40. sjednica Upravnog vijeća Hanfe 2021

Upravno vijeće je dana 17. studenoga 2021. na 40. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu Inspire Investments d.o.o., Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, likvidatoru fonda za gospodarsku suradnju Inspirio FGS - otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, u likvidaciji, daje suglasnost na naknadu za provođenje postupka likvidacije navedenog fonda za razdoblje od 1. kolovoza 2021. godine do 1. veljače 2022. godine, čiji je iznos i način obračuna određen Odlukom likvidatora od 13. listopada 2021., a koja je jednaka iznosu naknade za upravljanje određenom pravilima predmetnog fonda
  2. Rješenje kojim se izdaje suglasnost društvu INASS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 37b, OIB: 515907324465, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Global Invest d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3 OIB: 89492953056, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva; i suglasnost Anti Župiću iz Zagreba, Trstenik 44 OIB: 59005508132 za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Global Invest d.o.o., u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Teresu Margaridu Tudelu de Mira Godinho, za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora društva Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana primitka ovoga rješenja
  4. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 odobravaju izmjene i dopune Cjenika Burze, koje je Uprava Zagrebačke burze d.d. donijela dana 3. studenog 2021. godine