Popis upućenih osoba

Hanfa je u skladu s odredbom članka 511. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22) nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 596/2014 (dalje: Uredba o zlouporabi tržišta).

Izdavatelji su u skladu s člankom 18. Uredbe o zlouporabi tržišta dužni sastavljati i ažurirati popis upućenih osoba. Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2022/1210 utvrđen je točan format popisa upućenih osoba, uključujući i standardne predloške, a sve kako bi se olakšala jedinstvena primjena zahtjeva za sastavljanje i ažuriranje popisa upućenih osoba propisanih u Uredbi o zlouporabi tržišta.

Popisi upućenih osoba važan su alat za regulatore prilikom istraga o mogućim zlouporabama tržišta i kako bi se identificirale osobe koje imaju pristup povlaštenim informacijama te su važni za provođenje nadzornih aktivnosti. Također, popisi upućenih osoba su vrlo korisni i izdavateljima jer im olakšavaju kvalitetno upravljanje s povlaštenim informacijama, praćenje i kontrolu pristupa povlaštenim informacijama koje se na njih odnose te kako bi osigurali da svaka osoba koja ima pristup tim informacijama ispunjava sve propisane obveze i da je svjesna sankcija predviđenih u slučaju zlouporabe ili nedopuštenog širenja istih.

Zbog svega naprijed navedenog, Hanfa je donijela Odluku o načinu i rokovima dostave popisa upućenih osoba Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (KLASA: 011-01/23-01/04; URBROJ: 326-01-60-62-23-1; dalje: Odluka) kojom je propisana obveza dostave popisa upućenih osoba Hanfi na tromjesečnoj osnovi.

U nastavku se daju određena pojašnjenja i napomene koje će se prema potrebi dopunjavati, a sve kako bi se izdavateljima olakšalo ispunjavanje obveza u skladu s Uredbom o zlouporabi tržišta i Odlukom.

  • Svaki izdavatelj Hanfi dostavlja popis upućenih osoba koji sastavlja i ažurira upravo taj izdavatelj, a ne popise upućenih osoba drugih izdavatelja na kojima se nalaze njegovi zaposlenici koji su kroz svoje redovno poslovanje došli u posjed povlaštenih informacija o tim drugim izdavateljima.
  • S obzirom da je Odlukom propisana obveza dostave popisa upućenih osoba na tromjesečnoj osnovi, u slučaju da u pojedinom tromjesečju nije došlo do ažuriranja popisa upućenih osoba, Hanfi se ponovno dostavlja popis upućenih osoba koji je dostavljen prethodno tromjesečje.
  • Ako je u relevantnom tromjesečju identificirano nekoliko povlaštenih informacija, nije potrebno za svaku povlaštenu informaciju izraditi posebnu datoteku u XML formatu, već se sve dostavlja Hanfi putem jedne datoteke.
  • Prilikom popunjavanja popisa upućenih osoba u dijelu koji se odnosi na prezime pri rođenju, ako se isto ne razlikuje od prezimena koje je navedeno u popisu upućenih osoba za navedenu osobu, potrebno je staviti napomenu npr. „nije primjenjivo“, „n/a“, „nije različito“…
  • Prilikom popunjavanja popisa upućenih osoba u dijelu koji se odnosi na nacionalni identifikacijski broj, potrebno je upisati OIB za osobe koji imaju OIB, a za osobe koje nemaju OIB, a iz zemalja su koje ne izdaju nacionalni identifikaciji broj potrebno je staviti odgovarajuću napomenu.
  • Prilikom popunjavanja popisa upućenih osoba u dijelu koji se odnosi na privatne telefonske brojeve, a s obzirom da mnogi nemaju kućni telefonski broj te imaju jedan telefonski broj mobitela koji je istovremeno i za službene i privatne svrhe, može se ponoviti upis broja službenog mobitela ili staviti napomena da je broj jednak kao i službeni.
  • U slučaju da je izdavatelj u relevantnom tromjesečju odgodio objavu povlaštene informacije u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe o zlouporabi tržišta, a ista nije javno objavljena do isteka roka za dostavu popisa upućenih osoba, izdavatelj je dužan postupiti u skladu s člankom 17. stavkom 4. Uredbe o zlouporabi tržišta i Hanfi nakon objavljivanja predmetne povlaštene informacije dostaviti obrazloženje o ispunjenju uvjeta za odgodom objavljivanja povlaštene informacije putem SRPI-a, kategorija „Obrazloženje o odgodi povlaštene informacije“ (navedena kategorija SRPI-a nije vidljiva javnosti, već samo određenim zaposlenicima Hanfe).