Nadzorni ciljevi, glavne funkcije i aktivnosti

Glavni nadzorni ciljevi

Osnovni ciljevi nadzora su provjera zakonitosti te procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja društva za osiguranje, a radi zaštite interesa osiguranika, ugovaratelja osiguranja, korisnika iz ugovora o osiguranju i javnog interesa te nadzor nad distributerima osiguranja i reosiguranja i drugih subjekata nadzora radi doprinosa stabilnosti financijskog sustava i promicanja i očuvanja povjerenja u tržište osiguranja.

Temeljni ciljevi Hanfe su:

  • promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava
  • nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora.

Glavne nadzorne funkcije

Hanfa će se u ostvarivanju svojih ciljeva rukovoditi načelima:

  • transparentnosti
  • izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta
  • izvješćivanja potrošača.

Hanfa će upoznavati javnost s ulogom i načinom funkcioniranja financijskog sustava, uključujući razvijanje svijesti o koristima i rizicima koji su povezani s različitim vrstama ulaganja i financijskih poslova.

Glavna područja kontinuiranih i planiranih nadzornih aktivnosti

Hanfa će na temelju nadzora, provjera i procjena utvrditi posluje li društvo za osiguranje u skladu sa zakonskim i drugim propisima po kojima je dužno poslovati, ima li društvo za osiguranje uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja, kao i kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja i pokrića rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju.

Hanfa će na temelju nadzora, provjera i procjena procijeniti kvalitativne zahtjeve vezano za sustav upravljanja, procjenu rizika s kojima se društvo za osiguranje suočava ili bi se moglo suočiti te procjenu sposobnosti društva za osiguranje da procijeni rizike uzimajući u obzir okruženje u kojem posluje.

Hanfa može, ako je potrebno, razviti prikladne kvantitativne alate u okviru postupka nadzora, u cilju procjene sposobnosti društava za osiguranje da se suoče s mogućim događajima ili budućim promjenama gospodarskih uvjeta koje bi mogle imati nepovoljne učinke na njihov ukupni financijski položaj. Hanfa može zahtijevati od društava za osiguranje provedbu odgovarajućih testova.

Hanfa se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora rukovodi veličinom i značajem društva za osiguranje, kao i opsegom, prirodom i složenošću rizika prisutnih u poslovanju društva za osiguranje.

Hanfa je, uz prethodno navedenu provjeru sustava upravljanja u području nadzora usmjerena i na pregled i ocjenu vrednovanja imovine i obveza prema Direktivi Solventnost II, pregled i ocjenu usklađenosti potrebnog solventnog kapitala po pojedinim modulima s odredbama Direktive Solventnost II, proces ulaganja, proces oblikovanja pričuva, dostatnost pričuve šteta, zaštitu zainteresiranih osoba iz članka 375. Zakona o osiguranju, dostatnost premije, usklađenost ključnih funkcija sa zakonskim odredbama i adekvatnost uspostavljene organizacije kao i učinkovitost istih, pregled i ocjenu vlastite procjene rizika i solventnosti (ORSA), IT sustav, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma itd.