50. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 3. prosinca 2020. na 50. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
 2. Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima
 3. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima
 4. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a
 5. Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
 6. Tehnička uputa za korištenje sustava za vođenje registara i evidenciju edukacija distributera u osiguranju i distributera u reosiguranju
 7. Rješenje kojim se društvu CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima, Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB 28466564680, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s izdanjem do najviše 7.218.825 novih redovnih dionica na ime javnom ponudom, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku i uvrštenjem na uređeno tržište novih dionica te postojećih 13.406.390 redovnih dionica, svih izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa
 8. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Ivana Glavaša, za obavljanje funkcije člana uprave GRIFFON ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Osijeku, Šetalište Petra Preradovića 3, OIB: 24139029403, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći od dana imenovanja
 9. Rješenje kojim se društvu ICF CROATIA d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, Badalićeva 26C, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 10. Rješenje kojim se preddruštvu CROATIA Ekskluziv d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 11. Rješenje kojim se Eduardu Bakranu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CRO AGENT EDUARD BAKRAN, obrt za zastupanje u osiguranju, Eduard Bakran, Zagreb, Tome Matića 18, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 12. Rješenje kojim se Martini Šanduli, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju Supero, obrt za zastupanje u osiguranju, Martina Šandula, Zagreb, Lanište 14B, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja