Brexit - utjecaj na tržište kapitala

Objavljeno: 01. prosinca 2020.

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) od 1. veljače 2020. nije država članica EU, u skladu sa Sporazumom o povlačenju iz Europske unije, koji je ratificiran u Europskom parlamentu 29. siječnja 2020. godine.

Kako je definirano Sporazumom o povlačenju, od 1. veljače 2020. do 31. prosinca 2020. traje prijelazno razdoblje te će se od 1. siječnja 2021. UK smatrati trećom zemljom u odnosu na države članice EU.

Tijekom prijelaznog razdoblja EU provodi pregovore s UK u vezi s postizanjem sporazuma o novom partnerstvu kojim će se urediti novi odnosi između EU i UK.

Što se mijenja, a što ne u dijelu financijskih usluga?

Tijekom prijelaznog razdoblja, društva iz UK, koja su do 31. siječnja 2020. notificirana za prekogranično pružanje usluga u Republici Hrvatskoj (RH), mogu nesmetano pružati usluge na temelju EU putovnice (tzv. passport) te se tijekom prijelaznog razdoblja na takva društva primjenjuje pravo EU (MiFID II/MiFIR, EMIR, CSDR, AIFMD, IDD, Solvency II…).

Nakon isteka prijelaznog razdoblja, društva iz UK to više neće biti u mogućnosti te će svoje poslovanje morati prilagoditi činjenici da će od 1. siječnja 2021.biti u statusu društava iz treće zemlje prema državama članicama EU.

Europska komisija je u srpnju 2020. objavila informaciju o promjenama koje donosi kraj prijelaznog razdoblja, kao i pojedinačne obavijesti o pripravnosti za povlačenje UK-a iz EU koje se odnose na društva za upravljanje investicijskim fondovima, agencije za kreditni rejting, institucije za strukovno mirovinsko osiguranje, osiguranje i reosiguranje, investicijske usluge i infrastrukturu tržišta. U navedenim obavijestima Komisija navodi kako se ne može jamčiti da će do kraja prijelaznog razdoblja biti dogovoren sporazum o novom partnerstvu kojim će se urediti novi odnosi između EU i UK. Posebno se ističe da će UK nakon završetka prijelaznog razdoblja biti treća zemlja po pitanju primjene i provedbe zakonodavstva EU te se pozivaju zainteresirane strane, a posebice gospodarski subjekti, da uzmu u obzir implikacije završetka prijelaznog razdoblja na svoje poslovanje.

Hanfa poziva svoje subjekte nadzora, kao i pravne i fizičke osobe iz Republike Hrvatske koji koriste usluge UK financijskih posrednika da pažljivo prouče dostupne informacije o implikacijama završetka prijelaznog razdoblja, poduzmu potrebne korake kako bi procijenili učinke na svoje poslovanje, te, u slučaju subjekata nadzora Hanfe, osiguraju kontinuiranu usklađenost sa zakonskim propisima, uključujući i u odnosu na pravne i fizičke osobe kojima pružaju usluge.

Sljedeći koraci   

Hanfa će nastaviti pratiti i redovno ažurirati informacije o postignutim dogovorima u dijelu pružanja financijskih usluga, a kako bi tržište i korisnici bili na vrijeme obavješteni o potencijalnom utjecaju postignutih dogovora na njihova prava i interese.

Hanfa će sa danom 1. siječnja 2021. iz svojih registara izbrisati društva sa sjedištem u UK-u i Gibraltaru koja su do tada temeljem „putovnice“ bila ovlaštena pružati usluge u RH, odnosno distribuirati financijske instrumente ili proizvode osiguranja, kao i fondove kojima upravljaju društva za upravljanjem iz UK.

Brexit - utjecaj na tržište kapitala

Hanfa, u cilju zaštite korisnika financijskih usluga i očuvanja stabilnosti financijskog sustava, ukazuje subjektima nadzora i zainteresiranoj javnosti na posljedice koje izlazak Ujedinjene Kraljevine (UK) iz Europske unije (EU) može imati na hrvatsko tržište kapitala.

Prema Sporazumu o povlačenju, pravo EU primjenjuje se do kraja prelaznog razdoblja (do 31. prosinca 2020.), a  nakon čega će UK postati treća zemlja po pitanju primjene i provedbe prava EU. 

