49. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 26. studenoga 2020. na 49. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska 23, OIB 71149912416, odobrava obavijest o vrijednosnom papiru i sažetak prospekta u svezi izdanja i uvrštenja na uređeno tržište obveznica ukupnog nominalnog iznosa do najviše 300.000.000,00 HRK u denominaciji od 1.000,00 HRK
  2. Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima AUCTOR INVEST d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, u skladu s člankom 259. stavkom 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, odobrava produženje roka za usklađenje ulaganja imovine fonda Auctor Plus otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom u vrijednosni papir ISIN: HRJDGLO20CA4 izdavatelja JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., sa sjedištem u Rijeci, Svilno 20, s odredbom članka 254. stavka 1. točke 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, do 28. veljače 2021. godine
  3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
  4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva
  5. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima Fonda za zaštitu ulagatelja
  6. Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Uredbe (EU) br. 1286/2014
  7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o udjelima AIF-ova