaznom razdoblju do 1. siječnja 2023. ESA-e tako podsjećaju da obveznici u slučajevima kada ulažu u održiva ulaganja, informacije „u kojoj mjeri“ su ulaganja financijskog proizvoda usklađena s odredbama Uredbe o taksonomiji, moraju pripremiti na način da u svojim objavama prikažu brojčane podatke u formatu postotka.

ESA-e naglašavaju kako se pri tome ne smiju koristiti „procjene“ (engl. “estimates“) stupnja usklađenosti ekonomskih aktivnosti društava u koje ulažu s taksonomijom već da se obveznici trebaju oslanjati na podatke vanjskih pružatelja usluga specijaliziranih za takve vrste podataka ili na podatke koje su dobili u direktnoj komunikaciji s društvima u koja su ulagali.

Napominje se i kako objavom ove Nadzorne izjave, ona objavljena u veljači 2021. prestaje biti aktualna.

Informacije u vezi objave Nadzorne izjave dostupne na ESMA-inim internetskim stranicama.

Povratak na vrh

ESMA objavila pregled rokova početka objava u vezi pitanja iz područja održivog financiranja

Objavljeno: 25. veljače 2022.

ESMA je, temeljem trenutno službeno dostupnih informacija,  na svojim internetskim stranicama objavila prikaz rokova obveza objava u vezi pitanja iz područja održivog financiranja. Prikaz uključuje obveze objava definiranih SFDR i Uredbom o taksonomiji te sektorskim propisima (MIFID, IDD, UCITS, AIFMD) kao i rokove objava izvještaja o održivosti prema trenutnoj verziji nacrta Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (tzv. CSRD). Napominjemo kako će konačni datumi početaka objava izvještaja o održivosti  prema CSRD-u ovisiti o dogovoru postignutom između Europskog parlamenta i Vijeća tijekom procesa pregovora o konačnom nacrtu CSRD-a za koji se očekuje da će započeti u proljeće 2022.

Povratak na vrh

ESMA objavila dokument Call for Evidence on ESG ratings

Objavljeno: 15. veljače 2022.

Cilj je ovog dokumenta objavljenog početkom veljače 2022., prikupiti informacije u vezi strukture tržišta pružatelja usluga izdavanja ESG rejtinga u EU. Konkretno, želi se steći jasna slika o veličini i strukturi tržišta izdavatelja ESG rejtinga, vrsti usluga/proizvoda koje ovi pružaju te prihodima koje generiraju na području EU-a.  Poziv na davanje komentara je usmjeren prema pružateljima usluga izdavanja ESG rejtinga, korisnicima  ESG rejtinga te subjektima koje rejting društva procjenjuju u vezi ESG pitanja.

Podacima prikupljenim ovim CfE će biti nadopunjene zasebne konzultacije koje planira objaviti Europska komisija, a kojima će ova zatražiti informacije u vezi potražnje za ESG rejtinzima tj.  u vezi načina korištenja ESG rejtinga od strane tržišnih sudionika kao i u vezi funkcioniranja i dinamike svojstvene ovom tržištu.

Sljedeći koraci:

Tržišni sudionici su pozvani dostaviti svoje komentare  popunjavanjem upitnika zaključno do 11. ožujka 2022

Povratak na vrh

ESMA objavila dokument Sustainable Finance Roadmap 2022-2024 - Najvažniji prioritet suzbijanje „greenwashing“ praksi

Objavljeno: 15. veljače 2022.

ESMA je 11.02.2022. objavila dokument Sustainable Finance Roadmap 2022-2024 (dalje: Roadmap) u kojem identificira tri prioriteta oko kojih će u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima fokusirati aktivnosti koje namjerava provoditi u vezi održivog financiranja:

 1. Suzbijanje „Greenwashing“ praksi  (tzv. manipulativni zeleni marketing) i promoviranje transparentnosti;
 2. Izgradnja kapaciteta nacionalnih nadzornih tijela i ESMA-e u području održivog financiranja i
 3. Praćenje, procjena i analize ESG tržišta i povezanih rizika

ESMA aktivno doprinosi razradi regulatornog priručnika u vezi održivog financiranja i dosljednoj primjeni istoga poduzimajući potrebne mjere usmjerene na zaštitu ulagatelja na području EU-a. ESMA je također angažirana u praćenju tržišnih aktivnosti te procjeni rizika  u vezi ESG faktora, a koji bi potencijalno mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost.

Nastavno na ESMA-inu strategiju objavljenu u 2020.  Strategy on Sustainable Finance, dokument Roadmap dodatno razrađuje i definira očekivane ciljeve te načine realizacije istih u periodu od sljedeće tri godine. Roadmap ujedno služi kao praktičan alat čijom će se implementacijom kroz više segmenata pod nadležnošću ESMA-e osigurati ispunjavanje različitih zadaća u vezi održivog financiranja.

Prioriteti identificirani u ESMA Roadmap dokumentu

Roadmap postavlja  tri prioriteta u odnosu na aktivnosti u vezi održivog financiranja za period od 2022. do 2024.:

Bavljenje pitanjem „greenwashing-a“ i promoviranje transparentnosti:

kombinacija snažno rastuće potražnje za ulaganjima s ESG oznakom te brzo rastućim tržištima ESG financijskih proizvoda stvara prostor za pojavu greenwashinga. Greenwashing je kompleksna i višeslojna pojava koja može poprimiti brojne pojavne oblike, imati različite uzroke, a može štetno utjecati na interes ulagatelja koji žele ulagati u održive financijske proizvode.  Istraživanje ove pojave i s njom povezane problematike, određivanje njenih glavnih karakteristika i bavljenje istom kroz koordinirane aktivnosti preko više segmenata financijskog sektora kao i pronalaženjem zajedničkog rješenja na području EU-a, biti će ključni u vezi zaštite ulagatelja.

Izgradnja kapaciteta ESMA-e i nacionalnih nadzornih tijela:

rastuća važnost održivog financiranja zahtjeva od ESMA-e i nacionalnih nadzornih tijela daljnji razvoj njihovih nadzornih vještina i to izvan granica uobičajenog opsega nadzora, a kako bi razvili razumijevanje u vezi novog zakonodavnog okvira te povezanih nadzornih implikacija kao i novih tržišnih praksi u ovom području.

ESMA će raditi na podizanju kako svojih tako i kapaciteta nacionalnih nadzornih tijela kroz uspostavljanje višegodišnjeg programa treninga te omogućavanjem aktivne razmjene nadzornih iskustava između nacionalnih nadzornih tijela. Ovakvi napori će doprinijeti učinkovitim, ujednačenim i dosljednim nadzornim praksama u području održivog financiranja.

Praćenje, procjena i analiziranje ESG tržišta i povezanih rizika:

cilj ovog prioriteta je identificiranje trendova, rizika te ranjivosti koje mogu imati značajan utjecaj na zaštitu ulagatelja te stabilnost financijskih tržišta. U realizaciji ovog cilja, ESMA će koristiti svoje kapacitete u vezi analize podataka kako bi podržala vlastite te nadzorne aktivnosti nacionalnih nadzornih tijela kao i promovirala usklađena postupanja između istih. ESMA će provoditi specifične aktivnosti kao što su analize utjecaja različitih scenarija klimatskih promjena na poslovanje investicijskih fondova, stres testiranje CCP-eva te uspostavljanje zajedničkih metodologija u vezi analiza rizika klimatskih promjena, uključivo i u suradnji s drugim javnim tijelima.

U vezi navedenih prioriteta je razrađen sveobuhvatni  popis aktivnosti koje će biti implementirane kroz sljedeće sektore:

 • upravljanje imovinom,
 • investicijske usluge,
 • objave i upravljačke prakse izdavatelja,
 • referentne vrijednosti,
 • kreditni i ESG rejtinzi,
 • trgovinske i poslije-trgovinske aktivnosti te
 • financijske inovacije.

Provođenje nekih od spomenutih aktivnosti će također doprinijeti ostvarenju ažurirane strategije u vezi održivog financiranja Europske komisije objavljene u 2021. (Renewed Sustainable Finance Strategy.)

Za više informacija u vezi ESMA SF Roadmap dokumenta posjetite ovu poveznicu.

Sljedeći koraci

ESMA je već poduzela prve korake u vezi aktivnosti navedenih u dokumentu Roadmap. Uskoro će objaviti javni poziv tržišnim sudionicima za  kandidaturu u novu radnu grupu ESMA-e pod nazivom ESMA Consultative Working Group koja će pomagati u radu ESMA-ine grupe Coordination Network on Sustainability.

Tijekom perioda implementacije u razdoblju od 2022 do 2024., ESMA će kontinuirano ažurirati trenutno identificirane prioritete te sektore u fokusu. Na taj način će pravovremeno adresirati najznačajnije izazove u vezi održivog financiranja, a koji potpadaju pod mandat ESMA-e.

 

Povratak na vrh

U EU OJ je 9. prosinca 2021. objavljena delegirana uredba 2021/2139 o dopuni Uredbe (EU) 2020/852 tzv. Taxonomy Climate Delegated Act

Objavljeno: 30. prosinca 2021.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 оd 4. lipnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem kriterija tehničke provjere na temelju kojih se određuje pod kojim se uvjetima smatra da ekonomska djelatnost znatno doprinosi ublažavanju klimatskih promjena ili prilagodbi klimatskim promjenama i nanosi li ta ekonomska djelatnost bitnu štetu kojem drugom okolišnom cilju  ( 1 )

Povratak na vrh

U EU OJ je 10. prosinca 2021. objavljena Delegirana uredba (EU) 2021/2178 o dopuni Uredbe (EU) 2020/852 tzv. Delegirani akt u vezi s člankom 8. Uredbe o taksonomiji

Objavljeno: 30. prosinca 2021.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2178 оd 6. srpnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem sadržaja i prikaza informacija o okolišno održivim ekonomskim djelatnostima koje objavljuju poduzeća na koja se primjenjuje članak 19.a ili članak 29.a Direktive 2013/34/EU i utvrđivanjem metodologije obveznog objavljivanja informacija ( 1 )

Povratak na vrh

Europska komisija izvještava o dodatnoj odgodi primjene RTS-ova povezanih s održivosti prema SFDR i Uredbi o taksonomiji

Objavljeno: 30. studenoga 2021.

Europska komisija izvijestila je Vijeće i Europski parlament o dodatnoj šestomjesečnoj odgodi početka primjene regulatornih tehničkih standarda (RTS-ova) u vezi s obvezama objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga temeljem Uredbe SFDR te obvezama objava povezanih s održivosti ulaganja prema Uredbi o taksonomiji, a kojima se nadopunjavaju SFDR RTS-ovi.

U pismu Komisije od 25. studenog 2021. navodi se kako do odgode dolazi zbog opsežnosti predmetnih RTS-ova i prekratkog preostalog vremena za provođenje zakonodavnog procesa njihova usvajanja u odnosu na prethodno objavljeni datum primjene. Slijedom navedenog, početak primjene 13 RTS-ova koji će biti usvojeni kao jedinstveni regulatorni dokument u formatu delegiranog akta odgađa se za 1. siječnja 2023.

S obzirom na novi datum početka primjene RTS-ova, iz Komisije napominju kako više nema potrebe za prijelaznim koracima u vezi s objavom o glavnim štetnim učincima (PAI) prema članku 4. SFDR-a. Sudionici na financijskom tržištu koji će objavljivati PAI izjave u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom a) ili člankom 4. stavcima 3. i 4. SFDR-a tu će izjavu prvi put trebati objaviti najkasnije do 30. lipnja 2023., i to za prvi referentni period koji čini razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.

Više informacija dostupno je u pismu Europske komisije objavljenom na internetskim stranicama europskih nadzornih tijela (ESMA, EBA, EIOPA).

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela predlažu nova pravila u vezi objava povezanih s održivosti ulaganja prema odredbama uredbe o taksonomiji

Objavljeno: 27. listopada 2021.

Tri Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESAs) dostavila su Europskoj komisiji Nacrt regulatornih tehničkih standarda (RTS-ova) kojima se razrađuju obveze objava informacija u vezi s održivim ulaganjima proizašle iz dopune SFDR Uredbe (EU 2019/2088) temeljem odredbi Uredbe o taksonomiji (EU 2020/852).

Objave se tiču financijskih proizvoda koji kao sastavnice imaju održava ulaganja koja doprinose ispunjavanju okolišnih ciljeva definiranih Uredbom o taksonomiji.

Nacrtom RTS-ova se želi:

 • Krajnjim ulagateljima učiniti dostupne usporedive informacije o ulaganjima financijskih proizvoda u održive ekonomske aktivnosti, a kako bi mogli donijeti informirane odluke o ulaganjima te
 • Uspostaviti jedinstveni regulatorni pravilnik o objavama u vezi proizvoda koji promoviraju okolišne i socijalne karakteristike i/ili za cilj imaju održiva ulaganja, a prema odredbama SFDR Uredbe i Uredbe o taksonomiji.

Nacrt RTS-ova sadrži sljedeće prijedloge ESA:

 • Za financijske proizvode prema člancima 5. i 6. Uredbe o taksonomiji
 • Uključivanje objava u predugovornu i periodičku dokumentaciju u kojima će biti prikazani okolišni ciljevi kojima proizvod svojim ulaganjima doprinosi kao i prikaza „kako i u kojoj“ mjeri su pojedinačna ulaganja samog proizvoda u skladu s odredbama Uredbe o taksonomiji
 • U vezi prikaza „kako i u kojoj mjeri“ su ekonomske aktivnosti u koje proizvod ulaže u skladu s odredbama Urede o taksonomiji, Nacrt sadrži dva elementa:
 • 2 grafička prikaza usklađenosti ulaganja s odredbama Uredbe o taksonomiji koji su rezultat primjene specifične metodologije temeljem koje se vrše izračuni usklađenosti
 • Objavu Izjave o usklađenosti izdane od strane vanjskih revizora ili vanjskih ocjenjivača kojima se potvrđuje kako su ekonomske aktivnosti u koje ulaže financijski proizvod održive u skladu s odredbama Uredbe o taksonomiji i detaljnim kriterijima definiranim navedenom Uredbom.
 • Objave u predugovornoj dokumentaciji i objava periodičkih izvještaja
 • RTS sadrži dodatke (tzv. anekse) kojima su izmijenjeni nacrti predložaka predugovorne dokumentacije i periodičkih izvještaja objavljeni u nacrtu SFDR RTS-a iz veljače 2021., tako da će se u vezi proizvoda objavljivati i dodatne informacije kada proizvodi koji promoviraju okolišne i socijalne karakteristike ujedno imaju i održiva ulaganja tj. kada proizvodi imaju održiva ulaganja kao svoj cilj, a prema Uredbi o taksonomiji tj. najnoviji predlošci u odnosu na one objavljene u veljači 2021. sada sadrže dodatne objave u vezi proizvoda koji potpadaju pod proizvode iz članaka 5. i 6. Uredbe o taksonomiji.

Napomena: Za lakše snalaženje sudionika, ESA-e su u Nacrtu pripremile i konsolidirani nacrt RTS-ova predstavljen pod poglavljem br. 5., ali isti nema formu službenog dokumenta.

Status objava o ulaganjima u državne obveznice

U vezi specifičnog statusa državnih obveznica s obzirom da za iste nisu osmišljeni tehnički kriteriji provjere (TSC) kao jedan od kriterija temeljem kojih se procjenjuje održivosti pojedinog ulaganja (za razliku ulaganja povezanih s korporativnim sektorom), grafički prikaz tj. objave informacija o ulaganjima u državne obveznice bit će prikazane na dva načina: jedan prikaz će uključivati u izračun i izloženost državnim obveznicama, a drugi prikaz održivosti proizvoda neće prilikom izračuna uključivati ulaganja u državne obveznice.

Kako bi se ulagatelje zaštitilo od manipulativnog zelenog marketinga (tzv. greenwashing), jedan bi prikaz uključivao sva ulaganja jednog financijskog proizvoda prilikom  izračuna održivosti tog proizvoda, dok bi drugi isključivao državne obveznice iz takve kalkulacije održivosti proizvoda.

Sljedeći koraci

Po primitku Nacrta RTS-ova, Europska komisija ima 3 mjeseca za procjenu istih te donošenje odluke o njihovom usvajanju i to u formatu jedinstvenog regulatornog pravilnika nakon čega slijedi dostava istih EU su-zakonodavcima; Europskom parlamentu i Vijeću na  izražavanje njihovog stajališta.

Povratak na vrh

Objava u vezi usvajanja izmjena sektorskih propisa povezano sa SFDR/TR

Objavljeno: 20. listopada 2021.

Dana 2. kolovoza 2021. u službenom listu EU-a br. 277, objavljen je set od 6 propisa koji čine sastavni dio zakonodavnog paketa kojim se implementiraju odredbe u vezi područja održivog financiranja. Radi se o izmjenama  6 sektorskih delegiranih akata iz područja UCITS-a, AIFMD-a, MiFID-a, IDD-a i Solvencyja, koje možete  naći na linkovima u nastavku (verzija na hrvatskom jeziku) zajedno s informacijom o datumu stupanja istih u primjenu.

Dok se spomenute delegirane uredbe direktno primjenjuju unutar nacionalnih zakonodavstava, u vezi primjene dvije navedene delegirane direktive će tijekom 2022. doći do izmjene odgovarajućih podzakonskih akata; Pravilnika o organizacijskim uvjetima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitka i kriterijima za značajna investicijska društva te Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima

 

PODRUČJE PROPISA

DATUMI PRIMJENE

MiFID II

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1253  o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/565 u pogledu uključivanja čimbenika i rizika održivosti te preferencija u pogledu održivosti u određene organizacijske zahtjeve i uvjete poslovanja investicijskih društava

 

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2021/1269 (EU) 2021/1269 o izmjeni Delegirane direktive (EU) 2017/593 u pogledu uključivanje čimbenika održivosti u obveze upravljanja proizvodima

U primjeni od 2. kolovoza 2022.

 

Države članice trebaju izmijeniti svoje nacionalne propise i implementirali odredbe navedene Direktive do 21. kolovoza 2022. kako bi iste stupile u primjenu od 22. studenog 2022.

AIFMD

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1255  o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 231/2013 u pogledu rizika održivosti i čimbenika održivosti koje upravitelji alternativnim investicijskim fondovima trebaju uzeti u obzir

U primjeni od 1. kolovoza 2022.

UCITS

 

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2021/1270 o izmjeni Direktive 2010/43/EU u pogledu rizika za održivost i čimbenika održivosti o kojima subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) trebaju voditi računa

Države članice trebaju izmijeniti svoje nacionalne propise i implementirali odredbe navedene Direktive do 31. srpnja  2022. kako bi iste stupile u primjenu od 1. kolovoza 2022.

OSIGURANJE (Solvency II i IDD)

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1256 o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u pogledu uključivanja rizika održivosti u upravljanje društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1257 o izmjeni delegiranih uredbi (EU) 2017/2358 i (EU) 2017/2359 u pogledu uključivanja čimbenika održivosti, rizika i preferencija u pogledu održivosti u zahtjeve za nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja te u pravila poslovnog ponašanja i investicijskog savjetovanja za investicijske proizvode osiguranja

U primjeni od 2. kolovoza  2022.

 

 

U primjeni od 2. kolovoza  2022.

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela (ESMA, EIOPA, EBA) objavila odgovore Europske komisije u vezi s tumačenjem određenih odredbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga

Objavljeno: 26. srpnja 2021.

Europska nadzorna tijela su 26.7.2021. objavila odgovore Europske komisije na pitanja upućena Europskoj komisiji početkom siječnja 2021. u vezi s pojašnjavanjem određenih odredbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga  (dalje: SFDR) koje su postavila na temelju odredbi članka 16.b uredbi o osnivanju tih tijela.

 

Komisija je odgovore na postavljena pitanja usvojila 6. srpnja 2021. u formatu interne Odluke Europske komisije.

 

Komisija upućuje europska nadzorna tijela kako na svojim internetskim stranicama trebaju upozoriti čitatelje na to da dostavljeni odgovori pojašnjavaju važeće odredbe relevantnog zakonskog okvira i ni na koji način ne proširuju opseg prava i obveza svih sudionika već definiranih zakonodavnim okvirom te kako ne uvode dodatne obveze subjektima i nacionalnim nadzornim tijelima na koje se primjenjuje SFDR. Svrha odgovora je pomoći razjasniti primjenu i implementaciju relevantnih odredbi fizičkim i pravnim osobama kao i nadležnim tijelima i institucijama Europske unije. Napominje se kako jedino Sud Europske unije ima ovlasti tumačiti pravo EU-a, a da stajališta navedena u Komisijinoj internoj Odluci ne prejudiciraju pozicije Komisije koje ona može zauzeti pred tijelima EU-a i sudovima država članica.

 

Napominjemo kako je EK skrenula pažnju da su u dokumentu s odgovorima zamijenili odgovore za prva dva pitanja te će EK izdati ispravak dokumenta prvom prilikom.

 

Integralne informacije u vezi s pismom, Odlukom te odgovorima Europske komisije dostupne su na sljedećim poveznicama:

 

Pismo Europske komisije u vezi s pitanjima europskih nadzornih tijela oko primjene određenih odredbi SFDR-a

 

Odluka Europske komisije u vezi s usvajanjem odgovora europskim nadzornim tijelima oko primjene određenih odredbi SFDR-a

 

Odgovori Europske komisije europskim nadzornim tijelima oko primjene određenih odredbi SFDR-a

 

Povratak na vrh

Objava pisma Europske komisije o odgodi primjene regulatornih tehničkih standarda prema Uredbi o objavama financijskog sektora o održivosti 2019/2088

Objavljeno: 26. srpnja 2021.

Europska komisija je 8. srpnja 2021. obavijestila Vijeće i Europski parlament o namjeravanom roku odgode primjene regulatornih tehničkih standarda prema Uredbi o objavama financijskog sektora o održivosti 2019/2088 (dalje: SFDR) za pola godine te će on umjesto od 1. siječnja 2022. biti u primjeni od 1. srpnja 2022.

Naime, prvi set tehničkih standarda (RTS-ova) čija izrada proizlazi iz članka 2a stavka 3., članka 4. stavaka 6. i 7., članka 8. stavka 3.,članka 9. stavka 5., članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 4. SFDR-a, a koje su tri Europska nadzorna tijela (ESMA, EIOPA i EBA) dostavila Komisiji u veljači 2021., Komisija nije uspjela usvojiti u zadanom roku od 3 mjeseca s obzirom na njihovu veličinu i količinu tehničkih detalja sadržanih u njima jer je Komisiji potrebno puno više vremena za njihovu provjeru.  

Osim toga, Komisija od tri Europska nadzorna tijela tek treba dobiti na provjeru i usvajanje drugi set RTS-ova proizašlih iz članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 6. i članka 11. stavka 5. SFDR-a, a koji će ujedno utjecati na izmjene odredbi nacrta prethodno joj dostavljenih RTS-ova.

Kako i jedan i drugi set RTS-ova (ukupno njih 13) čine cjeloviti set RTS-ova prema SFDR-u, odlučeno je kako će se navedeni RTS-ovi istovremeno usvojiti integrirajući ih u jedan zajednički delegirani akt radi njihove jednostavnije primjene od strane tržišnih sudionika i nadzornih tijela. Međutim, zbog ranije navedenih tehničkih izazova, primjena RTS-ova odgađa se na 1. srpnja 2022.

Integralni tekst pisma Europske komisije Vijeću i Europskom parlamentu dostupan je na sljedećim poveznicama (objava teksta pisma dozvoljena 23.07.2021.):

ESMA

EIOPA

EBA

Tri europska nadzorna tijela obavještavaju tržišne sudionike kako Nadzorna izjava objavljena krajem veljače (dostupna na Hanfinim internetskim stranicama na poveznici: Europska nadzorna tijela (engl. ESAs) objavila preporuke u vezi s primjenom odredbi Uredbe SFDR)  treba biti čitana imajući u vidu sadržaj objavljenog pisma te će je Europska nadzorna tijela u dogledno vrijeme revidirati kako bi se odgoda primjene adekvatno reflektirala u hodogramu prikazanom u samoj Izjavi.

 

Povratak na vrh

Europska komisija predlaže novu strategiju za povećanje održivosti financijskog sustava EU-a i novi europski standard za zelene obveznice

Objavljeno: 08. srpnja 2021.

Europska komisija objavila je, 6. srpnja 2021., vijest o donošenju niza mjera kojima se postavljaju ambiciozniji ciljevi u području održivog financiranja.

U novoj strategiji za održivo financiranje predstavljeno je nekoliko inicijativa za borbu protiv klimatskih promjena i odgovor na druge izazove u području okoliša, uz istodobno povećanje ulaganja i uključivosti za mala i srednja poduzeća u EU-ovoj tranziciji prema održivom gospodarstvu. Donesen je i prijedlog europskog standarda za zelene obveznice, kojim se uvodi kvalitetan dobrovoljni standard za obveznice kojima se financiraju održiva ulaganja. Komisija je donijela i delegirani akt o informacijama koje financijska i nefinancijska poduzeća na temelju članka 8. Uredbe o taksonomiji EU-a trebaju objavljivati o održivosti svojih djelatnosti.

Tim se inicijativama ističe globalno vodstvo EU-a u utvrđivanju međunarodnih standarda za održivo financiranje. Komisija namjerava blisko surađivati sa svim međunarodnim partnerima na izgradnji pouzdanog međunarodnog sustava održivog financiranja, među ostalim u okviru Međunarodne platforme za održivo financiranje.

Nova strategija za održivo financiranje

EU posljednjih godina ulaže znatno veće napore u borbu protiv klimatskih promjena. Komisija je već poduzela dosad nezabilježene mjere ne bi li postavila temelje za održivo financiranje. Održivost je okosnica EU-ova oporavka od pandemije bolesti COVID-19, a financijski će sektor najviše pridonijeti ostvarenju ciljeva europskog zelenog plana.

Današnja strategija uključuje šest skupova mjera:

 1. proširenje postojećih instrumenata za održivo financiranje ne bi li se olakšao pristup sredstvima za financiranje tranzicije
 2. povećanje uključivosti za mala i srednja poduzeća i potrošače pravim alatima i poticajima za pristup financiranju tranzicije
 3. povećanje otpornosti gospodarskog i financijskog sustava na rizike za održivost
 4. povećanje doprinosa financijskog sustava održivosti
 5. osiguranje integriteta financijskog sustava EU-a i praćenje njegove uredne tranzicije prema održivosti
 6. rad na međunarodnim inicijativama i standardima za održivo financiranje i potpora partnerskim zemljama EU-a.

