7. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 20. veljače 2020. na 7. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se preddruštvu CROPEA d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Osijeku, Vilajska ulica 2, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  2. Rješenje kojim se Miši Pallu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju PALL ZASTUPANJE, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Mišo Pall, Zagreb, Petrovaradinska ulica 1c, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  3. Rješenje kojim se društvu ŠMIT KONCEPT j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 128, OIB: 85950928010, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  4. Rješenje kojim je Tomislavu Finki, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju LANTERNA ZADAR, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Tomislav Finka, Zadar, Luke Sorkočevića 18, dana 28. siječnja 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. ožujka 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/18-01/41, URBROJ: 326-01-660-663-18-4
  5. Rješenje kojim je Verici Mišak Martinjak, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju VMM, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. VERICA MIŠAK MARTINJAK, KRAPINA, ULICA LJUDEVITA GAJA 11, dana 9. kolovoza 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 7. veljače 2019. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/19-01/03, URBROJ: 326-01-22-19-4
  6. Tehnička uputa za korištenje sustava za vođenje registara i evidenciju edukacija distributera u osiguranju i distributera u reosiguranju