41. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 24. studenoga 2021. na 41. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Petera Žilineka za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima dioničko društvo, Petrinjska 59, Zagreb, OIB: 14148900600, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godina, počevši s 20. prosinca 2021. godine
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Branku Vladetić za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora društva Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana zaprimanja ovog rješenja
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Mirelu Mihin Raguž za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora društva Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine od dana zaprimanja ovog rješenja
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Christopha Pleina za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora društva Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana zaprimanja ovog rješenja
  5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Anu Jaklin za obavljanje funkcije članice uprave Raiffeisen Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
  6. Rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje za promjenu depozitara InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (OIB: 71024494002), koji se sastoji od podfondova InterCapital SEE Equity, InterCapital Bond, InterCapital Dollar Bond, InterCapital Income Plus, InterCapital Balanced, InterCapital Global Bond, InterCapital Global Equity, InterCapital Short Term Bond, InterCapital Euro Area Bond, InterCapital Conservative Balanced i InterCapital Global Technology, sa Addiko Bank d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877 na OTP banka d.d. Split, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833
  7. Rješenje kojim je Elvisu Gugiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Matrix, obrt za zastupanje u osiguranju, Elvis Gugić, Split, Domovinskog rata 43, dana 12. srpnja 2021., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 9. srpnja 2019. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/19-01/46, URBROJ: 326-01-22-19-4
  8. Rješenje kojim je Nataliji Galović, osnivačici obrta MARNA, obrt za zastupanje u osiguranju, Natalija Galović, Đurmanec, Donji Macelj 38, dana 31. srpnja 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 13. prosinca 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I 974-03/18-01/109, URBROJ: 326-01-22-18-4
  9. Rješenje kojim je Igoru Šimunoviću, osnivaču obrta AFS, obrt za zastupanje u osiguranju, Igor Šimunović, Senj, Abatovo 14, dana 25. kolovoza 2021., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 20. studenoga 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/l-974-03/15-01/95, URBROJ: 326-01-660-663-15-2
  10. Rješenje kojim je Mariji Karlović, osnivačici obrta AGENCIJA KARLOVIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Marija Karlović, Crikvenica, Glagoljaša 15, dana 11. studenoga 2021. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 1. srpnja 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 974-03/16-01/85, URBROJ: 326-01-660-663-16-3