44. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 14. studenoga 2019. na 44. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Ivana Beljana za obavljanje funkcije člana uprave Global Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3, OIB: 89492953056, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina od dana imenovanja
  5. Rješenje kojim se Mariu Cariniju daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva GENERALI OSIGURANJE d.d., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 10840749604, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine koji počinje teći od dana imenovanja na tu funkciju
  6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu GENERALI zavarovalnica d.d., sa sjedištem u Republici Sloveniji, Ljubljana, Kržičeva ulica 3, upisano u sudski i poslovni registar Republike Slovenije pod matičnim brojem: 5186684000, za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Savska cesta 106, Republika Hrvatska, OIB: 61865183767, u visini od 96,72% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  7. Rješenje kojim je Mariji Perić, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju POINT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. MARIJA PERIĆ, MATULJI, KUĆELI, MIHELIĆI 17 B, dana 6. rujna 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 19. srpnja 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/18-01/77, URBROJ: 326-01-660-663-18-3
  8. Rješenje kojim se Assyi Veskovi Donchevi daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva Volvo Financial Services leasing d.o.o. u osnivanju za mandat u trajanju od 2 (dvije) godine; Igoru Smolecu daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing društva Volvo Financial Services leasing d.o.o. u osnivanju za mandat u trajanju od 5 (pet) godina, i društvu VOLVO GROUP CROATIA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Karlovačka cesta 94, OIB: 88704563307, daje suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u visini 100% temeljnog kapitala leasing društva Volvo Financial Services leasing d.o.o. u osnivanju
  9. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, otklonilo manje nezakonitosti i nepravilnosti vezane uz uspostavljene sustave upravljanja rizicima u investicijskom procesu i upravljanja sukobom interesa u odnosu na neuvrštene dionice u koje se ulaže imovina obveznih mirovinskih fondova pod upravljanjem navedenog društva, utvrđene Zapisnikom o posrednom nadzoru Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 972-05/19-02/01, URBROJ: 326-01-40-41-19-1, od 25. srpnja 2019. godine, koji je dopunjen Dopunom Zapisnika o posrednom nadzoru, KLASA: UP/I 972-05/19-02/01, URBROJ: 326-01-40-41-19-9, od 15. listopada 2019. godine; te se okončava postupak posrednog nadzora nad društvom Društvom, te nad obveznim mirovinskim fondovima PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A i PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 972-05/19-02/01