42. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 2. prosinca 2021. na 42. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se društvu HOK-OSIGURANJE d.d., Zagreb, Capraška ulica 6, OIB: 00432869176, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 17.000.000 obveznica na uređeno tržište, denominacije od 1,00 HRK, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i isplatu glavnice, u cijelosti, po dospijeću 18. prosinca 2025., izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, ukupnog nominalnog iznosa 17.000.000,00 kuna
 2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Hansa Raumaufa za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb, OIB: 52848403362, za mandat u trajanju od četiri (4) godine s početkom mandata prvog dana nakon dostave rješenja Hanfe o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Pavela Andreeva za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb, OIB: 52848403362, za mandat u trajanju od četiri (4) godine s početkom mandata prvog dana nakon dostave rješenja Hanfe o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora
 4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Davora Bubala za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine, počevši s 10. veljače 2022. godine
 5. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Antu Romića za obavljanje funkcije člana uprave društva SKDD-CCP Smart Clear d.d., Heinzelova 62a, Zagreb, OIB: 58388162971, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina počevši od prvog dana koji slijedi nakon dana donošenja ovog rješenja
 6. Rješenje kojim se Damiru Božičeviću, osnivaču obrta za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju Qualis Protectus, obrt za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, Damir Božičević, Zagreb, Ljudevita Posavskog 36B, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja
 7. Rješenje kojim se Goranu Perčiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju PERČIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, Goran Perčić, Žabnik, Hrvatskih branitelja 38, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 8. Rješenje kojim se Davoru Kadiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju PREMIUM PLUS, obrt za zastupanje u osiguranju, Davor Kadić, Gundinci, M. Gupca 62, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 9. Rješenje kojim je Aldu Klibi, osnivaču obrta ALDO, obrt za zastupanje u osiguranju, Aldo Kliba, Marčana, Filipana 17, dana 31. srpnja 2021., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 19. siječnja 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/18-01/04, URBROJ: 326-01-660-663-18-4
 10. Rješenje kojim je Dariju Gabriću, osnivaču obrta AZ Gabrić, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Dario Gabrić, Lopar, Lopar 75, dana 1. srpnja 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 4. ožujka 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/16-01/24, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
 11. Rješenje kojim je Zdenku Krešiću, osnivaču obrta AZ VIZZIOS, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Zdenko Krešić, Marina Getaldića 29, dana 1. siječnja 2021., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 16. prosinca 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/16-01/151, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
 12. Rješenje kojim je Nikolini Hrpalo, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju AZ HRPALO, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Nikolina Hrpalo, Bjelovar, Trg hrvatskih branitelja 21B, dana 1. siječnja 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 20. svibnja 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/16-01/67, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
 13. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Lučko, Karlovačka cesta 96, OIB: 47520271895, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. rujna 2021. (KLASA: UP/I 973-06/21-01/08; URBROJ: 326-01-50-52-521-21-4) na način da sklapa ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da u ugovorima o financijskom leasingu ima jasno određenu vrsta kamatne stope temeljem koje se obračunava leasing rata, a u ugovorima o operativnom leasingu ima jasno određenu vrstu leasing obroka te u slučaju ugovaranja mogućnosti promjene leasing rata/obroka (odnosno kamatne stope temeljem koje se isti obračunavaju) koja nije rezultat usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom, ima jasno naveden način promjene te objektivne, opravdane i dokazive razloge za promjenu pri čemu je za navedene promjene potrebno tražiti suglasnost primatelja leasinga; te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem Društva (KLASA: UP/I 973-06/21-01/08)
 14. Službeno stajalište o potrebnoj razini segregacije računa klijenata članova sustava poravnanja kojim upravlja središnja druga ugovorna strana
 15. Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2022. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda