34. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 3. rujna 2019. na 34. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se utvrđuje da je PBZ Invest d.o.o., Zagreb, Ilica 5, OIB: 73073960573, postupilo po nadzornim mjerama i nalozima izrečenim u točkama I. do V. izreke Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 972-05/17-01/03, URBROJ: 326-01-40-42-18-47, od 22. studenog 2018. godine, te da su time otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti vezane uz sustav upravljanja rizicima i uz obvezu izrade, usvajanja i primjene svih internih akata navedenog društva na hrvatskom jeziku, utvrđene neposrednim nadzorom koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 972-05/17-01/03; te se okončava postupak redovnog neposrednog nadzora nad Društvom, te nad otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ponudom PBZ Bond fond, PBZ Conservative 10 fond, PBZ Dollar Bond fond, PBZ Dollar Bond 2 fond, PBZ D-START fond (ranijeg naziva PBZ Dollar fond), PBZ Equity fond, PBZ E-START fond (ranijeg naziva PBZ Euro Novčani fond), PBZ Flexible 30 fond, PBZ Global fond, PBZ START fond (ranijeg naziva PBZ Novčani fond) i PBZ Short term bond fond
  2. Rješenje kojim se Mateju Mikcu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju Moje Police, obrt za zastupanje u osiguranju, Matej Mikac, Varaždin, Zagrebačka 19, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  3. Rješenje kojim se Denisu Stažniku daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara