47. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 12. studenoga 2020. na 47. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se utvrđuje da društvo OTP Invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o., Zagreb, Divka Budaka 1d, OIB: 96261939721, na dan 30. lipnja 2020. godine nije ispunjavalo zahtjeve minimalnog iznosa regulatornog kapitala propisane odredbama članka 21. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom; i da je Društvo na dan 30. rujna 2020. ispunjavalo zahtjeve minimalnog iznosa regulatornog kapitala sukladno odredbama članka 21. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, čime je otklonjena nezakonitost utvrđena točkom 1. izreke ovog rješenja, a konstatirana Zapisnikom o posrednom nadzoru, KLASA: UP/I 972-05/20-01/02, URBROJ: 326-01-40-42-20-1, od 10. rujna 2020. godine; te se okončava postupak posrednog nadzora nad Društvom, koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 972-05/20-01/02
  2. Rješenje kojim se utvrđuje da je CROATIA OSIGURANJE mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, otklonilo sve manjkavosti utvrđene Zapisnikom o neposrednom nadzoru, KLASA: UP/I-972-05/20-02/04, URBROJ: 326-01-40-41-20-28, od 10. rujna 2020. godine; i da je okončan postupak izvanrednog neposrednog nadzora nad Društvom i dobrovoljnim mirovinskim fondovima CROATIA OSIGURANJE dobrovoljni mirovinski fond, CROATIA OSIGURANJE 1000 A dobrovoljni mirovinski fond, CROATIA OSIGURANJE 1000 C dobrovoljni mirovinski fond, CROATIA OSIGURANJE zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HEP grupe, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskih autocesta i zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond FINE, pokrenut na temelju Obavijesti o neposrednom nadzoru, KLASA: UP/I-972-05/20-02/04, URBROJ: 326-01-40-41-20-2, od 2. srpnja 2020. godine
  3. Rješenje kojim se Suzani Skoriji daje suglasnost za obavljanje funkcije članice uprave leasing-društva HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, za mandat u trajanju od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine
  4. Rješenje kojim se Urošu Biberu, daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o., Zagreb, Kovinska 5, OIB: 17080997510, za mandat u trajanju od 2 (dvije) godine, koji počinje teći imenovanjem na tu funkciju
  5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Marijanu Galović, za obavljanje funkcije članice uprave FIMA INVEST društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine koji počinje teći od dana imenovanja
  6. Rješenje kojim se preddruštvu CROATIA FIDES društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Rijeci, Ivana Matetića Ronjgova 1, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja