30. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 9. rujna 2021. na 30. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se utvrđuje da društvo DALEKOVOD d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, nije objavilo povlaštene informacije da je zaprimilo iskaze interesa za sudjelovanjem u financijskom restrukturiranju i da je odlučilo voditi pregovore u vezi s financijskim restrukturiranjem s jednim od ponuditelja koji su iskazali interese za sudjelovanjem u financijskom restrukturiranju, a u kojem bi postupku sudjelovao najveći vjerovnik društva DALEKOVOD d.d., čime je postupilo protivno odredbama članka 17. stavka 1. podstavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ
  2. Rješenje kojim se društvu EUROHERC osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 282, 10 000 Zagreb, OIB: 22694857747, radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u zapisniku KLASA: UP/I 974-08/20-01/19, URBROJ: 326-01-50-51-512-21-17 od 1.4.2021. godine nalažu sljedeće mjere: bez odgode uspostaviti i provoditi djelotvoran i pouzdan sustav upravljanja, kao i sustav unutarnjih kontrola i nadzor višeg rukovodstva, a u pogledu organizacije poslovnog procesa obrade i likvidacije šteta po policama obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti; te unaprijediti poslovni proces obrade i likvidacije šteta na način da prilikom obrade spisa šteta po policama AO, postupa sukladno rokovima i obvezama iz članka 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu odnosno sukladno odredbama Smjernica i preporuka HANFA-e za postupanje po članku 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilu
  3. Rješenje kojim se Suzani Skoriji daje suglasnost za obavljanje funkcije članice uprave leasing-društva HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, za mandat u trajanju od 1. listopada 2021. do 29. siječnja 2023. godine
  4. Rješenje kojim je Željku Kaiću, suvlasniku obrta za zastupanje u osiguranju ŽIVOT, obrt za zastupanje u osiguranju, zajednički obrt, Željko Kaić i Marija Bodrožić-Kaić, Karlovac, Hrvatske bratske zajednice 17, dana 30. kolovoza 2021., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. srpnja 2021. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 974-03/21-01/60, URBROJ: 326-01-22-21-6