Zakon o tržištu kapitala

Mišljenja

 1. Mišljenje o primjeni odredbi o vezanom zastupniku iz članka 93. do 99. Zakona o tržištu kapitala
 2. Mišljenje o revidiranim izvještajima o adekvatnosti kapitala investicijskih društava
 3. Mišljenje o dostavi Agenciji revidiranog izvještaja o prikladnosti mjera iz članka 42. Zakona o tržištu kapitala i revidiranog izvještaja o adekvatnosti kapitala
 4. Mišljenje o primjeni odredbe članka 116. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala
Mišljenja su donesena na temelju Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17).

Povratak na vrh

Pravilnici prema Zakonu o tržištu kapitala (NN, br. 65/18)

Investicijska društva

 1. Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje (NN 39/2019)
 2. Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uvjeta za imenovanje vezanog zastupnika i registru vezanih zastupnika (NN, br. 25/2019)
 3. Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava (NN, br. 110/2018)
 4. Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala i likvidnosti investicijskih društava (NN, br. 110/2018)
 5. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva (NN, br. 96/18)
 6. Pravilnik o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu (NN, br. 96/18)
 7. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva (NN, br. 89/18)
 8. Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga (NN, br. 83/18)
 9. Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima (NN, br. 83/18)
 10. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava (NN, br. 83/18)

Depozitorij, poravnanje i namira

 1. Pravilnik o politici primitaka središnjeg klirinškog depozitarnog društva (NN, br. 18/19)
 2. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu (NN, br. 18/19)

 3. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva (NN, br. 18/19)

 4. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva (NN, br. 26/19)

 5. Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu (NN, br. 26/19)

Mjesta trgovanja

 1. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze (NN, br. 25/2019)
 2. Pravilnik o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta (NN, br. 25/2019)

Povratak na vrh

Fond za zaštitu ulagatelja

 1. Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima Fonda za zaštitu ulagatelja (NN 66/2019)
 2. Pravilnik o utvrđivanju nastanka osiguranog slučaja u sustavu zaštite ulagatelja na tržištu kapitala (NN 66/2019)

Povratak na vrh

Središnje druge ugovorne strane

 1. Pravilnik o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane (NN 77/2019)
 2. Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu dostave zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane (NN 77/2019)
 3. Pravilnik o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane  (NN 77/2019)
 4. Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane  (NN, br. 82/2019)

Povratak na vrh

Pravilnici prema Zakonu o tržištu kapitala (NN, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17)

Investicijska društva

 1. Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15)
 2. Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava (NN, br. 26/15)
 3. Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 109/14 i 52/15)
 4. Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava (NN, br. 98/14)
 5. Pravilnik o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala investicijskih društava (NN, br. 31/14) (prvi put se primjenjuje za izvještaj na dan 30.09.2014.)
 6. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva (NN, br. 31/14)
 7. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi investicijskog društva (NN, br. 31/14)
 8. Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava (NN, br. 31/14) (prvi put se primjenjuje za dostavu Obrasca DL i Obrasca ML za travanj 2014.)
 9. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku (NN, br. 117/13)
 10. Pravilnik o pravilima poslovnog ponašanja prilikom pružanja investicijskih i pomoćnih usluga (NN, br. 42/13)
 11. Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 30/11, 30/13 i 140/15)
 12. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara osoba ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti (NN, br. 05/09)
 13. Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (NN, br. 05/09)
 14. Pravilnik o obvezama investicijskog društva u svezi izvršavanja naloga klijenata (NN, br. 05/09)

Povratak na vrh

Fond za zaštitu ulagatelja

 1. Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 41/16 i 128/17)
 2. Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovitog doprinosa Članova Fonda za zaštitu ulagatelja (NN, br. 81/09)

Povratak na vrh

Mjesta trgovanja

 1. Odluka o obvezi prijavljivanja transakcija dužničkim financijskim instrumentima sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a
 2. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze (NN, br. 32/14)
 3. Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza (NN, br. 155/13)
 4. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 117/13 i 32/14)
 5. Pravilnik o vrsti uvrštenih financijskih instrumenata i vrijednosti transakcija na koje se primjenjuje obveza prijave OTC transakcija burzi (NN, br. 85/13)
 6. Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (NN, br. 05/09)

Povratak na vrh

Depozitorij, poravnanje i namira

 1. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 41/16, 2/17 i 128/17)
 2. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze (NN, br. 32/14)
 3. Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela (NN, br. 05/09)
 4. Odluka o izvještavanju o neuspjelim namirama
 5. Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira (NN, br. 91/2019)
 6. Pravilnik o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice (NN, br. 91/2019)

Povratak na vrh

Transparentnost izdavatelja

 1. Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 114/18)
 2. Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 114/18)

Povratak na vrh

SRPI

 1. Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija (NN, br. 114/18)
 2. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija (NN, br. 114/18)

Povratak na vrh

Korporativno upravljanje

 1. Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja (NN, br. 66/14)
 2. Kodeks korporativnog upravljanja

Povratak na vrh

Zlouporaba tržišta

 1. Odluka o načinu i rokovima dostave popisa upućenih osoba
 2. Pravilnik o prijavljivanju stvarnih ili potencijalnih kršenja Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (NN, br. 60/16)
 3. Pravilnik o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja) – neslužbeni pročišćeni tekst (NN,  br. 05/09 i 85/13) - izvan snage
 4. Pravilnik o manipulaciji i obvezi obavješćivanja o sumnji na zlouporabu tržišta (NN, br. 05/09) - izvan snage
 5. Pravilnik o prihvaćenim tržišnim praksama (NN, br. 05/09) - izvan snage

Povratak na vrh

Prospekti

 1. Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva (NN br. 67/16)

Povratak na vrh

Kratka prodaja

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (NN. br. 54/13)
 2. Odluka o načinu dostave obavijesti i mjestu javne objave informacija sukladno Uredbi (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

Povratak na vrh

EMIR

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (NN, br. 54/13)
 2. Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o predloženom stjecanju kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani
 3. Odluka o načinu dostave obavijesti sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju
 4. Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012
 5. Odluka o načinu i obliku prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013
 6. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2251 od 4. listopada 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj ugovornoj drugoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana
 7. Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012
 8. Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene izuzetka od obveze izvještavanja iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 za unutargrupne transakcije

Povratak na vrh

CSDR

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012

 2. Odluka o dodatnoj dokumentaciji koja se prilaže uz podatke koje središnji depozitorij -podnositelj zahtjeva treba dostaviti u sklopu zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad iz članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 ili u sklopu zahtjeva za proširenjem odobrenja za rad iz članka 19. Uredbe (EU) br. 909/2014
 3. Pravilnik o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri (NN, br. 47/18)
 4. Pravilnik o prijavljivanju mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (NN, br. 47/18)

Povratak na vrh

SFTR

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (NN, br. 12/18)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice o prodajnim kanalima investicijskih proizvoda
 2. Zajedničke smjernice o konvergenciji nadzornih praksi koje se odnose na dosljednost sporazuma o nadzornoj suradnji za financijske konglomerate
 3. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava
 4. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora

Povratak na vrh

Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

 1. Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN, br. 19/15)

Pravilnici

 1. Pravilnik o uvjetima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze, stope pretvaranja te obveze investicijskog društva u postupku sanacije (NN, br. 36/18)

Povratak na vrh

Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

 1. Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (NN, br. 59/12)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (NN, br. 44/16)

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (Uredba Benchmarks) (NN, br. 57/18)

Povratak na vrh

Usvojena EU regulativa

Markets in Financial Instruments Regulation - MiFIR

 1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/592 оd 1. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EU) br.  648/2012 Europskog parlamenta i  Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja (Tekst značajan za EGP)
 2. Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP)
 3. Delegirani akti doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 600/2014 (MiFIR)

Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD

 1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1450 оd 23. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju kriteriji povezani s metodologijom za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1401 оd 23. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava u vezi s regulatornim tehničkim standardima za metodologije i načela o vrednovanju obveza koje proizlaze iz izvedenica
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1075 оd 23. ožujka 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju sadržaj planova oporavka, planova sanacije i planova sanacije grupe, minimalni kriteriji koje nadležno tijelo treba procijeniti u pogledu planova oporavka i planova oporavka grupe, uvjeti za financijsku potporu grupe, zahtjevi za neovisne procjenitelje, ugovorno priznavanje ovlasti otpisa i konverzije, postupci i sadržaj zahtjeva u pogledu obavješćivanja i obavijesti o suspenziji te operativno funkcioniranje sanacijskih kolegija
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/860 оd 4. veljače 2016.o dodatnom utvrđivanju okolnosti u kojima je potrebno isključenje iz primjene ovlasti otpisa ili konverzije u skladu s člankom 44. stavkom 3. Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava
 5. Provedbena Uredba Vijeća (EU) 2015/81 od 19. prosinca 2014. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta primjene Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ex ante doprinosima jedinstvenom fondu za sanaciju
 6. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 od 21.listopada 2014. o dopuni Direktive 2014/59 EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ex ante doprinosima aranžmanima financiranja sanacije

Capital requirements regulation and directive - CRD IV/CRR

 1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/861 оd 18. veljače 2016.o ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 528/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za rizike osim delta-rizika za opcije u standardiziranom pristupu tržišnom riziku te o ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 604/2014 o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima u odnosu na kvalitativne i odgovarajuće kvantitativne kriterije za utvrđivanje kategorija zaposlenika čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti institucije
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/101 оd 26. listopada 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje u skladu s člankom 105. stavkom 14
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/923 оd 11. ožujka 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/62 оd 10. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu omjera financijske poluge (Tekst značajan za EGP)
 5. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom /EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
 6. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 241/2014 оd 7. siječnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kapitalne zahtjeve za institucije (Tekst značajan za EGP)
 7. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1423/2013 оd 20. prosinca 2013. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na zahtjeve za objavljivanje vlastitog kapitala institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 8. Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP)

Transparentnost

 1. Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/815 оd 17. prosinca 2018. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje (Tekst značajan za EGP)
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1437 оd 19. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za pristup propisanim informacijama na razini Unije (Tekst značajan za EGP)
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/761 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na većinske udjele Tekst značajan za EGP)
 4. Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1910 оd 28. listopada 2016. o jednakovrijednosti izvještajnih zahtjeva određenih trećih zemalja o plaćanjima državama sa zahtjevima iz poglavlja 10. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 5. Odluka Komisije od 12. prosinca 2008. o upotrebi nacionalnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda računovodstvenog izvještavanja od strane izdavatelja vrijednosnica iz trećih zemalja tijekom pripreme konsolidiranih financijskih izvještaja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2008) 8218), (Tekst značajan za EGP), (2008/961/EZ)
 6. Uredba Komisije (EZ) br. 1569/2007 od 21. prosinca 2007. o uspostavi mehanizma za utvrđivanje istovjetnosti računovodstvenih standarda koje primjenjuju izdavatelji vrijednosnih papira iz trećih zemalja u skladu s direktivama 2003/71/EZ i 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 7. Commission Recommendation of 11 October 2007 on the electronic network of officially appointed mechanisms for the central storage of regulated information referred to in Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council (Commission Recommendation 2007/657/EC)
 8. Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda

Zlouporaba tržišta

 1. Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta I Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (Tekst značajan za EGP)
 2. Delegirani akti, provedbeni akti, regulatornim tehničkim standardi, provedbeni tehnički standardi i smjernice usvojene u skladu s Uredbom o zlouporabi tržišta

Prospekt

 1. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/979 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301(Tekst značajan za EGP)

 2. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/980 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (Tekst značajan za EGP)

 3. Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (Tekst značajan za EGP) (dalje: nova Uredba o prospektu) - stupa na snagu 20. srpnja 2017.

  • Napominje se da se stupanjem na snagu nove Uredbe o prospektu, od 20. srpnja 2017. počinju primjenjivati samo odredbe članka 1. stavka 5. prvog podstavka točaka a), b) i c) i članka 1. stavka 5. drugog podstavka nove Uredbe o prospektu, stavljaju izvan snage odredbe članka 4. stavka 2. točaka a) i g) Direktive 2003/71/EZ, te se, posljedično tome, prestaju primjenjivati odredbe članka 352. točaka 1. i 7. Zakona o tržištu kapitala. Odredbe Zakona o tržištu kapitala koje nisu prethodno navedene nastavljaju se primjenjivati do trenutka početka primjene preostalih odredbi nove Uredbe o prospektu. Više o stupanju na snagu nove Uredbe o prospektu možete pronaći ovdje.

   Trenutačno važeća Uredba (EU) br. 809/2004 i sve njezine naknadne izmjene i dopune, uključujući i dva seta regulatornih tehničkih standarda propisanih Delegiranom Uredbom (EU) br. 382/2014 i Delegiranom Uredbom (EU) br. 2016/301, nastavljaju se primjenjivati do 21. srpnja 2019. kada će ih u cijelosti zamijeniti nova Uredba o prospektu i s njome povezani akti druge i treće razine.

 4. Neslužbeni pročišćeni tekst Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004,  1787/2006, 211/2007, 1289/2008, 311/2012, 486/2012, 862/2012, 759/2013, 2015/1604, 2016/301 (poveznica na EUR-Lex)
 5. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/301 оd 30. studenoga 2015. o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odobrenje i objavu prospekta i distribuciju oglasa te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (Tekst značajan za EGP)
 6. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1604 оd 12. lipnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu elemenata koji se odnose na prospekte i oglašavanje (Tekst značajan za EGP)
 7. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 759/2013 оd 30. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 u pogledu zahtjeva za objavljivanje za konvertibilne i zamjenjive dužničke vrijednosne papire (Tekst značajan za EGP)
 8. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 862/2012 od 4. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 u pogledu informacija o suglasnosti za korištenje prospekta, informacija o temeljnim indeksima i zahtjeva za izvješćem koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori (Tekst značajan za EGP)
 9. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 486/2012 od 30. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 u pogledu oblika i sadržaja prospekta, osnovnog prospekta, sažetka i konačnih uvjeta te u pogledu zahtjeva za objavljivanje (Tekst značajan za EGP)
 10. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 311/2012 od 21. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu elemenata koji se odnose na prospekte i oglašavanje (Tekst značajan za EGP)
 11. Uredba Komisije (EZ) br. 1289/2008 od 12. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu elemenata koji se odnose na prospekte i oglašavanje (Tekst značajan za EGP)
 12. Uredba Komisije (EZ) br. 211/2007 od 27. veljače 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi s financijskim informacijama u prospektima, u slučaju kad izdavatelj ima složenu financijsku povijest ili je preuzeo znatnu financijsku obvezu (Tekst značajan za EGP)
 13. Uredba Vijeća (EZ) br. 1787/2006 od 4. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) 809/2004 o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti i o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa
 14. Uredba Komisije (EZ) br. 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (Tekst značajan za EGP)
 15. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 382/2014 оd 7. ožujka 2014. o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavljivanje dopuna prospekta (Tekst značajan za EGP)