Komisija će do kraja 2023. izvijestiti o provedbi strategije i aktivno će podupirati države članice u naporima koje ulažu u održivo financiranje.

Europski standard za zelene obveznice

Komisija je donijela i prijedlog uredbe o dobrovoljnom europskom standardu za zelene obveznice. Njime se uvodi kvalitetan dobrovoljni standard, koji će biti dostupan svim (privatnim i državnim) izdavateljima i olakšat će im financiranje održivih ulaganja. Zelene obveznice već se koriste za prikupljanje financijskih sredstava u nekim sektorima, npr. u proizvodnji i distribuciji energije, resursno učinkovitoj stanogradnji i niskougljičnoj prometnoj infrastrukturi. Ulagatelji pokazuju velik interes za takve obveznice. Međutim, ima potencijala za proširenje tržišta zelenih obveznica i jačanje njihovih okolišnih ciljeva. Europski standard za zelene obveznice služit će poduzećima i javnim tijelima kao „zlatni standard” za korištenje zelenih obveznica za prikupljanje sredstava na tržištima kapitala radi financiranja ambicioznih velikih ulaganja, uz ispunjenje strogih zahtjeva u pogledu održivosti i zaštitu ulagatelja od manipulativnog zelenog marketinga. Konkretno:

 • Standard će izdavateljima zelenih obveznica omogućiti da dokažu da financiraju zelene projekte koji su usklađeni s taksonomijom EU-a.
 • Ulagatelji koji budu kupovali te obveznice moći će lakše odrediti jesu li njihova ulaganja održiva, čime će se smanjiti rizici od manipulativnog zelenog marketinga.

Novi europski standard za zelene obveznice bit će dostupan svim izdavateljima zelenih obveznica, čak i onima izvan EU-a. Predloženim okvirom utvrđena su četiri glavna zahtjeva:

 1. Sredstva prikupljena izdavanjem obveznica trebala bi se dodjeljivati isključivo projektima koji su usklađeni s taksonomijom EU-a.
 2. Detaljnim zahtjevima za izvještavanje osigurat će se potpuna transparentnost dodjele primitaka ostvarenih od obveznica.
 3. Sve europske zelene obveznice moraju provjeriti vanjski ocjenjivači kako bi se osiguralo da budu usklađene s Uredbom i da projekti koji se financiraju budu usklađeni s taksonomijom. U tom je pogledu predviđena posebna, ograničena fleksibilnost za državne izdavatelje.
 4. Vanjski ocjenjivači koji pružaju usluge izdavateljima zelenih obveznica EU-a moraju biti registrirani pri Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i poslovati pod nadzorom tog tijela. Time će se zajamčiti kvaliteta i pouzdanost njihovih usluga i ocjena, zaštititi ulagatelje i očuvati integritet tržišta. U tom je pogledu predviđena posebna, ograničena fleksibilnost za državne izdavatelje.

Glavni je cilj uvesti „zlatni standard” za zelene obveznice s kojim će se moći usporediti i potencijalno uskladiti drugi tržišni standardi. Cilj je da se standardom otklone bojazni o manipulativnom zelenom marketingu i integritetu tržišta kako bi se zajamčilo da se financiranim projektima doista nastoje ostvariti okolišni ciljevi. Prijedlog koji je donijela Komisija uputit će se na razmatranje suzakonodavcima, Europskom parlamentu i Vijeću.

Održivo financiranje i taksonomija EU-a

Komisija je donijela delegirani akt o dopuni članka 8. Uredbe o taksonomiji, kojim se propisuje da su financijska i nefinancijska poduzeća dužna ulagateljima dostavljati informacije o okolišnoj uspješnosti svoje imovine i ekonomskih djelatnosti. Kako bi se spriječio manipulativni zeleni marketing, tržištima i ulagateljima potrebne su jasne i usporedive informacije o održivosti. Današnjim delegiranim aktom pobliže se određuju sadržaj, metode i prikaz informacija koje su velika financijska i nefinancijska poduzeća dužna objavljivati o udjelu svojeg poslovanja, ulaganja ili kreditiranja koji je usklađen s taksonomijom EU-a.

Nefinancijska poduzeća trebat će objavljivati informacije o udjelu svojih prihoda, kapitala i operativnih rashoda koji se odnosi na okolišno održive ekonomske djelatnosti definirane u Uredbi o taksonomiji i u delegiranom aktu o EU-ovoj taksonomiji klimatski održivih djelatnosti, koji je službeno donesen 4. lipnja 2021., te eventualnim budućim delegiranim aktima o drugim okolišnim ciljevima. Financijske institucije, uglavnom velike banke, upravitelji imovine, investicijska društva, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, trebat će objavljivati informacije o udjelu okolišno održivih ekonomskih djelatnosti u ukupnoj imovini koju financiraju ili u koju ulažu.

Delegirani akt bit će proslijeđen Europskom parlamentu i Vijeću na kontrolu, koja bi trebala biti dovršena u roku od četiri mjeseca, koji se može jednom produljiti za dva mjeseca.

Izjave članova Kolegija

Izvršni potpredsjednik Valdis Dombrovskis, zadužen i za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Današnja strategija za održivo financiranje ključna je za privlačenje privatnog financiranja radi ostvarenja naših klimatskih ciljeva i odgovora na druge izazove u području okoliša. Osim toga, želimo omogućiti održivo financiranje za mala i srednja poduzeća. Produbit ćemo suradnju s međunarodnim partnerima u području održivog financiranja jer na globalne izazove treba odgovoriti globalnim djelovanjem. Predlažemo i standard za zelene obveznice ne bismo li suzbili manipulativni zeleni marketing i omogućili da se jasno prepozna kojim se obveznicama doista financiraju održiva ulaganja.

Povjerenica zadužena za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala Mairead McGuinness izjavila je: Današnjom strategijom utvrđujemo ambiciozan plan za održivo financiranje u narednim godinama. Da bismo ostvarili svoje klimatske ciljeve, trebamo stalno što više novčanih tokova usmjeravati u održivo gospodarstvo. Potrebna su znatna ulaganja za izgradnju zelenijeg i uključivijeg gospodarstva, u kojem će svatko moći odigrati svoju ulogu. Treba nam snažnija globalna suradnja u području klime i okoliša jer se EU ne može sam boriti protiv klimatskih promjena. Neophodna je globalna koordinacija i suradnja. Osim toga, predloženim europskim standardom za zelene obveznice utvrđuje se „zlatni standard” na tržištu i odgovara na potrebe ulagatelja za vjerodostojnim i pouzdanim instrumentom za održiva ulaganja.

Kontekst

europskom zelenom planu jasno je rečeno da su u svim gospodarskim sektorima potrebna znatna ulaganja kako bi se omogućila tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu i ostvarili Unijini ciljevi okolišne održivosti. Velik dio tih financijskih tokova morat će doći iz privatnog sektora. Kako bi se zadovoljila ta potreba za ulaganjima, potrebno je preusmjeriti tokove privatnog kapitala prema okolišno održivijim ulaganjima i detaljno preispitati europski financijski okvir. U europskom zelenom planu posebno je istaknuto da bi ulagatelji i poduzeća trebali moći lakše prepoznati okolišno održiva ulaganja i pouzdati se u njihovu vjerodostojnost.

Današnjim prijedlozima Unija poduzima još jedan velik korak prema ostvarenju ciljeva iz zelenog plana, sveobuhvatnim pristupom financiranju zelene tranzicije.

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 2019/2008 objavljene dana 25. lipnja 2021. u Narodnim novinama br. NN 70/2021

Opseg primjene Zakona provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 2019/2008 (dalje u tekstu: Zakon)

Ovim se Zakonom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

 1. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (Tekst značajan za EGP) (SL L 317, 9. 12. 2019.; dalje u tekstu: Uredba SFDR) i
 2. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (Tekst značajan za EGP) (SL L 198, 22. 6. 2020.; dalje u tekstu: Uredba o taksonomiji).

te se utvrđuju obveznici primjene Uredbe SFDR, obveznici primjene članaka 5., 6. i 7. Uredbe o taksonomiji, nadležno tijelo, postupanje i ovlasti nadležnog tijela, suradnja između nadležnih tijela te prekršajne odredbe.

Odredbama Uredbe SFDR, koje su direktno primjenjive, utvrđuje se opći okvir i obveze za objave povezane s održivosti u financijskom sektoru i donose se usklađena pravila o transparentnosti za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike:  

 • kod uključivanja rizika održivosti i uzimanja u obzir štetnih učinaka na održivost u njihovim poslovnim procesima, donošenju investicijskih odluka i davanju investicijskih savjeta
 • prilikom pružanja informacija povezanih s održivosti u vezi s financijskim proizvodima.

