42. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 21. prosinca 2022. na 42. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu
 2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
 3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva
 4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava
 5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima
 6. Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine
 7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
 8. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva
 9. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
 10. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava
 11. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva
 12. Pravilnik o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 13. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane
 14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira
 15. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze
 16. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
 17. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima
 18. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
 19. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
 20. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
 21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova
 22. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2023. godinu
 23. Smjernice za prikazivanje podataka o glavnim djelatnostima te osnovnih podataka o poslovanju i financijskom položaju u ponudi za preuzimanje
 24. Smjernice o primjeni načela razmjernosti u odnosu na politiku primitaka društava za upravljanje investicijskim fondovima i izuzeću za male primitke
 25. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava
 26. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora
 27. Uputa za izradu i dostavu godišnjih financijskih izvještaja burze
 28. Uputa za dostavu financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja
 29. Uputa za izradu i dostavu nadzornih izvještaja, financijskih izvještaja i obavijesti središnjih drugih ugovornih strana
 30. Uputa za izradu i dostavu godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine, izvještaja o periodičkim i statističkim podacima i izvještaja o ispunjavanju kapitalnih zahtjeva središnjeg depozitorija vrijednosnih papira
 31. Uputa za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013
 32. Uputa za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012
 33. Uputa o načinu dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom
 34. Uputa za popunjavanje nadzornog izvještaja o likvidnosti imovine i pokriću obveza obveznog mirovinskog fonda
 35. Uputa za izradu i dostavu godišnjih, tromjesečnih i drugih izvještaja obveznog mirovinskog fonda u elektroničkom obliku
 36. Uputa za izradu i dostavu godišnjih, polugodišnjih i drugih izvještaja dobrovoljnog mirovinskog fonda u elektroničkom obliku
 37. Uputa za izradu i dostavu izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima u elektroničkom obliku
 38. Uputa za izradu i dostavu izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima u elektroničkom obliku
 39. Uputa za izradu i dostavu izvještaja o transakcijama investicijskih društava u elektroničkom obliku
 40. Uputa za izradu i dostavu izvještaja pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
 41. Uputa za izradu i dostavu godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda u elektroničkom obliku
 42. Uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima u elektroničkom obliku
 43. Uputa za izradu i dostavu godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fondova u elektroničkom obliku
 44. Uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima u elektroničkom obliku
 45. Uputa za izradu i dostavu izvještaja leasing društava u elektroničkom obliku
 46. Uputa za izradu i dostavu podataka u Registar objekata leasinga
 47. Uputa za izradu i dostavu izvještaja faktoring društava u elektroničkom obliku
 48. Uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u elektroničkom obliku
 49. Uputa za izradu i dostavu izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva u elektroničkom obliku
 50. Uputa za izradu i dostavu financijskih i statističkih izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja
 51. Uputa za primjenu kontnog plana leasing društava
 52. Uputa za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava
 53. Uputa za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
 54. Tehnička uputa za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 55. Tehnička uputa za korištenje sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - reports.hanfa.hr
 56. Rješenje kojim se društvu MODRA ŠPILJA d.d., Komiža, Ribarska ulica 72, OIB: 30953977438, LEI: 747800R0W794O9UAG852, odobrava prospekt EU-a za oporavak u vezi s uvrštenjem 2.200.000 redovnih dionica na uređeno tržište, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 10,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 22.000.000,00 kuna
 57. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Sandri Vrabec za obavljanje funkcije članice uprave društva UNIQA osiguranje d.d., OIB: 75665455333, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine
 58. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Mariji Buljan za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva AGRAM LIFE osiguranje d.d., OIB: 18742666873 za mandat u trajanju od 11. ožujka 2023. do 11. ožujka 2027. godine
