4. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 4. veljače 2021. na 4. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2021. godinu
 2. Rješenje kojim se PBZ Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom PBZ Active Defensive, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732; te se odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Republika Italija
 3. Rješenje kojim se društvu LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad, Škverska 8, OIB 58935879058, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva HTP KORČULA d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB 63259199217
 4. Rješenje kojim se društvu LAGUNA NOVIGRAD d.d., Novigrad, Škverska 8, OIB 58935879058, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva HTP OREBIĆ d.d., Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11, OIB 98026846668
 5. Rješenje kojim se Nives Vreto daje suglasnost za obavljanje funkcije članice uprave leasing-društva PBZ-LEASING društvo s ograničenom odgovornošću za poslove leasinga, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 57270798205, za mandat u trajanju od tri (3) godine koji počinje od 29. ožujka 2021.
 6. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 43, OIB: 75346450537, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 18. ožujka 2020. (KLASA: UP/I 973-06/19-01/01; URBROJ: 326-01-50-52-521-20-6); te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem Društva
 7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, za delegiranje poslova interne revizije na društvo GENERALI zavarovalnica d.d. sa sjedištem u Ljubljani, Križičeva ulica 3, Republika Slovenija, registarski broj: 5186684000, upisano u sudskom registru Okružnog suda u Ljubljani, poslovni broj: 10981500
 8. Rješenje kojim se Iztoku Cimpermanu izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva TRIGLAV OSIGURANJE d. d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine
 9. Rješenje kojim se Petru Coti, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju TACO, obrt za zastupanje u osiguranju, Petar Cota, Zagreb, Voćarsko naselje 20, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 10. Rješenje kojim se Igoru Nikiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju I-O-N, obrt za zastupanje u osiguranju, IGOR NIKIĆ, ZABOK, ULICA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG 13 A, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 11. Rješenje kojim se obustavlja upravni postupak pokrenut po zahtjevu Ivane Mirković Pogorilić, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja preddruštvu In4You d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Novalji
 12. Rješenje kojim se Ivani Vukasović, daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara