37. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 2. rujna 2020. na 37. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Goranu Bašiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju G.I.V.N. obrt za zastupanje u osiguranju, Goran Bašić, Zagreb, Nehruov trg 5, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  2. Rješenje kojim je Damiru Omanoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju CO DAST, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Damir Omanović, Sesvete, Ogranak ulice Mirka Bogovića 17, dana 13. kolovoza 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 12. veljače 2020. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/20-01/10, URBROJ: 326-01-22-20-5
  3. Rješenje kojim je Marku Periću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju MAPA, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Marko Perić, Zagreb, Sunekova 28, dana 31. svibnja 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. ožujka 2018. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/18-01/40, URBROJ: 326-01-660-663-18-3
  4. Rješenje kojim je Goranu Pejoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju AZ PEJOVIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Goran Pejović, Zagreb, Selska 136, dana 31. ožujka 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 1. srpnja 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/82, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
  5. Rješenje kojim je društvu ICF CROATIA d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem Zagrebu, Badalićeva 26c, dana 10. srpnja 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 9. siječnja 2020. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/19-01/105, URBROJ: 326-01-22-20-5