Mjesta i jezik objave propisanih informacija

Način objave propisanih informacija propisan je odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Izdavatelj je obvezan propisane informacije u propisanim rokovima dostavljati istovremeno i u jednakom sadržaju na sljedeća mjesta:

  • medijima
  • burzi
  • službenom registru propisanih informacija (SRPI)
  • Hanfi.

Mediji

Izdavatelj mora koristiti medije za koje se razumno može pretpostaviti da će propisane informacije, koliko god je to moguće, učiniti istovremeno dostupnima najširoj javnosti u Republici Hrvatskoj i u ostalim državama članicama, pri čemu izdavatelj nije obvezan koristiti medije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Objava informacija putem burze, službenog registra propisanih informacija, objava u dnevnim ili drugim novinama ili objava na internetskim stranicama izdavatelja, ne smatra se objavom putem medija, iz razloga što izabrani medij mora, koliko god je to moguće, učiniti informaciju izdavatelja istovremeno dostupnu najširoj javnosti u Republici Hrvatskoj i u ostalim državama članicama.

Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, izdavatelji su bili obvezni koristiti isključivo medije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Prema uputi Hanfe, smatralo se da je izdavatelj, pod propisanim uvjetima, ispunio svoju obvezu objave putem medija, ako izdavatelj propisane informacije dostavi Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (HINA).

Burza

Izdavatelji su obvezni burzi dostavljati propisane informacije na način na koji propiše burza svojim Pravilima.

Službeni registar propisanih informacija (SRPI)

SRPI je sustav za prikupljanje, pohranjivanje, obradu i objavljivanje propisanih informacija, koji u Republici Hrvatskoj vodi Hanfa.

Sve informacije o načinu dostave propisanih informacija u SRPI dostupne su u rubrici Službeni registar propisanih informacija koji se nalazi u lijevom izborniku.

Sve informacije dostavljene u SRPI nakon njegovog uspostavljanja (07. lipnja 2010.), javno su dostupne na internetskim stranicama Hanfe, a istome možete pristupiti ovdje.

Hanfa kao obvezno mjesto dostave propisanih informacija

Odlukom o obliku i načinu dostave propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija od 22. prosinca 2011., dostavom propisanih informacija u sustav SRPI-ja kao elektroničkih isprava potpisanih naprednim elektroničkim potpisom u obliku i na način propisan ovom Odlukom, izdavatelj ujedno ispunjava svoju obvezu dostave tih propisanih informacija Hanfi.

Dodatna mjesta objave propisanih informacija

Izdavatelj je dodatno obvezan osigurati da je njegov godišnji i polugodišnji izvještaj dostupan javnosti najmanje 10 godina od dana objavljivanja, a tromjesečni izvještaj najmanje 5 godina od dana objavljivanja. Dostupnost ovih izvještaja u službenom registru propisanih informacija, na burzi ili sličnom mjestu ne smatra se ispunjenjem ove obveze, budući da dostupnost izvještaja u takvim slučajevima ne bi bila pod kontrolom izdavatelja. Jedan od mogućih načina ispunjenja ove obveze jest činiti dostupnim javnosti navedene izvještaje na internetskim stranicama izdavatelja ili na drugi odgovarajući način kod kojeg će izdavatelj imati kontrolu da izvještaji budu dostupni javnosti 10 odnosno 5 godina od dana njihove objave javnosti.

Jezik objave propisanih informacija

Jezik objave propisanih informacija propisan je Zakonom o tržištu kapitala.

Jezik na kojem se objavljuju propisane informacije ovisi o:

  • jeziku države članice koja je matična država članica izdavatelja i
  • jeziku države članice na čijem uređenom tržištu su uvršteni vrijednosni papiri izdavatelja.

Kada je Republika Hrvatska matična država članica izdavatelja, a vrijednosni papiri izdavatelja su uvršteni samo na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, propisane informacije moraju biti objavljene javnosti na hrvatskom jeziku.

Kada je Republika Hrvatska matična država članica izdavatelja, a vrijednosni papiri izdavatelja su uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj i u jednoj ili nekoliko država članica domaćina, propisane informacije moraju biti objavljene javnosti:

  • na hrvatskom jeziku, i
  • prema izboru izdavatelja, ili na jeziku koji je kao jezik objavljivanja javnosti odredila država članica domaćin ili na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u međunarodnim financijskim krugovima.

Kada je Republika Hrvatska matična država članica, a vrijednosni papiri izdavatelja su uvršteni na uređeno tržište u jednoj ili nekoliko država članica domaćina, ali ne i u Republici Hrvatskoj, propisane informacije moraju biti objavljene javnosti, prema izboru izdavatelja, ili na jeziku koji je kao jezik objavljivanja javnosti odredila država članica domaćin ili na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u međunarodnim financijskim krugovima. Ako izdavatelj kao jezik objavljivanja javnosti izabere jezik koji je odredila država članica domaćin, propisane informacije tada moraju dodatno biti objavljene javnosti, prema izboru izdavatelja, ili na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u međunarodnim financijskim krugovima.

Ako je Republika Hrvatska država članica domaćin, propisane informacije koje se objavljuju javnosti prema pravu matične države članice izdavatelja, moraju se objavljivati javnosti na jeziku koji je prema pravu matične države članice izdavatelja određen kao jezik objavljivanja javnosti i, prema izboru izdavatelja, ili na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u međunarodnim financijskim krugovima.

 Fizička osoba ili pravni subjekt koja je obvezna sastaviti obavijest o promjeni u glasačkim pravima, obvezna je predmetnu obavijest, dostaviti na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u međunarodnim financijskim krugovima. Izdavatelja koji obavijest zaprimi na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u međunarodnim financijskim krugovima, Hanfa nije ovlaštena tražiti prijevod zaprimljene obavijesti na hrvatski jezik.