Propisane informacije

Propisane informacije

Propisane informacije su sve informacije koje je izdavatelj, ili druga osoba koja je tražila uvrštenje vrijednosnih papira izdavatelja na uređeno tržište bez njegove suglasnosti, obvezan objavljivati javnosti u skladu s:

 • člancima 455. do 510. Zakona o tržištu kapitala
 • člancima 17. i 19. Uredbe o zlouporabi tržišta (Uredba (EU) br. 596/2014)
 • propisima matične države članice izdavatelja koji su usvojeni u skladu s člankom 3. stavkom 1. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća broj 2004/109/EZ od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u svezi podataka o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 2001/34/EZ.

 Za izdavatelje kojima je Republika Hrvatska matična država članica, propisane informacije su:

 • periodične (stalne) informacije – informacije koje se objavljuju u točno određenim vremenskim razdobljima
  • financijske informacije (godišnji, polugodišnji, tromjesečni izvještaji i ostale financijske informacije)
  • izvještaj o plaćanjima javnom sektoru
 • tekuće (ad hoc) informacije – informacije koje se objavljuju u određenom roku nakon njihovog nastanka
  • promjene u glasačkim pravima
  • stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica i ostale povezane informacije
  • promjene broja dionica s pravom glasa i/ili broja glasačkih prava iz tih dionica
  • promjene u vezi s pravima iz izdanih vrijednosnih papira
  • održavanje skupštine dioničara i imatelja dužničkih vrijednosnih papira
  • povlaštene informacije
  • transakcije rukovoditelja

Periodične (stalne) informacije (Izvještaji)

Zakonom o tržištu kapitala propisano je obvezno sastavljanje i objavljivanje godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih izvještaja izdavatelja, kako slijedi:

 • godišnji izvještaj obvezni su sastaviti izdavatelji vrijednosnih papira, te ga objaviti javnosti najkasnije u roku od četiri mjeseca od proteka poslovne godine
 • polugodišnji izvještaj za prvih šest mjeseci poslovne godine obvezni su sastaviti izdavatelji dionica i dužničkih vrijednosnih papira, te ga objaviti javnosti što je prije moguće, a najkasnije u roku od tri mjeseca od proteka prvoga polugodišta
 • tromjesečni izvještaj obvezni su sastaviti izdavatelji dionica, te ga objaviti javnosti što je prije moguće, a najkasnije u roku od jednog mjeseca od proteka odnosnog tromjesečja u slučaju izvještaja za prvo, drugo i treće tromjesečje, odnosno najkasnije u roku od dva mjeseca od proteka tromjesečja u slučaju izvještaja za četvrto tromjesečje.

Godišnji izvještaj izdavatelja uvijek obvezno sadrži:

 • revidirane godišnje financijske izvještaje (izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
 • izvještaj rukovodstva za promatrano razdoblje (godišnje izvješće)
 • izjavu o odgovornosti za sastavljanje godišnjeg izvještaja
 • revizorsko izviješće
 • odluku nadležnog organa izdavatelja o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja i
 • prijedlog odluke o upotrebi dobiti ili pokriću gubitka

Polugodišnji i tromjesečni izvještaj izdavatelja uvijek obvezno sadrži:

 • financijske izvještaje (izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
 • izvještaj rukovodstva za promatrano razdoblje i
 • izjavu o odgovornosti za sastavljanje izvještaja za promatrano razdoblje.

Polugodišnji izvještaj sadrži i revizorsko izvješće odnosno izvješće o revizijskom uvidu ako su polugodišnji financijski izvještaji revidirani ili je obavljen revizijski uvid, ili izjavu da polugodišnji financijski izvještaji nisu revidirani ili nije obavljen revizijski uvid.

Izdavatelji koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj financijske izvještaje (godišnje, polugodišnje i tromjesečne) i izvještaje rukovodstva sastavljaju u skladu s propisima Republike Hrvatske koji uređuju osnivanje i ustroj trgovačkih društava te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja (međunarodnih standarda financijskog izvještavanja).

Hanfa je za izdavatelje vrijednosnih papira sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pravilnicima propisala sadržaj i strukturu godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih izvještaja izdavatelja te oblik i način njihovog dostavljanja Hanfi.

Nastavno na obvezu izdavatelja o izradi godišnjeg izvještaja u jedinstvenom elektroničkom formatu za izvještavanje propisanim Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/815 оd 17. prosinca 2018. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje (RTS ESEF), Hanfa je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga propisala način i oblik dostavljanja godišnjeg izvještaja Hanfi za godišnje izvještajno razdoblje koje počinje od 1. siječnja 2020. godine.

