Održivo financiranje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je objavila informativni tekst i set dokumenata kojima je za cilj upoznati širu javnost s konceptom održivog financiranja te istovremeno subjektima nadzora na jedan pregledan i koristan način predstaviti informacije povezane s pripremnim aktivnostima koje će obveznici Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR uredba) morati poduzeti kako bi uskladili svoje dosadašnje poslovne aktivnosti vezano uz nadolazeće obveze prema SFDR-u.
Dostupna dokumentacija je temeljena na javno dostupnim podacima aktualnim u listopadu 2020.

 

Hanfa - Smjernice za izradu i objavu ESG relevantnih informacija izdavatelja

Hanfa - Smjernice za izradu i objavu ESG relevantnih informacija izdavatelja

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela objavila nacrt zajedničkog savjetodavnog dokumenta u vezi s objavama o održivim ulaganjima u skladu s odredbama Uredbe o taksonomiji

Ovaj  savjetodavni dokument (engl. consultation paper (CP)) sadrži nacrt regulatornog tehničkog standarda (RTS) u vezi s objavama na nivou financijskog proizvoda kada se njegova sredstva ulažu u gospodarske aktivnosti koje doprinose okolišnim investicijskim ciljevima, a kako je definirano Uredbom o taksonomiji EU-a.

Europska nadzorna tijela pozivaju tržišne sudionike na komentiranje nacrta RTS-a.

Svrha objave ovog RTS-a jest:

 • olakšati ulagateljima raspoznavanje u kojoj je mjeri pojedini financijski proizvod izložen ulaganjima u okolišno održive gospodarske aktivnosti te
 • stvoriti jedinstveni regulatorni priručnik u vezi s objavama o održivosti u skladu s odredbama SFDR-a i Uredbe o taksonomiji. To će biti uspostavljeno izmjenama nacrta SFDR RTS-ova na način da se u njega dodaju odredbe vezane uz Uredbu o taksonomiji, umjesto da postoje dva zasebna RTS-a, a kako bi se smanjilo preklapanje ili dupliciranje zahtjeva sadržanih u navedenim dvjema uredbama.

CP uključuje i odredbe u vezi s obvezama prikaza ostvarenju kojih okolišnih ciljeva financijski proizvod doprinosi  te kako su i u kojoj mjeri gospodarske aktivnosti u koje on ulaže u skladu s odredbama Uredbe o taksonomiji. Navedeni prijedlog prikaza sastoji se od dva elementa:

 • grafičkog prikaza udjela održivih ulaganja i izračuna povezanih KPI-eva te
 • objave izjave kako su gospodarske aktivnosti u koje se vrše ulaganja koja se deklariraju kao održiva prema Uredbi o taksonomiji u skladu s detaljno raspisanim kriterijima te uredbe.

Europska nadzorna tijela također predlažu standardizaciju prikazivanja objava izmjenom obrazaca predugovornih dokumenta te periodičkih izvještaja koji su ranije obavljeni u nacrtu SFDR RTS-ova dodajući u njih dio u vezi s objavama prema Uredbi o taksonomiji. 

Naime, donošenjem Uredbe o taksonomiji mijenja se i Uredba SFDR u pogledu pitanja održivih ulaganja te se ovlašćuju Europska nadzorna tijela za izradu nacrta RTS-ova u vezi s dodatnim objavama unutar predugovornih dokumenata te periodičkih izvještaja za financijske proizvode čiji su cilj okolišno održiva ulaganja.

Sljedeći koraci

Javno savjetovanje traje do 12. svibnja 2021. Potom će nacrt biti dovršen i dostavljen Europskoj komisiji na pregled i odobrenje. U međuvremenu će u travnju u Poljskoj i Nizozemskoj biti provedeno  istraživanje u vezi s procjenom potrošača u odnosu na izgled i sadržaj nacrta obrazaca predugovornih dokumenata te periodičkih izvještaja.

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela (engl. ESAs) objavila preporuke u vezi s primjenom odredbi Uredbe SFDR

Tri Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA) objavila su 25.02.2021. zajedničku Nadzornu izjavu  u vezi s učinkovitom i dosljednom primjenom odredbi Uredbe SFDR od strane tržišnih sudionika i nadzorom koji će provoditi nacionalna nadzorna tijela, a kako bi se osigurala ravnopravna tržišna utakmica te ostvarila zaštita ulagatelja u razdoblju do primjene SFDR RTS-ova.

U Nadzornoj izjavi Europska nadzorna tijela sugeriraju da se u razdoblju od datuma primjene same Uredbe SFDR (10. ožujka 2021.) do datuma primjene SFDR RTS-ova (koji će uslijediti nešto poslije) odredbe nacrta SFDR RTS-ova koriste kao reference prilikom implementacije odredbi Uredbe SFDR.

U aneksu Nadzorne izjave Europska su nadzorna tijela prikazala hodogram rokova primjene određenih odredbi Uredbe SFDR, posebno što se tiče odredbi u vezi s objavama o glavnim štetnim učincima na nivou društva kao i obvezama periodičkog izvještavanja na nivou financijskih proizvoda. U aneksu je također predstavljen hodogram te datumi primjene kako Uredbe SFDR tako i Uredbe o taksonomiji te povezanih RTS-ova.

Nadzorna izjava nadopunjuje konačni nacrt SFDR RTS-ova, koji je 4. veljače 2021. objavio Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela.

Europska nadzorna tijela upućuju i nacionalna nadzorna tijela da sugeriraju tržišnim sudionicima referenciranje na nacrt SFDR RTS-ova koji su nedavno podneseni Europskoj komisiji na usvajanje. 

Sljedeći koraci

Europska komisija ima rok od tri mjeseca nakon njihove objave odobriti nacrt RTS-ova te ih dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću, koji potom u roku od tri mjeseca imaju mogućnost izraziti eventualne primjedbe na dostavljene RTS-ove. Ako Europski parlament i Vijeće ne budu imali primjedbe, Komisija će ih usvojiti u formatu delegirane uredbe.

Dok primjena većine odredbi Uredbi SFDR započinje 10. ožujka 2021., primjena odredbi SFDR RTS-ova odgođena je do kasnijeg datuma, pri čemu su Europska nadzorna tijela predložila Europskoj komisiji da to bude 1. siječnja 2022.

Europska nadzorna tijela objavit će u ožujku i konzultacijski dokument u vezi s obvezama objava prema Uredbi o taksonomiji kojima se mijenjaju odredbe  članaka 8.(4), 9.(6) i 11.(5) Uredbe SFDR.

Povratak na vrh

Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESAs) uputio je Europskoj komisiji Konačni izvještaj s nacrtima regulatornih tehničkih standarda prema SFDR-a

Konačni nacrt sadrži regulatorne tehničke standarde (RTS-ove) u vezi sa sadržajem, metodologijom i načinom prikazivanja objava o održivosti financijskog sektora prema Uredbi (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (Uredba SFDR).

RTS-ovima se želi ojačati zaštita ulagatelja poboljšavajući standarde objava informacija povezanih s ESG čimbenicima. Detalji tih objava odnose se na:

 • razmatranje značajnih štetnih učinaka prilikom donošenja investicijskih odluka u odnosu na široki spektar financijskih proizvoda koji imaju karakteristike održivosti
 • informacije o promoviranju okolišnih i socijalnih karakteristika na nivou financijskog proizvoda
 • ciljeve održivosti za financijske proizvode koji će imati takva ulaganja.

Tim RTS-ovima želi se pojasniti i ujednačiti primjena zakonodavnih okvira iz Uredbe SFDR, koji će istovremeno stvoriti pretpostavke za snažniji rast ulaganja u održive financijske proizvode uz istovremenu zaštitu ulagatelja od netočnog i lažnog prikazivanja informacija o održivosti te smanjiti rizike pojave praksi poznatih kao zeleni marketing ili greenwashing.

Ključni prijedlozi nacrta RTS-ova

Objave o štetnim učincima na nivou društva (entity-level principal adverse impact disclosures)

Glavni štetni učinci koje investicijske odluke imaju na čimbenike održivosti moraju biti objavljeni na internetskim stranicama društva.

Takve objave trebaju imati format izjave u kojoj je prikazan način ulaganja koja društvo provodi u odnosu na štetne učinke koje takva ulaganja mogu imati na okolišne i socijalne čimbenike te čimbenike povezane s radnim uvjetima, zaštitu ljudskih prava, kao i čimbenike usmjerene protiv korupcije i podmićivanja.

U Konačnom su izvještaju Europska nadzorna tijela ažurirala popis indikatora povezanih s glavnim štetnim učincima. Za društva s manje od 500 zaposlenika primjena RTS-ova zasniva se na tzv. načelu comply-or-explain, tj. nemaju obvezu primjene, ali će takva društva imati obvezu objasniti zašto smatraju da se glavni štetni učinci ne odnose na njihovo poslovanje te namjeravaju li i kada u navedene aktivnosti implementirati u svoje poslovanje.

Objave na nivou financijskih proizvoda

Informacije o promoviranju okolišnih i socijalnih karakteristika kao i ciljevi održivosti za financijske proizvode koji će imati takva ulaganja trebaju biti objavljeni u prilozima predugovorne i periodičke dokumentacije, čiji format obrazaca propisuju povezani sektorski propisi. Navedeno treba biti objavljeno i na internetskim stranicama društava.

Navedeni prijedlozi odredbi nacrta RTS-ova odnose se na:

 • predugovorne informacije – one moraju uključivati detalje o tome na koji način proizvod koji promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike i/ili ima ciljeve održivosti ispunjava takve karakteristike/ciljeve
 • informacije na internetskim stranicama društva – prikaz primijenjene metodologije u cilju postizanja okolišnih i/ili socijalnih karakteristika te ciljeva održivosti ako proizvod ima i takve ciljeve
 • informacije u periodičkim izvještajima – u vezi s (I) proizvodima koji ispunjavaju okolišne i/ili socijalne karakteristike, (II) proizvodima koji imaju ciljeve održivosti, uključivo one koji za cilj imaju smanjenje ugljičnog otiska, informacije trebaju sadržavati prikaz relevantnih indikatora
 • informacije u vezi s načelom “nečinjenja značajne štete”, tzv. načelo “do not significantly harm– trebaju sadržavati opis kako ulaganje čiji je cilj održivost ne šteti značajno ispunjavanju ciljeva održivosti.

Napominje se kako Europska nadzorna tijela nisu imala ovlasti napraviti precizniju diferencijaciju između proizvoda različitih financijskih tržišnih sudionika pa tako RTS-ovi sadrže harmonizirani pristup svim financijskim proizvodima u vezi s načinom i sadržajem objava koje se objavljuju u dokumentima u skladu sa sektorskim propisima, a koji inače imaju različiti stupanj granularnosti i dužine.

Europska su nadzorna tijela prilikom pripreme ovog nacrta RTS-ova provela i dva istraživanja tržišta, tj. potrošača u vezi s formatom i prikazom informacija u predugovornim i periodičkim obrascima. Informacije o tome dostupne su ovdje: Istraživanje 1. i Istraživanje 2.

Sljedeći koraci

Očekuju se da će Europska komisija odobriti RTS-ove u roku od tri mjeseca od objave.Financijski tržišni sudionici te financijski posrednici podsjećaju se kako primjena većine odredbi Uredbe SFDR počinje 10. ožujka 2021. Podaci o tome dostupni su u Pismu Europske komisije Europskim nadzornim tijelima. Što se tiče samih RTS-ova, Europska nadzorna tijela predložila su da se njihova primjena odgodi do 1. siječnja 2022.

Također se napominje kako Europska nadzorna tijela planiraju objaviti Nadzornu izjavu prije početka same primjene Uredbe SFDR, a kako bi se postigla učinkovita i dosljedna primjena te dosljedan nadzor nad implementacijom njenih odredbi.Europska nadzorna tijela objavit će i savjetovanje u vezi s objavama na nivou proizvoda u vezi s odredbama Uredbe o taksonomiji (EU 2020/852) koje dopunjavaju odredbe članka 8. stavka 4., članka 9. stavka 6. i članka 11. stavka 5. Uredbe SFDR.

Pozadina

Uredba SFDR objavljena je 9. prosinca 2019., a Uredba o taksonomiji 22. lipnja 2020. u Službenom glasilu Europske unije. U pripremi Konačnog izvještaja u obzir su uzeti komentari zaprimljeni tijekom javnog savjetovanja pokrenutog u travnju 2020.

Informacije su dostupne na internetskim stranicama ESMA-e: Europska nadzorna tijela uputila Europskoj komisiji nacrt SFDR RTS-ova.

Povratak na vrh

Pismo europskih nadzornih tijela (ESA) upućeno Europskoj komisiji u kojem se traže hitna pojašnjenja oko pristupa određenim pitanjima i aspektima implementacije Uredbe SFDR

Europska nadzorna tijela (ESMA, EIOPA, EBA) u svom pismu navode kako smatraju da je bitno da Europska komisija promptno da svoje tumačenje, barem na navedena prioritetna pitanja (iako postoje i brojna druga za koja se nadaju da će biti razjašnjena u nadolazećem razdoblju) s obzirom na to da se Uredba SFDR počinje primjenjivati 10. ožujka 2021., a kako bi i tržišni sudionici (obveznici primjene) i nacionalna nadležna tijela bili informirani o očekivanjima Europske komisije u vezi s načinom implementacije istih. Prioritete je identificirala podgrupa Zajedničkog odbora koja radi na izradi SFDR RTS-ova.

Među glavnim prioritetima za koja traže tumačenje Europske komisije ESA-e navode sljedeće:

 1. Primjenu SFDR-a na UAIF-ove bez obzira na to imaju li sjedište unutar EU-a ili se radi o UAIF-ovima iz trećih država
 2. Primjenu praga od 500 zaposlenika prilikom izvještavanja od strane matičnih društava velikih grupa u vezi s obvezama objava informacija o razmatranju glavnih štetnih učinaka (PAI)
 3. Značenje pojma „promoviranje“ u kontekstu financijskih proizvoda koji promoviraju okolišne i socijalne karakteristike
 4. Primjenu članka 9. SFDR-a (financijski proizvodi koji imaju za cilj održiva ulaganja)
 5. Primjenu odredbi SFDR-a na financijske proizvode MiFID-a (upravljanje individualnim portfeljima i fondovima na temelju danih pojedinačnih mandata).

Povratak na vrh

Savjetovanje o nacrtu delegiranog akta o ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama na temelju Uredbe o taksonomiji

Europska komisija otvorila je javno savjetovanje o delegiranom aktu kojim se razrađuju prva dva skupa tehničkih kriterija provjere (engl. TSC) za određivanje koje se gospodarske aktivnosti mogu kvalificirati kao okolišno održive

Uredba EU-a o taksonomiji, koja je na snagu stupila 12. srpnja 2020., pomoći će u stvaranju prvog "zelenog popisa" na svijetu – klasifikacijskog sustava za održive gospodarske aktivnosti – koji će stvoriti zajednički jezik koji investitori i tvrtke mogu koristiti prilikom ulaganja u projekte i gospodarske aktivnosti koji imaju značajan pozitivan utjecaj na klimu i okoliš. 

Nacrt delegiranog akta odnosi se na sljedeća područja: poljoprivreda; šumarstvo; zaštita okoliša; prerađivačka industrija; energetika; opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša; prijevoz; građevinarstvo; informacije i komunikacije; istraživanje, razvoj i inovacije.

Radi se o delegiranom aktu koji Europska komisija usvaja na temelju ovlasti iz čl. 10. st. 3. – Znatan doprinos ublažavanju klimatskih promjena i čl. 11. st. 3. – Znatan doprinos prilagodbi klimatskim promjenama iz Uredbe o taksonomiji – Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

Europska će komisija delegirani akt usvojiti do kraja 2020. ili početkom siječnja 2021. Nakon toga počet će razdoblje razmatranja Europskog parlamenta i Vijeća prema redovnoj proceduri te ako nijedan su-zakonodavac ne uloži prigovor, delegirani akt stupa na snagu (otprilike u travnju 2021.).

Poveznica na informacije o taksonomiji EU-a:

Poveznice na medijsku objavu o javnom savjetovanju i tekst nacrta delegiranog akta (Uredba i dva priloga) te poveznica na javno savjetovanje:

Rok za dostavu komentara je 18. prosinca 2020.

Povratak na vrh

Europska nadzorna tijela (ESMA, EIOPA, EBA) su zaprimila pismo Europske komisije vezano uz odgodu primjene određenih zahtjeva vezanih uz održivost

U pismu upućenom ESA-ma, Europska komisija je objasnila kako se odgađa primjena određenih zahtjeva iz Uredbe 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga („SFDR“), a koje trebaju biti razrađene u regulatornim tehničkim standardima. Europska komisija pojašnjava kako će zahtjevi koji se temelje na načelima visoke razine (high level principle based requirements) propisani SFDR-om stupiti u primjenu od 10. ožujka 2021. godine, kako je i propisano SFDR-om, međutim zahtjevi koji će biti raspisani regulatornim tehničkim standardima (RTS-ovima) će stupiti u primjenu kasnije nego što je to bilo predviđeno s obzirom da je, imajući u vidu kompleksnost te iznimno kratak rok za pripremu istih i dodatno usporeno uzrokovanom COVID-19 situacijom, priprema istih od strane imenovanih stručnih skupina još u tijeku.

Slijedom navedenog, točan datum objave finalnih nacrta RTS-ova nije naveden. Komisija drži kako su osnovna načela vezano uz ponašanje obveznika definirana SFDR-om dostatna podloga za njihovu pripremu temeljeći isto na njihovim postojećim obvezama proizašlim iz tzv. sektorskih propisa.

Također se navodi kako će Komisija daljnje aktivnosti vezano uz ovu temu koordinirati s 3 ESA-e te nacionalnim nadležnim tijelima. U očekivanju zaprimanja navedenih daljnjih informacija, upućujemo pročitati pismo Europske komisije

Povratak na vrh

ESMA objavila konzultacijski dokument vezano uz razradu ključnih pokazatelja uspješnosti za procjenjivanje okolišno održivih ekonomskih aktivnosti prema članku 8. Uredbe o taksonomiji 2020/852

ESMA je 5. studenog 2020. objavila nacrt Konzultacijskog dokumenta (CP) u kojem se daje prijedlog sadržaja, metodologije izračuna i načina prezentiranja ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI-evi) vezano uz odredbe članka 8. Uredbe o taksonomiji (Taksonomija) koje podatke će morati pripremati i objavljivati ne-financijska poduzeća i upravitelji imovinom koji su obveznici Direktive o nefinancijskom izvještavanju.

S obzirom da okvir Taksonomije čini ključni element Europskog zelenog plana, usvajanjem nacrta ovog RTS-a, osigurat će se pravna podloga i postaviti konzistentan pristup što se tiče objava informacija iz članka 8. Taksonomije koje su od iznimnog značaja za korisnike ne-financijskih informacija.

Ključne točke razrađene CP-om:

 • Ne-financijska poduzeća – definira se sadržaj tri KPI-a, konkretnije udjela prometa, kapitalnih ulaganja te operativnih troškova povezanih s okolišno održivim ekonomskim aktivnostima koji podaci će se morati objavljivati te povezana metodologija izračuna i način prezentacije istih
 • Upravitelji financijskom imovinom – predlaže se izračun KPI-eva primjenom koncepta tzv. dopuštenih (eligible) ulaganja  te daje objašnjenje metode izračuna i prikazivanja istih s ciljem ujednačavanja objava o načinima na koje fond menadžeri financiraju okolišno održive ekonomske aktivnosti

S obzirom na kratki rok za donošenje ovog CP-a (veljača 2021.), ESMA je i tijekom pripreme nacrta ovog CP-a istovremeno provela ciljano istraživanje i komunicirala s određenim predstavnicima različitih skupina tržišnih sudionika kako bi čim prije dobila povratne informacije. U izradi ovog CP-a ESMA također surađuje s druga dva europska nadzorna tijela, EIOPA-om i EBA-om, kako bi se postigla potrebna konzistentnost prilikom pripreme preporuka.

Sljedeći koraci

Javno savjetovanje je otvoreno do 4. prosinca. ESMA će potom obraditi sve zaprimljene komentare te svoj konačni prijedlog savjeta Europskoj komisiji dostaviti do 28. veljače 2021. Zainteresirani sudionici su pozvani sudjelovati u ovom javnom savjetovanju, a informacije vezano uz način podnošenja komentara te sam nacrt CP-a dostupni su na ovoj ESMA internetskoj stranici.

Povratak na vrh

Obilježavanje Svjetskog dana prava potrošača - Kako postati zeleni potrošač

Povodom Svjetskog dana prava potrošača, u ožujku 2020. Hanfa je pripremila letak “I financije mogu biti zelene” kojim se potrošače želi informirati o ulozi potrošača u poticanju zelenog financiranja te zakonodavnom okviru kojim će se regulirati ulaganja u održive poslovne aktivnosti.

Povratak na vrh

Održivo financiranje – EU zakonodavna platforma usmjerena na jačanje otpornosti i održivosti EU gospodarstava s obzirom na klimatske promjene te unaprjeđenje socijalnih i upravljačkih praksi

Početak primjene zakonodavnog okvira održivog financiranja na financijski sektor - ožujak 2021.

