Službeni registar propisanih informacija

Službeni registar propisanih informacija (SRPI)

Službeni registar propisanih informacija (SRPI) je sustav za prikupljanje, pohranjivanje, obradu, objavljivanje i dostupnost propisanih informacija, kojeg u Republici Hrvatskoj vodi Hanfa.

 

SRPI je ujedno dio sustava kojeg čine međusobno povezani službeni registri propisanih informacija svih država članica i europska elektronička pristupna točka koju razvija i vodi ESMA.

 

SRPI vodi Hanfa. SRPI je s radom započeo 07. lipnja 2010. godine.

 

Službeni registar propisanih informacija može voditi i druga pravna osoba koja za to dobije odobrenje Hanfe, pod uvjetom da ispunjava tehničke, sigurnosne, organizacijske i ostale uvjete za vođenje službenog registra propisanih informacija te da pri tome ne dolazi do narušavanja pristupa propisanim informacijama na razini Europske unije. Pravilnikom o vođenju službenog registra propisanih informacija Hanfa je detaljnije propisala tehničke, sigurnosne, organizacijske i ostale uvjete za vođenje službenog registra propisanih informacija, podatke i isprave kojima pravna osoba dokazuje ispunjavanje uvjeta za vođenje službenog registra propisanih informacija te sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za vođenje službenog registra propisanih informacija, zahtjeva za uvođenje promjena u službeni registar propisanih informacija i zahtjeva za naknadu i izmjenu naknade za dostavljanje pohranjenih informacija krajnjim korisnicima.

 

Dostava propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija (SRPI)

Obveznici dostave propisanih informacija u SRPI su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u državi članici i kojima je Republika Hrvatska matična država članica te izdavatelji kojima je Republika Hrvatska država članica domaćin, a čiji su vrijednosni papiri uvršteni samo na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj, oblik i način dostavljanja propisanih informacija u SRPI propisan je Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija.

Detaljan opis registracije, prijave i načina rada osoba ovlaštenih za dostavu propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija (SRPI) i u izvještajni sustav Hanfe prikazan je u Tehničkoj uputi za obveznike dostave propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Svaki izdavatelj je obvezan u sustav SRPI-ja prijaviti najmanje jednu osobu koja će biti ovlaštena za dostavu propisanih informacija tog izdavatelja u SRPI. Za izabranu ovlaštenu osobu izdavatelj ispunjava pristupnicu koja je propisana Tehničkom uputom za obveznike dostave propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te ju dostavlja Hanfi, i pribavlja smart karticu s odgovarajućim certifikatom putem kojeg ovlaštena osoba izdavatelja vrši registraciju na sustav SRPI-ja.

Propisane informacije dostavljene u SRPI krajnji korisnici mogu pretraživati po: izdavatelju, vrsti propisane informacije, jeziku dostave propisane informacije i vremenskom razdoblju dostave propisane informacije.