COVID 19

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) donijela je set mjera i preporuka kako bi ublažila negativne ekonomske efekte izazvane pandemijom koronavirusa na sektore koje nadzire, korisnike financijskih usluga te gospodarstva u cjelini. Neke od mjera dio su smjernica europskih regulatora za financijsko tržište – EIOPA-e i ESMA-e.

 

Preporuke HANFA-e subjektima nadzora

HANFA za leasing i faktoring društva te osiguravajuća društva produžila mogućnost za odgodu plaćanja i izuzeće od prisilne naplate

(Objavljeno: 12. siječnja 2021.)

Zbog posljednjih potresa i proglašenja katastrofe uzrokovane potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, ali i daljnjih negativnih utjecaja pandemije korona virusa na gospodarstvo i financijski sektor, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) produžila je svoje dosadašnje preporuke financijskom sektoru koji su pod njenim nadzorom do 30. lipnja 2021. godine.

Preporuke su namijenjene leasing društvima, faktoring društvima te društvima za osiguranje, a mogu se primijeniti na sve korisnike usluga koji su u financijskim poteškoćama zbog trenutnih izvanrednih okolnosti, a posebno korisnicima s potresom pogođenih područja.

Hanfa tako u svojim preporukama ističe da će podržati namjere leasing društava prema primatelja leasinga, a koje uključuju moratorije, ugovaranje posebnih programa otplate obveza uz ne naplaćivanje glavnice i ne naplaćivanje redovne kamate te kod operativnog leasinga ne naplaćivanje naknade ili ne provođenje postupaka prisilne naplate duga bez obzira na datum nastupanja financijskih poteškoća. Leasing društva u 2020. odobrila su 81 posto ukupno zatraženih reprograma leasing ugovora, a većina leasing društava u razdoblju odgode plaćanja nije pored glavnice naplaćivala niti redovnu kamatu po ugovorima o leasingu.

Faktoring društvima Hanfa omogućava donošenje odluka koje za korisnike s potresom pogođenih područja uključuju nenaplaćivanje zatezne kamate ili neprovođenje postupaka prisilne naplate duga bez obzira na datum nastupanja financijskih poteškoća, a društva za to do 30. lipnja 2021. neće biti obavezna formirati ispravak vrijednosti.

Društvima za osiguranje Hanfa omogućava da, gdje je to primjenjivo, omoguće ugovarateljima osiguranja s ugroženih područja izazvanih prirodnom katastrofom odgode rokove plaćanja premija, odgode mjere prisilne naplate te otplate obroka po zajmovima/predujmovima s osnove police životnih osiguranja do 180 dana, a svim potrošačima omogućavanje nastavka sklapanja ugovora na daljinu (on-line).

Za odgođena potraživanja korisnika navedenih usluga koji su se našli u financijskih poteškoćama, društva do 30. lipnja 2021. društva neće biti obavezna formirati ispravak vrijednosti po sklopljenim ugovorima.

 

HANFA izdala dodatne preporuke leasing društvima u cilju olakšanja otplate leasinga

(Objavljeno: 13. svibnja 2020.)

Upravno vijeće HANFA-e izdalo je 13. svibnja 2020. dodatne preporuke za sektor leasinga, a s čime su na sastanku upoznati i predstavnici prijevoznika udruženih u udrugu „Glas poduzetnika“ koji su tom prilikom skrenuli pozornost na konkretne probleme.

HANFA je još 30. ožujka 2020. donijela preporuke leasing društvima da zbog izvanrednih okolnosti ne poduzimaju mjere prisilne naplate prema do tada urednim platišama leasinga, do 31. ožujka 2021., a radi zaštite korisnika usluga leasinga i ublažavanje posljedica novonastale krize.

HANFA je od leasing društava zatražila pojašnjenje procesa odobravanja moratorija na leasing te je slijedom svega navedenog danas uputila dodatne preporuke leasing društvima, a iste se odnose na: mogućnost ugovaranja moratorija na razdoblje duže od tri mjeseca, prestanak naplaćivanja obračunatih kamata u razdoblju moratorija, zatim obustava svih postupaka prisilne naplate tijekom ugovorenog razdoblja moratorija za ranije uredne korisnike leasinga. Također HANFA traži da se tijekom odgode ne obračunavaju i ne naplaćuju zatezne kamate onim primateljima leasinga kojima je odobrena odgoda plaćanja.

Navedene dodatne preporuke HANFA-e izdane su s ciljem olakšanja obaveza koje poduzetnici imaju prema leasing društvima te sprječavanje pogoršanja financijske situacije u toj djelatnosti.

Naime, analizom stanja HANFA-e je utvrdila da leasing društva najčešće odobravaju odgode plaćanja na tri mjeseca te da se, za financijski leasing, tijekom odgode zaračunava i naplaćuje redovna kamata, a što s obzirom na novonastalu situaciju poduzetnicima nije dovoljno. Većini primatelja leasinga zbog krize izazvane koronavirusom znatno su smanjeni prihodi iz poslovanja te im je čak i plaćanje kamate, bez plaćanja glavnice, izuzetno otežano. Iako podaci pokazuju da su leasing društva odobrila većinu zahtjeva za odgodom plaćanja leasinga HANFA smatra da društva trebaju poduzeti dodatne napore kako bi se dugoročno riješila novonastala situacija.

Do 1. svibnja 2020. leasing kuće odobrile su reprogram za 67,7 posto leasing ugovora za koje je isti zatražen, odnosno za 77,5 posto vrijednosti svih ugovora, dok je preostali dio zahtjeva u obradi. U pojedinim leasing kućama postotak reprogramiranih ugovora o leasingu iznosi čak 100 posto zatraženih reprograma, koje se često naziva i moratorijem na leasing. To znači da su leasing društva primateljima leasinga do početka svibnja odobrili reprogram za 22 tisuće ugovora o leasingu ukupne vrijednosti 4,5 milijardi kuna.

Poduzetnici su upućeni da od društava kod kojih imaju sklopljene leasing ugovore zatraže reprogram (moratorij), jer je isti moguće dogovoriti isključivo kroz izravnu komunikaciju korisnika i leasing društva. HANFA svakodnevno prati nove razvoje situacije te će i dalje pravovremeno donositi odluke i postupati u skladu sa svojim nadzornim ovlastima, a u cilju stabilizacije tržišta leasinga, ali i ukupnog financijskog sustava u cjelini.

 

HANFA izdala dodatne preporuke društvima za osiguranje

(Objavljeno: 24. travnja 2020.)

Kako bi društva za osiguranje nastavila održavati kontinuitet poslovanja u svim ključnim poslovnim procesima HANFA je, nastavno na već izdane preporuke, dala i dodatne preporuke društvima za osiguranje.

Društva su upućena da nastave obavještavati potrošače o svim izvanrednim mjerama koje poduzimaju kao osiguratelji te o utjecaju tih mjera na njihov ugovorni odnos kao i da nastave unaprjeđivati svoje digitalne mogućnosti i omogućavanje sklapanja ugovora na daljinu za sve vrste osiguranja, vodeći pri tom računa i o odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Kako bi olakšala položaj osiguranicima, društvima za osiguranje je omogućeno da prilagode svoje interne akte i politike u pogledu izmjena ugovornih prava i obveza iz ugovora o osiguranju. Društva jednako tako mogu preispitati toleranciju na odgodu rokova plaćanja premije osiguranja, vodeći pri tome računa o svojem portfelju, poslovnim politikama i financijskoj poziciji. Pri tom je preporučeno da mogu:

  • kod životnog osiguranja tolerirati kašnjenja plaćanja premije za do 180 dana klijentima koji su zapali u poteškoće s obzirom na izvanrednu situaciju,
  • nakon isteka obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti produžiti važenje tog osiguranja do najduže 30 dana, ako ugovaratelj osiguranja tri dana prije isteka važenja tog osiguranja nije obavijestio osiguratelja da neće produžiti navedeno osiguranje
  • kod osiguranja kredita prilagoditi ugovorna prava i obveze u odnosu na mogućnosti moratorija kredita banaka, a posebno u slučajevima klijenata koji koriste moratorij u otplati kredita,
  • kod ostalih neživotnih osiguranja preispitati odgodu rokova plaćanja premije posebice kod ugovora o osiguranju sklopljenog na više godina.

Također je dana preporuka da, u skladu s propisanim internim kriterijima, ne poduzimaju mjere prisilne naplate premije osiguranja prema onim ugovarateljima osiguranja koji su tu obvezu uredno podmirivali do 31.12.2019., zatim toleriranje kašnjenja po osnovi ugovorenih zajmova i predujmova s osnova polica životnog osiguranja u otplati obroka do 180 dana.

 

Povratak na vrh

Mjere subjektima nadzora

Sjednica Upravnog vijeća HANFA-e: Izdano rješenje o osnivanju FONDA ZA STABILNOST

(Objavljeno: 2. travnja 2020.)

Upravno vijeće HANFA-e je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. donijelo rješenje kojim se OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima daje, temeljem podnesenog zahtjeva, odobrenje za osnivanje i upravljanje FONDA ZA STABILNOST.

Riječ je o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS) koji se osniva na određeno vrijeme od tri godine, a namijenjen je institucionalnim ulagateljima koji su spremni uložiti najmanje milijun kuna, na tri godine, te koji u tom razdoblju neće imati potrebe za likvidnosti te mogu podnijeti umjeren rizik ulaganja.

Novčana sredstva ulagatelja prikupljaju se tijekom razdoblja početne ponude udjela koje traje najviše trideset dana. Najniži iznos koji će se prikupiti prilikom osnivanja Fonda je petsto milijuna kuna, a najniži novčani iznos pojedinog ulagatelja tijekom početne ponude udjela i prikupljanja sredstva iznosi milijun kuna, koliko je i početna cijena jednog udjela. Ulazna i izlazna naknada se neće naplaćivati, dok će se obračunavati i naplaćivati naknada za upravljanje i naknada za depozitara, kao i drugi troškovi i naknade precizirane u prospektu Fonda.

Riječ je o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS fond) čija je svrha zajedničko ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom udjela u Fondu i to prvenstveno otkupom prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska te otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS) koji su osnovani na području Republike Hrvatske, a koji svoju imovinu pretežito ulažu u obveznice.

Više informacija o investicijskim ciljevima Fonda i drugim karakteristikama pročitajte ovdje.

 

Utjecaj COVID-19 pandemije na rokove objava financijskih izvještaja

(Objavljeno: 27. ožujka 2020.)

Postupanje izdavatelja u dijelu objavljivanja propisanih informacija (što uključuju i financijske izvještaje), kao i nadležnosti i ovlasti HANFA-e u vezi s tim, uređeno je Zakonom o tržištu kapitala, te su izdavatelji dužni postupati u skladu s rokovima objave propisanih informacija.

Međutim, s obzirom na postojeću situaciju uzrokovanu koronavirusom, HANFA je uputila sve izdavatelje (čija je poslovna godina završila 31. prosinca 2019.) koji neovisno o svim svojim uloženim naporima neće biti u mogućnosti objaviti u zakonom propisanom roku svoje revidirane godišnje izvještaje za 2019. godinu, te tromjesečne izvještaje za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine, da su o kašnjenju i razlozima kašnjenja dužni bez odgode detaljno obavijestiti HANFA-u i javnost (na način propisan Zakonom o tržištu kapitala) te pri tome navesti, u mjeri u kojoj je to moguće, predviđeni datum objave revidiranog godišnjeg izvještaja za 2019., odnosno tromjesečnih izvještaja za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine.

HANFA će u okviru svojih nadzornih aktivnosti uzimati u obzir sve okolnosti pojedinog slučaja kašnjenja s objavom revidiranih godišnjih izvještaja za 2019. i tromjesečnih izvještaja za prvo i drugo tromjesečje 2020. te se u opravdanim slučajevima rukovoditi Javnom objavom ESMA-e od 27. ožujka 2020. godine.

