3. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 27. siječnja 2021. na 3. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar
 2. Smjernice o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište
 3. Tehnička uputa za izradu i dostavu u elektroničkom obliku zahtjeva za odobrenje prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište
 4. Tehnička uputa za obveznike dostave propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija i hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
 5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Ivana Kurtovića, za obavljanje funkcije člana uprave društva INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći od 27. veljače 2021. i traje do 27. veljače 2026. godine
 6. Rješenje kojim se Dubravku Orlovcu daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva BKS - leasing Croatia d.o.o., OIB: 52277663197, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, za mandat u trajanju od jedne (1) godine koji počinje teći od dana imenovanja na tu funkciju
 7. Rješenje kojim se Lejli Hasanbegović daje suglasnost za obavljanje funkcije članice uprave leasing-društva BKS - leasing Croatia d.o.o., OIB: 52277663197, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, za mandat u trajanju od jedne (1) godine koji počinje teći od dana imenovanja na tu funkciju
 8. Rješenje kojim se Klausu Scheitegelu izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, Zagreb, OIB: 28406115764, za mandat u trajanju od 4 (četiri), godine počevši s 21. ožujka 2021. godine
 9. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Vjerana Zadru, za obavljanje funkcije člana uprave društva EUROHERC osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 282, Zagreb, OIB 22694857747, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina
 10. Rješenje kojim je Ivi Anušić Frketić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju KAPITAL, obrt za zastupanje u osiguranju, VL. IVA ANUŠIĆ FRKETIĆ, ZAGREB, ULICA VIDA DOŠENA 44, dana 11. studenoga 2020. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 30. listopada 2018. rješenjem Hanfe KLASA: UP/I 974-03/18-01/99, URBROJ: 326-01-660-663-18-3
 11. Rješenje kojim je Dragici Pušćak, osnivačici obrta "DP-JASKA"- AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, vl. Dragica Pušćak, Jastrebarsko, Braće Kazić 7/1, dana 31. siječnja 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. prosinca 2006. rješenjem Hanfe KLASA: UP/I-453-06/06-03/39
 12. Rješenje kojim se Vedranu Golubiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju VG Zastupanje, obrt za zastupanje u osiguranju, Vedran Golubić, Velika Gorica, Nikole Tesle 79, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 13. Rješenje kojim se preddruštvu Crown Invest d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju sa sjedištem u Zagrebu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja
 14. Rješenje kojim se Goranu Kučiniću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju MyOffice, obrt za zastupanje u osiguranju, Goran Kučinić, Ivanić-Grad, Savska ulica 7, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
 15. Rješenje kojim je Marini Šverko, osnivačici obrta REDAN zastupanje, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Marina Šverko, Krapina, Velika Ves 2a, dana 31. ožujka 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. srpnja 2017. rješenjem Hanfe KLASA: UP/I 974-03/17-01/86, URBROJ: 326-01-660-663-17-4
 16. Rješenje kojim je Damiru Novini, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju REDAN zastupanje, zajednički obrt za zastupanje u osiguranju, Marina Šverko i Damir Novina, Krapina, Velika Ves 2a, dana 2. siječnja 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. srpnja 2017. rješenjem Hanfe pod KLASA: UP/I 974-03/17-01/86, URBROJ: 326-01-660-663-17-4
 17. Rješenje kojim je Miroslavu Puljaru, osnivaču obrta MP, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Miroslav Puljar, Karlovac, Žumberačka 82, dana 30. studenoga 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 28. travnja 2017. rješenjem Hanfe KLASA: UP/I 974-03/17-01/56, URBROJ: 326-01-660-663-17-4