Prospekti

Prospekt je dokument kojeg objavljuje izdavatelj u svrhu javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište. Prospekt, stoga, ima ulogu dokumenta koji sadrži pravne, poslovne, financijske i računovodstvene informacije te informacije o unutarnjoj strukturi izdavatelja. Objavljivanje navedenih informacija u slučajevima javnih ponuda vrijednosnih papira ili uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište nužno je radi zaštite ulagatelja uklanjanjem asimetričnosti informacija između njih i izdavatelja. Ulagatelji pregledom i proučavanjem prospekata javne ponude i uvrštenja vrijednosnih papira donose odluku o ulaganju u koje će vrijednosne papire uložiti.

Pružanjem informacija koje su, u skladu s prirodom izdavatelja i vrijednosnih papira, potrebne kako bi se ulagateljima omogućilo donošenje utemeljene odluke o ulaganju osigurava se, zajedno s pravilima poslovanja, zaštita ulagatelja. Takve informacije predstavljaju učinkovito sredstvo za povećanje povjerenja u tržište kapitala. Objava prospekta odgovarajući je način da se te informacije učine dostupnima.

Prospekt se obvezno objavljuje, izuzev kod izuzeća i propisanih iznimki, u slučajevima:

 • javne ponude vrijednosnih papira na području Republike Hrvatske
 • uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

Prava i obveze u vezi s javnom ponudom vrijednosnih papira i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, kao i iznimke s tim u svezi, uređeni su Zakonom o tržištu kapitala i Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje: Uredba o prospektu) koja se u cijelosti primjenjuje od 21. srpnja 2019. godine.

Regulatorni okvir primjenjiv na javnu ponudu vrijednosnih papira i uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište sastoji se od Zakona o tržištu kapitala i relevantnih podzakonskih propisa donesenih na temelju toga zakona te Uredbe o prospektu, uključujući sve njezine izmjene i dopune, zatim provedbenih i delegiranih akata EU koji se temelje na Uredbi o prospektu kao i od ostalih dokumenata koje donosi Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (dalje: ESMA) (kao što su smjernice, pitanja i odgovori i sl.). Popis propisa koji čine regulativni okvir dostupan je na internetskoj stranici Hanfe.

Za eventualna pitanja vezano uz primjenu Uredbe o prospektu moguće se obratiti Hanfi putem e-mail adrese: capital.markets@hanfa.hr.

Nadležnost za odobrenje prospekta

Kada je Republika Hrvatska matična država članica Hanfa je nadležna za odobrenje prospekta, registracijskog dokumenta i univerzalnog registracijskog dokumenta kao i njihovih dopuna, zatim za odobrenje obavijesti o vrijednosnom papiru i sažetku prospekta, a sve u vezi s vrijednosnim papirima koji će biti ponuđeni javnosti ili za koje se zahtijeva njihovo uvrštenje na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

Prospekt se ne smije objaviti bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela matične države članice.

Struktura prospekta

Prospekt se može izraditi kao:

 • jedinstveni prospekt (sadrži sve informacije u jednom dokumentu)
 • podijeljeni prospekt (sve informacije su navedene u više odvojenih dokumenata) koji sadrži:
  • registracijski dokument (sadrži informacije o izdavatelju)
  • obavijest o vrijednosnom papiru (sadrži informacije o vrijednosnim papirimakoji će biti ponuđeni javnosti, odnosno uvršteni na uređeno tržište), i
  • sažetak prospekta, ako je primjenjivo (u njemu se ukratko i uporabom uobičajenih pojmova prikazuju ključne informacije koje ulagatelju omogućavaju razumijevanje osobina i rizika povezanih s izdavateljem, jamcem i vrijednosnim papirima).

Kod podijeljenog prospekta, može se posebno odobriti registracijski dokument, a nakon toga obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak. U tom slučaju registracijski dokument kojem su priloženi obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak čine prospekt nakon što ih je odobrilo nadležno tijelo.

Kod nevlasničkih vrijednosnih papira u skladu s uvjetima propisanim Uredbom o prospektu, moguće je izraditi osnovni prospekt.

Osnovni prospekt također se može sastaviti kao jedinstveni dokument ili kao zasebni dokumenti te mora sadržavati sljedeće:

 • informacije sadržane u registracijskom dokumentu ili univerzalnom registracijskom dokumentu
 • informacije koje bi inače bile sadržane u relevantnoj obavijesti o vrijednosnim papirima ne uključujući konačne uvjete, ako konačni uvjeti nisu uključeni u osnovni prospekt
 • sažetak uz konačne uvjete koji je specifičan za pojedino izdanje (ovaj sažetak nije jednak sažetku prospekta).

Konačni uvjeti i sažetak uz konačne uvjete mogu, ali i ne moraju biti uključeni u osnovni prospekt ili njegovu dopunu. Ako konačni uvjeti nisu uključeni u osnovni prospekt ili njegovu dopunu, izdavatelj ih javno objavljuje te ih podnosi nadležnom tijelu matične države članice u najkraćem mogućem roku prilikom javne ponude i, ako je moguće, prije početka javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu. Nadležno tijelo matične države članice ne odobrava objavu konačnih uvjeta i sažetka uz konačne uvjete.

Sadržaj prospekta

Prospekt mora sadržavati sve informacije koje su, uvažavajući narav izdavatelja i vrijednosnih papira koji se nude javnosti odnosno za koje se zahtijeva uvrštenje na uređeno tržište, potrebne ulagatelju za informiranu procjenu:

 1. imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti i gubitka, očekivanja i razvojnih mogućnosti izdavatelja i jamca
 2. prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira
 3. rizika povezanih s izdavateljem i vrijednosnim papirima.

Informacije sadržane u prospektu moraju biti točne i potpune, a prospekt dosljedan. Prospekt mora biti pregledan i razumljiv, a informacije u prospektu moraju biti prikazane tako da ih se razumije i da ih se može jednostavno analizirati.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/980 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (Tekst značajan za EGP) te Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/979 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301 (Tekst značajan za EGP) na detaljan način propisuju strukturu i sadržaj prospekta.

Osim navedene delegirane uredbe, uputno je uzeti u obzir i ostale propise koje čine regulatorni okvir u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište kao što su ESMA smjernice te ESMA pitanja i odgovori kojima se uređuju određena pitanja u vezi sadržaja prospekta.

Jezik prospekta

Prospekt se sastavlja na jeziku kako je propisano Uredbom o prospektu i Zakonom o tržištu kapitala.

Kada je Republika Hrvatska matična država članica, a javna ponuda vrijednosnih papira ili uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržištu se provodi samo u Republici Hrvatskoj, prospekt se sastavlja na hrvatskom jeziku.

Valjanost prospekta

Prospekt, u obliku jedinstvenog dokumenta ili zasebnih dokumenata, valjan je 12 mjeseci nakon njegova odobrenja u svrhu javne ponude ili uvrštenja na uređeno tržištu, pod uvjetom da je dopunjen bilo kojom dopunom u slučaju kada se to zahtijeva Uredbom o prospektu.

Postupak odobrenja prospekta

Postupak odobrenja prospekta koji provodi Hanfa opisan je Smjernicama o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište.

U Smjernicama se također mogu pronaći informacije o relevantnoj dokumentaciji koja se dostavlja Hanfi u postupku odobrenja.

Način dostave zahtjeva za odobrenje i dokumentacije koja se prilaže zahtjevu propisan je Tehničkom uputom za izradu i dostavu u elektroničkom obliku zahtjeva za odobrenje prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište.

Objava prospekta

Nakon što je prospekt odobren, izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište, obvezan je prospekt objaviti na jedan od načina propisanih Uredbom o prospektu u razumnom roku prije, a najkasnije na početku javne ponude ili s uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište, odnosno u slučaju kada se prospekt odnosi na prvu javnu ponudu dionica određenog roda koji još nije uvršten na uređeno tržište i koji se uvrštava po prvi puta, obveza objave prospekta mora biti izvršena najkasnije šest radnih dana prije isteka ponude.

Odredbe Uredbe o prospektu o objavi prospekta na odgovarajući način se primjenjuju i kod objave dopune prospekta te konačnih uvjeta osnovnog prospekta i sažetka uz konačne uvjete.

Objava konačnih uvjeta uz osnovni prospekt i dostava Hanfi

Ako konačni uvjeti nisu uključeni u osnovni prospekt, izdavatelj ih, zajedno sa sažetkom koji je specifičan za svako pojedino izdanje (ako je takav sažetak obvezan) čini dostupnim javnosti na način kako se objavljuje prospekt te ih dostavlja Hanfi, u najkraćem mogućem roku kod javne ponude i, ako je moguće, prije početka javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu.

Hanfa ne odobrava objavu konačnih uvjeta i sažetka uz konačne uvjete.

Način dostave konačnih uvjeta i sažetka uz konačne uvjete je propisan Smjernicama o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište.

Notifikacija prospekta kojeg je odobrila Hanfa nadležnom tijelu države članice domaćina (tzv. passporting out)

Izdavatelj koji namjerava prospekt kojeg je odobrila Hanfa kada je Republika Hrvatska matična država članica, koristiti za izdanje ili ponudu vrijednosnih papira i/ili za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u drugoj državi članici (država članica domaćin), obvezan je Hanfi podnijeti zahtjev za obavješćivanje nadležnog tijela države članice domaćina o odobrenju prospekta.

Način dostave zahtjeva propisan je Smjernicama o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište.

Izdavatelji se dodatno upućuju da prije provedbe prekogranične ponude ili podnošenja zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište države članice domaćina, kontaktiraju nadležno tijelo države članice domaćina u vezi traženja koje pojedine države članice mogu imati kod provođenja javne ponude i uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište u tim državama članicama. Jedno takvo traženje se odnosi i na prijevod sažetka prospekta. Popis država članica koje zahtijevaju prijevod sažetka prospekta možete pronaći ovdje.

Notifikacija Hanfi prospekta kojeg je odobrilo nadležno tijelo matične države članice (tzv. passporting in)

Kad je Republika Hrvatska država članica domaćin, prospekt kojeg je odobrilo nadležno tijelo matične države članice imaju učinak kao prospekt kojeg je odobrila Hanfa, ako je nadležno tijelo matične države članice dostavilo Hanfi i ESMA-i potvrdu o odobrenju kojom se potvrđuje da je prospekt sastavljen u skladu s Uredbom o prospektu, i to zajedno s elektroničkim primjerkom predmetnog prospekta i prijevodom sažetka prospekta na hrvatski jezik.

Obavijest o korištenju iznimke od obveze objave prospekta

Uredbom o prospektu i Zakonom o tržištu kapitala propisane su iznimke od obveze izrade prospekta kod javne ponude i/ili uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište. U slučaju propisanih iznimki, Hanfi se dostavlja obavijest o korištenju iznimke od obveze objave prospekta kod javne ponude i/ili uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

Način dostave obavijesti Hanfi je propisan Smjernicama o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište.

Informacijski dokument

O svakoj javnoj ponudi vrijednosnih papira koja je izuzeta od obveze objave prospekta, a koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • ukupni iznos naknade za vrijednosne papire koji se prikuplja u Europskoj uniji u rasponu od 4.000.000 EUR do 8.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, koji iznosi se izračunavaju tijekom razdoblja od 12 mjeseci i
 • ne radi se o slučajevima iz članka 1. stavka 4. Uredbe o prospektu (izuzeci od obveze objave prospekta prilikom javne ponude vrijednosnih papira),

izdavatelj i/ili ponuditelj je obvezan izraditi informacijski dokument na hrvatskom jeziku i učiniti ga dostupnim ulagateljima odnosno javnosti na način kako se objavljuje prospekt, prije početka ponude, a najkasnije na početku ponude.

Minimalni oblik i sadržaj informacijskog dokumenta, kao i način objave i ažuriranja informacija sadržanih u njemu, Hanfa je propisala Pravilnikom o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta.

Detaljnije informacije u vezi obveze izrade informacijskog dokumenta dostupne su i u Smjernicama o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište.