8. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 22. veljače 2019. na 8. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
  2. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i dokumentaciji koja se dostavlja uz obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u
  3. Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om
  4. Pravilnik o statusnim promjenama AIF-ova bez pravne osobnosti te uvjetima za promjenu razlikovnosti i oblika AIF-a
  5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova
  6. Rješenje kojim se društvu Raiffeisen FACTORING d.o.o., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB: 95180802194, ukida odobrenje za obavljanje poslova faktoringa izdano rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 973-03/16-01/02, URBROJ: 326-01-550-552-17-9 od 24. veljače 2017. godine
  7. Rješenje kojim se preddruštvu MEDIA FORTIS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  8. Rješenje kojim se preddruštvu PD FAKTOR društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Vrbovec, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  9. Rješenje kojim se Matiji Vukšiću, osnivaču obrta VUKŠIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Matija Vukšić, Donji Miholjac, Trg A. Starčevića 9, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja