56. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 25. listopada 2018. održana je 56. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva
  2. Pravilnik o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu
  3. Pravilnik o godišnjem obavještavanju Hanfe o korištenju izuzeća od obveze ishođenja odobrenja za rad i primjene uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti
  4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
  5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Nikolu Planinića, za obavljanje funkcije člana uprave društva Honestas Private Equity Partneri d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 12, OIB: 32697869602, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana donošenja ovoga rješenja
  6. Rješenje kojim se društvu Kraš d.d., Zagreb, Ravnice 48, OIB: 94989605030, odobrava prospekt izdanja najmanje 62.500 do najviše 125.000 novih redovnih dionica na ime javnom ponudom, nominalnog iznosa od 400,00 kuna, u nematerijaliziranom obliku, ukupnog nominalnog iznosa od najmanje 25.000.000,00 kuna do najviše 50.000.000,00 kuna, i uvrštenja dionica na uređeno tržište, sve u skladu s odlukom Glavne skupštine društva održane 31. kolovoza 2018. godine
  7. Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, u skladu s člankom 135. stavkom 3. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima odobrava produženje roka za usklađenje ulaganja imovine obveznih mirovinskih fondova kategorije A, B i C za dodatna tri mjeseca odnosno do 26. siječnja 2019. godine, i to za AZ obvezni mirovinski fond kategorije B u odnosu na izloženost u vrijednosti od 5%, a zajedno za AZ obvezne mirovinske fondove kategorije A, B i C u odnosu na izloženost u vrijednosti od 7% regulatornog kapitala jedne kreditne institucije iz članka 125. stavka 1. točke 8. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, ulaganjem u depozite, pri čemu se u obzir uzima i novac na računima iz članka 125. stavka 1. točke 10. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima