34. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 30. srpnja 2020. na 34. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Marinku-Šanti Miletiću iz Zagreba, Ulica Milke Trnine 1, OIB: 93768819117, izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva OTP Osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, OIB: 98164456048, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine koji počinje teći od dana kada podnositelj zahtjeva zaprimi ovo rješenje
  2. Rješenje kojim se Nini Paviću iz Zagreba, Koprivnička ulica 45, OIB: 18542710417, izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći imenovanjem na tu funkciju, počevši s 21. kolovoza 2020. godine
  3. Rješenje kojim se društvu GENERALI OSIGURANJE dioničko društvo, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, Republika Hrvatska, OIB 10840749604, izdaje odobrenje za preuzimanje dijela portfelja društva GENERALI zavarovalnica d.d, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, Republika Slovenija, i to svih ugovora o osiguranju koje je društvo sklopilo putem podružnice GENERALI zavarovalnica d.d, Podružnica Zagreb za osiguranje, Zagreb, Draškovćeva 10, OIB 05986463089
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Mladena Milera iz Zagreba, Prevoj 51, OIB: 92234521819, za obavljanje funkcije člana uprave OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine koji počinje teći od dana kada podnositelj zahtjeva zaprimi ovo rješenje
  5. Rješenje kojim se Mariu Martinoviću iz Velike Gorice, Nikole Tesle 48 F, OIB: 44963674766, daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva ESC Factoring d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zaharova 7, OIB: 00180729178, za mandat u trajanju od pet (5) godina koji počinje teći danom imenovanja na tu funkciju
  6. Rješenje kojim se OTP invest društvu za upravljanje fondovima d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, odobrava proširenje odobrenja za rad za obavljanje sljedećih pomoćnih djelatnosti i to: a) obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19) – upravljanje portfeljem, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala i b) obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke b) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19) – investicijsko savjetovanje, u vezi s financijskim instrumentima, prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala
  7. Rješenje kojim se preddruštvu PROTECTOS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Osijeku, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja. 2. Društvo PROTECTOS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Osijeku, obavljat će poslove distribucije osiguranja u kategoriji - društvo za zastupanje u osiguranju koje u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili društava za osiguranje iz druge države članice obavlja poslove distribucije osiguranja.3. Društvo PROTECTOS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Osijeku, dužno je u roku od osam radnih dana od dana primitka rješenja o upisu osnivanja u sudski registar dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga rješenje o upisu osnivanja u sudski registar. 4. Društvo PROTECTOS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Osijeku, dužno je dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga obavijest o promjenama upisanih podataka u sudskom registru dostavljanjem rješenja o upisu promjena u sudski registar najkasnije u roku od osam radnih dana od njegova primitka. 5. Društvu PROTECTOS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Osijeku, prestaje važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja iz točke 1. izreke ovog rješenja ako ne počne poslovati u roku od šest mjeseci od izdavanja dozvole.
  8. Rješenje kojim se Arianni Ottaviani Mrak iz Lovrana, Ulica dr. Nilo Cara 15, OIB: 96707799131 osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju CO LOVRAN, obrt za zastupanje u osiguranju, Arianna Ottaviani Mrak, Lovran, Žrtava fašizma 1a, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja. 2. Arianna Ottaviani Mrak iz Lovrana, Ulica dr. Nilo Cara 15, OIB: 96707799131 osnivačica obrta za zastupanje u osiguranju CO LOVRAN, obrt za zastupanje u osiguranju, Arianna Ottaviani Mrak, Lovran, Žrtava fašizma 1a, obavljat će poslove distribucije osiguranja u kategoriji – obrtnik zastupnik u osiguranju koji u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili društava za osiguranje iz druge države članice obavlja poslove distribucije osiguranja. 3. Arianna Ottaviani Mrak iz Lovrana, Ulica dr. Nilo Cara 15, OIB: 96707799131 osnivačica obrta za zastupanje u osiguranju CO LOVRAN, obrt za zastupanje u osiguranju, Arianna Ottaviani Mrak, Lovran, Žrtava fašizma 1a, dužna je u roku od osam radnih dana od dana primitka rješenja o upisu osnivanja obrta u obrtni registar dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga rješenje o upisu osnivanja obrta u obrtni registar. 4. Arianna Ottaviani Mrak iz Lovrana, Ulica dr. Nilo Cara 15, OIB: 96707799131 osnivačica obrta za zastupanje u osiguranju CO LOVRAN, obrt za zastupanje u osiguranju, Arianna Ottaviani Mrak, Lovran, Žrtava fašizma 1a,, dužna je dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga obavijest o promjenama upisanih podataka u obrtnom registru dostavljanjem rješenja o upisu promjena u obrtni registar najkasnije u roku od osam radnih dana od njegova primitka. 5. Arianni Ottaviani Mrak iz Lovrana, Ulica dr. Nilo Cara 15, OIB: 96707799131 osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju CO LOVRAN, obrt za zastupanje u osiguranju, Arianna Ottaviani Mrak, Lovran, Žrtava fašizma 1a, prestaje važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja iz točke 1. izreke ovog rješenja ako ne počne poslovati u roku od šest mjeseci od izdavanja dozvole.