Transparentnost izdavatelja

Obveze objavljivanja  propisanih  informacija primjenjuju se kod izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u državi članici, a kojima je Republika Hrvatska matična država članica te kod izdavatelja kojima  je Republika Hrvatska država članica domaćin, a čiji su vrijednosni papiri uvršteni samo na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

Svrha objavljivanja informacija o izdavateljima je osigurati istovremenu dostupnost svih potrebnih informacija o izdavatelju, u propisanom sadržaju i rokovima, kako bi ulagatelji na temelju istih mogli donijeti informiranu odluku o ulaganju u vrijednosne papire tog izdavatelja.

Zakonom o tržištu kapitala propisano je:

  • koje informacije, u kojem roku i sadržaju, se obvezno objavljuju (propisane informacije)
  • na kojim mjestima se objavljuju i pohranjuju propisane informacije
  • na kojem jeziku se objavljuju propisane informacije.

Izdavatelj, članovi upravljačkih i/ili nadzornih tijela izdavatelja, kao i osobe koje su u izdavatelju zadužene za ispunjenje pojedinih obveza izdavatelja, solidarno odgovaraju ulagatelju za štetu koju bi ulagatelj pretrpio radi nepravilnog ispunjenja tih obveza, osim u slučaju kada se dokaže da su prilikom ispunjenja istih postupali s pažnjom dobrog stručnjaka. U slučaju vrijednosnih papira izdavatelja koji su uvršteni na uređeno tržište bez suglasnosti izdavatelja, obveze transparentnosti u cijelosti izvršava osoba koja je vrijednosne papire izdavatelja uvrstila na uređeno tržište te odgovara ulagatelju za štetu koju bi ovaj pretrpio radi nepravilnog ispunjenja obveza, osim u slučaju kada se dokaže da je prilikom ispunjenja istih postupala s pažnjom dobrog stručnjaka.