38. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 2. studenoga 2021. na 38. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Radojku Hainski za obavljanje funkcije članice uprave društva CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB 81231269363, za mandat u trajanju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2025. godine
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 26, OIB: 17448125754, za izdvajanje poslova održavanja internetske stranice na pružatelja usluge društvo I TO NIJE SVE d.o.o., Krste Pavletića 1, Zagreb, OIB: 40412984125, neizravno ugovaranjem podizvršitelja
  3. Rješenje kojim se Željki Pogelšek, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju VIGO, obrt za zastupanje u osiguranju, Željka Pogelšek, Zagreb, Slovenska 24, daje se dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  4. Rješenje kojim se Vladi Zečeviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju ZEKO ZASTUPANJE, obrt za zastupanje u osiguranju, Vlado Zečević, Osijek, Zrinjevac 1, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se društvu Tri Direkt d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem Zagrebu, OIB: 28497473453, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se Mariu Pajtaku, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju PRIORITAS, obrt za zastupanje u osiguranju, Mario Pajtak, Veleševec, Veleševec 198, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  7. Rješenje kojim je Stjepanu Poslonu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju AZ POSLON, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Stjepan Poslon, Krapina, Ante Starčevića 3, dana 30. rujna 2021. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 4. prosinca 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 974-03/15-01/129, URBROJ; 326-01-660-663-15-2