Što?

Održivo financiranje (sustainable finance) je ključni koncept mobiliziranja kapitala potrebnog za realizaciju ciljeva Europskog zelenog plana i međunarodnih obveza koje je Europska unija preuzela vezano uz ispunjavanje klimatskih, socijalnih i upravljačkih ciljeva održivosti. Održivo financiranje predstavlja proces razmatranja i uzimanja u obzir okolišnih, socijalnih i upravljačkih (enviromental, social, governance - ESG) faktora prilikom donošenja odluka o ulaganju ili davanja investicijskog savjeta, a što bi u konačnici trebalo dovesti do dugoročnog povećanja ulaganja u održive ekonomske aktivnosti i projekte.

Zašto?

Glavna ideja vodilja je sveobuhvatni prijelaz na “nisko ugljično” poslovanje uz značajno efikasniju upotrebu potrebnih resursa s ciljem jačanja otpornosti i oporavka gospodarstava s obzirom na negativne utjecaje klimatskih promjena i time omogućiti njihov održivi rast.

Otkada?

Razrada koncepta održivog financiranja datira od 2015. sklapanjem povijesno važnih ugovora UN 2030 agenda and sustainable development goals i Paris climate agreement (PCA). Potpisivanjem PCA, države potpisnice (njih preko 180, uključujući i Hrvatsku) su preuzele obvezu preusmjeravanja financijskih tokova u smjeru razvoja nisko ugljičnih i na klimatske promjene otpornih gospodarstava.

Europska komisija je, nakon nekoliko godina razrade koncepta, krajem 2019. predstavila European Green Deal, strategiju rasta usmjerenu na pozicioniranje Europe kao prvog klimatski neutralnog kontinenta do 2050. godine.

Kako?

Početkom 2020. (kao dio Green deal plana), EK je predstavila European green deal investment plan koji ima za cilj mobilizirati najmanje EUR 1 bilijun održivih ulaganja unutar sljedećeg desetljeća kroz javna i privatna ulaganja potrebna za prelazak na klimatski neutralnu, zelenu i međunarodno konkurentu ekonomiju.

Za realizaciju ciljeva zacrtanih do 2030., potrebno je angažirati dodatna ulaganja u iznosu od oko EUR 260 milijardi godišnje.

Uloga financijskog sektora?

Opseg potrebnih ulaganja premašuje kapacitete javnog sektora stoga financijski sektor ima ključnu ulogu u postizanju navedenih ciljeva.

Ulaganja financijskog sektora se trebaju značajnije preusmjeriti na ulaganja prema održivim tehnologijama i poslovnim aktivnostima, financiranju dugoročnog razvoja na održivi način kojim će se unaprijediti zaštita socijalnih prava te upravljačkih praksi u korporativnom sektoru, doprinijeti stvaranju nisko ugljičnih, na klimatske promjene otpornih gospodarstava usmjerenih na aktivnosti zasnovanim na načelima kružne ekonomije i obnovljivim izvorima energije.

Zakonodavni alati potrebni za realizaciju spomenutih ciljeva unutar financijskog sektora?

Tijekom perioda 2018.-2020. u EU je donesen je set propisa:

kojima se kreira zakonodavni okvir za poslovanje sudionika u financijskom sektoru s ciljem preusmjeravanja financijskih tokova u održive ekonomske aktivnosti, uz obvezivanje financijskih pružatelja usluga na transparentno prikazivanje poslovanja vezano uz održivo financiranje te uspostavljanje standardiziranog, kredibilnog i transparentnog klasifikacijskog okvira usmjerenog na određivanje kriterija pod kojima se ekonomske aktivnosti smogu smatrati „održivima”.

Uz navedene aktivnosti, intenzivno se radi na izmjenama drugih propisa EU kako bi se u cijelosti mogao kreirati zakonodavni okvir koji omogućuje realizaciju ciljeva održivosti.

Početak obveza za sudionike na financijskom tržištu?

Obveze za sudionike na financijskom tržištu započinju postepeno u periodu od 2021. do 2023.

Ožujak 2021. – početak primjene SFDR uredbe

Obveze objave podataka vezanih uz održivost u sektoru financijskih usluga propisane su primarno SFDR uredbom te manjim dijelom Uredbom o taksonomiji.

SFDR uredbom se za sudionike na financijskom tržištu i financijske savjetnike propisuju nove obveze objava vezane za održivost, a svrha tih objava je omogućiti i olakšati krajnjim ulagateljima donošenje informirane odluke o ulaganju te spriječiti tzv. greenwashing.

Obveze iz SFDR Uredbe nadopunjene su dodatnim obvezama iz Uredbe o taksonomiji, a koje imaju isti cilj:

 • propisati „high level“ set podataka koje su sudionici na financijskom tržištu i financijski savjetnici dužni objavljivati, a detaljni sadržaj tih podataka kao i način njihove objave biti će propisani aktima druge razine (tzv. RTS-ovima) koji su još u procesu razrade.

Više o implementaciji koncepta održivog financiranja dostupno u dokumentima: Implementacija koncepta održivog financiranja u EU zakonodavni okvir financijskog sektora i Obveze objave podataka vezanih uz održivost u sektoru financijskih usluga.

Pregled obveza objave podataka propisanih SFDR Uredbom, Uredbom o Taksonomiji i nacrtom RTS-ova, kao i onih obveza koje proizlaze iz prijedloga izmjena sektorske regulative, podijeljen je u 3 dijela:

 • „high level“ prikaz odredbi SFDR Uredbe i relevantnih odredbi Uredbe o taksonomiji u dijelu obveze objave informacija, koje će imati najveći značaj i utjecaj na sudionike na financijskom tržištu i financijske savjetnike na koje se navedeni propisi primjenjuju,
 • detaljni tablični prikaz odredbi odnosno obveza koje proizlaze iz nacrta RTS-ova predloženih na temelju SFDR Uredbe podijeljeno u 3 kategorije:
 1. Pravila koja se moraju primijeniti na razini sudionika na financijskom tržištu
 2. Pravila koja se moraju primijeniti na sve financijske proizvode bez obzira primjenjuju li koncept održivosti u svom poslovanju ili ne
 3. Pravila koja se moraju primijeniti samo na one financijske proizvode koji nedvosmisleno izražavaju fokus na održivost
 • pregled obveza koje proizlaze iz izmjena sektorske regulative.

S obzirom da je trenutno važeći rok za početak primjene SFDR Uredbe 10. ožujak 2021., i iako  RTS-ovi još nisu doneseni, koraci koje bi sudionici na financijskom tržištu i financijski savjetnici, između ostaloga trebali poduzeti kako bi se pripremili na primjenu nove regulative temeljem odredbi SFDR Uredbe su:

 • započeti s pripremama usklađivanja s obvezama koje će se primjenjivati na sve sudionike na financijskom tržištu i financijske proizvode koje nude (izrada politike integriranja faktora održivosti u proces donošenja odluka o ulaganju, revidiranje politika nagrađivanja, marketinške komunikacije i dokumentacije financijskih proizvoda),
 • donijeti stratešku poslovnu odluku hoće li razmatrati značajne štetne učinke ulaganja na faktore održivosti ili ne („comply or explain mehanizam”),
 • napraviti procjenu postojećih proizvoda i vidjeti u koju kategoriju spadaju (tzv. mainstream proizvodi, proizvodi koji promoviraju okolišne ili socijalne karakteristike ili proizvodi kojima je cilj ulagati u održiva ulaganja),
 • analizirati koji podaci su im potrebni kako bi se uskladili sa zahtjevima za objavama iz SFDR Uredbe i pripadajućih RTS-ova te Uredbe o taksonomiji,
 • identificirati izvore za te podatke,
 • definirati interne procese i procedure koje su im potrebne kako bi ispunili predmetne zahtjeve vezane uz razmatranje štetnih utjecaja (donošenje potrebnih politika na razini sudionika na financijskom tržištu, izmjene relevantne dokumentacije financijskih proizvoda, izmjene web-a i sl.).
 • pratiti proces donošenja akata druge razine (RTS-ovi)

Hanfa poziva sve sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike da svoja pitanja koja se odnose na informacije sadržane u dokumentu Pregled obveza objave podataka propisanih SFDR Uredbom, Uredbom o Taksonomiji i nacrtom RTS-ova te prezentacijama Implementacija koncepta održivog financiranja u EU zakonodavni okvir financijskog sektora i Obveze objave podataka vezanih uz održivost u sektoru financijskih usluga dostave na e-mail adresu sustainablefinance@hanfa.hr

Povratak na vrh