U predmetnoj Javnoj objavi ESMA-e, u bitnome, navedeno je da u odnosu na izdavatelje, koji zbog poteškoća prouzrokovanih situacijom s bolesti COVID-19 ne budu u mogućnosti u rokovima koji su propisani nacionalnim propisom (u Republici Hrvatskoj to je Zakon o tržištu kapitala) objaviti svoje godišnje i polugodišnje izvještaje za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2019. odnosno koja će najkasnije završiti do 1. travnja 2020., nadležna tijela neće poduzimati nadzorne mjere u slučaju kašnjenja s objavom tih financijskih izvještaja. Ovakvo postupanje nadležnih tijela odnosi se na razdoblje kašnjenja od dva mjeseca u slučaju revidiranih godišnjih izvještaja i na razdoblje kašnjenja od jednog mjeseca u slučaju polugodišnjih izvještaja.

U Javnoj objavi ESMA-e je istaknuto da su izdavatelji koji zbog poteškoća prouzrokovanih situacijom s bolesti COVID-19 budu kasnili s objavom svojih godišnjih i polugodišnjih izvještaja u odnosu na rokove propisane nacionalnim propisom (Zakonom o tržištu kapitala), dužni o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo (HANFA) i tržište (napraviti objavu u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala) i, u mjeri u kojoj je to moguće, navesti predviđeni datum objave izvještaja.

U Izjavi je također navedeno da se članak 17. Uredbe o zlouporabi tržišta primjenjuje na sve izdavatelje neovisno o naprijed navedenom.

 

Upravno vijeće HANFA-e zabranilo isplatu dividendi osiguravajućim društvima te osiguralo zadržavanje dobiti u Hrvatskoj

(Objavljeno: 26. ožujka 2020.)

Upravno vijeće HANFA-e je na sjednici održanoj 26. ožujka 2020. donijelo odluku kojom se osiguravajućim društvima u Hrvatskoj i Raiffeisen mirovinskom osiguravajućem društvu (MOD) zabranjuje isplata dividendi iz ostvarenih dobiti i to do 30. travnja 2021. godine. Time će oko četiri milijarde kuna zadržane dobiti u bilancama društava za osiguranje biti zadržano u Hrvatskoj.

„Navedena odluka donesena je uslijed izvanrednih tržišnih okolnosti, a u cilju što stabilnijeg poslovanja osiguravajućih društava i održavanja stabilnosti financijskog sustava. U ovim okolnostima očekujemo da društva ostvarenu dobit usmjeravaju prema jačanju vlastitog poslovanja, a ne koriste za isplatu dividendi svojim vlasnicima.“ – pojasnio je značenje te odluke predsjednik Upravnog vijeća, Ante Žigman.

Donesena odluka odnosi se na dobit iz 2019., ali i prethodnih godina. Time će se ojačati likvidnost osiguravajućih društava u uvjetima pandemije koronavirusa, ali i nedavnog potresa koji je zahvatio glavni grad Republike Hrvatske.

HANFA je izdala pojedinačna rješenja prema procjeni kapitalne situacije te su ona danas izdana za: ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Zagreb, AGRAM LIFE osiguranje d.d., Zagreb, Allianz Hrvatska d.d., Zagreb, CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, GENERALI OSIGURANJE d.d., Zagreb, GRAWE Hrvatska d.d., Zagreb, HOK-OSIGURANJE d.d., Zagreb, MERKUR OSIGURANJE d.d., Zagreb, UNIQA osiguranje d.d., Zagreb, Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Zagreb te Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., Zagreb.

Odluka je upila na nagu danom donošenja i objavom na internetskim stranicama HANFA-e te je na snazi do 30. travnja 2021. Ovisno o tržišnim okolnostima istu će biti moguće i dodatno produžiti.

Ova je odluka uslijedila nakon što je takva zabrana, na ranijoj izvanrednoj sjednici, donesena za društvo OTP osiguranje d.d., Zagreb na čijoj je Glavnoj skupštini održanoj 19. ožujka 2020. bila usvojena odluka o isplatiti dividende iz zadržane dobiti i to za razdoblje od 2016. do 2019. godine.

 

HANFA će mjerama i preporukama nastaviti podržavati kontinuitet poslovanja sektora financijskih usluga i pridonositi očuvanju stabilnosti financijskog sustava

(Objavljeno: 26. ožujka 2020.)

Eskalacija pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom te proglašenje epidemije u Republici Hrvatskoj, kao i događaj razornog potresa koji je pogodio Grad Zagreb i njegovu okolicu, osim što su iznenadno i značajno promijenili životnu svakodnevicu, u značajnoj su se mjeri odrazili i na svakodnevno poslovanje sektora financijskih usluga i na domaće gospodarstvo. 

HANFA je u cilju olakšanja i osiguranja kontinuiteta poslovanja sektora financijskih usluga uz istodobnu zaštitu interesa i prava korisnika financijskih usluga, javnog interesa te očuvanja stabilnosti financijskog sustava donijela brojne mjere i objavila preporuke kojima podržava kontinuitet poslovanja sektora financijskih usluga.

S ciljem podržavanja kontinuiteta poslovanja institucija na tržištu financijskih usluga, operativnog rasterećenja njihova poslovanja u izvanrednim uvjetima, ali i osiguranja te olakšanja poslovanja sveukupnog gospodarstva te zaštite interesa pravnih i fizičkih osoba korisnika financijskih usluga HANFA je donijela brojne mjere čiji se popis nalazi ovdje.

 

Na izvanrednoj sjednici Upravno vijeće Hanfe oslobodilo izdavatelje naknade za 2020. godinu
(Objavljeno: 23. ožujka 2020.)
 
Upravno vijeće HANFA-e na izvanrednoj sjednici održanoj 23. ožujka 2020. donijelo je odluku kojom se izdavatelji oslobađaju plaćanja naknade za cijelu 2020. godinu. HANFA time nastoji doprinijeti olakšanju novonastale situacije i smanjenju njihovih troškova poslovanja.

 

HANFA donijela rješenje o privremenoj obustavi trgovanja na Zagrebačkoj burzi

(Objavljeno: 12. ožujka 2020.)

Upravno vijeće HANFA-e donijelo je rješenje kojim se nalaže Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, da privremeno obustavi trgovanje svim financijskim instrumentima na uređenom tržištu do kraja trgovinskog dana 12. ožujka 2020. godine u svrhu zaštite ulagatelja.

Dana 12. ožujka 2020. godine Burza je privremeno prekinula trgovanje dionicama zbog izvanredne volatilnosti tržišta u 09:45 sati sukladno članku 185. Pravila Burze iz razloga jer je vrijednost indeksa CROBEX u 09:43 sati pala više od 10% u odnosu na zadnju vrijednost prethodnog trgovinskog dana. Temeljem istog članka Pravila Burze, Burza je privremeno prekinula trgovanje i dana 09. ožujka 2020. godine.

Sukladno odredbi članka 343. stavka 16. ZTK, HANFA može rješenjem naložiti burzi da privremeno obustavi trgovanje svim financijskim instrumentima na uređenom tržištu ako za to postoje opravdani razlozi u svrhu zaštite ulagatelja.

 

Povratak na vrh

Obavijesti potrošačima

A. Žigman: Mirovinski fondovi dobro su kapitalizirani i stabilni

(Objavljeno: 23. travnja 2020.)

Predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman gostovao je u studiju N1 televizije te se tom prilikom osvrnuo na aktivnosti i mjere poduzete tijekom pandemije COVID-19.

Tom se prilikom osvrnuo na volatilnost tržišta kapitala, smanjenje vrijednosti CROBEX indeksa, ali i povećanje ukupnog prometa ostvarenog na burzi koji je dvostruko veći nego u istom razdoblju lani. Istodobno, vrijednost imovine investicijskih fondova je smanjena na oko 16 milijardi kuna, s obzirom da je velik broj ulagača, a posebice građana, povukao svoja ulaganja. Ono što je u Hrvatskoj bilo iznimno dobro je da su svi fondovi bili u potpunosti likvidni i da su građani bili u mogućnosti doći do svojih sredstava, a zadnjih dana, postupno dolazi i do ponovnih ulaganja u fondove.

Mirovinski fondovi su pritom izgubili jedan dio vrijednosti, no isto se nije dogodilo u svim kategorijama fondova, već su oni kategorije C ostali u pozitivnom spektru. To je posebice važno stoga što je riječ o kategoriji fonda iz kojeg građani odlaze u mirovinu. Mirovinski fondovi kategorije A i B imaju veće fluktuacije no dugoročno imaju vremena kompenzirati kratkoročni gubitak. Pritom je istaknuo da su mirovinski fondovi dobro kapitalizirani te da su svoja ulaganja dobro diversificirali u ovim izvanrednim okolnostima koje su pogodile cijeli svijet.

 

Konzervativni ulagatelji reagirali na pandemiju koronavirusa značajnim povlačenjem iz UCITS fondova
(Objavljeno: 31. ožujka 2020.)

Ukupna neto vrijednost imovine (NAV) svih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS fondovi) u Republici Hrvatskoj 21. veljače 2020., odnosno na dan kada se kriza u vezi s koronavirusom u Europi pogoršala, iznosila je 23,8 milijardi kuna. Od kraja veljače i tijekom cijelog ožujka NAV UCITS fondova bilježi kontinuirano smanjenje: na dan 24. ožujka 2020. NAV je iznosio 16,0 milijardi kuna, što predstavlja pad od 7,8 milijardi kuna, odnosno 32,5 posto u odnosu na 21. veljače 2020.
Uzroci pada vrijednosti imovine mogu se povezati prvenstveno s utjecajem koronavirusa na financijska tržišta. Ukupna neto imovina smanjila se zbog povećanog otkupa udjela u iznosu od 6,7 milijardi kuna, a zbog pada vrijednosti imovine u koju fondovi ulažu za dodatnih 1,1 milijardu kuna. Tako je 86,1 posto smanjenja ukupne neto imovine uzrokovano isplatama (odnosno otkupom udjela), a 13,9 posto smanjenja imovine posljedica je promjena vrijednosti imovine u koju fondovi ulažu.

Više detalja i grafički prikaz pročitajte ovdje.

 

Mirovinski fondovi su dugoročni ulagači i njihova ulaganja treba promatrati dugoročno

(Objavljeno: 19. ožujka 2020.)

Nastavno na medijske napise o gubicima mirovinskih fondova, kratko podsjećamo na strukturu mirovinskog sustava kapitalizirane štednje u Republici Hrvatskoj (tzv. II. stup). Ulaganja mirovinskih društava podijeljena su u tri tipa fonda koji se razlikuju po riziku i očekivanim prinosima odnosno po investicijskim strategijama. Tako su fondovi tipa A najrizičniji, ali i s najvišim očekivanim prinosima. S druge strane fondovi tipa C su najmanje rizični odnosno s najmanjim očekivanim prinosima.

Neovisno o tipu fonda, važno je naglasiti da su mirovinski fondovi dugoročni ulagači te se očekuje da utjecaj ovakvih tržišnih šokova, koji se događaju s vremena na vrijeme, tijekom vremena investiranja bude neutraliziran kada dođe do oporavka tržišta.

Drugi stup mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj je ustrojen kao tzv. life-cycle struktura koja se sastoji od tri ranije spomenute kategorije obveznih mirovinskih fondova. Tako su u fondovima kategorije A, čija se imovina može u značajnijoj mjeri ulagati u rizičnije klase imovine poput dionica, članovi u pravilu mlađa populacija kojoj je preostalo više od 10 godina do umirovljenja. Mlađi članovi imaju veću sposobnost podnošenja rizika i dovoljno godina članstva u mirovinskom fondu je pred njima, tako da mogu lakše podnijeti fluktuacije na dioničkim i sličnim tržištima.

Mirovinski fondovi kategorije B više ulažu u hrvatske državne obveznice, dozvoljeno im je ulagati i u dionice, no u manjoj mjeri u odnosu na fondove kategorije A. Takva ograničenja ulaganja proizlaze iz činjenice da su osobe koje su članovi fondova kategorije B bliže mirovini odnosno preostalo im je više od 5 godina do umirovljenja.

Konačno, fondovi kategorije C imaju najkonzervativniju strategiju ulaganja budući da su dužni najveći dio svoje imovine ulagati u državne obveznice koje nose stabilne i predvidive novčane tokove, a ulaganje u dionice im je zabranjeno. Osobe kojima je do umirovljenja preostalo manje od 5 godina moraju biti članovi upravo mirovinskog fonda kategorije C, a kako ih se ne bi izlagalo riziku pada cijene dionica te kako bi se očuvala vrijednost njihovih budućih mirovina.

Stoga je pad vrijednosti dionica na financijskim tržištima uslijed pojave koronavirusa najviše pogodio fondove kategorija A i B, no imovina fondova kategorije C nije značajnije izgubila na vrijednosti. Navedeno je posljedica spomenutog life-cycle modela II. stupa mirovinskog osiguranja kojim se osigurava zaštita budućih umirovljenika, kako starije životne dobi koji uskoro ostvaruju pravo na mirovinu, tako i onih mlađih koji s obzirom na veći broj godina koje imaju do umirovljenja mogu očekivati dugoročnu stabilnost.

 

HANFA osigurala kontinuitet poslovanja uz aktivne mjere prevencije

(Objavljeno: 13. ožujka 2020.)

U skladu s komunikacijom nadležnih tijela te s ciljem preventivnog postupanja HANFA je poduzela sve potrebne mjere kako bi zaštitila zdravlje građana, ali i svojih zaposlenika, te ujedno osigurala kontinuitet svih poslovnih procesa te nesmetanu i redovitu komunikaciju sa subjektima nadzora i ukupnom javnošću.

Sve poduzete mjere usmjerene su prema minimalizaciji rizika od zaraze koronavirusom, odnosno njegova daljnjeg širenja. Dijelu zaposlenika HANFA-e omogućeno je da svoj posao obavljaju u posebnom režimu dolazaka i odlazaka na posao te redovnog rada od kuće uz korištenje raspoloživih informatičkih tehnologija. Upravno vijeće HANFA-e osiguralo je kontinuitet zasjedanja te će održavati sjednice i donositi odluke prema uobičajenom rasporedu, uz mogućnost izvanrednih zasjedanja, ukoliko se za time ukaže potreba.

 

Povratak na vrh

Mjere europskih regulatornih tijela

EIOPA objavila priopćenje o postupcima za ublažavanje utjecaja koronavirusa / bolesti COVID-19 na sektor strukovnog mirovinskog osiguranja

(Objavljeno: 20. travnja 2020.)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 17. travnja 2020. priopćenje o postupcima za ublažavanje utjecaja koronavirusa / bolesti COVID-19 na sektor strukovnog mirovinskog osiguranja.

EIOPA u priopćenju ističe dugoročan karakter ulaganja institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, kojim bi one mogle pridonijeti stabilizaciji trenutno nestabilnih financijskih tržišta. Regulatorni okvir IORP II, koji uređuje poslovanje institucija za strukovno mirovinsko osiguranje na području Europske unije, propisuje samo minimalna pravila te je prisutna velika raznolikost mirovinskih sustava među državama članicama EU-a, koji ovise i o načinu na koji je uređeno socijalno i radno pravo na području određene države članice. EIOPA stoga smatra da je potreban koordiniran i proporcionalan pristup nadzornih tijela sektora strukovnog mirovinskog osiguranja kako bi se ublažili negativni učinci na institucije za strukovno mirovinsko osiguranje (dalje u tekstu IORP institucije) i njihove članove ili korisnike te izbjegao procikličan učinak na realnu ekonomiju i financijski sustav.

Kontinuitet poslovanja

Nadzorna tijela trebaju osigurati da IORP institucije kao prioritet postave održavanje kontinuiteta ključnih operativnih aktivnosti, kao što su pravovremeno ulaganje sredstava iz doprinosa članova, adekvatan sustav upravljanja i pohrane imovine, pravovremena i točna isplata mirovina te održavanje kontinuiteta pružanja usluga članovima i korisnicima. Pritom je predviđena određena razina fleksibilnosti u prikupljanju doprinosa članova od poslodavaca suočenih s problemom nelikvidnosti.

Od nadzornih se tijela očekuje obraćanje posebne pažnje na način na koji IORP institucije odgovaraju na pojačanu izloženost rizicima prijevara i drugih protuzakonitih aktivnosti te uzimaju u obzir zaštitu od kibernetičkih rizika te zaštitu podataka u trenutnim društvenim uvjetima.

Od nadzornih se tijela očekuje fleksibilan pristup u pogledu praćenja rokova objavljivanja podataka i dokumenata koji se smatraju manje hitnima u trenutnim uvjetima, kao i podataka koji podliježu specifičnim nacionalnim zahtjevima u pogledu izvješćivanja. S tim u vidu, EIOPA je produžila rokove za dostavu tromjesečnog izvješća o strukovnom mirovinskom osiguranju za prvo tromjesečje 2020. za dodatna dva tjedna, kao i rokove za dostavu godišnjeg izvješća za 2019. za dodatnih osam tjedana.

Likvidnost

Od nadzornih se tijela očekuje pažljivo i proporcionalno praćenje likvidnosti IORP institucija, posebice u pogledu potencijalnih problema u prikupljanju doprinosa, odgođene naplate zajmova, očekivanog smanjenja isplata dividendi ili poteškoća prilikom prodaje imovine u trenutnim tržišnim uvjetima.

Financiranje i problem procikličnosti

Od nadzornih se tijela očekuje pažljivo praćenje utjecaja kretanja financijskog tržišta na financijski položaj IORP institucija koje pružaju mirovinske programe s definiranim mirovinama, kao i na njihovu usklađenost s nacionalnim zahtjevima u pogledu financiranja.

Nadzorni pristup trebao bi težiti uspostavljanju ravnoteže između postizanja primarnog cilja zaštite dugoročnog interesa članova i korisnika IORP institucija te izbjegavanja kratkoročnih procikličnih utjecaja na realnu ekonomiju.

Komunikacija

Nadzorna bi tijela od IORP institucija trebala očekivati uravnoteženu komunikaciju prema pokroviteljima, članovima i korisnicima o utjecaju koronavirusa / bolesti COVID-19 na održivost kontinuiteta usluga te, kada financijski i ekonomski utjecaji postanu jasniji, učinku na buduće mirovine članova i korisnika. IORP institucije koje nude mirovinske programe s definiranim doprinosima posebno bi trebale obratiti pažnju na to da njihova komunikacija odvrati članove od potencijalnih kratkoročnih odluka koje bi dugoročno mogle značajnije ugroziti njihovu mirovinu.

 

EIOPA je objavila priopćenje o ostalim mjerama potaknutim pandemijom COVID-19

(Objavljeno: 04. travnja 2020.)

EIOPA-a je 2. travnja 2020. objavila priopćenje o ostalim mjerama potaknutim pandemijom koronavirusa/COVID-19 kao nastavak na prethodno priopćenje o ograničavanju zahtjeva za informacijama i postupaka javnih savjetovanja samo na one dijelove koji su nužno potrebni za procjenu i praćenje utjecaja trenutne situacije na tržištu.

Kako bi društvima omogućila operativno rasterećenje radi provođenja trenutno važnih aktivnosti te osigurala adekvatno postavljanje prioriteta postupanja koji odgovaraju trenutnoj situaciji, EIOPA je odlučila produžiti rokove za dostavu informacija te odgoditi određene projekte u kojima je predviđen doprinos sudionika tržišta osiguranja.

Više informacija dostupno je ovdje.

 

HANFA se uskladila s preporukama EIOPA-e o nadzornoj fleksibilnosti u vezi s rokovima za nadzorno izvještavanje i javnu objavu - koronavirus/COVID-19

(Objavljeno: 26. ožujka 2020.)

HANFA se uskladila s preporukama koje je 20. ožujka 2020. objavilo Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) o fleksibilnosti nadzornih tijela vezanih uz rokove za nadzorno izvještavanje i javnu objavu - koronavirus/COVID-19, s ciljem pružanja operativnog rasterećenja društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje omogućavanjem odgode u izvještavanju i javnom objavljivanju podataka u sljedećim slučajevima:

Godišnje izvješćivanje za kraj godine, koji se odnosi na 31. prosinca 2019. godine

Tromjesečno izvještavanje koje se odnosi na razdoblje prvog tromjesečja 2020. godine

Izvješće o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) koje se odnosi na kraj godine, a koje se dogodilo 31. prosinca 2019. godine.

EIOPA je izdala ove Preporuke kako bi društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogla usredotočiti svoje napore na praćenje i procjenu učinka koronavirusa/COVID-19, kao i na osiguravanje kontinuiteta poslovanja u ovim teškim vremenima.

Više informacija dostupno je ovdje.

 

Povratak na vrh