Transakcije rukovoditelja i usko povezanih osoba

Obveza obavještavanja o transakcijama rukovoditelja i usko povezanih osoba propisana je odredbama čl. 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ , Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/522 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja, pokazatelja manipuliranja tržištem, pragova za objavljivanje, nadležnog tijela za obavijesti o odgodama, odobrenja trgovanja tijekom razdoblja zabrane trgovanja i vrste transakcija rukovoditelja o kojima se mora obavješćivati.

Osobe koje pri izdavatelju (koji su zatražili ili odobrili uvrštenje svojih financijskih instrumenata za trgovanje na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj ili u slučaju instrumenata kojim se trguje samo na MTP-u ili OTP-u, koji su odobrili trgovanje svojim financijskim instrumentima na MTP-u ili OTP-u u Republici Hrvatskoj ili koji su zatražili uvrštavanje svojih financijskih instrumenata za trgovanje na MTP-u u Republici Hrvatskoj) obavljaju rukovoditeljske dužnosti i s njima usko povezane osobe, obvezne su prijaviti Hanfi sva stjecanja ili otpuštanja (uključujući zalaganje ili pozajmljivanje) za vlastiti račun dionica izdavatelja u kojem osoba obavlja rukovoditeljske dužnosti, kao i stjecanja ili otpuštanja izvedenica ili drugih financijskih instrumenata povezanih s njima , odmah a najkasnije   3 radna dana od stjecanja ili otpuštanja.

Osobom koja je u izdavatelju na rukovoditeljskoj dužnosti smatra se:

 • član upravnog ili nadzornog tijela izdavatelja,
 • rukovoditelj više razine koji ima redoviti pristup povlaštenim informacijama i ovlašten je donositi upravljačke odluke koje utječu na budući razvoj i poslovne izglede tog izdavatelja.

Osobom koja je usko povezana s osobom na rukovoditeljskoj dužnosti smatra se:

 • bračni drug ili bilo koja osoba koja se prema nacionalnom pravu smatra izjednačena s bračnim drugom,
 • uzdržavano dijete prema nacionalnom pravu,
 • osobe koje na dan transakcije barem godinu dana dijele isto kućanstvo s osobom koja obavlja rukovoditeljske dužnosti,
 • svaka pravna osoba, povjerenik ili ortaštvo, čije upravljačke dužnosti obavlja naprijed navedena osoba, ili koju pravna osoba, povjerenik ili ortaštvo ta osoba neposredno ili posredno kontrolira, ili koja je osnovana u korist te osobe, ili čiji su ekonomski interesi u bitnom jednaki interesima te osobe.

Prijava transakcija mora sadržavati:

 • ime osobe na rukovoditeljskoj dužnosti ili s njom usko povezane osobe
 • razlog za obvezu prijave
 • ime izdavatelja
 • opis i oznaku financijskog instrumenta
 • vrstu transakcije ili transakcija,
 • datum i mjesto transakcije, i
 • cijenu i volumen transakcije.

Ako vrijednost obavljenih stjecanja i/ili otpuštanja na kraju kalendarske godine u kojoj su ista obavljena ne prelazi 5 000 EUR, osobe nisu obvezne prijaviti takve transakcije pri čemu se kod izračuna vrijednosti stjecanja i/ili otpuštanja kao konačan iznos uzima zbroj vrijednosti svih obavljenih stjecanja i/ili otpuštanja.

Ovo znači da osobe na rukovoditeljskim dužnostima i s njima povezane osobe nisu obvezne (ali mogu) prijavljivati Hanfi stjecanja i otpuštanja za vlastiti račun dokle god vrijednost svih stjecanja, odnosno otpuštanja u jednoj kalendarskoj godini ne prijeđe ukupno 5 000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti). Prelaskom ukupne vrijednosti stjecanja i otpuštanja od 5 000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti) u jednoj kalendarskoj godini , navedene osobe su obvezne Hanfi prijaviti svaku transakciju. Izdavatelj obavijest o transakcijama rukovoditelja i usko povezanih osoba dostavlja putem predloška koji je sadržan u prilogu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 оd 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditeljâ i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća .

Sukladno čl. 5. Uredbe o zlouporabi tržišta, izdavatelji su dužni sastavljati popis svih osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane.

Izdavatelj je obvezan javno objavljivati obavijesti o transakcijama rukovoditelja  i  usko povezanih osoba putem SRPI-a, medija i svojih internetskih stranica.

Osobi koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju zabranjeno je obavljati transakcije za vlastiti račun i za račun treće osobe, izravno ili neizravno, u vezi s dionicama ili dužničkim instrumentima tog izdavatelja, izvedenicama ili drugim financijskim instrumentima koji su s njima povezani, tijekom razdoblja zabrane trgovanja od 30 kalendarskih dana prije objave financijskog izvještaja za razdoblja tijekom godine ili završnog godišnjeg izvještaja.