Tržište osiguranja

Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj, kao i djelokrug i nadležnost Hanfe u tom području, uređeno je Zakonom o osiguranju, Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu te pripadajućim podzakonskim aktima.

Hanfa provodi nadzor tržišta osiguranja, odnosno zakonitosti poslovanja subjekata nadzora radi održavanja učinkovitog, sigurnog i stabilnog tržišta osiguranja s ciljem zaštite interesa osiguranika, odnosno korisnika osiguranja te pridonošenja stabilnosti financijskog sustava. Osim nadzora nad društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje, Hanfa provodi i nadzor nad pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju te Hrvatskim uredom za osiguranje. Subjekti nadzora podliježu postupku licenciranja kojim Hanfa utvrđuje udovoljavaju li isti propisanim zakonskim uvjetima, prije izdavanja dozvole za obavljanje poslova. Hanfa organizira i provjeru stručnih znanja putem ispita za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju te izdaje ovlaštenja za obavljanje navedenih poslova. Također, po zadovoljenim uvjetima propisanim zakonskim i podzakonskim aktima, Hanfa izdaje i ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Zakon o osiguranju uređuje sljedeća područja:

 • pojam, poslove i načela poslovanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje
 • uvjete za osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak postojanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje
 • imenovanje i poslovanje ovlaštenog aktuara
 • obavljanje unutarnje revizije i revizije društava za osiguranje i društava za reosiguranje
 • obvezu izvještavanja
 • obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju
 • osnivanje Udruge (pool) osiguranja, odnosno reosiguranja
 • poslovanje Hrvatskog ureda za osiguranje

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu uređuje sljedeća obvezna osiguranja u prometu:

 • osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja
 • osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
 • osiguranje zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima
 • osiguranje vlasnika, odnosno korisnika brodice na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama

Sudionici tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj su:

 • društva za osiguranje i društva za reosiguranje
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju
 • Hrvatski nuklearni POOL gospodarsko interesno udruženje
 • Hrvatski ured za osiguranje

Na ovim stranicama nalazi se popis:

 • društava za osiguranje i društava za reosiguranje
 • banaka i stambenih štedionica  koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju
 • obrta za zastupanje u osiguranju
 • društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
 • društava za zastupanje u osiguranju
 • društava i obrta za zastupanje u osiguranju na stanicama za tehnički pregled
 • ovlaštenih zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju
 • ovlaštenih aktuara

Također, na ovim stranicama možete naći i popis pružatelja usluga osiguranja, zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u državama članicama Europske unije i državama potpisnicama Ugovora o Europskom gospodarskom  prostoru koji imaju pravo svoje usluge pružati izravno ili preko podružnice na području Republike Hrvatske uz odobrenje nadležnog nadzornog tijela i uz uvjete propisane Zakonom o osiguranju.