34. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 7. listopada 2021. na 34. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Službeno stajalište o primjeni odredbi Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima u dijelu kojim je uređena materija delegiranja poslova na treće osobe sukladno članku 76. ZDMF-a
  2. Odluka o usklađivanju s Konačnim smjernicama o obvezama iz Direktive MiFID II/ Uredbe MiFIR u pogledu tržišnih podataka (ESMA 70-156-4263 HR)
  3. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 odobravaju izmjene i dopune Pravila Burze, koje je Uprava Zagrebačke burze d.d. donijela dana 24. rujna 2021. godine
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Zorana Barca, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine počevši od dana primitka ovog rješenja
  5. Rješenje kojim se Nataši Šimek 29, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju AZ NATAŠA ŠIMEK, obrt za zastupanje u osiguranju, Nataša Šimek, Zamlača, Ante Starčevića 17, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo TRIGLAV OSIGURANJE d.d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB 29743547503, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (KLASA: UP/I 974-08/20-01/24, URBROJ: 326-01-50-51-511-21-9) od 14.1.2021. na način da je unaprijedilo kvalitetu obavljanja poslova distribucije osiguranja u odnosu na vrstu osiguranja 23. životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja; i unaprijedilo poslovni proces obavljanja poslova distribucije osiguranja, odnosno predugovornog informiranja stranaka u odnosu na vrstu osiguranja 23. životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja, te se okončava postupak neposrednog tajnog nadzora nad poslovanjem Društva koji se vodi pod KLASA: UP/I 974-08/20-01/24
  7. Rješenje kojim se Izidori Juroš iz Zagreba, Brune Bušića 27, OIB: 17761390391, daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave faktoring društva ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, Andrije Žaje 61/5, OIB: 36856583241, za mandat u trajanju od 1 (jedne) godine počevši od dana zaprimanja ovog rješenja; te se nalaže tromjesečno, počevši od dana početka mandata do isteka mandata, u roku od 15 dana od isteka tromjesečja, dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvješće o načinu kontinuiranog praćenja, prepoznavanja i sprečavanja rizika u poslovanju Društva