Sustav za zaštitu ulagatelja

Fond za zaštitu ulagatelja formiran je radi zaštite tražbina klijenata članova fonda koje član fonda nije u mogućnosti isplatiti i/ili vratiti klijentu u slučaju kada je nad članom fonda otvoren stečajni postupak ili ako Hanfa utvrdi da je kod člana fonda nastupila nemogućnost ispunjavanja obveza prema klijentima.

Operater Fonda za zaštitu ulagatelja je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Članstvo u fondu je obvezno za investicijska društva koja su ovlaštena držati novčana sredstva i/ili financijske instrumente klijenata, kreditne institucije koje pružaju investicijske usluge i/ili obavljaju investicijske aktivnosti na temelju odobrenja u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija te društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, kada pružaju investicijske usluge sukladno Zakonu o tržištu kapitala, a koji imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.

Tražbine klijenta osigurane su do vrijednosti najviše 150.000 kuna te se isplaćuju iz sredstava fonda koja čine doprinosi članova fonda, sredstva naplaćena u stečajnim postupcima nad članom fonda, prihodi od ulaganja slobodnih sredstava fonda i ostali prihodi.