S obzirom na usmjerenost Hanfe na zaštitu ulagatelja, osiguranje urednog funkcioniranja tržišta i očuvanje financijske stabilnosti, te nakon analize podataka dobivenih od subjekata nadzora Hanfe, ne očekuje se materijalizacija sistemskih rizika na domaćem tržištu kapitala s obzirom na relativno malu izloženost tih subjekata britanskom tržištu. Bez obzira na nizak stupanj rizika, pozivaju se svi sudionici na tržištu da prate informacije i aktualnosti o daljnjem tijeku i posljedicama Brexita, te da svoje poslovanje prilagođavaju aktualnim okolnostima, pritom posebno uzimajući u obzir činjenicu da će UK postati treća zemlja od 1. siječnja 2021. te da još uvijek traju pregovori između EU i UK u vezi s postizanjem novog partnerstva kroz koje bi se na poseban način uredila određena pitanja povezana s pružanjem financijskih usluga.

Izravna posljedica Brexita na domaće tržište kapitala je ta da regulirani subjekti iz UK gube mogućnost izravnog pružanja usluga i provedbe aktivnosti na području država članica EU (tzv.passport), radi čega će morati:

 • licencirati se na vrijeme kao pružatelji usluga iz treće zemlje (ovisno o nacionalnim režimima država članica), ili
 • poslovanje preseliti u države članice EU i tamo se ponovno licencirati, ili
 • prestati pružati usluge u EU.

Pritom se ističe priopćenje Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) pod naslovom  Pravovremeno podnošenje zahtjeva za autorizaciju vezano uz izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Hrvatski subjekti koji izravno pružaju usluge i provode aktivnosti u UK koristeći passport, od 1. siječnja 2021., odnosno nakon Brexita, to više neće moći, već će se morati prilagoditi novom UK nacionalnom režimu. UK je usvojila privremeni režim koji bi na određeno vrijeme nakon Brexita omogućio nastavak pružanja usluga od strane društava iz EU koja su koristila passport.

Domaći subjekti koji imaju poslovni odnos s društvima iz UK trebaju provjeriti s tim UK društvima jesu li i na koji način osigurali preduvjete za nastavak međusobne suradnje nakon Brexita. Uputno je pripremiti i alternativne mogućnosti za provođenje transakcija i korištenje usluga, primjerice, sklapanjem ugovora o obavljanju istovrsnih usluga s društvima u drugim državama članicama Europske unije.

Osim navedenih izravnih posljedica, mogući su i neizravni utjecaji izlaska UK iz EU, s obzirom na mogući utjecaj događaja na stranim tržištima na matična društva domaćih financijskih institucija, kao i na hrvatsko gospodarstvo u cjelini, s obzirom na rizike kontrakcije velikih EU gospodarstava s kojima Hrvatska ima značajne gospodarske odnose (primjerice, Njemačka ili Italija).

Međunarodne aktivnosti Hanfe

Hanfa je sudjelovala u pripremi nužnih mjera za rješavanje otvorenih pitanja povezanih s Brexitom, i to kroz svoje članstvo u europskim nadzornim tijelima, Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), kao i kroz suradnju s Ministarstvom financija u Vijeću Europske unije i radnim skupinama Europske komisije, te suradnju s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova.

U okviru rada ESMA-e, Hanfa je tijekom 2019. te naknadno i u 2020., sudjelovala u izradi i usuglašavanju teksta Multilateralnog sporazuma o suradnji, za koji je bilo predviđeno da ga predstavnici nadzornih tijela država Europskog gospodarskog prostora (European Economic Area - EEA) sklope s britanskim nadzornim tijelom (Financial Conduct Authority - FCA), u slučaju izlaska UK iz EU bez postizanja Sporazuma o povlačenju. Kako je 1. veljače 2020. na snagu stupio Sporazum o povlačenju te je započeto prijelazno razdoblje u kojem se na UK primjenjivalo pravo EU, pripremljene Multilateralne sporazume nije bilo potrebno aktivirati. ESMA, FCA i nadzorna tijela država članica potvrdili su 17. srpnja 2020. da će se navedeni Multilateralni sporazumi o suradnji početi primjenjivati nakon završetka prijelaznog razdoblja, odnosno s 1. siječnjem 2021. kada UK izađe iz EU.

Više o navedenom dostupno je u sljedećim priopćenjima ESMA-e: 

Hanfa je i u okviru rada EIOPA-e sudjelovala u izradi i usuglašavanju teksta Multilateralnog sporazuma o suradnji između nadzornih tijela država EEA  i Banke Engleske i FCA, koji se odnosi na suradnju i razmjenu informacija  kod nadzora osiguranja. Navedeni Multilateralni sporazum bio je pripremljen za slučaj da se ne postigne Sporazum o povlačenju UK iz EU te će stupiti na snagu nakon završetka prelaznog razdoblja, odnosno s 1. siječnjem 2020. kada UK izađe iz EU.

Više o EIOPA-inom Multilateralnom sporazumu o suradnji dostupno je u sljedećim priopćenjima:

Hanfa će redovito svojim internetskim stranicama prenositi daljnje upute namijenjene tržišnim sudionicima koje će objavljivati ESMA i EIOPA.

Investicijska društva

Po završetku prijelaznog razdoblja, odnosno od 1. siječnja 2021., investicijska društva iz UK gube pravo izravnog pružanja investicijskih usluga malim i profesionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj (RH). Ukoliko budu željeli nastaviti pružati usluge u RH morat će:

 • otvoriti podružnicu, kojoj Hanfa sukladno Zakonu o tržištu kapitala izdaje odobrenje za rad, ili
 • takvu uslugu izravno mogu pružiti isključivo na inicijativu samog klijenta.

To znači da su oglašavanje i nuđenje usluga na inicijativu samog društva na području RH, u načelu, zabranjeni.

Podružnice UK investicijskih društava u RH morat će ili prestati s radom ili ishoditi odobrenje Hanfe za rad kao podružnica iz treće zemlje i tako postati regulirani subjekt u RH.

Za izravno pružanje usluga institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj, UK investicijska društva će se uskoro trebati registrirati u registru investicijskih društava iz trećih zemalja, kojeg će voditi Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), te ispuniti uvjete iz članka 46. Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata (MiFIR). Ovaj režim se nedavno izmijenio te su ESMA-i dane dodatne ovlasti nad investicijskim društvima iz trećih zemalja. Više detalja dostupno je u izvještaju ESMA-e. Posljedično će i institucionalni ulagatelji u RH morati revidirati aranžmane koje imaju s UK društvima.

Hrvatska društva koja se bave pružanjem investicijskih usluga i koja namjeravaju iste pružati u UK-u, upućujemo na stranice nadležnog tijela UK, Financial Conduct Authority, koje je objavilo podatke u vezi s  privremenim režimom (Temporary Permission Regime).

IZVJEŠTAVANJE I OBAVJEŠTAVANJE

Završetak prelaznog razdoblja imat će značajne posljedice na izvještavanje i baze podataka kojima upravlja ESMA, prvenstveno one koje su povezane s MiFID2/MiFIR, FIRDS, TREM, DVC i SI izračunima, za koje će biti potrebno provesti rekalkulacije u određenom vremenu nakon istupanja UK iz EU. Više informacija može se pronaći u priopćenjima ESMA-e: 

Hrvatski depozitari i skrbnici koji za svoje klijente (npr. investicijske i mirovinske fondove) obavljaju poslove depozitara, odnosno kojima pružaju uslugu skrbništva, a delegirali su poslove skrbništva na treće osobe iz UK, nakon što provedu analize propisa UK-a kao treće zemlje, svojim klijentima trebaju prezentirati rizike i provesti odgovarajuće zaštitne mjere, posebno vezano za tretman financijskih instrumenata u slučaju insolventnosti treće osobe.

Hrvatska investicijska društva i notificirana UK društva u RH, dužna su svoje klijente pravovremeno, točno i s potpunim informacijama izvijestiti o posljedicama Brexita, na način kako je opisano u ESMA-inom priopćenju Podsjetnik društvima na MiFID obveze i objave informacija klijentima vezano uz izlazak UK iz EU.

Europska komisija je objavila priopćenje o učincima izlaska UK iz EU u području investicijskih usluga, a putem kojeg savjetuje investicijskim društvima da pažljivo procijene posljedice isteka prijelaznog razdoblja i poduzmu odgovarajuće mjere, primjerice da osiguraju potrebna odobrenja i poduzimanje potrebnih mjera za premještanje, korporativnu reorganizaciju ili ugovorne prilagodbe.

Povratak na vrh

Fondovi

Završetak prelaznog razdoblja kod investicijskih fondova i društava za upravljanje značit će da njihova notifikacija više nije valjana, a svi fondovi (UCITS, AIF, EuVECA, EuSEF, ELTIF, MMF) iz UK postat će non-EU AIF-ovi i moći će se, eventualno, nuditi ulagateljima u Republici Hrvatskoj (RH) samo kroz tzv. national private placement  režim (NPPR). Međutim, u Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima nisu implementirani članci 36. i 42. Direktive 2011/61/EU o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD), kojima je uređen tzv. national private placement  režim i koji omogućava državama članicama da dozvole autoriziranim EU UAIF-ovima da bez putovnice na njihovu teritoriju nude udjele AIF-ova iz treće države kojima upravljaju, odnosno da dozvole UAIF-ovima iz trećih država da bez putovnice na njihovom teritoriju nude udjele AIF-ova kojima upravljaju.

Navedeno znači da na teritoriju RH nakon 1. siječnja 2021. neće biti moguće nuditi udjele AIF-ova iz UK, kao niti udjele AIF-ova kojima upravljaju UAIF-ovi iz UK. Dodatno, UCITS fondovi koji se trenutno nude putem passporta će se smatrati non-EU AIF-ovima i više neće biti dozvoljena njihova distribucija.

AIF-ove iz UK-a će u RH biti moguće distribuirati kada se na EU razini počne primjenjivati režim tzv. europske putovnice iz AIFMD-a. Režim europske putovnice propisan je člancima 35. i 37. do 41. Direktive AIFMD (u RH implementirano u Zakon o alternativnim investicijskim fondovima) i daje pravo UAIF-u iz treće države da na temelju odobrenja za rad dobivenog od nadležnog tijela svoje referentne države članice obavlja djelatnost na području država članica EU. Navedeno znači da UAIF iz treće države odabire jednu od država članica EU čiji će nadležno tijelo biti nadležno tijelo UAIF-a iz treće države, i ta država članica u biti postaje „matična država članica“ za UAIF iz treće države. Ovaj režim europske putovnice na razini EU se još uvijek ne primjenjuje. Člankom 67. stavkom 6. Direktive AIFMD propisano je da će Europska komisija usvojiti delegirani akt u kojem će odrediti točan datum od kojeg će se početi primjenjivati članci 35. i 37. do 41. Direktive AIFMD, odnosno točan datum od kojeg će se na području EU moći primjenjivati europska putovnica na UAIF-ove i AIF-ove iz trećih država.

Hrvatska društva za upravljanje koja žele i nakon Brexita distribuirati fondove u UK-u koje su već notificirali, dužna su o tome obavijestiti nadležno britansko tijelo, Financial Conduct Authority (FCA) u skladu s ovdje dostupnim uputama. Također, za hrvatske UAIF-ove koji žele obavljati djelatnost upravljanja UK fondovima, FCA je objavilo informacije povezane s pristupanjem privremenom režimu (Temporary Permission Regime), koji će omogućiti UAIF-ovima koji su na području UK poslovali putem passporta da nakon Brexita nastave poslovati u UK.

Hrvatski investicijski i mirovinski fondovi, kao i svi ostali institucionalni ulagatelji koji ulažu u UK financijske instrumente, što će nakon izlaska UK iz EU postati ulaganje u treću zemlju, moraju voditi računa o novom pravnom okviru koji se primjenjuje na njihova ulaganja. Društva za upravljanje također trebaju pripremiti modele obavješćivanja ulagatelja vezano uz moguće posljedice nastanka spomenutog scenarija u odnosu na investicijske strategije pojedinih fondova.

Hrvatski depozitari i skrbnici koji za svoje klijente (npr. investicijske i mirovinske fondove) obavljaju poslove depozitara odnosno kojima pružaju uslugu skrbništva, a delegirali su poslove skrbništva na treće osobe osnovane u UK, nakon što provedu analize propisa UK-a kao treće zemlje, svojim klijentima trebaju prezentirati rizike i provesti odgovarajuće zaštitne mjere, posebno vezano za tretman financijskih instrumenata u slučaju insolventnosti treće osobe.

