Tržište osiguranja

Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj, kao i djelokrug i nadležnost HANFA-e u tom području, uređeni su Zakonom o osiguranju, Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu, delegiranim i provedbenim uredbama Europske komisije te pripadajućim podzakonskim aktima.

HANFA provodi nadzor tržišta osiguranja, odnosno zakonitosti poslovanja subjekata nadzora radi održavanja učinkovitog, sigurnog i stabilnog tržišta osiguranja s ciljem zaštite interesa osiguranika, odnosno korisnika osiguranja te pridonošenja stabilnosti financijskog sustava. Osim nadzora nad društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje, HANFA provodi i nadzor nad pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja te Hrvatskim uredom za osiguranje. Subjekti nadzora podliježu postupku licenciranja kojim HANFA utvrđuje udovoljavaju li isti propisanim zakonskim uvjetima, prije izdavanja dozvole za obavljanje poslova. HANFA organizira i provodi ispite za provjeru stručnih znanja osoba koje žele biti distributeri osiguranja ili distributeri reosiguranja, a radi ispunjavanja uvjeta za upis u Registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju koji HANFA vodi, a objavljen je na internetskoj stranici HANFA-e. Također, po ispunjavanju uvjeta propisanih zakonskim i podzakonskim aktima, HANFA izdaje i ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Zakon o osiguranju uređuje sljedeća područja:

 • uvjete za osnivanje, poslovanje, nadzor i prestanak postojanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje
 • imenovanje i poslovanje ovlaštenog aktuara
 • obavljanje unutarnje revizije i revizije društava za osiguranje i društava za reosiguranje
 • obvezu izvještavanja
 • prekogranično pružanje usluga osiguranja i reosiguranja
 • upis u Registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju
 • obavljanje poslova distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja
 • osnivanje Udruge (pool) osiguranja, odnosno reosiguranja
 • poslovanje Hrvatskog ureda za osiguranje

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu uređuje sljedeća obvezna osiguranja u prometu:

 • osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja
 • osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama
 • osiguranje zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima
 • osiguranje vlasnika, odnosno korisnika brodice na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama

Sudionici tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj su:

 • društva za osiguranje i društva za reosiguranje
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove distribucije osiguranja i distribucije reosiguranja
 • Hrvatski nuklearni POOL gospodarsko interesno udruženje
 • Hrvatski ured za osiguranje

Na ovim stranicama nalazi se popis:

 • društava za osiguranje i društava za reosiguranje
 • posrednika i sporednih posrednika u osiguranju
 • ovlaštenih aktuara

Također, na ovim stranicama možete naći i popis pružatelja usluga osiguranja i distribucije osiguranja i reosiguranja sa sjedištem u državama članicama Europske unije i državama potpisnicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru koji imaju pravo svoje usluge pružati izravno ili preko podružnice na području Republike Hrvatske uz odobrenje nadležnog nadzornog tijela i uz uvjete propisane Zakonom o osiguranju.