European Market Infrastructure Regulation - EMIR

 1. Uredba (EU) 2016/1033 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i Uredbe (EU) br. 909/2014 o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2205 od 6. kolovoza 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja (Tekst značajan za EGP)
 3. Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP)
 4. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 484/2014 оd 12. svibnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na hipotetski kapital središnje druge ugovorne strane u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
 5. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 667/2014 оd 13. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila postupanja u vezi s kaznama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala izriče trgovinskim repozitorijima uključujući pravila o pravu na obranu i vremenske odredbe (Tekst značajan za EGP)
 6. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 285/2014 оd 13. veljače 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o izravnom, značajnom i predvidljivom učinku ugovora unutar Unije i sprječavanju izbjegavanja propisa i obveza (Tekst značajan za EGP)
 7. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1002/2013 оd 12. srpnja 2013. o izmjenama i dopunama Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju vezano uz popis izuzetih subjekata (Tekst značajan za EGP)
 8. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 876/2013 оd 28. svibnja 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde o kolegijima za središnje druge ugovorne strane (Tekst značajan za EGP)
 9. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1247/2012 od 19. prosinca 2012. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EPG)
 10. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1248/2012 od 19. prosinca 2012. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom zahtjeva za registraciju trgovinskih repozitorija u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP)
 11. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1249/2012 od 19. prosinca 2012. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom evidencija koje čuvaju središnje druge ugovorne stranke u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP)
 12. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 148/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima (Tekst značajan za EGP)
 13. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012.o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz regulatorne tehničke standarde o dogovorima o posrednom poravnanju, obvezi poravnanja, javnom registru, pristupu mjestu trgovanja, nefinancijskim drugim ugovornim strankama i tehnikama smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne stranke (Tekst značajan za EGP)
 14. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 150/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, vezano uz regulatorne tehničke standarde kojima se utvrđuju podaci za zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija (Tekst značajan za EGP)
 15. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 151/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju podaci koje trgovinski repozitoriji moraju objavljivati i stavljati na raspolaganje operativnim standardima za agregiranje, usporedbu i pristup podacima (Tekst značajan za EGP)
 16. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 152/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima o kapitalnim zahtjevima za središnje druge ugovorne stranke (Tekst značajan za EGP)
 17. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne stranke (Tekst značajan za EGP)
 18. Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/105 оd 19. listopada 2016. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP)
 19. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/104 оd 19. listopada 2016. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 148/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima (Tekst značajan za EGP)

Markets in Financial Instruments Directive - MiFID

 1. Uredba Komisije (EZ) br. 1287/2006 od 10. kolovoza 2006. o provedbi Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s obvezom vođenja evidencija investicijskih društava, izvještavanjem o transakcijama, transparentnosti tržišta, uvrštavanjem financijskih instrumenata za trgovanje i određenim pojmovima za potrebe navedene Direktive (Tekst značajan za EPG)

Kratka prodaja

 1. Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (Tekst značajan za EPG)
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 919/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s regulatornim tehničkim standardima za metodu izračuna pada vrijednosti likvidnih dionica i drugih financijskih instrumenata (Tekst značajan za EPG)
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 918/2012 od 5. srpnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u vezi s definicijama, izračunom neto kratkih pozicija, pokrivenim kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, pragovima za obavješćivanje, likvidnosnim pragovima za privremenu obustavu ograničenja, značajnim padom vrijednosti financijskih instrumenata i negativnim događajima (Tekst značajan za EPG)
 4. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 827/2012 od 29. lipnja 2012. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa sredstvima javne objave neto pozicija u dionicama, oblikom informacija koje je potrebno dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama, vrstom sporazuma, aranžmana i mjera kako bi se na odgovarajući način osigurala raspoloživost dionica ili državnih dužničkih instrumenata za namiru te datumima i razdoblju za utvrđivanje glavnog mjesta trgovanja dionice u skladu s Uredbom (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (Tekst značajan za EPG)
 5. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 826/2012 od 29. lipnja 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima za zahtjeve koji se odnose na obavješćivanje i objavu neto kratkih pozicija i pojedinosti o informacijama koje je potrebno dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala u vezi s neto kratkim pozicijama i metodom izračuna prometa s ciljem određivanja izuzetih dionica (Tekst značajan za EPG)

CSDR

 1. Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (Tekst značajan za EGP) 
 2. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/389 оd 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu parametara za izračun novčanih kazni za neuspjele namire i djelatnosti CSD-ova u državi članici domaćinu
 3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/390 оd 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o određenim bonitetnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira i imenovane kreditne institucije koje pružaju pomoćne usluge bankovnog tipa
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/391 оd 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno određuje sadržaj izvješćivanja o internaliziranim namirama
 5. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 оd 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda povezanih sa zahtjevima za odobrenje za rad te nadzornim i operativnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira
 6. Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/393 оd 11. studenoga 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu predložaka i postupaka za izvješćivanje i prijenos informacija o internaliziranim namirama u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
 7. Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 оd 11. studenoga 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za izdavanje odobrenja za rad, preispitivanje i ocjenu središnjih depozitorija vrijednosnih papira, za suradnju između tijela matičnih država članica i država članica domaćina, za savjetovanje s tijelima uključenima u izdavanje odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, za pristup koji uključuje središnje depozitorije vrijednosnih papira, te u vezi s formatom evidencije koju moraju voditi središnji depozitoriji vrijednosnih papira u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