Europska komisija u svojoj obavijesti o učincima izlaska UK iz EU u području upravljanja imovinom objavljenoj 7. srpnja 2020. savjetuje društva za upravljanje UCITS fondovima i UAIF-ove da procjene posljedice isteka prelaznog razdoblja i poduzmu odgovarajuće mjere, što primjerice uključuje ishođenje odobrenja za upravljanje AIF-ovima iz trećih zemalja, informiranje investitora o posljedicama završetka prijelaznog razdoblja i preispitivanje prenošenja određenih operativnih funkcija na pružatelje usluga koji su nastanjeni u UK-u tamo gdje je to prikladno. Uvažavajući izmjenu pravnog statusa UK fondova, investitori bi trebali provjeriti je li došlo do izmjena u pogledu dopuštenosti svojih ulaganja. Komisija poziva sve relevantne dionike da iskoriste preostalo vrijeme do 31. prosinca 2020. kako bi poduzeli sve potrebne korake povezane s završetkom prijelaznog razdoblja.

Putem obavijesti od 14. srpnja 2020. o učincima izlaska EK iz EU u području strukovnog mirovinskog osiguranja, Europska komisija institucijama za strukovno mirovinsko osiguranje savjetuje da procijene posljedice isteka prijelaznog razdoblja, propisno obavijeste svoje članove i korisnike iz EU-a te pravodobno poduzmu odgovarajuće mjere koje bi mogle uključivati prijenos djelatnosti u EU.

Povratak na vrh

Osiguranje

Po završetku prelaznog razdoblja subjekti iz sektora osiguranja iz UK-a izgubiti će odobrenje za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja/distribucije osiguranja u državama članicama EU. Stoga će se u tom slučaju u RH na subjekte iz sektora osiguranja iz UK primjenjivati odredbe Zakona o osiguranju (ZOS) koje se odnose na subjekte iz trećih zemalja.

To znači da će UK društva za osiguranje/reosiguranje svoje usluge moći pružati na području RH isključivo putem podružnice odnosno na temelju prava poslovnog nastana (članak 78. i članak 83. stavak 1. ZOS-a). Iznimno, društvo za reosiguranje iz UK će moći na području RH obavljati poslove reosiguranja putem slobode pružanja usluga ako je režim regulatornog sustava solventnosti UK kao treće zemlje utvrđen od strane Europske komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 2015/35 o dopuni Direktive Solventnost II i drugim propisima Europske komisije kojima se uređuje istovjetnost u vezi s društvima za reosiguranje iz treće države, istovjetan s regulatornim sustavom solventnosti određenim ZOS-om (članak 83. stavak 3. ZOS-a). Više informacija dostupno je u Mišljenju EIOPA-e o utjecaju Brexita na poslovanje društava za osiguranje/reosiguranje u kontekstu Direktive Solventnost II.

Distributeri osiguranja koji imaju sjedište u UK, izlaskom UK iz EU više neće biti ovlašteni pružati usluge distribucije osiguranja na području RH, s obzirom na to da ZOS ne nudi takvu mogućnost distributerima iz trećih zemalja.

Hrvatska društva za osiguranje koja imaju odobrenje za neposredno pružanje usluga osiguranja u UK i društva za osiguranje/reosiguranje iz UK koja imaju odobrenje za neposredno pružanje usluga osiguranja na području RH dužna su svoje klijente pravovremeno, točno i s potpunim informacijama obavijestiti o promjenama koje za njih donosi izlazak UK iz EU.

Važno je napomenuti da bi ugovaratelji osiguranja/osiguranici/korisnici ugovora o osiguranju/reosiguranju koji su sklopljeni s društvima za osiguranje iz UK, gubitkom odobrenja tih društava za obavljanje poslova na području EU, mogli imati potencijalne rizike u odnosu na ispunjenje potraživanja iz postojećih ugovora o osiguranju/reosiguranju, osim onih koja nakon izlaska UK iz EU na području RH osnuju podružnicu. Stoga upućujemo osobe koje imaju sklopljene ugovore s društvima za osiguranje čije je sjedište u UK da kontaktiraju spomenuta društva i njihovo nadzorno tijelo (Bank of England), u vezi s koracima potrebnim da bi se osigurao kontinuitet usluga i ispunjenje obveza osiguratelja iz sklopljenih ugovora o osiguranju.

Hanfa upućuje na:

Upućujemo i na Obavijest Europske komisije o povlačenju UK i pravila EU-a u području osiguranja/ reosiguranja, gdje Komisija savjetuje pružateljima usluga u području usluga osiguranja i reosiguranja te distribucije osiguranja da procijene posljedice isteka prijelaznog razdoblja, propisno obavijeste svoje klijente u EU-u i pravovremeno poduzmu odgovarajuće mjere, koje bi mogle uključivati prijenos ugovora i/ili djelatnosti u EU.

U nastavku prenosimo i nadzorna očekivanja Hanfe koja su prenesena UK društvima koja nisu prenijela portfelje na EU društva:

 • U cilju ispunjavanja svrhe zaštite interesa osiguranika, ugovaratelja osiguranja, korisnika iz ugovora o osiguranju i javnog interesa te radi doprinosa stabilnosti financijskog sustava i promicanja i očuvanja povjerenja u tržište osiguranja, očekuje se da istupanje UK iz EU ne utječe na važenje ugovora o osiguranju koje su za vrijeme prijelaznog razdoblja ili ranije sklopili ugovaratelji osiguranja s društvima za osiguranje iz UK, a čiji se rizik nalazi na području RH. U skladu sa Preporukama EIOPA-e (BOS-19/040) za sektor osiguranja s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, te sa ciljem zaštite osiguranika, Hanfa smatra da bi tretman ovakvih ugovora trebao biti usporediv tretmanu ugovora  o osiguranju društva za osiguranje sa sjedištem u RH u likvidaciji, te da se ispunjenje obveza iz takvih ugovora ne bi smatralo neovlaštenim pružanjem usluga osiguranja u smislu ZOS-a.  Međutim, Hanfa od društava za osiguranja iz UK-a očekuje da u najvećoj mogućoj mjeri provedu prijenose portfelja takvih ugovora na društva za osiguranje ili podružnice sa sjedištem u EU 27 (društva iz grupe ili druga društva za osiguranje), a radi maksimalne zaštite osiguranika. U tom smislu, Hanfa, poziva društva za osiguranje iz UK-a, a koja u sastavu svojih grupa imaju društva za osiguranje li podružnice sa sjedištem u EU 27, da ugovarateljima osiguranja ponude prijenos njihovih ugovora o osiguranju, te da ugovaratelje osiguranja ujedno obavijeste o svim mogućim posljedicama koje istupanje UK iz EU ima u odnosu na njihov sklopljeni ugovor o osiguranju odnosno ukoliko bi istupanje UK iz EU imalo utjecaj na izvršavanje prava i obveza iz njihovih ugovora o osiguranju, a kako bi ugovaratelji osiguranja mogli donijeti informiranu odluku.
 • Za ona društva koja takvu mogućnost nemaju, Hanfa napominje kako se na eventualni raskid ili izmjenu ugovora o osiguranju primjenjuju odredbe ugovora o osiguranju odnosno pripadajućih uvjeta osiguranja, ako nisu suprotni pozitivnim propisima. Navedeno ne isključuje pravo ugovorne strane na raskid ugovora zbog bitno promijenjenih okolnosti, a ugovorne odredbe ugovora o osiguranju ne smiju se mijenjati bez sporazuma ugovornih strana.
 • Od društava za osiguranje iz UK koji pružaju usluge osiguranja na području RH, odnosno koji su sklopili ugovore o osiguranju kojima je rizik na području RH, očekuje se nesmetano ispunjavanje ugovornih obveza u skladu s mjerodavnim pravom primjenjivim na konkretan ugovor o osiguranju. Hanfa će u okviru svoje nadležnosti provoditi aktivnosti usmjerene prema zaštiti prava ugovaratelja osiguranja, primjenjujući načelo proporcionalnosti i nadzorne ovlasti utemeljene na rizicima, u suradnji s drugim nadležnim EU 27 nadzornim tijelima, kao i temeljem sporazuma o suradnji s relevantnim UK tijelima, kako bi se omogućilo nesmetano izvršavanje usluga osiguranja u ugovorima o osiguranju koji su sklopljeni u vrijeme prije istupanja UK iz EU.
 • Hanfa će u okviru svoje nadležnosti provoditi nadzorne aktivnosti u suradnji s drugim nadležnim EU 27 nadzornim tijelima, kao i temeljem sporazuma o suradnji s relevantnim UK tijelima,  kako bi se osiguralo da društva za osiguranje iz UK nakon istupanja UK iz EU ne sklapaju nove ugovore o osiguranju kojima se rizik nalazi na području RH protivno pozitivnim propisima primjenjivim na području RH.

Povratak na vrh

Tržišna infrastruktura, izvještavanje i agencije za kreditni rejting

Europska komisija je 21. rujna 2020. usvojila odluku o istovrijednosti regulatornog okvira UK-a za središnje druge ugovorne strane (CCP) koja će se primjenjivati po isteku prelaznog razdoblja, od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2022. godine. Na temelju ove odluke ESMA je najavila da će tri CCP-a iz UK biti priznata kao CCP-ovi iz trećih zemalja koji mogu pružati svoje usluge u EU. U tom smislu, ne bi trebalo doći do trenutačnog poremećaja na tržištu izvedenica. Međutim, subjekti iz Republike Hrvatske (RH) koji indirektno koriste usluge britanskih CCP-eva bi trebali imati spremne i alternative aranžmane nakon isteka tog privremenog razdoblja.

Europska komisija i ESMA su prethodno donijele odluke i za UK središnje depozitorije vrijednosnih papira (CDS) za razdoblje od 24 mjeseca nakon Brexita (ESMA priznala UK CSD za slučaj no-deal Brexita). Međutim, s obzirom da se odluka o ekvivalentnosti koju je Komisija donijela odnosila isključivo na scenarij no-deal Brexit (u odsutnosti Sporazuma o povlačenju iz Europske unije, koji je ratificiran u Europskom parlamentu 29. siječnja 2020. godine), ova odluka više nije važeća, kao ni odluka ESMA-e o priznavanju UK CSD-a.

Za EU CSD-ove i CCP-eve koji pružaju ili namjeravaju pružati usluge u UK-u, nadležno britansko tijelo za CSD-ove i CCP-ove, Bank of England, izdalo je priopćenja vezano uz mogućnost korištenja UK privremenog režima (Temporary Permission Regime), Informacija o utjecaju izlaska UK iz EU na nadzor infrastrukture tržišta kapitala.

Prema trenutačno raspoloživim informacijama hrvatski sudionici, u smislu Direktive o konačnosti namire (SFD), ne sudjeluju u UK sustavima namire. No, bez obzira na to, hrvatski sustav namire se može prijaviti u UK privremeni režim, ukoliko je to potrebno radi osiguranja kontinuiteta poslovanja. To znači da bi se središnji depozitorij vrijednosnih papira (CSD) sa sjedištem u RH, kao sustav namire, trebao notificirati kod Bank of England u slučaju da:

 • postoje sudionici RH sustava namire koji imaju sjedište u UK-u,
 • postoje indirektni sudionici RH sustava namire koji imaju sjedište u UK-u.

Nadalje, ESMA je izdala priopćenja o načinima izvještavanja po Uredbi EMIR i Uredbi SFTR, te o drugim pitanjima koja su relevantna za trgovinske repozitorije nakon završetka prijelaznog razdoblja; Izjava o relevantnim činjenicama koje utječu na EMIR i STFR izvještavanje.  Osim toga, ESMA je kroz dvije izjave pojasnila na koji način će se postupati s UK podacima nakon završetka prijelaznog razdoblja, te na koji način ESMA planira prilagoditi svoje baze podataka (FIRDS, FITRS, DVCAP, sustave prijave transakcija i ESMA-ine registre). Obje izjave su dostupne ovdje

Hrvatski subjekti koji koriste usluge UK ovlaštenog sustava objavljivanja (APA) za objavu podataka o OTC transakcijama prema obvezi iz Uredbe MiFIR, više neće moći koristiti usluge takvih subjekata, osim u slučaju njihove relokacije u jednu od EU 27 država članica. Također, UK trgovinski repozitoriji (TR) će izgubiti postojeću licencu i postati TR-ovi iz treće zemlje koji se moraju prijaviti ESMA-i za postupak priznavanja. Tek nakon završetka tog procesa će se posredstvom njih moći izvršavati obveze izvještavanja iz Uredbe EMIR i Uredbe SFTR.

Agencije za kreditni rejting (CRA) iz UK gube passport te se njihove ocjene kreditne kvalitete neće moći dalje koristiti dok EU ne usvoji odluku o jednakosti u pogledu UK pravnog i nadzornog okvira za CRA , osim u slučaju da je britanska kreditna agencija dio grupe EU kreditnih agencija i da njihov rejting prizna ta EU CRA. Stoga, prospekti izdavatelja koji u sebi sadrže ocjenu kreditnog rejtinga koji je izdala britanska kreditna agencija moraju naznačiti da takav rejting nije izdan od regulirane EU agencije za kreditni rejting.

Priznavanje je uz jednakost jedan od režima predviđen Uredbom br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (CRA Uredbom) koji omogućuje korištenje kreditnih rejtinga izdanih u trećoj zemlji u regulatorne svrhe u EU. Kako bi UK pravni i nadzorni okvir ispunio uvjete za priznavanje, mora zadovoljavati određene standarde. ESMA je u ožujku 2019. priopćila da je završila procjenu pravnog i nadzornog okvira za CRA predviđenog zakonskim instrumentom UK-a 266 od 13. veljače 2019. ESMA je zaključila da je predviđeni pravni i nadzorni okvir UK za CRA ispunio uvjete za priznavanje. Uvjerena je kako će u neizmijenjenom obliku stupiti na snagu nakon završetka prijelaznog razdoblja te se taj zahtjev za režim priznavanja može smatrati ispunjenim. Uvjet za priznavanje je i suradnja između ESMA-e i nadležnog britanskog tijela, Financial Conduct Authority, koji je ispunjen potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju o razmjeni informacija u vezi nadzora CRA i TR koji također stupa na snagu pri kraju prijelaznog razdoblja.

Vezano uz navedene subjekte, ESMA je izdala sljedeće priopćenje Plan hitnih mjera za CRA i TR-ove vezano uz izlazak UK iz EU, a pojedini UK subjekti već su izvršili relokacije poslovanja u druge države članice EU 27 (primjer).

ESMA je 27. listopada 2020. izdala priopćenje u kojem potvrđuju da će agencije za kreditni rejting iz EU moći priznavati kreditne rejtinge iz UK-a nakon završetka prelaznog razdoblja. Do današnjeg dana sve UK CRA osim The Economist Intelligence Unit Ltd  napravile su potrebne korake kako bi osigurale priznavanje od strane EU CRA.

Za hrvatske subjekte koji se bave pružanjem tih usluga i koje bi namjeravale iste pružati u UK-u, Financial Conduct Authority je objavio podatke povezane s privremenim režimom (Temporary Permission Regime).

Komisija je 7. i 14. srpnja 2020. objavila informacije o učincima povlačenja UK na pravila kojima se uređuje tržišna infrastruktura i agencije za kreditni rejting u kojima se upozorava na mogućnost isteka prelaznog razdoblja bez postizanja sporazuma o novom partnerstvu između EU i UK.

Komisija poziva druge ugovorne strane u transakcijama izvedenicama i financiranja vrijednosnim papirima, kao i sudionike koji izdaju financijske instrumente koncipirane na temelju prava države članice u središnjim depozitorijima vrijednosnih papira UK-a da procijene posljedice isteka prijelaznog razdoblja i poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da ispunjavaju sve primjenjive pravne zahtjeve.

Komisija također poziva sudionike na financijskim tržištima da procijene posljedice isteka prijelaznog razdoblja i poduzmu odgovarajuće mjere, uključujući, prema potrebi, registraciju u EU-u i izdavanje kreditnih rejtinga u EU-u.

Povratak na vrh

Priopćenja Hanfe

Povratak na vrh

Priopćenja i mišljenja europskih nadležnih tijela

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), kao i druga relevantna nadležna tijela su objavili mišljenja vezano uz potrebu pripreme financijskih institucija za izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, na koja Hanfa upućuje svoje subjekte nadzora i korisnike njihovih usluga:

ESMA

EIOPA

 EU Komisija

Bank of England & Financial Conduct Authority (FCA)

Povratak na vrh