 59. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Mateji Čizmić za obavljanje funkcije članice nadzornog odbora društva AGRAM LIFE osiguranje d.d., OIB: 18742666873 za mandat u trajanju od 11. ožujka 2023. do 11. ožujka 2027. godine
 60. Rješenje kojim se izdaje suglasnost Antoniji Čunko za imenovanje članicom uprave društva SKDD-CCP Smart Clear d.d., OIB: 58388162971, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina s početkom od dana primitka ovog rješenja a najranije 23. prosinca 2022. godine
 61. Rješenje kojim se preddruštvu Pharos d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Starom Gradu, Dol, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 62. Rješenje kojim se preddruštvu MARK-ONE d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Ferdinandovcu, Dravska 51, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 63. Rješenje kojim se Vesni Sović-Padovan osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju AZ Padovan, obrt za zastupanje u osiguranju, Vesna Sović-Padovan, Rab, Palit 68, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 64. Rješenje kojim se Tei Krakar osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju TD, obrt za zastupanje u osiguranju, Tea Krakar, Petrinja, Drenačka bb, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 65. Rješenje kojim se Mili Jukić osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju Vitoni, obrt za zastupanje u osiguranju, Mila Jukić, Split, Peričićeva 16, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 66. Rješenje kojim se Mati Biliću suvlasniku obrta za zastupanje u osiguranju JAKOVČIĆ AGENT, obrt za zastupanje u osiguranju, Ljiljana Jakovčić i Mate Bilić, Omiš, Vukovarska bb, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 67. Rješenje kojim se Davorki Haramini osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju HD SOLUTIONS, obrt za zastupanje u osiguranju, Davorka Haramina, Strmec Samoborski, Antuna Mihanovića 15/1, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 68. Rješenje kojim se Veroniki Vuković osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju CO EXCLUSIVE, obrt za zastupanje u osiguranju, Veronika Vuković, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 21, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 69. Rješenje kojim se preddruštvu ZOZ zastupanje d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Jastrebarskom, Bana Josipa Jelačića 39, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 70. Rješenje kojim se preddruštvu FOX BROKER d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, Dunjevac 15C, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 71. Rješenje kojim se Eurizon Asset Management Croatia društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, LEI: 549300DU2TJ72XCUUN84, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Target 2025 III fond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO
 72. Rješenje kojim se društvu Generali Investments d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61, izdaje odobrenje za pripajanje Generali BRIC, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, lSlN: HRILINUBRIC3, LEI: 747800V0S0TZSZUV9T83, Generali Victoria, otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom, ISIN: HRFOINUVICF6, LEI: 747800L0M198RZCU3S40
 73. Rješenje kojim se ukida u cijelosti rješenje Hanfe, KLASA: UP/I 992-02/22-01/33, URBROJ: 326-01-40-42-22-6 od 14. rujna 2022. godine, kojim je društvu Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, LEI: 549300DU2TJ72XCUUN84, izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Active Defensive 3 fond, kao i kojim se odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Eurizon HR Active Defensive 3 fond, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji su izdavatelj ili za koje jamče Republika Hrvatska ili Republika Italija
 74. Rješenje kojim se Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. OIB: 14148900600, izdaje odobrenje na bitne promjene prospekta zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda T- HT
 75. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, LEI 74780000904H51PVL664, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hanfe od 28. travnja 2022. te se okončava postupak neposrednog nadzora nad poslovanjem Društva
 76. Rješenje kojim se društvu EUROHERC osiguranje d.d. Ulica grada Vukovara 282, Zagreb, OIB: 22694857747, LEI: 74780000Q0NHK2O5DU16, radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u pogledu izračuna solventnosti i izvještavanja Grupe Agram, nalaže da otkloni nadzorom utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti
 77. Rješenje kojim se utvrđuje se da je društvo AGRAM LEASING d.o.o., Zagreb, Remetinečka cesta 98, OIB: 48922277230, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hanfe od 21. lipnja 2022. te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem društva – naknade
 78. Odluka o načinu i vrsti datoteka u kojima se dostavljaju podaci o kojima druga središnja ugovorna strana vodi evidencije sukladno člancima 12. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane
 79. Odluku o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova Mirovinskog osiguravajućeg društva u 2023. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
 80. Odluka o najvišem postotku naknade depozitara za 2023. godinu
 81. Odluka o izmjeni Odluke o obvezi prijavljivanja transakcija dužničkim financijskim instrumentima sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a