39. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 10. studenoga 2021. na 39. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, OIB: 27759560625, odobrava pojednostavljeni jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište ukupnog nominalnog iznosa do najviše 2.000.000.000,00 HRK, denominacije od 1.000.000,00 HRK, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku
  2. Rješenje kojim se društvu Inspire Investments d.o.o., Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, izdaje odobrenje za promjenu depozitara zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d., Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 06371858079, sa Addiko Bank d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6, OIB: 14036333877, na OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Snježanu Šalković Dasović, za obavljanje funkcije članice uprave Erste Asset Management društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 68572873963, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine s početkom od 16. studenoga 2021. do 16. studenoga 2024. godine
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Bojana Vukovića, za obavljanje funkcije člana uprave Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2025. godine
  5. Rješenje kojim se preddruštvu ADORA PRO d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Varaždinu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se društvu za zastupanje u osiguranju TRIGLAV SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Sarajevska cesta 60, OIB: 98300034831, radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti nalaže: u odnosu na kontinuirano izlaganje Posrednika riziku likvidnosti, detaljno propisati i primjenjivati sveobuhvatan postupak redovitog praćenja i upravljanja rizikom likvidnosti koji će sadržavati najmanje mjere propisane člankom 8. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi; u odnosu na kontinuirano ostvarivanje gubitaka iznad visine temeljnog kapitala Posrednika, detaljno propisati i primjenjivati postupak upravljanja adekvatnošću kapitala u skladu s člankom 9. istog Zakona; u odnosu na interne akte Posrednika i organizaciju obavljanja poslova distribucije osiguranja: u potpunosti uskladiti i primjenjivati odredbe internih akata koji se odnose na proces distribucije u osiguranju te, u odnosu na proces predugovornog informiranja, odnosno provođenje testova prikladnosti, u vezi s prodajom investicijsko osigurateljnih proizvoda u kojoj se ne pruža savjetovanje, bez odgode unaprijediti postupak predugovornog informiranja stranaka odnosno provođenja testova prikladnosti u skladu sa zakonskim propisima
  7. Rješenje kojim se društvu AZ Vrabec d.o.o., Ulica Jože Malekovića 30, Zaprešić, OIB: 62115370424 ukida dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 23. prosinca 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 974-03/16-01/163, URBROJ: 326-01-660-663-16-2
  8. Rješenje kojim se društvu MA.TE.MA. d.o.o., Istarska 3, Đakovo, OIB: 34957676295 ukida dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 12. travnja 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 974-03/18-01/54, URBROJ: 326-01-660-663-18-3
  9. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo Volvo Financial Services leasing d.o.o., Zagreb, Lučko, Karlovačka cesta 94, OIB; 50622045710, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. rujna 2021. (KLASA: UP/I 973-06/21-01/09; URBROJ: 326-01-50-52-521-21-4) na način da sklapa ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da je, u slučaju ugovaranja mogućnosti promjene leasing rata/obroka (odnosno kamatne stope temeljem koje se isti obračunavaju) koja nije rezultat usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom, jasno naveden način promjene te objektivni, opravdani i dokazivi razlozi za promjenu; te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem društva Volvo Financial Services leasing d.o.o., Zagreb, Lučko, Karlovačka cesta 94, OIB; 50622045710 (KLASA: UP/I 973-06/21-01/09)
  10. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo i4next leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20, OIB; 05273526923, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. rujna 2021. (KLASA: UP/I 973-06/21-01/07; URBROJ: 326-01-50-52-521-21-5) na način da sklapa ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da: ukoliko se ugovara mogućnost promjene leasing rata/obroka (odnosno kamatne stope temeljem koje se isti obračunavaju) koja nije rezultat usklađivanja s ugovorenim promjenjivim parametrom, u ugovorima o leasingu, je jasno naveden način promjene te objektivni, opravdani i dokazivi razlozi za promjenu pri čemu je za navedene promjene potrebno zatražiti suglasnost primatelja leasinga; i da su ugovori o financijskom leasingu koji se sklapaju s potrošačima usklađeni s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju u dijelu obračuna kamatnih stopa; te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem društva i4next leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20, OIB; 05273526923 (KLASA: UP/I 973-06/21-01/07)