Propisane informacije

Propisane informacije su sve informacije koje je izdavatelj, ili osoba koja je vrijednosne papire izdavatelja uvrstila na uređeno tržište bez suglasnosti izdavatelja, obvezan objavljivati javnosti sukladno:

 • člancima 401. do 437. Zakona o tržištu kapitala
 • člancima 459. do 462. Zakona o tržištu kapitala
 • propisima matične države članice izdavatelja koji su usvojeni sukladno članku 3. stavku 1. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća broj 2004/109/EZ od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u svezi podataka o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 2001/34/EZ.

 Za izdavatelje kojima je Republika Hrvatska matična država članica, propisane informacije su:

 • periodične informacije – informacije koje se objavljuju po točno određenim vremenskim razdobljima
  • financijski izvještaji (godišnji, polugodišnji, tromjesečni)
 • ad hoc informacije – informacije koje se objavljuju u određenom roku nakon njihovog nastanka
  • promjene u postotku glasačkih prava
  • stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica
  • promjene broja dionica s pravom glasa i/ili broja glasačkih prava iz tih dionica
  • promjene u pravima iz izdanih vrijednosnih papira
  • održavanje skupštine dioničara i imatelja dužničkih vrijednosnih papira
  • povlaštene informacije.

Periodične informacije (Financijski izvještaji)

Zakonom o tržištu kapitala propisana je obvezna izrada godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih izvještaja izdavatelja, kako slijedi:

 • godišnji izvještaj obvezni su izraditi izdavatelji vrijednosnih papira, te ga objaviti najkasnije u roku od 4 mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine
 • polugodišnji izvještaj obvezni su izraditi izdavatelji dionica i dužničkih vrijednosnih papira, te ga objaviti najkasnije u roku od 3 mjeseca od proteka prvog polugodišta
 • tromjesečni izvještaj obvezni su izraditi izdavatelji dionica, te ga objaviti u roku od jednog mjeseca od proteka tromjesečja u slučaju izvještaja za prvo, drugo i treće tromjesečje, odnosno u roku od 2 mjeseca od proteka tromjesečja u slučaju izvještaja za četvrto tromjesečje.

Godišnji izvještaj izdavatelja uvijek obvezno sadrži:

 • revidirane godišnje financijske izvještaje (bilanca-izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka-izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanom toku-izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama glavnice-izvještaj o promjenama kapitala, bilješke)
 • izvještaj poslovodstva za promatrano razdoblje
 • izjavu o odgovornosti za sastavljanje izvještaja
 • cjelokupno revizorsko izviješće
 • odluku nadležnog tijela izdavatelja o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
 • odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

Polugodišnji i tromjesečni izvještaj izdavatelja uvijek obvezno sadrži:

 • financijske izvještaje (bilanca-izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka-izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanom toku-izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama glavnice-izvještaj o promjenama kapitala, bilješke)
 • izvještaj poslovodstva za promatrano razdoblje i
 • izjavu o odgovornosti za sastavljanje izvještaja.

Izdavatelji koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, financijske izvještaje (godišnje, polugodišnje i tromjesečne) izrađuju sukladno propisima Republike Hrvatske koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava te računovodstvo poduzetnika, i uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (međunarodnih standarda financijskog izvještavanja).

Hanfa je za izdavatelje vrijednosnih papira sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dodatno propisala sadržaj i strukturu godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih financijskih i poslovnih izvještaja (obrazac) te oblik i način njihovog dostavljanja Hanfi.

Izvještaji izdavatelja javno se objavljuju i dostavljaju:

 • medijima (smatra se da je izdavatelj dostavio svoje izvještaje medijima u cijelom njihovom propisanom sadržaju, ako medijima dostavi priopćenje u kojem navodi internetske stranice i službene registre propisanih informacija u kojima su njegovi izvještaji dostupni javnosti u cijelosti)
 • burzi
 • službenom registru propisanih informacija (SRPI)
 • Hanfi.

Izdavatelj je dodatno obvezan osigurati da je njegov godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaj dostupan javnosti najmanje 5 godina od dana objavljivanja. Dostupnost ovih izvještaja u službenom registru propisanih informacija, na burzi ili sličnom mjestu ne smatra se ispunjenjem ove obveze, budući da dostupnost izvještaja u takvim slučajevima ne bi bila pod kontrolom izdavatelja. Jedan od mogućih načina ispunjenja ove obveze jest činiti dostupnim javnosti navedene izvještaje na internetskim stranicama izdavatelja ili na drugi odgovarajući način kod kojeg će izdavatelj imati kontrolu da izvještaji budu dostupni javnosti 5 godina od dana njihove objave javnosti.

Ad hoc informacije (Ostale propisane informacije)

U nastavku se navode neke ad hoc informacije koje su izdavatelji obvezni objavljivati.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izdavatelj dionica obvezan je javno objaviti podatke iz zaprimljene obavijesti o promjenama u postotku glasačkih prava. Istovremeno s javnom objavom, izdavatelj je obvezan podatke iz predmetne obavijesti također dostaviti Hanfi u XML obliku sukladno Odluci o obliku i načinu dostave Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga propisanih informacija iz članka 428., 430. i 464. Zakona o tržištu kapitala u XML obliku od 22. prosinca 2011. Obveznici sastavljanja ove obavijesti određeni su člancima 415. do 417. Zakona o tržištu kapitala, a svi propisi vezani uz ovu obavijest uređeni su člancima 413. do 427. istog zakona.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, izdavatelj dionica koji stječe ili otpušta vlastite dionice, bilo neposredno bilo putem osobe koja djeluje u svoje ime, a za račun izdavatelja, obvezan je bez odgode, a najkasnije u roku od četiri trgovinska dana od dana stjecanja ili otpuštanja vlastitih dionica, objaviti javnosti broj vlastitih dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje drži nakon svakog stjecanja ili otpuštanja vlastitih dionica. Istovremeno s javnom objavom, izdavatelj je obvezan podatke iz predmetne obavijesti također dostaviti Hanfi u XML obliku sukladno naprijed navedenoj Odluci o obliku i načinu dostave Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga propisanih informacija iz članka 428., 430. i 464. Zakona o tržištu kapitala u XML obliku od 22. prosinca 2011.

Sukladno članku 459. Zakona o tržištu kapitala izdavatelj je obvezan bez odgode objaviti javnosti povlaštenu informaciju, na mjestima i na način na koji se objavljuje propisana informacija, uz obvezu izdavatelja da tijekom odgovarajućeg razdoblja na svojim internetskim stranicama objavljuje sve povlaštene informacije.