SFTR

 1. Uredba (EU) 2015/2365 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP)

Povratak na vrh

Dokumenti ESMA-e

Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD

 1. Guidelines on the application of simplified obligations under Article 4(5) of Directive 2014/59/EU

Capital requirements regulation and directive - CRD IV/CRR

 1. Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities
 2. Guidelines - Limits on exposures to shadow banking entities which carry out banking activities outside a regulated framework under Article 395(2) of CRR)
 3. Guidelines on sound remuneration policies under Articles 74(3) and 75(2) of Directive 2013/36/EU and disclosures under Article 450 of Regulation (EU) No 575/2013

Markets in Financial Instruments Directive - MiFID

 1. Smjernice o primjeni točaka C6 i C7 Priloga I. Direktive MiFID II, Hanfa je 1. kolovoza 2019. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 2. Smjernice o upravljačkom tijelu tržišnih operatera i pružatelja usluga dostave podataka, Hanfa je danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18), 27. srpnja 2018., izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 3. Smjernice Kalibracija sustava za prekid trgovanja i objava privremenog zaustavljanja trgovanja iz MiFID -a II, Hanfa je danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18), 27. srpnja 2018., izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 4. Smjernice o praksi međusektorske prodaje, Hanfa je danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18), 27. srpnja 2018., izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 5. Smjernice o zahtjevima za upravljanje proizvodima u skladu s Direktivom MiFID II, Hanfa je danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18), 27. srpnja 2018., izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 6. Smjernice za procjenu znanja i stručnosti, Hanfa je danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18), 27. srpnja 2018., izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 7. Smjernice o složenim dužničkim instrumentima i strukturiranim depozitima, Hanfa je danom stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18), 27. srpnja 2018., izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica
 8. Smjernice - Izvješćivanje o  transakcijama,  vođenje  evidencije  o  nalozima  i  usklađivanje satova
 9. Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora za sektore vrijednosnih papira (ESMA) i bankarstva (EBA)
 10. Smjernice - Sustavi i kontrole u okruženju automatiziranog trgovanja za trgovinske platforme, investicijska društva i nadležna tijela
 11. Smjernice o određenim aspektima MiFID-ovih zahtjeva vezanih uz funkciju praćenja usklađenosti
 12. Politike i prakse primitaka (MiFID-a)
 13. Smjernice o određenim aspektima MiFID-ovih zahtjeva vezanih uz primjerenost
 14. Smjernice o primjeni točaka C6 i C7 Priloga I. Direktive MiFID II, Hanfa je dana 1. kolovoza 2019. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica

Transparentnost

 1. Smjernice ESMA-e o provedbi odredaba koje se odnose na financijske informacije
 2. Smjernice: Alternativne mjere uspješnosti
 3. Questions and Answers on Transparency Directive (2004/109/EC)
 4. Indicative list of financial instruments that are subject to notification requirements according to Article 13(1b) of the revised Transparency Directive
 5. Q&A on ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures
 6. Practical Guide on notifications of major holdings under the Transparency Directive
 7. ESEF Reporting Manual - Preparation of Annual Financial Reports in Inline XBRL

Zlouporaba tržišta

 1. Market Abuse Directive - Level 3 - first set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive
 2. Market Abuse Directive - Level 3 - second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market
 3. Market Abuse Directive - Level 3 - third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market
 4. Smjernice povezane s Uredbom o zlouporabi tržišta - Odgoda objave povlaštenih informacija
 5. Smjernice povezane s Uredbom o zlouporabi tržišta - Osobe koje su podvrgnute istraživanjima tržišta
 6. Smjernice  o  Uredbi  o  zlouporabi tržišta - Informacije o tržištima robnih izvedenica ili povezanim promptnim tržištima za potrebe definiranja povlaštenih informacija o robnim izvedenicama
 7. Questions and Answers – Market Abuse Regulation

Prospekt

 1. Q&As relating to the Prospectus Regulation
 2. Questions and Answers - Prospectuses
 3. ESMA update of the CESR recommendations on the consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive
 4. Smjernice - Alternativne mjere uspješnosti (primjenjuje se na prospekte koji se objavljuju nakon 3.7.2016.)
 5. Questions and Answers on ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures - 27 January 2017
 6. Opinion -  Format of the base prospectus and consistent application of Article 26(4) of the Prospectus Regulation
 7. Opinion - Framework for the assessment of third country prospectuses under Article 20 of the Prospectus Directive
 8. Opinion - ESMA assessment of Israeli laws and regulations on prospectuses
 9. Opinion - ESMA assessment of Turkish laws and regulations on prospectuses

European Market Infrastructure Regulation - EMIR

 1. Smjernice i preporuke u svezi s pisanim sporazumima između članova kolegija središnjih drugih ugovornih strana
 2. Smjernice i preporuke za uspostavu dosljedne, učinkovite i uspješne procjene sporazuma o interoperabilnosti
 3. Smjernice o upravljanju sukobima interesa središnje druge ugovorne strane
 4. Smjernice i preporuke o provedbi načela Odbora za platni sustav i sustav namire (CPSS) i Međunarodne organizacije komisija za vrijednosne papire (IOSCO) za infrastrukture financijskih tržišta u pogledu središnjih drugih ugovornih strana
 5. Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u, Hanfa je s danom 13. lipnja 2019. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica

Kratka prodaja

 1. Smjernice - Izuzeće za aktivnosti održavanja tržišta i aktivnosti na primarnom tržištu u skladu s Uredbom (EU) 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

CSDR

1. Smjernice o izvješćivanju o internaliziranim namirama u skladu s člankom 9. CSDR-a ,Hanfa je dana 28. lipnja 2019. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica

2. Odluka o obvezi primjene Smjernica o izvješćivanju o internaliziranim namirama u skladu s člankom 9. CSDR-a (ESMA 70-151-367)

Benchmarks

1. Smjernice o neznačajnim referentnim vrijednostima na temelju Uredbe o referentnim vrijednostima, Hanfa je dana 8. kolovoza 2019. izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi Smjernica i donijela posebnu Odluku o obvezi primjene Smjernica

2. Odluka o obvezi primjene Smjernica o neznačajnim referentnim vrijednostima na temelju Uredbe o referentnim vrijednostima (ESMA 70-145-1209) 

Povratak na vrh

Dokumenti EBA-e

Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD

 1. Konačne smjernice o postupanju prema dioničarima pri bail-inu ili otpisu i konverziji instrumenata kapitala
 2. Konačne smjernice o stopi konverzije duga u vlasnički kapital pri primjeni bail-in instrumenta
 3. Smjernice o primjeni pojednostavljenih obveza temeljem članka 4. stavka 5. Direktive 2014/59/EU (EBA/GL/2015/16)

Capital requirements regulation and directive - CRD IV/CRR

 1. Smjernice o upravljanju kamatnim rizikom koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje (EBA/GL/2015/08)
 2. Smjernice o ograničenju izloženosti prema subjektima bankarstva u sjeni koji obavljaju bankarske djelatnosti izvan reguliranog okvira prema članku 395. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2015/20)
 3. Smjernice o dobrim politikama primitaka (EBA/GL/2015/22)

Outsourcing

 1. Smjernice za eksternalizaciju (EBA/GL/2019/02)

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje su objavile ESMA i EBA dostupni su na ESMA-inoj internetskoj stranici www.esma.europa.eu i EBA-inoj internetskoj stranici www.eba.europa.eu.

Povratak na vrh