Uredbom SFDR definira se značenje ključnih pojmova održivog ulaganja, glavnih štetnih učinaka, faktora i rizika održivosti te okolišnih ciljeva. Također se definiraju sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici koji su obveznici primjene Uredbe SFDR.

Uredbom o taksonomiji dopunjava se okvir objava o održivom financiranju koji je uspostavljen Uredbom SFDR. Sudionici na financijskom tržištu koji stavljaju na raspolaganje financijske proizvode obvezni su objaviti na koji način i u kojoj mjeri koriste kriterije za okolišno održive gospodarske djelatnosti u svrhu određivanja okolišne održivosti svojih ulaganja. Okolišno održivim ulaganjima smatraju se ulaganja u jednu ili više gospodarskih djelatnosti koje se na temelju taksonomije uspostavljene Uredbom o taksonomiji smatraju okolišno održivima.

Za potrebe utvrđivanja stupnja okolišne održivosti ulaganja, gospodarska djelatnost smatra se okolišno održivom ako:

 • znatno doprinosi jednom ili više okolišnih ciljeva iz članka 9. Uredbe o taksonomiji
 • ne šteti bitno nijednom okolišnom cilju
 • provodi se u skladu s minimalnim zaštitnim mjerama utvrđenima u Uredbi o taksonomiji te je
 • usklađena s kriterijima tehničke provjere koje je utvrdila Europska komisija.

Obveznici Zakona

U Republici Hrvatskoj se u smislu ovoga Zakona „sudionikom na financijskom tržištu“ smatra:

 • društvo za osiguranje koje nudi investicijski osigurateljni proizvod
 • investicijsko društvo koje pruža usluge upravljanja portfeljem
 • institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP), što su u Republici Hrvatskoj mirovinska društva koja upravljaju zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva, u dijelu kada u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava nastupaju kao institucija za strukovno mirovinsko osiguranje pri obavljanju poslova isplate mirovina
 • mirovinsko osiguravajuće društvo, u odnosu na isplate mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda
 • proizvođač mirovinskog proizvoda, što su u Republici Hrvatskoj mirovinska društva koja upravljaju otvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 • upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF)
 • pružatelj paneuropskih osobnih mirovinskih proizvoda (PEPP)
 • upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala
 • upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo
 • društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te
 • kreditna institucija koja pruža usluge upravljanja portfeljem.

U smislu ovoga Zakona „financijskim savjetnikom“ u Republici Hrvatskoj smatra se:

 • posrednik u osiguranju koji pruža usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima
 • društvo za osiguranje koje pruža usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima
 • kreditna institucija koja pruža usluge investicijskog savjetovanja
 • investicijsko društvo koje pruža usluge investicijskog savjetovanja,
 • UAIF koji pruža usluge investicijskog savjetovanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicijskih fondova te
 • društvo za upravljanje UCITS fondovima koje pruža usluge investicijskog savjetovanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Odredbe Uredbe SFDR kojima se uređuju nacionalne diskrecije te njihova primjena

 • U odnosu na odredbe Uredbe SFDR, Republika Hrvatska iskoristila je mogućnost proširenja opsega primjene Uredbe SFDR i propisala ovim Zakonom primjenu Uredbe SFDR i na mirovinska društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima u odnosu na otvorene dobrovoljne mirovinske fondove s obzirom na to da je svrha i otvorenih i zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova njihovim članovima osigurati prihod u mirovini te je primjereno i proporcionalno da svojim članovima i potencijalnim članovima objavljuju podatke povezane s održivosti mirovinskog proizvoda koji im nude. Upravo se na taj način istovremeno osigurava ublažavanje asimetrija informacija.

Nadalje, mirovinska društva zbog svoje uloge mogu doprinijeti stvaranju uvjeta za široko prihvaćanje održivih ulaganja poticanjem preusmjeravanja kapitala u održivije aktivnosti i tvrtke, a dalje od aktivnosti i tvrtki koje se smatraju manje održivima, mogu pomoći osigurati tvrtkama i drugim subjektima u koje ulažu učinkovito reagiranje na prilike i rizike koje predstavljaju trendovi, kao što su prijelaz na niskougljično gospodarstvo, želja za sigurnom i visokokvalitetnom hranom i rastući životni standard. To je osobito važno za hrvatsko tržište, gdje su mirovinska društva dominantni akteri na domaćem tržištu.

Napominje se kako bi u opseg primjene Uredbe SFDR u svakom slučaju i bez korištenja nacionalne diskrecije ulazili otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi s hibridnim karakteristikama, odnosno oni koji ujedno daju ulagatelju pravo na određene koristi (primjerice, otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi koji koriste indeksaciju inflacije).

 • Republika Hrvatska je odlučila ne primijeniti diskreciju u vezi s mogućnosti uključivanja posrednika u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima i investicijskih društava koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja koja su poduzeća bez obzira na njihov pravni oblik, uključujući fizičke osobe i samozaposlene osobe, pod uvjetom da zapošljavaju manje od tri osobe s obzirom na to da se radi o mikropoduzetnicima, stoga takvo proširenje opsega primjene Uredbe SFDR na navedene osobe ne bi bilo proporcionalno ni opravdano.

Nadležno nadzorno tijelo

Kao nadležna tijela Uredbom SFDR određena su nadležna tijela kako su određena relevantnim zakonima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje obveznika primjene Uredbe SFDR.

S obzirom na to da je relevantno nadležno tijelo iz Uredbe SFDR Hanfa, ovim se Zakonom kao nadležno tijelo za nadzor nad izvršavanjem obveza iz članaka 5., 6. i 7. Uredbe o taksonomiji također imenuje Hanfa. Ovim se Zakonom također osigurava da Hanfa ima sve potrebne nadzorne i istražne ovlasti za izvršavanje svojih dužnosti na temelju Uredbe o taksonomiji.

Prekršajne odredbe

Ovim se Zakonom uvodi prekršajna odgovornost i popis lakših i težih prekršaja te rasponi novčanih kazni za kršenje zahtjeva iz Uredbe SFDR i Uredbe o taksonomiji.

Tekst Zakona dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_70_1334.html

Povratak na vrh

Hanfa - Smjernice za izradu i objavu ESG relevantnih informacija izdavatelja

Hanfa - Smjernice za izradu i objavu ESG relevantnih informacija izdavatelja

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela objavila nacrt zajedničkog savjetodavnog dokumenta u vezi s objavama o održivim ulaganjima u skladu s odredbama Uredbe o taksonomiji

Ovaj  savjetodavni dokument (engl. consultation paper (CP)) sadrži nacrt regulatornog tehničkog standarda (RTS) u vezi s objavama na nivou financijskog proizvoda kada se njegova sredstva ulažu u gospodarske aktivnosti koje doprinose okolišnim investicijskim ciljevima, a kako je definirano Uredbom o taksonomiji EU-a.

Europska nadzorna tijela pozivaju tržišne sudionike na komentiranje nacrta RTS-a.

Svrha objave ovog RTS-a jest:

 • olakšati ulagateljima raspoznavanje u kojoj je mjeri pojedini financijski proizvod izložen ulaganjima u okolišno održive gospodarske aktivnosti te
 • stvoriti jedinstveni regulatorni priručnik u vezi s objavama o održivosti u skladu s odredbama SFDR-a i Uredbe o taksonomiji. To će biti uspostavljeno izmjenama nacrta SFDR RTS-ova na način da se u njega dodaju odredbe vezane uz Uredbu o taksonomiji, umjesto da postoje dva zasebna RTS-a, a kako bi se smanjilo preklapanje ili dupliciranje zahtjeva sadržanih u navedenim dvjema uredbama.

CP uključuje i odredbe u vezi s obvezama prikaza ostvarenju kojih okolišnih ciljeva financijski proizvod doprinosi  te kako su i u kojoj mjeri gospodarske aktivnosti u koje on ulaže u skladu s odredbama Uredbe o taksonomiji. Navedeni prijedlog prikaza sastoji se od dva elementa:

 • grafičkog prikaza udjela održivih ulaganja i izračuna povezanih KPI-eva te
 • objave izjave kako su gospodarske aktivnosti u koje se vrše ulaganja koja se deklariraju kao održiva prema Uredbi o taksonomiji u skladu s detaljno raspisanim kriterijima te uredbe.

Europska nadzorna tijela također predlažu standardizaciju prikazivanja objava izmjenom obrazaca predugovornih dokumenta te periodičkih izvještaja koji su ranije obavljeni u nacrtu SFDR RTS-ova dodajući u njih dio u vezi s objavama prema Uredbi o taksonomiji. 

Naime, donošenjem Uredbe o taksonomiji mijenja se i Uredba SFDR u pogledu pitanja održivih ulaganja te se ovlašćuju Europska nadzorna tijela za izradu nacrta RTS-ova u vezi s dodatnim objavama unutar predugovornih dokumenata te periodičkih izvještaja za financijske proizvode čiji su cilj okolišno održiva ulaganja.

