Financijske informacije

Jedinstveni elektronički format za izvješćivanje (ESEF)

Zakonom o tržištu kapitala propisana je za izdavatelje čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, između ostalog, obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja, rok i sadržaj godišnjeg izvještaja te način na koji se godišnji izvještaj objavljuje javnosti. Dodatno je propisano da će se godišnji izvještaji izdavatelja koji se odnose na poslovne godine koje započinju 1. siječnja 2020. ili nakon tog datuma, s prvom predajom u 2021. godini, izrađivati u jedinstvenom elektroničkom formatu za izvješćivanje (ESEF) koji je propisan regulatornim tehničkim standardima koje izrađuje ESMA (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i usvaja Europska komisija.

Ovi regulatorni tehnički standardi propisani su Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2019/815 o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje (dalje: RTS ESEF). Tako je RTS ESEF-om propisano da je jedinstveni elektronički format za izvješćivanje (ESEF) – xHTML format (eng. eXtensible Business Reporting Language). Objavljene su izmjene RTS ESEF-a za 2020. godinu. Svake godine RTS ESEF odredbe se ažuriraju na temelju ažurirane taksonomije Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koje objavljuje Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (dalje: Odbor). Odbor također objavljuje dokument o verzijama koji objašnjava promjene u usporedbi s prethodnom taksonomijom. Na web stranici Hanfe: Tržište kapitala-regulativa nalazi se linkovi delegiranih uredbi koje ažuriraju RTS ESEF.

RTS ESEF-om je nadalje propisano na koji način izdavatelji primjenjuju ESEF kod sastavljanja godišnjeg izvještaja. Tako je propisano da su izdavatelji obvezni elemente godišnjih financijskih izvještaja (Izvještaj o financijskom položaju, Račun dobiti i gubitka i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o promjenama kapitala) navedene u Prilogu II. RTS ESEF opisno označiti XBRL oznakama koristeći Inline XBRL tehnologiju. Opisno označavanje XBRL oznakama predstavlja povezivanje svakog pojedinog elementa godišnjih financijskih izvještaja s točno određenom stavkom iz ESEF taksonomije koja mu najviše odgovara u računovodstvenom smislu za taj element godišnjih financijskih izvještaja, a koja je detaljno prikazana u Prilogu VI. RTS ESEF. Za elemente godišnjih financijskih izvještaja za koje izdavatelj ne pronalazi odgovarajuću stavku u ESEF taksonomiji, izdavatelj je obvezan kreirati vlastitu oznaku (eng. extension) i povezati je sa stavkom taksonomije najbližeg značenja (eng. anchoring).

Taksonomija predstavlja opisne oznake informacija čija je svrha olakšati uspoređivanje i analizu opisnih oznaka iz financijskih izvještaja na globalnoj razini. Za izdavatelje koji su obvezni sastavljati financijske izvještaje sukladno MSFI-jevima, utvrđena je MSFI taksonomija na globalnoj razini u kojoj su agrerirane sve stavke definirane standardima, a koje se koriste u financijskom izvještavanju. MSFI taksonomija predstavlja temelj ESEF taksonomije te se sa svakom promjenom MSFI taksonomije (koja se provodi na godišnjoj razini uslijed promjene standarda) provodi i izmjena ESEF taksonomije kako bi se usvojile izmjene MSFI taksonomije. ESMA je na svojim internetskim stranicama objavila ESEF taksonomiju za 2022. godinu.

Obveza označavanja bilješki uz financijske izvještaje XBRL oznakama započinje s razdobljima koja počinju 1. siječnja 2022. godine ili nakon tog datuma. Do navedenog razdoblja izdavatelji prikazuju bilješke uz financijske izvještaje u xHTML formatu kao sastavni dio godišnjeg izvještaja, no ne označavaju ih XBRL oznakama.

Na internetskoj stranici ESMA dostupan je ESEF Reporting Manual u kojem su dana pojašnjenja i upute na koji način izdavatelji trebaju pripremiti financijske izvještaje u XBRL formatu te prijedlozi što bi software developeri trebali uključiti u svoje alate kako bi XBRL izvještaji bili u skladu sa zahtjevima RTS ESEF. ESMA redovito ažurira ESEF Reporting Manual uslijed relevantnih događaja na tržištu vezanih za ESEF te zbog uočenih nedoumica zainteresiranih strana vezano za implementaciju RTS ESEF.

Prije nego što započnu s pripremama za implementaciju RTS ESEF, izdavatelji trebaju razmotriti kojoj od sljedećih mogućnosti su skloniji:

  • interno kreiranje XBRL software-a
  • nabava XBRL software-a od strane software developera.

Neovisno o software-u koji će koristiti, izdavatelji imaju mogućnost koristiti ESEF Conformance Suite dostupan na internetskoj stranici ESMA-e. ESEF Conformance Suite je paket usklađenosti koji sadrži testne scenarije za provjeru kompatibilnosti XBRL software-a s RTS ESEF-om. Ovo znači da izdavatelji, nakon što su pripremili godišnje financijske izvještaje u xHTML-u, mogu, ukoliko žele, upotrijebiti ESEF Conformance Suite radi provjere hoće li sa software-om koji koriste za kreiranje xHTML izvještaja dobiti izvještaj koji ispunjava tehničke aspekte RTS ESEF (ovdje se naglašava da ESEF Conformance Suite ne sadrži mogućnost provjere ispravnosti računovodstvenih aspekata, primjerice provjere jesu li stavke financijskih izvještaja označene odgovarajućim elementima ESEF taksonomije, već isključivo osigurava provjeru usklađenosti s tehničkim aspektima RTS ESEF-a). ESMA je na svojim internetskim stranicama objavila ažuriranu verziju ESEF Conformance suite-a za 2022. godinu

Slijedom navedenog, jedini format godišnjih izvještaja za koji će se smatrati da su izdavatelji ispunili svoju obvezu sastavljanja i objavljivanja godišnjih izvještaja za razdoblja od 1. siječnja 2021. na dalje je jedinstveni elektronički format za izvješćivanje (ESEF) propisan RTS ESEF-om, odnosno xHTML format.

Za izdavatelje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, navedena obveza sastavljanja godišnjih izvještaja u ESEF-u se odnosi na pojedinačne i konsolidirane izvještaje godišnje izvještaje izdavatelja.