Brexit - utjecaj na tržište kapitala

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), u cilju zaštite korisnika financijskih usluga i očuvanja stabilnosti financijskog sustava, ukazuje subjektima nadzora i zainteresiranoj javnosti na posljedice koje izlazak Ujedinjene Kraljevine (UK) iz Europske unije (EU) može imati na hrvatsko tržište kapitala. Zbog odgode mogući datumi izlaska (tzv. Brexit) su 31. listopada 2019. (za Brexit bez sporazuma) ili 22. svibnja 2019. godine.

S obzirom na usmjerenost Hanfe na zaštitu ulagatelja, osiguranje urednog funkcioniranja tržišta i očuvanje financijske stabilnosti, te nakon analize podataka dobivenih od subjekata nadzora Hanfe, ne očekuje se materijalizacija sistemskih rizika na domaćem tržištu kapitala s obzirom na relativno malu izloženost tih subjekata britanskom tržištu. No, bez obzira na nizak stupanj rizika, pozivaju se svi sudionici na tržištu da prate informacije i aktualnosti o daljnjem tijeku i posljedicama Brexita, te da svoje poslovanje prilagođavaju aktualnim okolnostima. Ovo posebno u situacijama do kojih može doći u slučaju nepostojanja sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (tzv. no-deal Brexit), a kojim bi bila predviđena uspostava prijelaznog razdoblja.

Izravna posljedica Brexita na domaće tržište kapitala je da regulirani subjekti iz Ujedinjene Kraljevine gube mogućnost izravno na području drugih država članica Europske unije obavljati usluge i aktivnosti (tzv. passport), radi čega će se morati na vrijeme licencirati kao pružatelji usluga iz treće zemlje (ovisno o nacionalnim režimima država članica) ili poslovanje preseliti u države članice i tamo se ponovno licencirati. Primjerice, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) je o tome izdalo sljedeće priopćenje: Pravovremeno podnošenje zahtjeva za autorizaciju vezano uz izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Također, hrvatski subjekti koji izravno pružaju usluge u Ujedinjenoj Kraljevini preko passporta, nakon Brexita to više neće moći raditi, već će se morati ravnati novim britanskim nacionalnim režimom. Ujedinjena Kraljevina usvojila je privremeni režim koji bi omogućio nastavak pružanja usluga od strane društava iz Europske unije koja su do sada koristila passport.

Slijedom navedenog, domaći subjekti, bez obzira bili subjekti nadzora Hanfe ili drugi korisnici financijskih usluga društava iz Ujedinjene Kraljevine trebaju provjeriti s tim društvima jesu li i na koji način osigurali preduvjete za nastavak međusobne suradnje i za slučaj tzv. no-deal Brexita. Uputno je pripremiti i alternativne mogućnosti za provođenje transakcija i korištenje usluga, primjerice, sklapanjem ugovora o obavljanju istovrsnih usluga s društvima u drugim državama članicama Europske unije.

Uz naprijed navedene izravne posljedice, mogući su i neizravni utjecaji izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, s obzirom na mogući utjecaj događaja na stranim tržištima na matična društva domaćih financijskih institucija, kao i na hrvatsko gospodarstvo u cjelini, s obzirom na rizike kontrakcije velikih EU gospodarstava s kojima Hrvatska ima značajne gospodarske odnose.

Međunarodne aktivnosti Hanfe

Hanfa je kroz svoje članstvo u europskim nadzornim tijelima: Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), kao i kroz suradnju s Ministarstvom financija u Vijeću Europske unije i radnim skupinama Europske komisije, te suradnju s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, sudjelovala u pripremi nužnih mjera za rješavanje otvorenih pitanja vezanih uz Brexit.

U okviru rada ESMA-e, Hanfa je sudjelovala i u izradi i usuglašavanju teksta Multilateralnog sporazuma o suradnji kojeg bi predstavnici nadzornih tijela država članica EU 27 (i država Europskog ekonomskog prostora - EEA) sklopili s britanskim nadzornim tijelom (Financial Conduct Authority - FCA), u slučaju izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije bez postizanja sporazuma o istupanju. Više u priopćenju ESMA-e: ESMA i EU regulatori dogovorili Multilateralne sporazume o suradnji s UK FCA. Slični sporazumi usuglašavaju se trenutno i na razini EIOPA-e.

Hanfa očekuje da će se na razini ESMA-e i EIOPA-e uskoro usvojiti i detaljnije upute za tržišne sudionike koje će Hanfa redovito prenositi na svojim internetskim stranicama. Ovdje ukazujemo i na priopćenja Europske komisije, gdje su na svim službenim jezicima država članica dostupne osnovne informacije o pripremama za Brexit: Obavijesti o pripravnosti vezano uz financijske usluge i uniju tržišta kapitala.

Investicijska društva

U slučaju izlaska Ujedinjene Kraljevine (UK) iz Europske unije (EU) bez postizanja sporazuma o istupanju, investicijska društva iz UK gube pravo izravnog pružanja investicijskih usluga malim i profesionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj (RH). Ukoliko budu željeli nastaviti pružati usluge morat će ili otvoriti podružnicu (kojoj Hanfa sukladno Zakonu o tržištu kapitala izdaje odobrenje za rad) ili takvu uslugu izravno mogu pružiti isključivo na inicijativu samog klijenta. To znači da su oglašavanje i nuđenje usluga na inicijativu samog društva na području RH, u načelu, zabranjeni. Podružnice britanskih investicijskih društava u RH morat će ili prestati s radom ili ishoditi odobrenje Hanfe za rad kao podružnica iz treće zemlje i tako postati regulirani subjekt u RH.

Za izravno pružanje usluga institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj, UK investicijska društva će se trebati registrirati u registru investicijskih društava iz trećih zemalja, kojeg vodi Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA). Radi toga institucionalni ulagatelji u RH moraju revidirati aranžmane koje imaju s UK društvima.

Za hrvatska društva koja se bave pružanjem investicijskih usluga i koja namjeravaju iste pružati u UK-u, nadležno tijelo UK - Financial Conduct Authority je objavilo podatke vezane uz privremeni režim (Temporary Permission Regime) koji se nalazi na poveznicama: Privremeni režim – osnovno i Privremeni režim – detaljnije, kojem se može pristupiti do 28. ožujka 2019. godine.

IZVJEŠTAVANJE I OBAVJEŠTAVANJE

Ukoliko do izlaska UK iz EU dođe bez postizanja sporazuma o izlasku (no-deal Brexit) to će imati značajne posljedice i na izvještavanje i baze podataka kojima upravlja ESMA, prvenstveno vezane uz MiFID2/MiFIR, FIRDS, TREM, DVC i SI izračune, za koje bi onda bilo potrebno provesti rekalkulacije u određenom vremenu nakon istupanja UK. Više informacija možete pronaći na poveznici: Upotreba podataka iz UK u ESMA bazama podataka i provedba MiFID2 izračuna u slučaju no-deal Brexita i Priopćenje o pojašnjenju primjene obveza iz MiFID2/MiFIR/BMR u slučaju no-deal Brexita.

Hrvatski depozitari i skrbnici koji za svoje klijente (npr. investicijske i mirovinske fondove) obavljaju poslove depozitara odnosno kojima pružaju uslugu skrbništva, a delegirali su poslove skrbništva na treće osobe osnovane u UK, nakon što provedu analize propisa UK-a kao treće zemlje, svojim klijentima trebaju prezentirati rizike i provesti odgovarajuće zaštitne mjere, posebno vezano za tretman financijskih instrumenata u slučaju insolventnosti treće osobe.

Hrvatska investicijska društva, kao i notificirana UK društva u RH, dužna su svoje klijente na vrijeme, točno i potpuno izvijestiti o posljedicama no-deal Brexita, na način kako je opisano u ESMA-inom priopćenju: Podsjetnik društvima na MiFID obveze i objave informacija klijentima vezano uz izlazak UK iz EU.

Povratak na vrh

Fondovi

Izlazak Ujedinjene Kraljevine (UK) iz Europske unije (EU) bez postizanja sporazuma o izlasku (tzv. no-deal Brexit) kod investicijskih fondova i društava za upravljanje značit će da njihova notifikacija više nije valjana, a svi fondovi (UCITS, AIF, EuVECA, EuSEF, ELTIF, MMF) iz UK postat će non-EU AIF-ovi i moći će se, eventualno, nuditi ulagateljima u Republici Hrvatskoj (RH) samo kroz tzv. national private placement režim (NPPR). Međutim, u Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima nisu implementirani članci 36. i 42. Direktive 2011/61/EU o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD), kojima je uređen tzv. national private placement režim i koji omogućava državama članicama da dozvole autoriziranim EU UAIF-ovima da bez putovnice na njihovu teritoriju nude udjele AIF-ova iz treće države kojima upravljaju, odnosno da dozvole UAIF-ovima iz trećih država da bez putovnice na njihovom teritoriju nude udjele AIF-ova kojima upravljaju.

Dakle, na teritoriju RH neće biti moguće bez putovnice nuditi udjele AIF-ova iz trećih država (UK), kao niti udjele AIF-ova kojima upravljaju UAIF-ovi iz trećih država (UK). Dodatno, UCITS fondovi koji će do datuma izlaska bez sporazuma biti nuđeni putem passporta će se u slučaju no-deal Brexita smatrati non-EU AIF-ovima i više neće biti dozvoljena njihova distribucija.

Za hrvatske UAIF-ove koji žele nakon Brexita obavljati djelatnost upravljanja UK fondovima, nadležno britansko tijelo – Financial Conduct Authority je objavilo podatke vezane uz pristupanje privremenom režimu do 28. ožujka 2019. (Temporary Permission Regime): Privremeni režim.

Hrvatski investicijski i mirovinski fondovi, kao i svi ostali institucionalni ulagatelji koji ulažu u britanske financijske instrumente, što će nakon izlaska UK iz EU postati ulaganje u treću zemlju, moraju voditi računa o novom pravnom okviru koji se primjenjuje na njihova ulaganja. Društva za upravljanje također trebaju pripremiti modele obavješćivanja ulagatelja vezano uz moguće posljedice nastanka spomenutog scenarija u odnosu na investicijske strategije pojedinih fondova.

Hrvatski depozitari i skrbnici koji za svoje klijente (npr. investicijske i mirovinske fondove) obavljaju poslove depozitara odnosno kojima pružaju uslugu skrbništva, a delegirali su poslove skrbništva na treće osobe osnovane u UK, nakon što provedu analize propisa UK-a kao treće zemlje, svojim klijentima trebaju prezentirati rizike i provesti odgovarajuće zaštitne mjere, posebno vezano za tretman financijskih instrumenata u slučaju insolventnosti treće osobe.

Povratak na vrh

Osiguranje

U slučaju izlaska Ujedinjene Kraljevine (UK) iz Europske unije (EU) bez postizanja sporazuma o istupanju (tzv. no-deal Brexita), subjekti osiguranja iz UK će od datuma izlaska bez sporazuma izgubiti odobrenje za obavljanje poslova osiguranja / reosiguranja / distribucije osiguranja u državama članicama EU. Stoga će se u Republici Hrvatskoj (RH) od datuma izlaska bez sporazuma na subjekte osiguranja iz UK primjenjivati odredbe Zakona o osiguranju (ZOS) koje se odnose na subjekte osiguranja iz trećih država.

To znači da će britanska društva za osiguranje/reosiguranje svoje usluge moći pružati na području RH isključivo putem podružnice odnosno na temelju prava poslovnog nastana (članak 78. i članak 83. stavak 1. ZOS-a). Iznimno, društvo za reosiguranje iz UK će moći na području Hrvatske obavljati poslove reosiguranja putem slobode pružanja usluga ako je režim regulatornog sustava solventnosti UK kao treće države utvrđen od strane Europske komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 2015/35 i drugim propisima Europske komisije kojima se uređuje istovjetnost u vezi s društvima za reosiguranje iz treće države, istovjetan s regulatornim sustavom solventnosti određenim ZOS-om (članak 83. stavak 3. ZOS-a). Više u mišljenju Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA): Mišljenje o utjecaju Brexita na poslovanje društava za osiguranje/reosiguranje u kontekstu Direktive Solventnost II.

Distributeri osiguranja koji imaju sjedište u UK, izlaskom UK iz EU više neće biti ovlašteni pružati usluge distribucije osiguranja na području Hrvatske s obzirom da Zakon o osiguranju ne nudi takvu mogućnost distributerima iz trećih država.

Hrvatska društva za osiguranje koja imaju odobrenje za neposredno pružanje usluga osiguranja u UK i društva za osiguranje/reosiguranje iz UK koja imaju odobrenje za neposredno pružanje usluga osiguranja na području Republike Hrvatske dužna su svoje klijente pravovremeno, točno i potpuno obavijestiti o promjenama koje za njih donosi izlazak UK iz EU, a posebno u slučaju no-deal Brexita.

Važno je napomenuti da bi ugovaratelji osiguranja / osiguranici / korisnici ugovora o osiguranju / reosiguranju koji su sklopljeni s društvima za osiguranje iz UK, gubitkom odobrenja tih društava za obavljanje poslova na području EU, mogli imati potencijalne rizike u odnosu na ispunjenje potraživanja iz postojećih ugovora o osiguranju/reosiguranju (osim onih koja nakon izlaska UK iz EU na području Hrvatske osnuju podružnicu). Stoga upućujemo osobe koje imaju sklopljene ugovore s društvima za osiguranje čije je sjedište u UK da kontaktiraju spomenuta društva i njihovo nadzorno tijelo (Bank of England), u vezi s potrebnim koracima da bi se osigurao kontinuitet usluga i ispunjenje obveza osiguratelja iz sklopljenih ugovora o osiguranju.

S tim u vezi, upućujemo na mišljenja EIOPA-e : Mišljenje o objavi informacija klijentima vezano uz izlazak UK iz EU i Mišljenje o kontinuitetu pružanja usluga osiguranja vezano uz izlazak UK iz EU.

Povratak na vrh

Tržišna infrastruktura

Vezano uz središnje druge ugovorne strane (CCP) iz Ujedinjene Kraljevine (UK), u slučaju no-deal Brexita svi bi oni postali nekvalificirani i nepriznati CCP-evi iz treće zemlje i njihova licenca temeljem Uredbe EMIR više ne bi bila važeća. Međutim, da bi se izbjegli poremećaji na EU financijskim tržištima, Europska komisija je 19. prosinca 2018., za razdoblje od 12 mjeseci nakon Brexita, donijela privremene odluke o priznavanju istovjetnosti UK zakonodavstva za CCP-eve, a Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) je paralelno krenulo s postupkom priznavanja britanskih CCP-eva (ESMA razmatra priznavanje UK CCP-a i UK CSD-a za slučaj no-deal Brexita) i donijelo odluku o priznavanju istih (ESMA priznala tri UK CCP-a za slučaj no-deal Brexita).

Istovrsne odluke su Europska komisija i ESMA donijele i za UK središnje depozitorije (CDS) za razdoblje od 24 mjeseca nakon Brexita (ESMA priznala UK CSD za slučaj no-deal Brexita).

U tom smislu, u slučaju no-deal Brexita ne bi trebalo doći do trenutačnog poremećaja na tržištu izvedenica. Međutim, subjekti iz Republike Hrvatske (RH) koji indirektno koriste usluge britanskih CCP-eva bi trebali imati spremne i alternative aranžmane nakon isteka tog privremenog razdoblja.

Za EU CSD-ove i CCP-eve koji pružaju ili namjeravaju pružati usluge u UK-u, nadležno britansko tijelo za CSD-ove i CCP-ove - Bank of England izdalo je priopćenja vezano uz mogućnost korištenja UK privremenog režima (Temporary Permission Regime): Informacija o utjecaju izlaska UK iz EU na nadzor infrastrukture tržišta kapitala.

Prema trenutačno raspoloživim informacijama hrvatski sudionici, u smislu Direktive o konačnosti namire (SFD), ne sudjeluju u UK sustavima namire. No, bez obzira na to, hrvatski sustav namire se može prijaviti u UK privremeni režim, ukoliko je to potrebno radi osiguranja kontinuiteta poslovanja. To znači da bi se središnji depozitorij vrijednosnih papira (CSD) sa sjedištem u RH, kao sustav namire, trebao notificirati kod Bank of England u slučaju da:

  • postoje sudionici RH sustava namire koji imaju sjedište u UK-u,
  • postoje indirektni sudionici RH sustava namire koji imaju sjedište u UK-u.

Nadalje, ESMA je izdala priopćenja o načinima izvještavanja po Uredbi EMIR u slučaju izlaska UK iz EU bez postizanja sporazuma o istupanju (no-deal Brexit), kojim su predviđeni različiti scenariji izvještavanja o OTC transakcijama izvedenicama. Priopćenja su dostupna na sljedećim poveznicama: Primjena članka 9. Uredbe EMIR u slučaju no-deal Brexita i ESMA-in prijedlog regulatornih izmjena vezano uz obveze poravnanja.

Hrvatski subjekti koji koriste usluge UK ovlaštenog sustava objavljivanja (APA) za objavu podataka o OTC transakcijama prema obvezi iz Uredbe MiFIR, više neće moći koristiti usluge takvih subjekata, osim u slučaju njihove relokacije u jednu od EU 27 država članica.

Također, u slučaju no-deal Brexita, UK trgovinski repozitoriji (TR) će izgubiti postojeću licencu i postati TR-ovi iz treće zemlje koji se moraju prijaviti ESMA-i za postupak priznavanja. Tek nakon završetka tog procesa će se posredstvom njih moći izvršavati obveze izvještavanja iz Uredbe EMIR i Uredbe SFTR.

Agencije za kreditni rejting (CRA) iz UK gube passport te se njihove ocjene kreditne kvalitete neće moći dalje koristiti, osim u slučaju da je britanska kreditna agencija dio grupe EU kreditnih agencija i da njihov rejting potvrdi ta EU CRA. Stoga, prospekti izdavatelja koji u sebi sadrže ocjenu kreditnog rejtinga koji je izdala britanska kreditna agencija moraju naznačiti da takav rejting nije izdan od regulirane EU agencije za kreditni rejting.

Vezano uz navedene subjekte, ESMA je izdala sljedeće priopćenje: Plan hitnih mjera za CRA i TR-ove vezano uz izlazak UK iz EU, a pojedini UK subjekti već su izvršili relokacije poslovanja u druge države članice EU 27 (primjer).

Za hrvatske subjekte koji se bave pružanjem tih usluga i koje bi namjeravale iste pružati u UK-u, nadležno britansko tijelo - Financial Conduct Authority je objavilo podatke vezane uz privremeni režim (Temporary Permission Regime) koji se nalazi na poveznici: Privremeni režim.

Povratak na vrh

Priopćenja i mišljenja europskih nadležnih tijela

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), kao i druga relevantna nadležna tijela su objavili mišljenja vezano uz potrebu pripreme financijskih institucija za izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, na koja Hanfa upućuje svoje subjekte nadzora i korisnike njihovih usluga:

ESMA

EIOPA

 EU Komisija

Bank of England & Financial Conduct Authority (FCA)

Povratak na vrh