UVOĐENJE ONLINE PRIJAVA ZA PONOVNI UPIS U REGISTAR OVLAŠTENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU, BROKERA U OSIGURANJU I/ILI REOSIGURANJU I SPOREDNIH POSREDNIKA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavještava javnost da se uvodi novi online način zaprimanja prijava za ponovni upis u Registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika (dalje u tekstu: Registar) posrednika koji su iz Registra brisani zbog neispunjavanja uvjeta stručnog osposobljavanja i usavršavanja propisanih člankom 422. Zakona o osiguranju (Narodne novine broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20, dalje u tekstu: Zakon).

Online prijavu za ponovni upis u Registar posrednici mogu podnijeti, kao i do sada, u roku i pod uvjetima propisanim čl. 413. st. 13. Zakona.

Obrazac za online prijavu nalazi se ovdje odnosno na www.hanfa.hr pod Licenciranje/Obrasci zahtjeva iz područja distribucije osiguranja i/ili reosiguranja/ONLINE ZAHTJEVI.

Online prijave za ponovni upis u Registar počinju se zaprimati danom objave ove obavijesti.

 

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA RADI ISPUNJENJA UVJETA ZA PONOVNI UPIS U REGISTAR

Uvažavajući veliki broj upita postavljenih od strane distributera osiguranja i/ili reosiguranja koji su brisani iz Registra ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika (dalje: Registar) zbog neispunjavanja uvjeta kontinuirane edukacije te propuštanja roka za podnošenje prijave za ponovni upis u Registar u roku od godine dana od dana brisanja, Hanfa je naknadno razmatrala mogućnosti za njihov ponovni upis u Registar.

Slijedom navedenoga, svi distributeri brisani iz Registra zbog neispunjavanja uvjeta kontinuirane edukacije te propuštanja roka za podnošenje prijave za ponovni upis u Registar mogu podnijeti prijavu za polaganje ispita za provjeru stručnih znanja distributera osiguranja, a radi ispunjenja uvjeta za ponovni upis u Registar.

 

OMOGUĆENA PROVJERA BROJA SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE

S ciljem boljeg informiranja distributera, odnosno lakšeg praćenja stanja odrađenih sati edukacije potrebnih za ispunjavanje uvjeta kontinuirane stručnosti, Hanfa je razvila aplikaciju kroz koju je svakom distributeru omogućeno da unosom svojeg OIB-a ili registarskog broja u bilo kojem trenutku provjeri svoje stanje sati edukacije, a kako bi pravovremeno mogao reagirati prema edukatoru ako taj broj nije točan, ili odraditi nedostajući broj sati te na vrijeme ispuniti potrebne obveze. Zakonski rok u kojem je edukator dužan evidentirati sate edukacije je 15 dana od završetka održane edukacije.

Poveznica na aplikaciju

 

OBAVIJEST U VEZI S ODRŽAVANJEM RAZINE STRUČNOSTI (KONTINUIRANA EDUKACIJA)

Ova se obavijest odnosi na posrednike u osiguranju koji poslove distribucije osiguranja obavljaju u kategorijama zastupnika u osiguranju i brokera u osiguranju i/ili reosiguranju te sporedne posrednike

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je i obradila obavijesti o namjeri održavanja edukcije, s planom i programom edukacije, više pravnih osoba za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete iz članka 10. Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (Narodne novine, broj 16/19, dalje u tekstu: Pravilnik) te su dobile status edukatora, odnosno dodijeljena su im prava za unos podataka u registar o održanim edukacijama posrednika i sporednih posrednika.

Hanfa ovime obavještava da su među edukatorima iz članka 10. Pravilnika i oni edukatori koji mogu, osim za svoje zaposlenike te posrednike i sporedne posrednike u osiguranju s kojima imaju neku vrstu ugovornog odnosa za distribuciju osiguranja i/ili reosiguranja, edukacije provoditi i za vanjske korisnike, odnosno posrednike i sporedne posrednike u osiguranju s kojima nemaju nikakav ugovorni odnos, a to su trenutno sljedeći edukatori:

  1. Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71, Zagreb
  2. Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, Zagreb
  3. Elita plus d.o.o., Kneza Ljudevita Posavskog 34, Zagreb
  4. AKTUARIJAT d.o.o., Preradovićeva 12, Zagreb

Sve informacije o održavanju edukacija navedenih edukatora, kao i druge informacije u vezi s edukacijama možete dobiti izravno od edukatora.

 

ZAKONSKE PROMJENE – OBVEZNA EDUKACIJA

Novi Zakon o osiguranju (Narodne novine 30/15 i 112/18) koji je stupio na snagu 22. prosinca 2018. donio je određene promjene u sektoru osiguranja, a posebno u području načina distribucije osiguranja te obveze edukacije distributera osiguranja. To se, osim na zaposlenike društva za osiguranje odnosi i na gotovo 20.000 fizičkih osoba - posrednika u osiguranju koji se nalaze u postojećem registru Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Svi oni koji se i ubuduće žele baviti distribucijom osiguranja morat će ispuniti kvotu od 15 sati obvezne godišnje edukacije, a kako bi i dalje ostali upisani u registar Hanfe. Rok za prilagodbu od godinu dana i ispunjavanje spomenute kvote edukacije računat će se prema datumu dobivanja prve licence, a počet će se pratiti od zakonom predviđenog 23. veljače 2019. godine.

Primjerice: ako je datum prvog ovlaštenja zastupnika u osiguranju 3.6.2014. godine, godina u kojoj mora prikupiti 15 sati kontinuirane edukacije, kao jedan od uvjeta za ostanak u registru, podrazumijeva razdoblje 3.6.2018. - 2.6.2019. godine i tako za svaku sljedeću godinu (i to 3.6.2019.-2.6.2020., 3.6.2020.-2.6.2021. i dalje, odnosno ako je datum prvog ovlaštenja primjerice 30.1.2014., tada 30.1.2019.- 29.1.2020. i dalje…)

Edukaciju će moći provoditi i društva za osiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, društva za brokerske poslove u osiguranju, Hrvatski ured za osiguranje (HUO), Hrvatska gospodarska komora (HGK), sveučilišne institucije te druge pravne osobe u suradnji s navedenima. Od distributera osiguranja se očekuje da odaberu edukaciju kod neke od ovlaštenih institucija, a one će nakon provedene edukacije biti obvezne evidenciju o polaznicima i ispunjenoj obvezi dostaviti u registar HANFA-e.

Propisana edukacija obuhvaćat će stjecanje znanja, osim o uvjetima osiguranja i važećem zakonodavstvu, i edukaciju iz područja procjene potrebe potrošača, poslovnoj etici, rješavanju pritužbi i odštetnog zahtjeva, poznavanje investicijskih opcija i financijskih rizika, mirovinskog sustava, tržišta štednih proizvoda, sukobu interesa i drugom. 

Osim toga, važne promjene odnose se i na obvezu da tzv. proizvođači proizvoda osiguranja moraju uspostaviti određene interne procedure za upravljanje proizvodima i procjene rizika svake police osiguranja te o tome voditi pripadajući evidenciju, a u cilju što kvalitetnije zaštite prava osiguranika/potrošača te u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/2358 od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja.

Novi zakon donosi i promjene nazivlja pa dosadašnji posrednici postaju brokeri u osiguranju ili brokeri u reosiguranju, zastupanje i posredovanje naziva se distribucija osiguranja i reosiguranja, uvedeni su novi termini poput unakrsne prodaje, a uvode se i nova pravila kod internetske prodaje te zahtjeva dostave „Dokumenata s informacijama o proizvodu osiguranja“ svakom klijentu, a sve u cilju što kvalitetnije distribucije osiguranja i veće zaštite potrošača.

HANFA je 7. veljače 2019. donijela Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (Narodne novine 16/19), a kojim se pobliže propisuju svi važni detalji vezano uz gore spomenutu obvezu edukacije.

Pravilnik možete pronaći ovdje.