Službeni registar propisanih informacija

Službeni registar propisanih informacija (dalje: SRPI) je sustav za prikupljanje, pohranjivanje, obradu i objavljivanje propisanih informacija, i definiran je člancima 444. i 445. Zakona o tržištu kapitala.

SRPI vodi Hanfa. U svom postojećem obliku SRPI je započeo s radom 07. lipnja 2010.

Obveznici dostave propisanih informacija u SRPI su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u državi članici i kojima je Republika Hrvatska matična država članica.

Oblik i način dostave propisanih informacija u SRPI propisan je Odlukom o obliku i načinu dostave propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija od 22. prosinca 2011.

Detaljan postupak registracije na sustav SRPI-ja i postupak dostave propisanih informacija u SRPI prikazan je u Uputi za obveznike dostave propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija.

Prilikom izbora kategorije pojedine propisane informacije koja se dostavlja u SRPI, izdavatelji su upućeni rukovoditi se Hanfinim pojašnjenjem sadržaja pojedine kategorije propisanih informacija.

Svaki izdavatelj je obvezan u sustav SRPI prijaviti najmanje jednu ovlaštenu osobu koja će biti zadužena za dostavu propisanih informacija tog izdavatelja u SRPI. Za izabranu ovlaštenu osobu izdavatelj ispunjava pristupnicu i dostavlja je Hanfi, te pribavlja smart karticu s odgovarajućim certifikatom FINA-e putem koje ovlaštena osoba izdavatelja vrši registraciju na sustav SRPI.

Od 01. siječnja 2012. dostava propisanih informacija u sustav SRPI-ja moguća je isključivo dostavom propisanih informacija kao elektroničkih isprava potpisanih naprednim elektroničkim potpisom. Dostavom propisanih informacija u sustav SRPI-ja kao elektroničkih isprava potpisanih naprednim elektroničkim potpisom izdavatelj ujedno ispunjava svoju obvezu dostave istih propisanih informacija Hanfi.

Propisane informacije dostavljene u SRPI krajnji korisnici mogu pretraživati po: izdavatelju, vrsti propisane informacije, jeziku dostave propisane informacije i vremenskom razdoblju dostave propisane informacije.

Hanfa vođenje SRPI-ja može prenijeti i na drugu pravnu osobu, pa je s tim u vezi Pravilnikom o vođenju službenog registra propisanih informacija (NN,  br. 12/09) Hanfa propisala tehničke, sigurnosne, organizacijske i ostale uvjete za vođenje SRPI-ja te dokumentaciju kojom pravna osoba dokazuje ispunjenje propisanih uvjeta za vođenje SRPI-ja.