53. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 23. prosinca 2020. na 53. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu
 2. Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2021. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
 3. Rješenje kojim se društvu Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budimpešta 1148, Kerepesi ut 52, OIB: 23021179492, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva HOTELI JADRAN d.d., Gradac, Jadranska 2, OIB 18099276986
 4. Rješenje kojim se društvu SAMOBORKA d.d., Samobor, Zagrebačka 32/a, OIB: 53149109818, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 6.800.000 obveznica, nominalne vrijednosti 1,00 EUR, izdanih u nematerijaliziranom obliku, na uređeno tržište
 5. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima AUCTOR INVEST d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, izdaje odobrenje za pripajanje Auctor Plus otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, Generali Plus otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, kojim upravlja društvo Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767
 6. Rješenje kojim se društvu AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676 ukida odobrenje za obavljanje pomoćne djelatnosti upravljanje portfeljem izdano na temelju rješenja Hanfe od 27. siječnja 2011., KLASA: UP/I-451-04/10-52/3; URBROJ: 326-113-11-15
 7. Rješenje kojim se Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, izdaje odobrenje za pripajanje alternativnog investicijskog fonda prenositelja Generali Absolute, ISIN HRNFDAUPRIV3, alternativnom investicijskom fondu preuzimatelju Generali Value, ISIN HRLOINUVAL26
 8. Rješenje kojim se obustavlja postupak pokrenut povodom zahtjeva Nadzornog odbora ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Bosanska ulica 7, OIB: 34251042886, za izdavanje odobrenja za Darija Frajtaka iz Marije Bistrice, Podgorje Bistričko 11, OIB: 52710988020, za obavljanje funkcije člana uprave ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Bosanska ulica 7, OIB: 34251042886
 9. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Dražena Mršića, za obavljanje funkcije člana uprave HRVATSKO MIROVINSKO INVESTICIJSKO DRUŠTVO društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima iz Zagreba, Bakačeva 5, OIB: 07229900031, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći od dana donošenja ovog rješenja
 10. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, A. Mihanovića 3, OIB: 17448125754, za izdvajanje poslova održavanja Jupiter Software sustava na pružatelja usluge društvo Spin d.o.o. OSIJEK, Županijska 15, Osijek, OIB: 14653764308
 11. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, A. Mihanovića 3, OIB: 17448125754, za izdvajanje funkcije unutarnje revizije na društvo BDO CROATIA d.o.o.. Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, Zagreb, OIB: 76394522236
 12. Rješenje kojim se društvu M.C.I. FLEET d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Splitu, Put Sjeverne luke 11, daje se dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 13. Rješenje kojim se preddruštvu ARIES BROKERS društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje se dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja
 14. Rješenje kojim se preddruštvu MARTINO ZASTUPANJE d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zadru, Domovinskog rata 6, daje se dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 15. Rješenje kojim je Rosanni Perinić Popeškić, osnivačici obrta Adria in, obrt za zastupanje u osiguranju, Rosanna Perinić Popeškić, Opatija, Put u Bregi 11, dana 15. listopada 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 28. lipnja 2019. rješenjem Hanfe KLASA: UP/I 974-03/19-01/39, URBROJ: 326-01-22-19-4
 16. Rješenje kojim je Dini Vojvodiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju MONO GRUPA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. DINO VOJVODIĆ, ZAGREB, KSAVER 215, dana 30. lipnja 2020. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. travnja 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/49, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
 17. Rješenje kojim je Ljubi Salečiću, suvlasniku obrta za zastupanje u osiguranju Korkyra, obrt za zastupanje u osiguranju, zajednički obrt, Ivana Giljanović i Ljubo Salečić, Split, Pujanke 24/2, dana 16. studenoga 2020., prestala je važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 10. srpnja 2020. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/20-01/50, URBROJ: 326-01-22-20-4