39. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 14. listopada 2019. na 39. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje
  2. Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom
  3. Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva
  4. Rješenje kojim se Izidori Juroš daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, Andrije Žaje 61, OIB: 36856583241, za mandat u trajanju od jedne (1) godine
  5. Rješenje kojim se društvu ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, Andrije Žaje 61, OIB: 36856583241, nalaže otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti na način da: unaprijedi sustav upravljanja kreditnim i operativnim rizikom, uskladi obavljanje poslova odobravanja zajmova s odredbama Zakona o faktoringu, unaprijedi sustav vođenja poslovnih knjiga i izvještavanja, izračuna ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31. prosinca 2019. sukladno odredbama MSFI 9, te unaprijedi sustav primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  6. Rješenje kojim se društvu Nomura European Investment Limited, sa registriranim sjedištem u Ujedinjenom Kaljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, daje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu VANTAGE LEASING d.o.o. za leasing, sa sjedištem u Zagrebu, Horvatova 82, OIB: 55525619967, u visini od 10 % udjela u kapitalu i glasačkim pravima tog društva; i društvu APS MIP s.r.o. sa sjedištem u Češkoj Republici, 110 00 Prag 1, Staré Město, Celetná 988/38, daje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, u visini od 10 % udjela u kapitalu i glasačkim pravima tog društva
  7. Rješenje kojim se Jasminu Šariću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju AZ Futura, obrt za zastupanje u osiguranju, Jasmin Šarić, Rijeka, Braće Branchetta 6, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  8. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela naknade za izdavatelje