Sljedeći koraci

Javno savjetovanje traje do 12. svibnja 2021. Potom će nacrt biti dovršen i dostavljen Europskoj komisiji na pregled i odobrenje. U međuvremenu će u travnju u Poljskoj i Nizozemskoj biti provedeno  istraživanje u vezi s procjenom potrošača u odnosu na izgled i sadržaj nacrta obrazaca predugovornih dokumenata te periodičkih izvještaja.

Povratak na vrh

Pismo europskih nadzornih tijela (ESA) upućeno Europskoj komisiji u kojem se traže hitna pojašnjenja oko pristupa određenim pitanjima i aspektima implementacije Uredbe SFDR

Europska nadzorna tijela (ESMA, EIOPA, EBA) u svom pismu navode kako smatraju da je bitno da Europska komisija promptno da svoje tumačenje, barem na navedena prioritetna pitanja (iako postoje i brojna druga za koja se nadaju da će biti razjašnjena u nadolazećem razdoblju) s obzirom na to da se Uredba SFDR počinje primjenjivati 10. ožujka 2021., a kako bi i tržišni sudionici (obveznici primjene) i nacionalna nadležna tijela bili informirani o očekivanjima Europske komisije u vezi s načinom implementacije istih. Prioritete je identificirala podgrupa Zajedničkog odbora koja radi na izradi SFDR RTS-ova.

Među glavnim prioritetima za koja traže tumačenje Europske komisije ESA-e navode sljedeće:

 1. Primjenu SFDR-a na UAIF-ove bez obzira na to imaju li sjedište unutar EU-a ili se radi o UAIF-ovima iz trećih država
 2. Primjenu praga od 500 zaposlenika prilikom izvještavanja od strane matičnih društava velikih grupa u vezi s obvezama objava informacija o razmatranju glavnih štetnih učinaka (PAI)
 3. Značenje pojma „promoviranje“ u kontekstu financijskih proizvoda koji promoviraju okolišne i socijalne karakteristike
 4. Primjenu članka 9. SFDR-a (financijski proizvodi koji imaju za cilj održiva ulaganja)
 5. Primjenu odredbi SFDR-a na financijske proizvode MiFID-a (upravljanje individualnim portfeljima i fondovima na temelju danih pojedinačnih mandata).

Povratak na vrh

Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESAs) uputio je Europskoj komisiji Konačni izvještaj s nacrtima regulatornih tehničkih standarda prema SFDR-a

Konačni nacrt sadrži regulatorne tehničke standarde (RTS-ove) u vezi sa sadržajem, metodologijom i načinom prikazivanja objava o održivosti financijskog sektora prema Uredbi (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (Uredba SFDR).

RTS-ovima se želi ojačati zaštita ulagatelja poboljšavajući standarde objava informacija povezanih s ESG čimbenicima. Detalji tih objava odnose se na:

 • razmatranje značajnih štetnih učinaka prilikom donošenja investicijskih odluka u odnosu na široki spektar financijskih proizvoda koji imaju karakteristike održivosti
 • informacije o promoviranju okolišnih i socijalnih karakteristika na nivou financijskog proizvoda
 • ciljeve održivosti za financijske proizvode koji će imati takva ulaganja.

Tim RTS-ovima želi se pojasniti i ujednačiti primjena zakonodavnih okvira iz Uredbe SFDR, koji će istovremeno stvoriti pretpostavke za snažniji rast ulaganja u održive financijske proizvode uz istovremenu zaštitu ulagatelja od netočnog i lažnog prikazivanja informacija o održivosti te smanjiti rizike pojave praksi poznatih kao zeleni marketing ili greenwashing.

Ključni prijedlozi nacrta RTS-ova

Objave o štetnim učincima na nivou društva (entity-level principal adverse impact disclosures)

Glavni štetni učinci koje investicijske odluke imaju na čimbenike održivosti moraju biti objavljeni na internetskim stranicama društva.

Takve objave trebaju imati format izjave u kojoj je prikazan način ulaganja koja društvo provodi u odnosu na štetne učinke koje takva ulaganja mogu imati na okolišne i socijalne čimbenike te čimbenike povezane s radnim uvjetima, zaštitu ljudskih prava, kao i čimbenike usmjerene protiv korupcije i podmićivanja.

U Konačnom su izvještaju Europska nadzorna tijela ažurirala popis indikatora povezanih s glavnim štetnim učincima. Za društva s manje od 500 zaposlenika primjena RTS-ova zasniva se na tzv. načelu comply-or-explain, tj. nemaju obvezu primjene, ali će takva društva imati obvezu objasniti zašto smatraju da se glavni štetni učinci ne odnose na njihovo poslovanje te namjeravaju li i kada u navedene aktivnosti implementirati u svoje poslovanje.

Objave na nivou financijskih proizvoda

Informacije o promoviranju okolišnih i socijalnih karakteristika kao i ciljevi održivosti za financijske proizvode koji će imati takva ulaganja trebaju biti objavljeni u prilozima predugovorne i periodičke dokumentacije, čiji format obrazaca propisuju povezani sektorski propisi. Navedeno treba biti objavljeno i na internetskim stranicama društava.

Navedeni prijedlozi odredbi nacrta RTS-ova odnose se na:

 • predugovorne informacije – one moraju uključivati detalje o tome na koji način proizvod koji promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike i/ili ima ciljeve održivosti ispunjava takve karakteristike/ciljeve
 • informacije na internetskim stranicama društva – prikaz primijenjene metodologije u cilju postizanja okolišnih i/ili socijalnih karakteristika te ciljeva održivosti ako proizvod ima i takve ciljeve
 • informacije u periodičkim izvještajima – u vezi s (I) proizvodima koji ispunjavaju okolišne i/ili socijalne karakteristike, (II) proizvodima koji imaju ciljeve održivosti, uključivo one koji za cilj imaju smanjenje ugljičnog otiska, informacije trebaju sadržavati prikaz relevantnih indikatora
 • informacije u vezi s načelom “nečinjenja značajne štete”, tzv. načelo “do not significantly harm– trebaju sadržavati opis kako ulaganje čiji je cilj održivost ne šteti značajno ispunjavanju ciljeva održivosti.

Napominje se kako Europska nadzorna tijela nisu imala ovlasti napraviti precizniju diferencijaciju između proizvoda različitih financijskih tržišnih sudionika pa tako RTS-ovi sadrže harmonizirani pristup svim financijskim proizvodima u vezi s načinom i sadržajem objava koje se objavljuju u dokumentima u skladu sa sektorskim propisima, a koji inače imaju različiti stupanj granularnosti i dužine.

Europska su nadzorna tijela prilikom pripreme ovog nacrta RTS-ova provela i dva istraživanja tržišta, tj. potrošača u vezi s formatom i prikazom informacija u predugovornim i periodičkim obrascima. Informacije o tome dostupne su ovdje: Istraživanje 1. i Istraživanje 2.

Sljedeći koraci

Očekuju se da će Europska komisija odobriti RTS-ove u roku od tri mjeseca od objave.Financijski tržišni sudionici te financijski posrednici podsjećaju se kako primjena većine odredbi Uredbe SFDR počinje 10. ožujka 2021. Podaci o tome dostupni su u Pismu Europske komisije Europskim nadzornim tijelima. Što se tiče samih RTS-ova, Europska nadzorna tijela predložila su da se njihova primjena odgodi do 1. siječnja 2022.

Također se napominje kako Europska nadzorna tijela planiraju objaviti Nadzornu izjavu prije početka same primjene Uredbe SFDR, a kako bi se postigla učinkovita i dosljedna primjena te dosljedan nadzor nad implementacijom njenih odredbi.Europska nadzorna tijela objavit će i savjetovanje u vezi s objavama na nivou proizvoda u vezi s odredbama Uredbe o taksonomiji (EU 2020/852) koje dopunjavaju odredbe članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 6. i članka 11. stavka 5. Uredbe SFDR.

Pozadina

Uredba SFDR objavljena je 9. prosinca 2019., a Uredba o taksonomiji 22. lipnja 2020. u Službenom glasilu Europske unije. U pripremi Konačnog izvještaja u obzir su uzeti komentari zaprimljeni tijekom javnog savjetovanja pokrenutog u travnju 2020.

Informacije su dostupne na internetskim stranicama ESMA-e: Europska nadzorna tijela uputila Europskoj komisiji nacrt SFDR RTS-ova.

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela (engl. ESAs) objavila preporuke u vezi s primjenom odredbi Uredbe SFDR

Tri Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA) objavila su 25.02.2021. zajedničku Nadzornu izjavu  u vezi s učinkovitom i dosljednom primjenom odredbi Uredbe SFDR od strane tržišnih sudionika i nadzorom koji će provoditi nacionalna nadzorna tijela, a kako bi se osigurala ravnopravna tržišna utakmica te ostvarila zaštita ulagatelja u razdoblju do primjene SFDR RTS-ova.

U Nadzornoj izjavi Europska nadzorna tijela sugeriraju da se u razdoblju od datuma primjene same Uredbe SFDR (10. ožujka 2021.) do datuma primjene SFDR RTS-ova (koji će uslijediti nešto poslije) odredbe nacrta SFDR RTS-ova koriste kao reference prilikom implementacije odredbi Uredbe SFDR.

U aneksu Nadzorne izjave Europska su nadzorna tijela prikazala hodogram rokova primjene određenih odredbi Uredbe SFDR, posebno što se tiče odredbi u vezi s objavama o glavnim štetnim učincima na nivou društva kao i obvezama periodičkog izvještavanja na nivou financijskih proizvoda. U aneksu je također predstavljen hodogram te datumi primjene kako Uredbe SFDR tako i Uredbe o taksonomiji te povezanih RTS-ova.

Nadzorna izjava nadopunjuje konačni nacrt SFDR RTS-ova, koji je 4. veljače 2021. objavio Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela.

Europska nadzorna tijela upućuju i nacionalna nadzorna tijela da sugeriraju tržišnim sudionicima referenciranje na nacrt SFDR RTS-ova koji su nedavno podneseni Europskoj komisiji na usvajanje. 

Sljedeći koraci

Europska komisija ima rok od tri mjeseca nakon njihove objave odobriti nacrt RTS-ova te ih dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću, koji potom u roku od tri mjeseca imaju mogućnost izraziti eventualne primjedbe na dostavljene RTS-ove. Ako Europski parlament i Vijeće ne budu imali primjedbe, Komisija će ih usvojiti u formatu delegirane uredbe.

Dok primjena većine odredbi Uredbi SFDR započinje 10. ožujka 2021., primjena odredbi SFDR RTS-ova odgođena je do kasnijeg datuma, pri čemu su Europska nadzorna tijela predložila Europskoj komisiji da to bude 1. siječnja 2022.

Europska nadzorna tijela objavit će u ožujku i konzultacijski dokument u vezi s obvezama objava prema Uredbi o taksonomiji kojima se mijenjaju odredbe  članaka 8.(4), 9.(6) i 11.(5) Uredbe SFDR.

Povratak na vrh

Savjetovanje o nacrtu delegiranog akta o ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama na temelju Uredbe o taksonomiji

Europska komisija otvorila je javno savjetovanje o delegiranom aktu kojim se razrađuju prva dva skupa tehničkih kriterija provjere (engl. TSC) za određivanje koje se gospodarske aktivnosti mogu kvalificirati kao okolišno održive

Uredba EU-a o taksonomiji, koja je na snagu stupila 12. srpnja 2020., pomoći će u stvaranju prvog "zelenog popisa" na svijetu – klasifikacijskog sustava za održive gospodarske aktivnosti – koji će stvoriti zajednički jezik koji investitori i tvrtke mogu koristiti prilikom ulaganja u projekte i gospodarske aktivnosti koji imaju značajan pozitivan utjecaj na klimu i okoliš. 

Nacrt delegiranog akta odnosi se na sljedeća područja: poljoprivreda; šumarstvo; zaštita okoliša; prerađivačka industrija; energetika; opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša; prijevoz; građevinarstvo; informacije i komunikacije; istraživanje, razvoj i inovacije.

Radi se o delegiranom aktu koji Europska komisija usvaja na temelju ovlasti iz čl. 10. st. 3. – Znatan doprinos ublažavanju klimatskih promjena i čl. 11. st. 3. – Znatan doprinos prilagodbi klimatskim promjenama iz Uredbe o taksonomiji – Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

Europska će komisija delegirani akt usvojiti do kraja 2020. ili početkom siječnja 2021. Nakon toga počet će razdoblje razmatranja Europskog parlamenta i Vijeća prema redovnoj proceduri te ako nijedan su-zakonodavac ne uloži prigovor, delegirani akt stupa na snagu (otprilike u travnju 2021.).

Poveznica na informacije o taksonomiji EU-a:

Poveznice na medijsku objavu o javnom savjetovanju i tekst nacrta delegiranog akta (Uredba i dva priloga) te poveznica na javno savjetovanje:

Rok za dostavu komentara je 18. prosinca 2020.

Povratak na vrh

ESMA objavila konzultacijski dokument vezano uz razradu ključnih pokazatelja uspješnosti za procjenjivanje okolišno održivih ekonomskih aktivnosti prema članku 8. Uredbe o taksonomiji 2020/852

ESMA je 5. studenog 2020. objavila nacrt Konzultacijskog dokumenta (CP) u kojem se daje prijedlog sadržaja, metodologije izračuna i načina prezentiranja ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI-evi) vezano uz odredbe članka 8. Uredbe o taksonomiji (Taksonomija) koje podatke će morati pripremati i objavljivati ne-financijska poduzeća i upravitelji imovinom koji su obveznici Direktive o nefinancijskom izvještavanju.

S obzirom da okvir Taksonomije čini ključni element Europskog zelenog plana, usvajanjem nacrta ovog RTS-a, osigurat će se pravna podloga i postaviti konzistentan pristup što se tiče objava informacija iz članka 8. Taksonomije koje su od iznimnog značaja za korisnike ne-financijskih informacija.

Ključne točke razrađene CP-om:

 • Ne-financijska poduzeća – definira se sadržaj tri KPI-a, konkretnije udjela prometa, kapitalnih ulaganja te operativnih troškova povezanih s okolišno održivim ekonomskim aktivnostima koji podaci će se morati objavljivati te povezana metodologija izračuna i način prezentacije istih
 • Upravitelji financijskom imovinom – predlaže se izračun KPI-eva primjenom koncepta tzv. dopuštenih (eligible) ulaganja  te daje objašnjenje metode izračuna i prikazivanja istih s ciljem ujednačavanja objava o načinima na koje fond menadžeri financiraju okolišno održive ekonomske aktivnosti

S obzirom na kratki rok za donošenje ovog CP-a (veljača 2021.), ESMA je i tijekom pripreme nacrta ovog CP-a istovremeno provela ciljano istraživanje i komunicirala s određenim predstavnicima različitih skupina tržišnih sudionika kako bi čim prije dobila povratne informacije. U izradi ovog CP-a ESMA također surađuje s druga dva europska nadzorna tijela, EIOPA-om i EBA-om, kako bi se postigla potrebna konzistentnost prilikom pripreme preporuka.

Sljedeći koraci

Javno savjetovanje je otvoreno do 4. prosinca. ESMA će potom obraditi sve zaprimljene komentare te svoj konačni prijedlog savjeta Europskoj komisiji dostaviti do 28. veljače 2021. Zainteresirani sudionici su pozvani sudjelovati u ovom javnom savjetovanju, a informacije vezano uz način podnošenja komentara te sam nacrt CP-a dostupni su na ovoj ESMA internetskoj stranici.

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela (ESMA, EIOPA, EBA) su zaprimila pismo Europske komisije vezano uz odgodu primjene određenih zahtjeva vezanih uz održivost

U pismu upućenom ESA-ma, Europska komisija je objasnila kako se odgađa primjena određenih zahtjeva iz Uredbe 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga („SFDR“), a koje trebaju biti razrađene u regulatornim tehničkim standardima. Europska komisija pojašnjava kako će zahtjevi koji se temelje na načelima visoke razine (high level principle based requirements) propisani SFDR-om stupiti u primjenu od 10. ožujka 2021. godine, kako je i propisano SFDR-om, međutim zahtjevi koji će biti raspisani regulatornim tehničkim standardima (RTS-ovima) će stupiti u primjenu kasnije nego što je to bilo predviđeno s obzirom da je, imajući u vidu kompleksnost te iznimno kratak rok za pripremu istih i dodatno usporeno uzrokovanom COVID-19 situacijom, priprema istih od strane imenovanih stručnih skupina još u tijeku.

Slijedom navedenog, točan datum objave finalnih nacrta RTS-ova nije naveden. Komisija drži kako su osnovna načela vezano uz ponašanje obveznika definirana SFDR-om dostatna podloga za njihovu pripremu temeljeći isto na njihovim postojećim obvezama proizašlim iz tzv. sektorskih propisa.

Također se navodi kako će Komisija daljnje aktivnosti vezano uz ovu temu koordinirati s 3 ESA-e te nacionalnim nadležnim tijelima. U očekivanju zaprimanja navedenih daljnjih informacija, upućujemo pročitati pismo Europske komisije

Povratak na vrh

Obilježavanje Svjetskog dana prava potrošača - Kako postati zeleni potrošač

Povodom Svjetskog dana prava potrošača, u ožujku 2020. Hanfa je pripremila letak “I financije mogu biti zelene” kojim se potrošače želi informirati o ulozi potrošača u poticanju zelenog financiranja te zakonodavnom okviru kojim će se regulirati ulaganja u održive poslovne aktivnosti.

Povratak na vrh

Održivo financiranje – EU zakonodavna platforma usmjerena na jačanje otpornosti i održivosti EU gospodarstava s obzirom na klimatske promjene te unaprjeđenje socijalnih i upravljačkih praksi

Početak primjene zakonodavnog okvira održivog financiranja na financijski sektor - ožujak 2021.

Što?

Održivo financiranje (sustainable finance) je ključni koncept mobiliziranja kapitala potrebnog za realizaciju ciljeva Europskog zelenog plana i međunarodnih obveza koje je Europska unija preuzela vezano uz ispunjavanje klimatskih, socijalnih i upravljačkih ciljeva održivosti. Održivo financiranje predstavlja proces razmatranja i uzimanja u obzir okolišnih, socijalnih i upravljačkih (enviromental, social, governance - ESG) faktora prilikom donošenja odluka o ulaganju ili davanja investicijskog savjeta, a što bi u konačnici trebalo dovesti do dugoročnog povećanja ulaganja u održive ekonomske aktivnosti i projekte.

Zašto?

Glavna ideja vodilja je sveobuhvatni prijelaz na “nisko ugljično” poslovanje uz značajno efikasniju upotrebu potrebnih resursa s ciljem jačanja otpornosti i oporavka gospodarstava s obzirom na negativne utjecaje klimatskih promjena i time omogućiti njihov održivi rast.

Otkada?

Razrada koncepta održivog financiranja datira od 2015. sklapanjem povijesno važnih ugovora UN 2030 agenda and sustainable development goals i Paris climate agreement (PCA). Potpisivanjem PCA, države potpisnice (njih preko 180, uključujući i Hrvatsku) su preuzele obvezu preusmjeravanja financijskih tokova u smjeru razvoja nisko ugljičnih i na klimatske promjene otpornih gospodarstava.

Europska komisija je, nakon nekoliko godina razrade koncepta, krajem 2019. predstavila European Green Deal, strategiju rasta usmjerenu na pozicioniranje Europe kao prvog klimatski neutralnog kontinenta do 2050. godine.

Kako?

Početkom 2020. (kao dio Green deal plana), EK je predstavila European green deal investment plan koji ima za cilj mobilizirati najmanje EUR 1 bilijun održivih ulaganja unutar sljedećeg desetljeća kroz javna i privatna ulaganja potrebna za prelazak na klimatski neutralnu, zelenu i međunarodno konkurentu ekonomiju.

Za realizaciju ciljeva zacrtanih do 2030., potrebno je angažirati dodatna ulaganja u iznosu od oko EUR 260 milijardi godišnje.

Uloga financijskog sektora?

Opseg potrebnih ulaganja premašuje kapacitete javnog sektora stoga financijski sektor ima ključnu ulogu u postizanju navedenih ciljeva.

Ulaganja financijskog sektora se trebaju značajnije preusmjeriti na ulaganja prema održivim tehnologijama i poslovnim aktivnostima, financiranju dugoročnog razvoja na održivi način kojim će se unaprijediti zaštita socijalnih prava te upravljačkih praksi u korporativnom sektoru, doprinijeti stvaranju nisko ugljičnih, na klimatske promjene otpornih gospodarstava usmjerenih na aktivnosti zasnovanim na načelima kružne ekonomije i obnovljivim izvorima energije.

Zakonodavni alati potrebni za realizaciju spomenutih ciljeva unutar financijskog sektora?

Tijekom perioda 2018.-2020. u EU je donesen je set propisa:

kojima se kreira zakonodavni okvir za poslovanje sudionika u financijskom sektoru s ciljem preusmjeravanja financijskih tokova u održive ekonomske aktivnosti, uz obvezivanje financijskih pružatelja usluga na transparentno prikazivanje poslovanja vezano uz održivo financiranje te uspostavljanje standardiziranog, kredibilnog i transparentnog klasifikacijskog okvira usmjerenog na određivanje kriterija pod kojima se ekonomske aktivnosti smogu smatrati „održivima”.

Uz navedene aktivnosti, intenzivno se radi na izmjenama drugih propisa EU kako bi se u cijelosti mogao kreirati zakonodavni okvir koji omogućuje realizaciju ciljeva održivosti.

Početak obveza za sudionike na financijskom tržištu?

Obveze za sudionike na financijskom tržištu započinju postepeno u periodu od 2021. do 2023.

Ožujak 2021. – početak primjene SFDR uredbe

Obveze objave podataka vezanih uz održivost u sektoru financijskih usluga propisane su primarno SFDR uredbom te manjim dijelom Uredbom o taksonomiji.

SFDR uredbom se za sudionike na financijskom tržištu i financijske savjetnike propisuju nove obveze objava vezane za održivost, a svrha tih objava je omogućiti i olakšati krajnjim ulagateljima donošenje informirane odluke o ulaganju te spriječiti tzv. greenwashing.

Obveze iz SFDR Uredbe nadopunjene su dodatnim obvezama iz Uredbe o taksonomiji, a koje imaju isti cilj:

 • propisati „high level“ set podataka koje su sudionici na financijskom tržištu i financijski savjetnici dužni objavljivati, a detaljni sadržaj tih podataka kao i način njihove objave biti će propisani aktima druge razine (tzv. RTS-ovima) koji su još u procesu razrade.

Više o implementaciji koncepta održivog financiranja dostupno u dokumentima: Implementacija koncepta održivog financiranja u EU zakonodavni okvir financijskog sektora i Obveze objave podataka vezanih uz održivost u sektoru financijskih usluga.

Pregled obveza objave podataka propisanih SFDR Uredbom, Uredbom o Taksonomiji i nacrtom RTS-ova, kao i onih obveza koje proizlaze iz prijedloga izmjena sektorske regulative, podijeljen je u 3 dijela:

 • „high level“ prikaz odredbi SFDR Uredbe i relevantnih odredbi Uredbe o taksonomiji u dijelu obveze objave informacija, koje će imati najveći značaj i utjecaj na sudionike na financijskom tržištu i financijske savjetnike na koje se navedeni propisi primjenjuju,
 • detaljni tablični prikaz odredbi odnosno obveza koje proizlaze iz nacrta RTS-ova predloženih na temelju SFDR Uredbe podijeljeno u 3 kategorije:
 1. Pravila koja se moraju primijeniti na razini sudionika na financijskom tržištu
 2. Pravila koja se moraju primijeniti na sve financijske proizvode bez obzira primjenjuju li koncept održivosti u svom poslovanju ili ne
 3. Pravila koja se moraju primijeniti samo na one financijske proizvode koji nedvosmisleno izražavaju fokus na održivost
 • pregled obveza koje proizlaze iz izmjena sektorske regulative.

S obzirom da je trenutno važeći rok za početak primjene SFDR Uredbe 10. ožujak 2021., i iako  RTS-ovi još nisu doneseni, koraci koje bi sudionici na financijskom tržištu i financijski savjetnici, između ostaloga trebali poduzeti kako bi se pripremili na primjenu nove regulative temeljem odredbi SFDR Uredbe su:

 • započeti s pripremama usklađivanja s obvezama koje će se primjenjivati na sve sudionike na financijskom tržištu i financijske proizvode koje nude (izrada politike integriranja faktora održivosti u proces donošenja odluka o ulaganju, revidiranje politika nagrađivanja, marketinške komunikacije i dokumentacije financijskih proizvoda),
 • donijeti stratešku poslovnu odluku hoće li razmatrati značajne štetne učinke ulaganja na faktore održivosti ili ne („comply or explain mehanizam”),
 • napraviti procjenu postojećih proizvoda i vidjeti u koju kategoriju spadaju (tzv. mainstream proizvodi, proizvodi koji promoviraju okolišne ili socijalne karakteristike ili proizvodi kojima je cilj ulagati u održiva ulaganja),
 • analizirati koji podaci su im potrebni kako bi se uskladili sa zahtjevima za objavama iz SFDR Uredbe i pripadajućih RTS-ova te Uredbe o taksonomiji,
 • identificirati izvore za te podatke,
 • definirati interne procese i procedure koje su im potrebne kako bi ispunili predmetne zahtjeve vezane uz razmatranje štetnih utjecaja (donošenje potrebnih politika na razini sudionika na financijskom tržištu, izmjene relevantne dokumentacije financijskih proizvoda, izmjene web-a i sl.).
 • pratiti proces donošenja akata druge razine (RTS-ovi)

Hanfa poziva sve sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike da svoja pitanja koja se odnose na informacije sadržane u dokumentu Pregled obveza objave podataka propisanih SFDR Uredbom, Uredbom o Taksonomiji i nacrtom RTS-ova te prezentacijama Implementacija koncepta održivog financiranja u EU zakonodavni okvir financijskog sektora i Obveze objave podataka vezanih uz održivost u sektoru financijskih usluga dostave na e-mail adresu sustainablefinance@hanfa.hr

Povratak na vrh