Kratka prodaja (short selling)

Uvod

Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (dalje: Uredba o kratkoj prodaji) stupila je na snagu u zemljama članicama Europske unije 01. studenog 2012. godine, a u Republici Hrvatskoj primjenjuje se od 01. srpnja 2013. godine.

U skladu s člankom 3. Zakona o provedbi Uredbe o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (NN, br. 54/2013; dalje: Zakona o provedbi Uredbe o kratkoj prodaji), nadležna tijela za provedbu Uredbe o kratkoj prodaji  i Zakona o provedbi Uredbe o kratkoj prodaji su  Hanfa i Hrvatska narodna banka (za nadzor provedbe Uredbe o kratkoj prodaji kod kreditnih institucija).

Svrha Uredbe o kratkoj prodaji je povećati transparentnost izvještavanja o kratkim pozicijama koje imaju investitori u određenim financijskim instrumentima, smanjiti rizik namire i druge rizike povezane s kratkim prodajama te stvoriti ujednačen okvir za koordinirano djelovanje na razini Europske unije.

Pitanja vezana za Uredbu o kratkoj prodaji mogu se slati Hanfi na adresu elektroničke pošte shortselling@hanfa.hr.

Detaljnije informacije o Uredbi o kratkoj prodaji i njezinoj primjeni također su dostupne na internetskoj stranici ESMA-e.

Povratak na vrh

Koje su obveze osoba koje ugovaraju kratku prodaju?

Uredba o kratkoj prodaji pred investitore postavlja sljedeće zahtjeve vezano uz kratku prodaju dionica i državnih dužničkih instrumenata, te vezano uz zauzimanje pozicije u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza:

 • fizička ili pravna osoba može ugovoriti kratku prodaju dionice ako je takva prodaja pokrivena posudbom dionice, sporazumom o posudbi ili ako investitor ima dogovor s trećom stranom na temelju kojeg treća strana potvrđuje da je dionica raspoloživa – dakle, nepokrivene kratke prodaje dionica su zabranjene;
 • fizička ili pravna osoba može ugovoriti kratku prodaju državnog dužničkog instrumenta ako je takva prodaja pokrivena posudbom državnog dužničkog instrumenta, sporazumom o posudbi ili ako investitor ima dogovor s trećom stranom na temelju kojeg treća strana potvrđuje da je državni dužnički instrument raspoloživ – dakle, nepokrivene kratke prodaje državnih dužničkih instrumenata su zabranjene;
 • fizička ili pravna osoba može ugovoriti transakcije s kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata (CDS – Credit Default Swap) samo ako ima dugu poziciju u državnim dužničkim instrumentima tog izdavatelja na koje se odnosi ili portfelj imovine ili financijskih obveza čija vrijednost korelira s vrijednošću državnih dužničkih instrumenata – dakle, držanje nepokrivenih pozicija u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata je zabranjeno.

Uredbom su propisane i sljedeće obveze:

 • obavještavanja Hanfe za fizičke ili pravne osobe koje imaju značajne neto kratke pozicije u dionicama ili državnim dužničkim instrumentima ili koje imaju nepokrivene pozicije u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata,
 •  javne objave za fizičke ili pravne osobe koje imaju značajne neto kratke pozicije u dionicama.

Povratak na vrh

Na koje se financijske instrumente primjenjuje zabrana nepokrivene kratke prodaje iz članaka 12. i 13. Uredbe o kratkoj prodaji?

 1. Zabrana nepokrivene kratke prodaje dionica iz članka 12. Uredbe o kratkoj prodaji, odnosi se na dionice koje su uvrštene na mjesto trgovanja u Europskoj uniji, bez obzira radi li se o transakciji koja se sklapa na mjestu trgovanja ili izvan mjesta trgovanja. Pod „mjestom trgovanja“ misli se na uređeno tržište ili multilateralnu trgovinsku platformu. Člankom 16. stavak 1. Uredbe o kratkoj prodaji predviđen je izuzetak za dionice društva koje je uvršteno na mjesto trgovanja u Uniji ako je njihovo glavno mjesto trgovanja u trećoj zemlji.  ESMA svake dvije godine objavljuje popis dionica čije se glavno mjesto trgovanja nalazi u trećoj zemlji. Popis je valjan dvije godine.
 2. Zabrana nepokrivene kratke prodaje državnih dužničkih instrumenata iz članka 13. Uredbe o kratkoj prodaji, odnosi se na dužničke instrumente izdavatelji kojih su:
 • Europska Unija;
 • država članica, uključujući vladine odjele, agencije ili subjekte posebne namjene države članice;
 • u slučaju savezne države članice, neka od saveznih članica;
 • subjekt posebne namjene više država članica;
 • međunarodna financijska institucija koju osnuju dvije ili više država članica koja ima namjenu prikupljanja financijskih sredstava i pružanja financijske pomoći u korist svojih članova koji se nalaze u teškim financijskim problemima ili im prijete teški financijski problemi ili
 • Europska investicijska banka.

