7. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 25. veljače 2021. na 7. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu FIMA INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, izdaje odobrenje za bitne promjene Prospekta i Pravila FIMA Invest Funds krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom
  2. Rješenje kojim se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349 ukida odobrenje za obavljanje pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje izdano na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 17. ožujka 2011., KLASA: UP/I 451-04/10-52/4, URBROJ: 326-113-11-17
  3. Rješenje kojim se utvrđuje da je prestala važiti suglasnost za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana kreditnoj instituciji KARLOVAČKA BANKA d.d. sa sjedištem u Karlovcu, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB: 08106331075, rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-06/06-03/4, URBROJ: 326-112-06-5 od 26. listopada 2006. godine
  4. Rješenje kojim se Andreasu Haraldu Ofneru, austrijskom državljaninu iz Beča, Pillergasse 15-17/2/DG1, OIB: 63549838037, izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva UNIQA osiguranje d.d., Planinska 13 A, Zagreb, OIB: 75665455333, za preostalo trajanje postojećeg mandata do 17. svibnja 2022. godine
  5. Rješenje kojim se Renati Barbić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju LEBINAC, obrt za zastupanje u osiguranju, vi. Renata Barbić, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 1A, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim je Veseljki Lebinac, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju LEBINAC, obrt za zastupanje u osiguranju, Veseljka Lebinac, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 1A, dana 18. prosinca 2020. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 17. ožujka 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/17-01/25, URBROJ: 326-01-660-663-17-6