Na dostavljanje ovih izvještaja Hanfi i u službeni registar propisanih informacija (SRPI) primjenjuje se i pravilnik Hanfe kojim se uređuje sadržaj, oblik i način dostavljanja propisanih informacija Hanfi i u SRPI te pripadajuća tehnička uputa Hanfe za obveznike dostave propisanih informacija u SRPI i Hanfi.

Isto tako, Zakonom o tržištu kapitala propisano je obvezno sastavljanje i objavljivanje izvještaja o plaćanjima javnom sektoru za one izdavatelje koji obavljaju djelatnost rudarstva i vađenja ili djelatnost sječe primarnih šuma. Ovi izdavatelji obvezni su izvještaj o plaćanjima javnom sektoru sastaviti na konsolidiranoj osnovi svake godine i objaviti ga javnosti najkasnije u roku od šest mjeseci od proteka poslovne godine. Izdavatelji koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj obvezni su izvještaj o plaćanjima javnom sektoru sastavljati u skladu s propisima Republike Hrvatske koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja (međunarodnih standarda financijskog izvještavanja).

Izvještaji izdavatelja javno se objavljuju i dostavljaju u cijelom njihovom propisanom sadržaju:

 • medijima (pri čemu se smatra da je izdavatelj dostavio svoje izvještaje medijima u cijelom njihovom propisanom sadržaju, ako medijima dostavi priopćenje u kojem navodi internetske stranice i službene registre propisanih informacija u kojima su njegovi izvještaji dostupni javnosti u cijelosti)
 • burzi
 • službenom registru propisanih informacija (SRPI)
 • Hanfi.

Izdavatelj je također obvezan osigurati da njegov godišnji, polugodišnji i izvještaj o plaćanjima javnom sektoru bude dostupan javnosti najmanje deset godina od dana njegovog objavljivanja te da njegov tromjesečni izvještaj bude dostupan javnosti najmanje pet godina od dana njegovog objavljivanja. Dostupnost ovih izvještaja u službenom registru propisanih informacija, na burzi ili sličnom mjestu ne smatra se izvršenjem ove obveze, budući da dostupnost izvještaja u takvim slučajevima ne bi bila pod kontrolom izdavatelja. Jedan od mogućih načina izvršenja ove obveze jest činiti dostupnim javnosti navedene izvještaje na internetskim stranicama izdavatelja ili na drugi odgovarajući način kod kojeg će izdavatelj imati kontrolu da izvještaji budu dostupni javnosti deset odnosno pet godina od dana njihove objave javnosti.

Tekuće (ad hoc) informacije

U nastavku se navode neke ad hoc informacije koje su izdavatelji obvezni objavljivati.

Kod izračunavanja rokova obavještavanja o tekućim (ad hoc informacijama) u obzir se uzimaju dani trgovanja uređenog tržišta matične države članice izdavatelja. Kalendar trgovinskih dana Zagrebačke burze kao uređenog tržišta u Republici Hrvatskoj dostupan je na sljedećoj poveznici (Kalendar trgovinskih dana).

Promjene u glasačkim pravima

Zakonom o tržištu kapitala propisani su obveznici sastavljanja obavijesti o promjenama u glasačkim pravima, sadržaj, rokovi i jezik predmetne obavijesti o promjenama u glasačkim pravima te izuzeća u vezi s obavijesti o promjenama u glasačkim pravima.

Osim Zakona o tržištu kapitala, kod obavještavanja o promjenama u glasačkim pravima primjenjuju se i odredbe Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/761 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na većinske udjele te se u obzir uzima ESMA-in popis financijskih instrumenata koji predstavljaju temelj obavještavanja o promjenama u glasačkim pravima (Indicative List of Financial Instruments that are subject to notification requirements according to Article 13(1b) of the revised Transparency Directive).

Sadržaj obavijesti o promjenama u glasačkim pravima propisan je Zakonom o tržištu kapitala. Za potrebe obavještavanja o promjenama u glasačkim pravima ESMA je usvojila standardi obrazac za većinske udjele. Predmetni obrazac ESMA-e može se koristi kod izvršavanja obveze obavještavanja o promjenama u glasačkim pravima ako sadržaj podataka iz predmetnog obrasca odgovara sadržaju obavijesti koja se ima sastaviti u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, izdavatelj dionica obvezan je javno objaviti podatke sadržane u zaprimljenoj obavijesti o promjenama u glasačkim pravima i to bez odgode, a najkasnije u roku od dva trgovinska dana od dana zaprimanja takve obavijesti te ju dostaviti medijima, Hanfi, u službeni registar propisanih informacija (kojeg vodi Hanfa) i Zagrebačkoj burzi kao operateru uređenog tržišta u Republici Hrvatskoj.

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica

Izdavatelj dionica koji stekne ili otpusti vlastite dionice, bilo neposredno bilo putem osobe koja djeluje u svoje ime, a za račun izdavatelja, obvezan je, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, što je prije moguće, a najkasnije u roku od dva trgovinska dana od dana stjecanja ili otpuštanja vlastitih dionica, objaviti javnosti broj vlastitih dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje drži nakon svakog stjecanja ili otpuštanja vlastitih dionica. Postotak vlastitih dionica koji drži izdavatelj izračunava se u odnosu na sve dionice izdavatelja izdane s pravom glasa.

Isto tako, izdavatelj dionica obvezan je najmanje jedanput godišnje, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od proteka poslovne godine, objaviti javnosti informaciju u vezi s vlastitim dionicama koja mora sadržavati sljedeće podatke: 

 1. broj vlastitih dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje izdavatelj drži, bilo neposredno bilo putem osobe koja djeluje u svoje ime, a za račun izdavatelja, na dan objavljivanja javnosti
 2. razlog stjecanja i držanja vlastitih dionica
 3. podatak o tome jesu li vlastite dionice stjecane na temelju ovlasti i pod uvjetima koje je odredila glavna skupština izdavatelja
 4. podatak postoji li u izdavatelju program otkupa vlastitih dionica, uz upućivanje na isti, ako je primjenjivo i
 5. podatak postoji li u izdavatelju program radničkog dioničarstva.

Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava

Izdavatelj dionica obvezan je što je prije moguće, a najkasnije na kraju kalendarskog mjeseca u kojem je došlo do promjene broja dionica s pravom glasa na koje je podijeljen temeljni kapital ili promjene broja glasačkih prava iz izdanih dionica, objaviti javnosti informaciju o nastalim promjenama, novom ukupnom broju dionica s pravom glasa i temeljnom kapitalu izdavatelja.

Informacija o promjeni u vezi s pravima iz izdanih vrijednosnih papira

Izdavatelj dionica obvezan je bez odgode objaviti javnosti svaku promjenu u vezi s pravima iz različitih rodova izdanih dionica, uključujući i promjene u pravima iz izvedenih vrijednosnih papira koje je izdao izdavatelj i koje daju pravo na stjecanje dionica tog izdavatelja.

Izdavatelj vrijednosnih papira koji nisu dionice, obvezan je bez odgode objaviti javnosti svaku promjenu u vezi s pravima imatelja tih izdanih vrijednosnih papira, uključujući i promjene uvjeta tih vrijednosnih papira koji mogu posredno utjecati na odnosna prava, i koji su nastali posebice zbog promjene uvjeta zaduženja ili kamatnih stopa.

Povlaštene informacije

Izdavatelj je obvezan objavljivati javnosti povlaštene informacije te ih činiti dostupnima na mjestima i na način kako je propisano za propisane informacije te na mjestima i na način kao je propisano Uredbom o zlouporabi tržišta (Uredba (EU) br. 596/2014).

Detaljnije informacije o povlaštenoj informaciji dostupne su u rubrici Zlouporaba tržišta – Povlaštena informacija.

Transakcije rukovoditeljâ

Osobe koje pri izdavatelju obavljaju rukovoditeljske dužnosti i s njima usko povezane osobe, obvezne su prijaviti Hanfi sva stjecanja ili otpuštanja (uključujući zalaganje ili pozajmljivanje) za vlastiti račun dionica izdavatelja u kojem osoba obavlja rukovoditeljske dužnosti, kao i stjecanja ili otpuštanja izvedenica ili drugih financijskih instrumenata povezanih s njima, odmah a najkasnije tri radna dana od stjecanja ili otpuštanja.

Detaljnije informacije o transakcijama rukovoditeljâ dostupne su u rubrici Zlouporaba tržišta – Transakcije rukovoditelja i usko povezanih osoba.

Informacija o matičnoj državi članici

Izdavatelj je obvezan objaviti javnosti informaciju o svojoj matičnoj državi članici te o njoj obavijestiti Hanfu ako je Republika Hrvatska matična država članica, nadležno tijelo države članice u kojoj ima sjedište (ovo u slučaju kada izdavatelj ima sjedište izvan Republike Hrvatske) i nadležna tijela svih država članica domaćina.

U cilju ujednačenog postupanja svih izdavatelja, izdavatelji se upućuju da informaciju o matičnoj državi članici objave koristeći obrazac koji je izradila ESMA. Obrasci su dostupni na svim službenim jezicima EU, a za potrebe objave informacije o Republici Hrvatskoj kao matičnoj državi članici, izdavatelji se upućuju koristiti obrazac na onom jeziku kako je propisano odredbama Zakona o tržištu kapitala o jeziku propisanih informacija. Predmetni obrasci ESMA-e dostupni su na sljedećoj poveznici (ESMA obrasci za obavještavanje o matičnoj državi članici).