Državni dužnički instrument ne mora biti uvršten na mjesto trgovanja da bi se na isti primjenjivala zabrana nepokrivene kratke prodaje.

Povratak na vrh

Javna objava značajnih neto kratkih pozicija u dionicama

Javne objave značajnih neto kratkih pozicija u dionicama, sukladno članku 6. Uredbe o kratkoj prodaji, mogu se pronaći ovdje.

Prag određen za javnu objavu je postotak koji je jednak 0,5 % izdanog dioničkog kapitala određenog društva te svakih 0,1 % preko toga.

Imatelji pozicija - fizičke ili pravne osobe koje imaju značajne neto kratke pozicije u dionicama za koje je propisana obveza javne objave, moraju u Obrascu za dostavljanje obavijesti o značajnim neto kratkim pozicijama  u dionicama označiti da je potrebna javna objava pozicije.

Imatelji pozicija su odgovorni za točnost i cjelovitost podataka koje dostavljaju Hanfi sukladno odredbama Uredbe o kratkoj prodaji, a koje Hanfa javno objavljuje.

Povratak na vrh

Obavještavanje Hanfe

Obavještavanje Hanfe sukladno člancima 5., 7. i 8. Uredbe o kratkoj prodaji obavlja se putem propisanih obrazaca koje možete pronaći ovdje.

Prag određen za obavještavanje Hanfe o značajnim neto kratkim pozicijama u dionicama je postotak koji je jednak 0,2 % izdanog dioničkog kapitala određenog društva te svakih 0,1% preko toga. „Izdani dionički kapital” obuhvaća ukupne redovne i povlaštene dionice koje je izdalo društvo, ali ne uključuje zamjenjive dužničke vrijednosne papire. Pragovi za obavještavanje o značajnim neto kratkim pozicijama u državnim dužničkim instrumentima i nepokrivenim pozicijama u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata nalaze se na internetskim stranicama ESMA-e.

Sukladno članku 14. stavak 2. Uredbe o kratkoj prodaji, Hanfa može privremeno obustaviti ograničenje nepokrivenih pozicija u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata ako ima utemeljene razloge smatrati da tržište državnih dužničkih instrumenata ne funkcionira na odgovarajući način te da takva ograničenja mogu imati negativan utjecaj na tržište takvih instrumenata, posebno povećavanjem troška zaduživanja za izdavatelje državnih dužničkih instrumenata ili utječući na sposobnost izdavatelja državnih dužničkih instrumenata da izdaju nove vrijednosne papire.

Kada Hanfa privremeno obustavi navedeno ograničenje, fizičke ili pravne osobe koje će imati nepokrivenu poziciju u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata, imaju obvezu obavještavanja Hanfe sukladno članku 8. Uredbe o kratkoj prodaji, pri čemu se primjenjuju pragovi koji se odnose na državne dužničke instrumente.

Vremenski rok za izračun neto kratke pozicije je ponoć na kraju trgovinskog dana tijekom kojeg fizička ili pravna osoba ima određenu poziciju. Obavijest se Hanfi dostavlja na adresu elektroničke pošte shortselling@hanfa.hr najkasnije do 15.30 sati sljedećeg trgovinskog dana, kao i poštom na adresu Hanfe, Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb.

Obavijest mora biti dostavljena u Excel i PDF formatu.

Sve nepotpune obavijesti bit će odbačene i smatrat će se da nisu niti dostavljene te je odgovornost na imatelju pozicije da Hanfi dostavi potpunu obavijest kako bi izvršio svoje obveze propisane Uredbom o kratkoj prodaji. Člankom 15. Zakona o provedbi Uredbe o kratkoj prodaji propisane su novčane kazne za neizvršavanje obveza obavještavanja Hanfe o neto kratkim pozicijama.

Kada prethodno dostavljena obavijest Hanfi sadrži pogrešku, Hanfi se dostavlja i nova obavijest s točnim podacima, a ako je potrebno samo poništiti takvu obavijest (primjerice, ako nisu prijeđeni pragovi za koje je Uredbom propisana obveza obavještavanja Hanfe), obrazac za poništavanje obavijesti dostavlja se Hanfi što je prije moguće.

Povratak na vrh

Javna objava informacija o neto kratkim pozicijama u dionicama

U skladu s člancima 6. i 9. Uredbe, detalji o značajnim neto kratkim pozicijama u dionicama bit će objavljeni na internetskim stranicama Hanfe.

Dokument se sastoji od dvije tablice: tablice s aktualnim neto kratkim pozicijama u dionicama koje su dosegnule ili su iznad praga za javnu objavu i tablice s povijesnim podacima o svim pojedinim neto kratkim pozicijama koje su javno objavljene. Tablice sadrže podatke o imatelju pozicije, nazivu izdavatelja, ISIN-u, veličini neto kratke pozicije te datumu kada je ista otvorena, promijenjena ili je zatvorena. Kada neto kratka pozicija u dionicama padne ispod relevantnog praga za javnu objavu, obavijest o navedenoj poziciji nalazit će se u tablici s aktualnim neto kratkim pozicijama jedan radni dan, a nakon toga bit će trajno premještena u tablicu s povijesnim podacima.

Na internetskim stranicama ESMA-e objavljene su adrese internetskih stranica nadležnih tijela država članica na kojima su dostupni podaci o javnim objavama značajnih neto kratkih pozicija u dionicama.

Povratak na vrh

Informacije o izuzetim dionicama i pragovima za obavještavanje o neto kratkim pozicijama u državnim dužničkim instrumentima

Popis izuzetih dionica sukladno članku 16. stavku 2. Uredbe o kratkoj prodaji i popis pragova za obavještavanje o neto kratkim pozicijama u državnim dužničkim instrumentima sukladno članku 7. stavku 2. Uredbe o kratkoj prodaji dostupni su na internetskim stranicama ESMA-e.

Povratak na vrh

Izuzeće za aktivnosti održavanja tržišta i aktivnosti na primarnom tržištu

Uredba o kratkoj prodaji propisuje određena izuzeća od primjene Uredbe o kratkoj prodaji za aktivnosti održavanja tržišta i aktivnosti na primarnom tržištu (čl. 17. Uredbe o kratkoj prodaji). Hanfa je usklađena sa Smjernicama: Izuzeće za aktivnosti održavanja tržišta i aktivnosti na primarnom tržištu u skladu s Uredbom (EU) 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza. Subjekti koji žele koristiti izuzeće, obvezni su 30 kalendarskih dana prije korištenja izuzeća o tome obavijesti Hanfu. Hanfa u navedenom roku može zabraniti korištenje izuzeća ako subjekt ne zadovoljava uvjete za njegovo korištenje.

Obavijest o namjeri primjene izuzeća dostavlja se Hanfi na adresu elektroničke pošte shortselling@hanfa.hr te poštom na adresu Miramarska 24b, 10 000 Zagreb.

Obrasci:

Povratak na vrh

Izuzeće za programe otkupa i stabilizacije financijskih instrumenata

Uredbom o kratkoj prodaji (članak 17. stavak 4.) predviđeno je da se članci 5., 6., 12., 13. i 14. ne primjenjuju na fizičke i pravne osobe koje ugovore kratku prodaju vrijednosnog papira ili imaju neto kratku poziciju povezano s provođenjem stabilizacije u skladu s poglavljem III. Uredbe Komisije (EZ) br. 2273/2003 od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za programe otkupa i stabilizacije financijskih instrumenata.

Povratak na vrh

Prijava sumnje na kršenje odredbi Uredbe o kratkoj prodaji i Zakona o provedbi Uredbe o kratkoj prodaji

U skladu s člankom 8. stavkom 5. Zakona o provedbi Uredbe o kratkoj prodaji, investicijska društva i kreditne institucije koje imaju dozvolu nadležnog tijela za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, obvezne su obavijestiti Hanfu o slučajevima za koje opravdano sumnjaju da se radi o kršenju odredbi Uredbe o kratkoj prodaji i Zakona o provedbi uredbe o kratkoj prodaji, na temelju njima dostupnih podataka.

Prijava se Hanfi dostavlja na adresu elektroničke pošte shortselling@hanfa.hr korištenjem propisanog obrasca.

Povratak na vrh

Identifikacija imatelja pozicije

Uz dostavu obavijesti o neto kratkim pozicijama, fizička ili pravna osoba koja dostavlja obavijest mora Hanfi dostaviti i podatke iz kojih je moguće utvrditi identitet imatelja pozicije i identitet osobe koju je imatelj pozicije ovlastio za dostavu obavijesti (ako je ta osoba različita od imatelja pozicije). Navedeni podaci uključuju:

 • za fizičke osobe:
  • ovjerenu presliku putovnice ili osobne iskaznice,
  • osobne podatke, uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo i kontakt podatke,
 •  za pravne osobe:
  • tvrtku i sjedište pravne osobe, kao i kontakt podatke pravne osobe, 
  • povijesni izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

a dostavljaju se Hanfi na adresu elektroničke pošte shortselling@hanfa.hr, kao i poštom na adresu Hanfe, Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb.

Povratak na vrh