Mjesta objave i dostupnosti propisanih informacija

Mjesta objave i dostupnosti propisanih informacija

 

Način objave i pristup propisanim informacijama propisan je odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Izdavatelj je obvezan propisane informacije u propisanim rokovima i propisanom sadržaju objaviti javnosti na način koji javnosti osigurava brz pristup do propisanih informacija na ravnopravnoj osnovi te ih dostavljati istodobno i u jednakom sadržaju na sljedeća mjesta:

 

Mediji

Izdavatelj je obvezan za distribuiranje propisanih informacija javnosti koristiti medije na koje se opravdano može osloniti da će propisane informacije, koliko god je to moguće, istodobno učinkovito distribuirati najširoj javnosti u Republici Hrvatskoj i u drugim državama članicama.

 

Dostava propisnih informacija burzi, službenom registru propisanih informacija, objava u dnevnim ili drugim novinama ili objava na internetskim stranicama izdavatelja, ne smatra se objavom putem medija, iz razloga što izabrani medij mora, koliko god je to moguće, istodobno učinkovito distribuirati informaciju izdavatelja najširoj javnosti u Republici Hrvatskoj i u drugim državama članicama.

 

Kod dostave propisanih informacija medijima, izdavatelj je obvezan jasno naznačiti da se radi o propisanoj informaciji, te jasno naznačiti na kojeg izdavatelja se odnosi propisana informacija, predmet propisane informacije te datum i vrijeme dostavljanja propisane informacije medijima.

 

Burza

Izdavatelj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, obvezan je propisane informacije, osim Hanfi i službenom registru propisanih informacija (SRPI-ju), istodobno dostaviti i uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj na koje su uvršteni njegovi vrijednosni papiri.

 

Izdavatelji su obvezni burzi dostavljati propisane informacije na način na koji burza propiše svojim Pravilima.

 

Službeni registar propisanih informacija (SRPI)

Izdavatelj je obvezan propisane informacije, istodobno kada ih objavljuje javnosti, dostaviti u cijelom njihovom propisanom sadržaju Hanfi i u službeni registar propisanih informacija (SRPI).

 

SRPI je sustav za prikupljanje, pohranjivanje, obradu, objavljivanje i dostupnost propisanih informacija, kojeg u Republici Hrvatskoj vodi Hanfa.

 

Sve informacije o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija u SRPI dostupne su u rubrici Transparentnost izdavatelja – Službeni registar propisanih informacija.

 

Sve informacije dostavljene u SRPI nakon njegovog uspostavljanja (07. lipnja 2010.), javno su dostupne na internetskim stranicama Hanfe, a istome možete pristupiti ovdje.

 

Hanfa kao obvezno mjesto dostave propisanih informacija

Izdavatelj je obvezan propisane informacije, istodobno kada ih objavljuje javnosti, dostaviti u cijelom njihovom propisanom sadržaju Hanfi i u službeni registar propisanih informacija (SRPI). Budući da SRPI vodi Hanfa, dostavom propisanih informacija u SRPI kao elektroničkih isprava potpisanih naprednim elektroničkim potpisom u sadržaju, obliku i na način propisan Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija, izdavatelj ujedno izvršava svoju obvezu dostavljanje istih propisanih informacija Hanfi.

 

Dodatna mjesta objave propisanih informacija

Izdavatelj je obvezan osigurati da njegov godišnji, polugodišnji i izvještaj o plaćanjima javnom sektoru bude dostupan javnosti najmanje deset godina od dana njegovog objavljivanja te da njegov tromjesečni izvještaj bude dostupan javnosti najmanje pet godina od dana njegovog objavljivanja. Dostupnost ovih izvještaja u službenom registru propisanih informacija, na burzi ili sličnom mjestu ne smatra se izvršenjem ove obveze, budući da dostupnost izvještaja u takvim slučajevima ne bi bila pod kontrolom izdavatelja. Jedan od mogućih načina izvršenja ove obveze jest činiti dostupnim javnosti navedene izvještaje na internetskim stranicama izdavatelja ili na drugi odgovarajući način kod kojeg će izdavatelj imati kontrolu da izvještaji budu dostupni javnosti deset odnosno pet godina od dana njihove objave javnosti.

 

Jezik objave propisanih informacija

Jezik objave propisanih informacija propisan je Zakonom o tržištu kapitala.

Jezik na kojem se objavljuju propisane informacije ovisi o:

  • jeziku države članice koja je matična država članica izdavatelja i
  • jeziku države članice na čijem uređenom tržištu su uvršteni vrijednosni papiri izdavatelja.

Ako je Republika Hrvatska matična država članica izdavatelja, a vrijednosni papiri izdavatelja su uvršteni samo na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, propisane informacije moraju biti objavljene javnosti na hrvatskom jeziku.

Ako je Republika Hrvatska matična država članica izdavatelja, a vrijednosni papiri izdavatelja su uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj i u jednoj ili više država članica domaćina, propisane informacije moraju biti objavljene javnosti:

  • na hrvatskom jeziku, i
  • prema izboru izdavatelja, ili na jeziku koji je kao jezik objavljivanja javnosti određen u tim državama članicama domaćinima ili na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija.

Ako je Republika Hrvatska matična država članica, a vrijednosni papiri izdavatelja su uvršteni na uređeno tržište u jednoj ili više država članica domaćina, ali ne i u Republici Hrvatskoj, propisane informacije moraju biti objavljene javnosti, prema izboru izdavatelja, ili na jeziku koji je kao jezik objavljivanja javnosti određen u tim državama članicama domaćinima ili na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija. Ako izdavatelj kao jezik objavljivanja javnosti izabere jezik koji je određen u državi članici domaćinu, propisane informacije dodatno moraju biti objavljene javnosti, prema izboru izdavatelja, ili na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija.

 

Ako je Republika Hrvatska država članica domaćin, propisane informacije koje se objavljuju javnosti prema propisima matične države članice izdavatelja moraju biti objavljene javnosti na jeziku koji je kao jezik objavljivanja javnosti određen u njegovoj matičnoj državi članici, ako je primjenjivo, i prema izboru izdavatelja, ili na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija.

 

Fizička osoba ili pravni subjekt koji je obvezan sastaviti obavijest o promjeni u glasačkim pravima, obvezan je predmetnu obavijest dostaviti na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija. Izdavatelja koji obavijest zaprimi na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija, Hanfa nije ovlaštena tražiti prijevod zaprimljene obavijesti na hrvatski jezik.