Postupak nadzornog pregleda

Hanfa provodi nadzor u skladu sa Zakonom o Hanfi, Zakonom o osiguranju i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje nad sljedećim subjektima nadzora:

 1. društvima za osiguranje, društvima za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihovim podružnicama u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske
 2. društvima za uzajamno osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i njihovim podružnicama u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske
 3. društvima za zastupanje u osiguranju, društvima za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, obrtima za zastupanje u osiguranju, ovlaštenim zastupnicima u osiguranju i ovlaštenim posrednicima u osiguranju i reosiguranju u Republici Hrvatskoj i njihovim podružnicama u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske
 4. grupama društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje
 5. udruženjima (pool) osiguranja, odnosno reosiguranja
 6. nacionalnim uredom za osiguranje
 7. imateljima kvalificiranih udjela u društvu za osiguranje i osobama u odnosu uske povezanosti s društvom za osiguranje ili osobama koje za društvo za osiguranje obavljaju izdvojene poslove ili ključne funkcije
 8. društvima za osiguranje iz trećih država koje na području Republike Hrvatske obavljaju poslove osiguranja preko podružnice
 9. ovlaštenim aktuarima
 10. pružateljima usluga koji obavlja izdvojene poslove, odnosno funkciju
 11. ostalim pravnim i fizičkim osobama koje u skladu sa Zakonom o osiguranju ima pravo nadzirati
 12. Financijskom agencijom, HP-Hrvatskom poštom d. d. i investicijskim društvima i kreditnim institucijama u obavljanju poslova zastupanja u osiguranju
 13. društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje iz drugih država članica kada obavljaju poslove osiguranja putem poslovnog nastana ili putem slobode pružanja usluga na području Republike Hrvatske
 14. pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, kada obavljaju poslove osiguranja putem poslovnog nastana ili putem slobode pružanja usluga na području Republike Hrvatske
 15. osobama koje su u odnosu uske povezanosti s društvom za osiguranje ako je to nužno radi nadzora nad poslovanjem društva za osiguranje.

Nadzor se temelji na pristupu koji je prospektivan (okrenut mogućim budućim događajima) i zasnovan na rizicima, a predstavlja kontinuiranu provjeru posluje li subjekt nadzora u skladu sa ovim Zakonom o osiguranju i drugim propisima, propisima o upravljanju rizicima, kao i u skladu s internim aktima i standardima, pravilima struke te općenito na način koji omogućuje uredno funkcioniranje društva za osiguranje te provođenje mjera i aktivnosti u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

Hanfa može subjektima nadzora davati pisane preporuke radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja ili smanjenja rizika kojima su izloženi ili mogu biti izloženi.

Hanfa u izvršavanju svojih ovlasti, a posebno u izvanrednim situacijama, na temelju raspoloživih informacija na odgovarajući način uzima u obzir moguće učinke svojih odluka na stabilnost financijskih sustava u Europskoj uniji.

Pri obavljanju nadzora Hanfa posebice:

 1. provjerava sustav upravljanja, strategije, politike i postupke te procedure izvješćivanja koje je društvo za osiguranje uspostavilo radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama  Zakona o osiguranju i drugim propisima
 2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i financijski položaj društva za osiguranje te rizike kojima je izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju
 3. provjerava stanje solventnosti društva za osiguranje, oblikovanje tehničkih pričuva, imovinu i prihvatljiva vlastita sredstva u skladu s odredbama  Zakona o osiguranju i drugim propisima
 4. provjerava primjerenost metoda i praksi društva za osiguranje koje su namijenjene utvrđivanju mogućih događaja ili budućih promjena gospodarskih uvjeta koji bi mogli nepovoljno utjecati na sveukupni financijski položaj predmetnog društva za osiguranje
 5. provjerava oblikovanje tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima i imovinu za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima u skladu s odredbama  Zakona o osiguranju i drugim propisima

i to osobito putem provjere i procjene:

 1. sustava upravljanja, uključujući vlastitu procjenu rizika i solventnosti
 2. tehničkih pričuva
 3. potrebnog solventnog kapitala i minimalnog potrebnog kapitala
 4. pravila ulaganja
 5. kvalitete i kvantitete vlastitih sredstava
 6. kontinuiranu usklađenost unutarnjeg modela sa zahtjevima  Zakona o osiguranju i propisima o upravljanju rizicima
 7. sposobnost društva za osiguranje da podnese moguće događaje ili buduće promjene gospodarskih uvjeta
 8. drugih informacija koje su potrebne za nadzor.

Hanfa će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je društvo za osiguranje izloženo ili bi moglo biti izloženo, uzeti u obzir prirodu, opseg i složenost rizika prisutnih u poslovanju društva za osiguranje.

Nadzor društava za osiguranje obuhvaća odgovarajuću kombinaciju posrednih i neposrednih nadzora, a na temelju provedenog postupka Hanfa može izreći nadzorne mjere utvrđene Zakonom o osiguranju.