42. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 8. listopada 2020. na 42. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu CIAK Grupa d.d. za upravljanje društvima, Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB: 28466564680, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s izdanjem do najviše 7.218.825 novih redovnih dionica na ime javnom ponudom, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku i uvrštenjem na uređeno tržište novih dionica te postojećih 13.406.390 redovnih dionica, svih izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Vesnu Tomljenović Čičak, za obavljanje funkcije člana uprave Raiffeisen Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći od dana imenovanja
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Davora Dorića, za obavljanje funkcije člana uprave QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269/d, OIB: 40761904921, na mandat u trajanju do 23. veljače 2023. godine
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, A. Mihanovića 3, OIB: 17448125754, za izdvajanje poslova informatičke podrške, najma virtualne infrastrukture te održavanje virtualne i uredske infrastrukture na društvo SETCOR d.o.o. sa sjedištem u Jastrebarskom, Čabdin 73, OIB: 69149293370
  5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, A. Mihanovića 3, OIB: 17448125754, za izdvajanje poslova voditelja informacijske sigurnosti na društvo XIPHOS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Fabijanićeva 60, OIB: 39402063665
  6. Rješenje kojim se Karli Komučar, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju KALI, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Karla Komučar, Karlovac, Dr. Ivana Grahe 45, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim se Matiji Brkancu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CAPITAL HOLDING, obrt za zastupanje u osiguranju, Matija Brkanac, Sunja, Greda Sunjska 63, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  8. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu UNIQA Österreich Versicherungen AG iz Beča, Untere Donaustrasse 21, Republika Austrija, OIB: 58413684599, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu UNIQA osiguranje d.d., Zagreb, Planinska 13 A, OIB: 75665455333, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  9. Rješenje kojim se INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje krovnim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom InterCapital Krovni UCITS ETF, koji se sastoji od podfonda InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF i podfonda InterCapital SBI TOP UCITS ETF
  10. Rješenje kojim se Erste Asset Management d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za pripajanje otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Erste Adriatic Multi Asset, ISIN HRERSIUMASS6, tri otvorena investicijska fonda s javnom ponudom i to: YOU Invest Active, ISIN HRERSIUACTV9, YOU Invest Balanced, ISIN HRERSIUBLNC1 i YOU Invest Solid, ISIN HRERSIUSLID3