Uspostavljanje učinkovitog procesa upravljanja propisanim informacijama

Izdavatelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezan je imati primjerene politike i procedure i poduzimati odgovarajuće primjerene mjere kojima osigurava postojanje učinkovitog procesa upravljanja i postupanja s propisanim informacijama.

Prilikom procjene kada je primjereno da izdavatelj s ciljem uspostavljanja učinkovitog procesa upravljanja propisanim informacijama ima i primjenjuje interne akte kojima uređuje postupanje s propisanim informacijama, izdavatelj u obzir uzima, ali ne isključivo, sljedeće okolnosti:

  1. vrstu vrijednosnog papira izdavatelja koji je uvršten na uređeno tržište
  2. segment uređenog tržišta na koji je uvršten vrijednosni papir izdavatelja
  3. likvidnost vrijednosnog papira izdavatelja koji je uvršten na uređeno tržište
  4. veličinu, djelatnost, karakteristike poslovanja i opseg poslovanja izdavatelja
  5. vlasničku strukturu izdavatelja
  6. makro i mikro organizacijsku strukturu izdavatelja
  7. stupanj usklađenosti s kodeksom korporativnog upravljanja koji primjenjuje.

Hanfa će pravilnikom detaljnije propisalti naprijed navedene okolnosti.