32. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 23. rujna 2021. na 32. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se izdaje suglasnost Mladenu Gobinu za izravno povećanje kvalificiranog udjela u društvu FIMA INVEST društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska 34, OIB: 32697869602, sa trenutnih 9,98% za dodatnih 39,06% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima tog društva što ukupno iznosi 49,04% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva
  2. Rješenje kojim se društvu QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269/d, OIB: 40761904921, likvidatoru fonda za gospodarsku suradnju Quaestus Private Equity Kapital II – otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, u likvidaciji, daje se suglasnost na naknadu za provođenje postupka likvidacije navedenog fonda za razdoblje od 23. kolovoza 2021. do završetka procesa likvidacije tog fonda, a najkasnije do 22. veljače 2022., koja je jednaka iznosu naknade za upravljanje određenom pravilima predmetnog fonda
  3. Rješenje kojim se Tončici Topić daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
  4. Rješenje kojim se Heleni Antonijević daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
  5. Rješenje kojim se Nikoli Badrovu daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
  6. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o promidžbenim sadržajima u skladu s Uredbom o prekograničnoj distribuciji fondova (ESMA34-45-1726HR)
  7. Odluka o usklađenju sa Smjernicama o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02)