33. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 23. srpnja 2020. na 33. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza
  2. Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) 2016/1011
  3. Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Damira Grbavca iz Samobora, Andrije Bijankinija 27, OIB: 79690397796, za obavljanje funkcije člana uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, na mandat u trajanju od 1. listopada 2020. do 31. prosinca 2021. godine
  5. Rješenje kojim se CROAGENT SENJ društvu s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Senju, Ulica Nikole Jurišića 5, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja. 2. Društvo CROAGENT SENJ društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Senju, obavljat će poslove distribucije osiguranja u kategoriji - društvo za zastupanje u osiguranju koje u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje ili društava za osiguranje iz druge države članice obavlja poslove distribucije osiguranja.3. Društvo CROAGENT SENJ društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Senju, Ulica Nikole Jurišića 5, dužno je u roku od osam radnih dana od dana primitka rješenja o upisu osnivanja u sudski registar dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga rješenje o upisu osnivanja u sudski registar.4. Društvo CROAGENT SENJ društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Senju, Ulica Nikole Jurišića 5, dužno je dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga obavijest o promjenama upisanih podataka u sudskom registru dostavljanjem rješenja o upisu promjena u sudski registar najkasnije u roku od osam radnih dana od njegova primitka.5. Društvu CROAGENT SENJ društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Senju, Ulica Nikole Jurišića 5, prestaje važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja iz točke 1. izreke ovog rješenja ako ne počne poslovati u roku od šest mjeseci od izdavanja dozvole
  6. Rješenje kojim se društvu FIMA INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje FIMA Invest Funds krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom i dva podfonda od kojih se isti sastoji: a) otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom FIMA Global Income Builder ib) otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom FIMA SEE Income Builder. 2.izdaje odobrenje na Prospekt i Pravila FIMA Invest Funds krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom. 3. izdaje odobrenje na izbor HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, za obavljanje poslova depozitara za FIMA Invest Funds krovni otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom i podfondove od kojih se isti sastoji – otvorene alternativne investicijske fondove s javnom ponudom FIMA Global Income Builder i FIMA SEE Income Builder
  7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, za preuzimanje poslova upravljanja nad otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Platinum Global Opportunity, ISIN HRPNINUPJIE7, Platinum Blue Chip, ISIN HRPNINUPBLC2 i Platinum Corporate Bond, ISIN HRPNINUPCOB6, od Platinum Invest d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ignjata Đorđića 8, OIB: 85233080106
  8. Rješenje kojim se Denisu Burmazu iz Zagreba, Višnjevac 8, OIB: 43571436783, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva TRIGLAV OSIGURANJE d.d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći imenovanjem na tu funkciju počevši s 5. kolovoza 2020. godine
  9. Rješenje kojim se Marinu Matijaci iz Zagreba, Lavoslava Ružičke 14, OIB: 19080120608, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva TRIGLAV OSIGURANJE d.d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći imenovanjem na tu funkciju počevši s 29. kolovoza 2020. godine