Objave po Direktivi IDD i Uredbi PRIIPs

Hanfa utvrdila nezakonitosti u dokumentima s ključnim informacijama kod dva proizvoda UNIQA osiguranja

Objavljeno: 18. rujna 2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) provela je postupak nadzora nad dijelom poslovanja društva UNIQA osiguranje d.d. (Društvo) iz Zagreba, Planinska 13 A, OIB 75665455333 i utvrdila nezakonitosti u predugovornim dokumentima s ključnim informacijama (KID) za proizvode osiguranja života FidelisLife i Dollarprotect kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja.

Nadzorom je utvrđeno da Društvo nije postupilo u skladu sa zahtjevima određenih članaka PRIIP Uredbe[1] i PRIIP Delegirane uredbe[2] koji propisuju oblik i sadržaj dokumenta s ključnim informacijama, što može dovesti do otežanog razumijevanja karakteristika proizvoda te dovođenja u zabludu ugovaratelja osiguranja (malih ulagatelja), a u vezi s time i do njihovih potencijalnih gubitaka.

Naime, prije ugovaranja osigurateljnog proizvoda prodavatelj je dužan potencijalnom ugovaratelju osiguranja uručiti predugovorni dokument koji sadrži propisane informacije o ključnim karakteristikama proizvoda, takozvani KID, a kako bi se ugovarateljima osiguranja pomoglo u razumijevanju karakteristika, rizika i troškova proizvoda te mogućih dobitaka i gubitaka koje može ostvariti. Na taj način ugovaratelj osiguranja može i treba donijeti informiranu odluku o sklapanju ugovora te proizvod lakše usporediti s ponudom drugih proizvoda.

Kako bi se osiguralo da su zahtjevi iz PRIIP Uredbe odnosno PRIIP Delegirane uredbe ispunjeni, Hanfa je 10. rujna 2020. donijela Rješenje (KLASA: UP/I 974-08/19-01/04, URBROJ: 326-01-50-51-511-20-16) kojim je Društvu, između ostalog, izrekla mjeru (nalog za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti) sa zahtjevom za izmjenom, revizijom i usklađenjem dokumenta s ključnim informacijama u odnosu na proizvode naziva FidelisLife i Dollarprotect.

Kako bi se osiguralo da izrečena sankcija ima odvraćajući učinak i pojačala zaštita malih ulagatelja upozoravajući ih o proizvodima koji se stavljaju na tržište kršeći PRIIP Uredbu, a u skladu s člankom 7. točkom 6. Zakona o provedbi PRIIP Uredbe[3], HANFA je dužna bez nepotrebnog odlaganja objaviti na svojoj internetskoj stranici informacije o izrečenim mjerama koje obuhvaćaju najmanje informacije o vrsti i prirodi kršenja te o identitetu odgovornih osoba.

S obzirom na navedeno, utvrđeno je da Uprava Društva nije osigurala da Društvo posluje u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje budući da u dokumentima s ključnim informacijama o proizvodima (KID-ovima):

  • pojedini dijelovi nisu točni, istiniti, jasni i nedvosmisleni, usklađeni s drugim obvezujućim ugovornim dokumentima (Informacijama ugovaratelju i Općim uvjetima), usredotočeni na ključne informacije koje su potrebne malim ulagateljima odnosno jasno izraženi i napisani jezikom i stilom koji informacije priopćuje na način koji olakšava razumijevanje informacija jezikom koji je jasan, jezgrovit i razumljiv, što je protivno članku 6. stavcima 1. i 4. PRIIP Uredbe,
  • nedostaje informacija o nadležnom tijelu koje provodi nadzor nad Društvom (samo u odnosu na proizvode naziva FidelisLife), što je protivno članku 8. stavku 3. podstavku (a) PRIIP Uredbe u vezi s člankom 1. (d) PRIIP Delegirane uredbe,
  • u odjeljku „Kakav je ovaj proizvod?“ nije u potpunosti opisana vrsta malog ulagatelja odnosno nije naveden rok investicijsko-osigurateljnog proizvoda, a kod proizvoda naziva Dollarprotect nisu u potpunosti navedeni ciljevi i način njihova ostvarenja, opisani temeljni instrumenti ili referentne vrijednosti, određeno tržište u koje se ulaže, način određivanja povrata i glavni čimbenici o kojima povrat ovisi, a što je protivno članku 8. stavku 3. podstavku (c) točkama II., III. i V. PRIIP Uredbe u vezi s člankom 2. stavcima 2., 3. i 5. PRIIP Delegirane uredbe,
  • u odjeljku „Što se događa ako UNIQA nije u mogućnosti izvršiti isplatu?“ nedostaje informacija da mali ulagatelj može pretrpjeti gubitak zbog neizvršavanja obveza subjekta koji nije izdavatelj investicijsko-osigurateljnog proizvoda (samo kod proizvoda naziva Dollarprotect), što je protivno članku 4. (a) PRIIP Delegirane uredbe,
  • u odjeljku „Koji su troškovi?“ nisu opisani svi troškovi koje snosi mali ulagatelj, što je protivno članku 5. stavku 4. PRIIP Delegirane uredbe odnosno nije naveden tekstualni opis iz priloga VII. PRIIP Delegirane uredbe, u vezi s člankom 5. stavkom 1. (b) PRIIP Delegirane uredbe,
  • u odjeljku „Koliko bih ga dugo trebao držati i mogu li podići novac ranije?“ nije cjelovito opisan postupak otkupa police osiguranja kao oblika dezinvestiranja, kao i razlog za odabir preporučenog razdoblja držanja (samo kod proizvoda naziva Dollarprotect), što je protivno članku 6. (a) i (b) PRIIP Delegirane uredbe,
  • u odjeljku „Kako se mogu žaliti?“ nije u potpunosti opisan postupak podnošenja pritužbe odnosno dana odgovarajuća poveznica na internetske stranice Društva, što je protivno članku 8. stavku 3. podstavku (h) PRIIP Uredbe u vezi s člankom 7. PRIIP Delegirane uredbe te
  • u odjeljku „Druge relevantne informacije“ nedostaje naznaka svih dokumenata koji se moraju uručiti ugovaratelju osiguranja u predugovornoj fazi odnosno preopćenito se upućuje na odgovarajuće internetske stranice gdje se mogu pronaći dokumenti i dodatne informacije o proizvodu, što je protivno članku 8. stavku 3. podstavku (i) PRIIP Uredbe u vezi s člankom 8. PRIIP Delegirane uredbe.

Ova objava bit će ostavljena na internetskim stranicama Hanfe pet godina od dana objave, a sukladno članku 29. stavku 4. PRIIP Uredbe u vezi članka 7. točke 6. Zakona o provedbi PRIIP Uredbe.

 

[1] Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi); (PRIIP Uredba)

[2] Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 od 8. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata; (PRIIP Delegirana uredba)

[3] Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode („Narodne novine“, broj 112/18)

Povratak na vrh

HANFA je kod društva za zastupanje u osiguranju TRIGLAV SAVJETOVANJE utvrdila nezakonitosti prilikom ocjenjivanja prikladnosti investicijsko-osigurateljnih proizvoda

Objavljeno: 23. studenoga 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) provela je postupak neposrednog nadzora nad dijelom poslovanja društva za zastupanje u osiguranju TRIGLAV SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Sarajevska cesta 60, OIB: 98300034831 (dalje u tekstu: Posrednik) te je 10. studenog 2021. donijela Rješenje (KLASA: UP/I 974-09/21-01/01; URBROJ: 326-01-50-51-511-21-59, dalje u tekstu: Rješenje) kojim se Posredniku, radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti, između ostalog, nalaže: u odnosu na proces predugovornog informiranja, odnosno provođenje testova prikladnosti, u vezi s prodajom investicijsko osigurateljnih proizvoda u kojoj se ne pruža savjetovanje, bez odgode unaprijediti postupak predugovornog informiranja stranaka odnosno provođenja testova prikladnosti u skladu sa zakonskim propisima.

Kako bi se osiguralo da izrečena sankcija u odnosu na proces predugovornog informiranja ima odvraćajući učinak i pojačala zaštita ugovaratelja osiguranja na način da se isti transparentno i pravovremeno upozore, ukoliko ne posjeduju potrebna znanja i iskustva o zatraženom ili ponuđenom investicijsko-osigurateljnom proizvodu, da im takav proizvod ne odgovara (da im isti nije prikladan), odnosno da nije moguće izvršiti ocjenu prikladnosti proizvoda ukoliko ugovaratelji osiguranja odbiju pružiti potrebne informacije o znanju i iskustvu ili ako pružene informacije nisu dostatne, a u skladu s čl. 8. st. 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te čl. 211.a st. 1., 2. i 6. Zakona o osiguranju, odlučeno je da će se na internetskim stranicama HANFA-a pored objavljene izreke Rješenja objaviti dodatna informacija o mjerama koje su izrečene Rješenjem, a koje obuhvaćaju najmanje informacije o vrsti i prirodi kršenja te identitetu odgovornih osoba.

Slijedom navedenog, vezano za nezakonitosti u odnosu na dio procesa predugovornog informiranja odnosno obvezu provođenja procjene prikladnosti investicijsko-osigurateljnih proizvoda (dalje u tekstu: test prikladnosti), a u vezi s prodajom u kojoj se ne pruža savjetovanje u smislu čl. 399. st. 1. tč. 15. Zakona o osiguranju, nadzorom je utvrđeno da Posrednik nije postupio u skladu sa zahtjevima čl. 430. st. 1. i čl. 436.g. st. 4. Zakona o osiguranju, tj. da prilikom distribucije osiguranja nije postupao pošteno, pravedno i profesionalno u skladu s najboljim interesima svojih stranaka, a u odnosu na obvezu da stranku upozori da joj ponuđeni ili zatraženi investicijsko-osigurateljni proizvod ne odgovora (da joj nije prikladan) ukoliko ista izjavi da nema znanja i iskustva vezana za takvu vrstu proizvoda.

Također, nadzorom je utvrđeno da je Posrednik, u slučajevima kada je stranka prilikom provođenja testova prikladnosti odbila pružiti informacije o tome posjeduje li znanja i iskustva u vezi ponuđenog ili zatraženog investicijsko-osigurateljnog proizvoda, unatoč postojanju (standardiziranog) upozorenja na obrascu Posrednika da u navedenom slučaju isti ne može izvršiti obvezu provođenja testa prikladnosti, ipak ocijenio da je takav proizvod za stranku prikladan, a što predstavlja postupanje koje nije u najboljem interesu stranaka.

U vezi prethodno iznesenog, proizlazi da je član uprave Posrednika kao odgovorna osoba Posrednika postupio protivno čl. 252. st. 1. u vezi s čl. 430. Zakona o trgovačkim društvima odnosno da nije vodio poslove Posrednika u odnosu na distribuciju osiguranja s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Kako bi se osiguralo da Posrednik postupa u skladu s zahtjevima čl. 436.g. st. 4. i čl. 430. st. 1. Zakona o osiguranju, HANFA je 10. studenog 2021. donijela prethodno navedeno Rješenje.

Ova objava bit će ostavljena na internetskim stranicama HANFA-e pet godina od dana objave, a u skladu s čl. 211.a st. 3. Zakona o osiguranju.

Povratak na vrh